ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fluoride*

F L UH1 R AY2 D   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fluoride, -fluoride-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluoride[N] ฟลูออไรด์, See also: สารผสมฟลูออรีนใช้ผสมในยาสีฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluoride(ฟลู'อะไรดฺ) n. เกลือของ hydrofluoric acid

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcium fluorideแคลเซียม ฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Fluoride poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Fluoridesฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Fluoride ฟลูออไรด์
เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Calcium Fluorideแคลเซียมฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluoride Ion Metersเครื่องตรวจหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำหรือสารละลาย [การแพทย์]
Fluoride Poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [การแพทย์]
Fluoride Tabletsยาเม็ดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluoridesฟลูออไรด์,ฟลูโอไรด์ [การแพทย์]
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluorides, Stannousสแตนนัสฟลูออไรด์,สารประกอบสแตนนัสฟลูออไรด์ [การแพทย์]
sulphur hexafluorideซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์, แก๊สที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The uranium hexafluorides and the cesium isotopes.ยูเรเนียม เฮกซาฟลูโอไรค์ และสารกัมมันตรังสีซีเซียม I Know Who You Are (2010)
Well, Homeland Security wants to know if we can put a vaccination in the water supply, like fluoride.ดี,ความมั่นคงแห่งชาติต้องการทราบ ... ...หากเราสามารถใส่วัคซีนลงในน้ำดื่ม เหมือนฟลูออไรด์ Contagion (2011)
Methylphosphonyl difluoride?เมทธิลฟอสโฟนิล ไดฟลูออไรด์ Ricochet Rabbit (2011)
Boron trifluoride? Methylene chloride?โบรอนไตรฟลูออไรด์ เมธิลีนคลอไรด์ Cain and Gabriel (2014)
Anthrax in our mail. We got fluoride in our water.จัดการโรคแอนแทรกซ์ เรามีฟลูโอไรด์ในน้ำ Suicide Squad (2016)
Personally... I prefer a pyrethrum job to a fluoride.Persönlich... ziehe ich Pyrethrum den Fluoriden vor. Naked Lunch (1991)
- Zack found polymethyl methacrylate, monomer, and tetrasilicic fluoromica on the mandible.Zack fand Spuren von Polymethylmethaacrylaten-Monomeren und tetrasilizide Fluoride am Unterkiefer. The Pain in the Heart (2008)
You guys are the chosen ones, all right? Not in a Jewish way, either. In a, like, selected from a very short list of 10 way.Sie verändern Amerika, wie es sonst nur Kriege oder Fluoride können. Fishing (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluorideI'd like to make an appointment for fluoride treatments for my son.
fluoridePlease give her a fluoride treatment.
fluoridePlease give him a fluoride treatment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลือบฟัน[V] enamel, See also: cover dental by fluoride, Example: สมศักดิ์มีนัดกับหมอฟันเพื่อจะไปเคลือบฟันสัปดาห์หน้า
ฟลูออไรด์[N] fluoride, Example: เจ้าหน้าที่ระดับล่างของจีนกำลังคิดจะขายสารที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์แก่อิหร่าน, Thai definition: ชื่อสารประกอบฟลูออรีน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUORIDE    F L UH1 R AY2 D
FLUORIDE    F L AO1 R AY2 D
FLUORIDES    F L UH1 R AY2 D Z
FLUORIDES    F L AO1 R AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluoride    (n) flˈuəʳraɪd (f l u@1 r ai d)
fluorides    (n) flˈuəʳraɪdz (f l u@1 r ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氟化物[fú huà wù, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, ] fluoride, #54,918 [Add to Longdo]
卤化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, / ] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc), #78,339 [Add to Longdo]
三氟化硼[sān fú huà péng, ㄙㄢ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄥˊ, ] boron trifluoride [Add to Longdo]
六氟化铀[liù fú huà yóu, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] uranium hexafluoride (UF6) [Add to Longdo]
四氟化硅[sì fú huà guī, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, ] silicon tetrafluoride SiF4 [Add to Longdo]
四氟化铀[sì fú huà yóu, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] uranium tetrafluoride (UF4) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluorid {n} [chem.]fluoride [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2) [Add to Longdo]
フッ化水素;弗化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride [Add to Longdo]
六フッ化硫黄;六弗化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluoride \Flu"or*ide\ (? or ?; 104), n. [Cf. F. fluoride.]
   (Chem.)
   A binary compound of fluorine with another element or
   radical.
   [1913 Webster]
 
   {Calcium fluoride} (Min.), fluorite, {CaF2}. See {Fluorite}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top