ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*factor*

F AE1 K T ER0   
544 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: factor, -factor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
factor[N] ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor[N] ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน, Syn. agent
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry
cofactor[N] ปัจจัยที่เกิดร่วม
olfactory[ADJ] เกี่ยวกับการดมกลิ่น
benefactor[N] ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ, Syn. patron, sponsor
malefactor[N] ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer
manufactory[N] โรงงาน (คำโบราณ), Syn. factory, works
bone factory[SL] ป่าช้า, See also: สุสาน
satisfactory[ADJ] น่าพอใจ, See also: เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ, Syn. gratifying, rewarding, satisfying, useful, Ant. dissatisfactory
satisfactory[ADJ] เพียงพอ, Syn. adequate, enough, sufficient
satisfactorily[ADV] อย่างน่าพอใจ
satisfactorily[ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างน่าพอใจ
unsatisfactory[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: ซึ่งน่าผิดหวัง, Syn. disappointing, inadequate, displeasing, undesirable, Ant. excellent, satisfactory, gratifying
satisfactoriness[N] ความพอใจ
wind-chill factor[N] ผลกระทบที่เกิดจากความหนาวเย็นและแรงปะทะของลม
highest common factor[N] ตัวหารร่วมมาก, Syn. greatest common divisor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
manufactory(แมนนิจแฟค'ทะรี) n. โรงงาน pl. manufactories
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น,ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.
olfactory nerveเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับกลิ่นที่มิวคัสเมมเบรนที่จมูก เป็น 1 ใน 12 เส้นประสาท
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing,faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
manufactory(n) โรงงาน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น,เกี่ยวกับจมูก,เกี่ยวกับการดมกลิ่น
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power factorแฟกเตอร์กำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
predisposing factorปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
precipitating factorปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loading factorสัดส่วนบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
risk factorปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scale factor; scaling factorค่าสเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scale factorตัวประกอบมาตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solar factorแฟกเตอร์แสงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seasonal performance factorตัวประกอบสมรรถนะตามฤดูกาล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
safety factorแฟกเตอร์ความปลอดภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
olfactory; osphretic-รู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory hallucinationประสาทหลอนทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory hypoplasiaสมองส่วนรับกลิ่นด้อยเจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory nerveฆานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osphretic; olfactory-รู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
arcing time factorแฟกเตอร์เวลาอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
accumulation factorตัวประกอบสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
agnosia, olfactoryภาวะเสียการระลึกรู้ทางกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quotient group; factor groupกรุปผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beam tilt factor; beam radiation tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียงรังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bypass factor (BF)แฟกเตอร์เลี่ยง (บีเอฟ) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
BF (bypass factor)บีเอฟ (แฟกเตอร์เลี่ยง) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beam radiation tilt factor; beam tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียงรังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biotic factorปัจจัยชีวนะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cofactorตัวประกอบร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cooling load factorแฟกเตอร์ภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact factor (CF)แฟกเตอร์สัมผัส (ซีเอฟ) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
common factorตัวประกอบร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collector efficiency factorแฟกเตอร์ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CF (contact factor)ซีเอฟ (แฟกเตอร์สัมผัส) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil bypass factorแฟกเตอร์ลมเลี่ยงผ่านคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damping factorตัวประกอบการหน่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
grading factorแฟกเตอร์การคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
G.C.D. (greatest common divisor); H.C.F. (highest common factor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fineness factorแฟกเตอร์ความละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fouling factor๑. แฟกเตอร์เสื่อมสภาพ๒. แฟกเตอร์สารติดผิว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factor group; quotient groupกรุปผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factor, precipitatingปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software refactoringซอฟต์แวร์รีแแฟคทอริง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ
[นิวเคลียร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น
(ดู effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dose Reduction Factorปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ [นิวเคลียร์]
Effective multiplication factorตัวประกอบพหุคูณยังผล [นิวเคลียร์]
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Ceramics factoriesโรงงานเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Climatic factorsปัจจัยภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Drug factoriesโรงงานผลิตยา [TU Subject Heading]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Endothelium-derived relaxing factorสารกระตุ้นการคลายตัวของเอนโดธีเลียม [TU Subject Heading]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [TU Subject Heading]
Factor VIIแฟคเตอร์ VII [TU Subject Heading]
Factor VIIaแฟคเตอร์ VIIa [TU Subject Heading]
Factorial experiment designsแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล [TU Subject Heading]
Factoriesโรงงาน [TU Subject Heading]
Factoring (Finance)แฟคตอริ่ง [TU Subject Heading]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory laws and legislationกฎหมายโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory managementการจัดการโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory sanitationการสุขาภิบาลโรงงาน [TU Subject Heading]
Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูด [TU Subject Heading]
Granulocyte colony-stimulating factorแกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
Human factorsปัจจัยมนุษย์ [TU Subject Heading]
Load factor designการออกแบบตัวประกอบภาระ [TU Subject Heading]
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Sixteen Personality Factor Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 พีเอฟ [TU Subject Heading]
Sugar factoriesโรงงานน้ำตาล [TU Subject Heading]
Textile factoriesโรงงานทอผ้า [TU Subject Heading]
Tumor Necrosis Factor-alphaทูเมอร์ เนคโครซิส แฟคเตอร์-อัลฟา [TU Subject Heading]
von Willebrand factorวอน วิลลีแบรนด์ แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
Annoying Factor เหตุรำคาญ
เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Factory โรงงาน
อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Industrail Factory โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Safety Factor,SF ค่าความปลอดภัย
เป็นค่าที่ใช้เพิ่มค่าความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นำมาใช้โดย The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) สำหรับสารปรุงแต่งอาหาร (additives) ค่านี้ได้จากสมมติฐานที่ว่ามนุษย์มีความไว (sensitive) ต่อสารเคมีมากกว่าสัตว์ทดลอง 10 เท่า และความแตกต่างของความไวในกลุ่มมนุษย์ด้วยกันไม่เกิน 10 เท่า ดังนั้น JECFA จึงแนะนำให้ใช้ค่า safety factor เท่ากับ 100 (10x10) ในการกำหนดค่า ADI ซึ่งใช้ข้อมูลการทดลองสัตว์ในระยะยาวเป็นพื้นฐาน ค่า safety factor เท่ากับ 100 นี้มิใช่ค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่า safety factor ขึ้นกับธรรมชาติของผลกระทบจากการได้รับพิษ ( toxic effect) ขนาดและประเภทของประชากรที่คุ้มครอง และคุณภาพของข้อมูลทางพิษวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก
ตัวคูณของค่ารวมของการกระจายของประชากร หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต [สิ่งแวดล้อม]
Factor Endownment ทรัพยากรที่มีอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตสินค้าในและบริการต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์ พบว่าการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีทรัพยากรไม่เหมือนกัน ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ประเทศนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าซึ่งต้อง ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำหนดราคาของอุปสงค์และอุปทาน ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมากก็จะเป็นผูผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ ทรัพยากรนั้นเป็นสัดส่วนที่มาก โดยนำไปขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ประเทศตนมีอยู่น้อย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Factor ปัจจัยของเสีย
อัตราส่วนพลังงานที่วัดได้จากการแปรรูปของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Capital Recovery Factor (IRF) ปัจจัยคืนทุน [สิ่งแวดล้อม]
Application Factor ปัจจัยประยุกต์
ผลหารของความเข้มข้นของสารใดๆ ที่ไม่เป็นพิษ หลังจากการสัมผัส เป็นเวลานานหรืออย่างต่อเนื่อง ด้วยค่า TLm 96 ชม. ของสารนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Ex-Works (ex-factory, ex-mill, ex-warehouse) Price ราคาหน้าโรงงาน
เงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) ในกรณีที่ผู้ขายจะนำสินค้า ที่จะขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ วันเวลา และสถานที่โรงงานหรือโกดังเก็นสินค้านั้นๆ โดยที่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น อาทิ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการนำเข้า-ส่งออก ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Loading Factor สัดส่วนภาระ
อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยของภาระกับภาระสูง สุดในช่วงเวลาหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
factor (n ) ผู้แทนค้าต่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ The Great Dictator (1940)
- I hope Alice was satisfactory, madam.- หวังว่าอลิซจะเป็นที่พอใจนะคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
Work in the underground factories.ภายในมีโรงงานใต้ดิน Night and Fog (1956)
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ Night and Fog (1956)
They're coming from the factories They're coming from the farms...พวกเขามาจากฟาร์ม คุณแต่งงานแล้ว? How I Won the War (1967)
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's a tiny factor in South Africa.มันแค่เรื่องเล็กๆ ในแอฟริกาใต้ Gandhi (1982)
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
No factories.ไม่มีโรงงาน Gandhi (1982)
English factories make the cloth that makes our poverty.โรงงานอังกฤษทำผ้า ที่สร้างความจนให้เรา Gandhi (1982)
"Billy, I think I just turned my Fruit of the Looms into a fudge factory.""บิลลี่ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะพลิก อนาคตสดใสไปสู่นาคตที่มืดมน" Stand by Me (1986)
You got a lice factory up here.มีหมัดสร้างโรงงานบนหัวแกเลยรู้มั้ยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
Now, a man like you, wife, baby daughter I'd be considering those factors very carefully.แกมีลูกมีเมีย คิดถึงข้อนี้ไว้ให้ดี Casualties of War (1989)
His factory prefabricates houses for rural areas.โรงงานของเขา Prefabricates บ้านสำหรับพื้นที่ชนบท The Russia House (1990)
- Where? By the factory, selling cigarettes.หน้าโรงงาน ตอนขายบุหรี่ Goodfellas (1990)
Listen, I've warned you about the aggression factors.ฟังนะ ฉันเตือนนายแล้ว เกี่ยวกับการฝึกนั่น The Lawnmower Man (1992)
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย The Lawnmower Man (1992)
There's some factors that need ironing out.ยังมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขอยู่ The Lawnmower Man (1992)
An enamelware factory over at, uh, Lipowa Street.ร.ง.ภาชนะเคลือบที่ถนนลิโพวา Schindler's List (1993)
All this stuff here goes to Madritsch's factory on Tuesday of next week.ส่วนนี้ทั้งหมดส่งโรงงานมาทริตซ์ Schindler's List (1993)
3 50 workers on the factory floor, with one purpose.ของผม 350 ทำหน้าที่อย่างเดียว Schindler's List (1993)
"and built a bankrupt company into a major manufactory."มาฟื้นฟูโรงงานที่เจ๊งแล้ว" Schindler's List (1993)
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... some of the benefits of moving their factories into Plaszow.ผมบอกบอซกับมาดริทซ์ว่า... ย้ายโรงงานเข้าค่ายดีกว่า Schindler's List (1993)
Your factory policies, whatever they've been in the past, they'll continue to be.นโยบายเก่าของคุณจะเป็นยังไง... Schindler's List (1993)
make sure I see my cut... from the, uh, factory owners in this camp, leaving you to take care of my main account-- the Schindler account.จะดูแลส่วนแบ่งจาก ร.ง. ในค่าย ส่วนแกต้องคุมบัญชีหลักของฉัน บัญชีชินด์เลอร์ Schindler's List (1993)
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร Schindler's List (1993)
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์... Schindler's List (1993)
His place is a haven, didn't you know ? It's not a factory.ที่นี่คือแดนสวรรค์ ไม่ใช่โรงงาน Schindler's List (1993)
But it's only a short walk further to the factory... where hot soup and bread is waiting for you.ขอต้อนรับสู่บรินน์ลิทซ์ Schindler's List (1993)
He had a factory in Krakow.คนทำหม้อ Schindler's List (1993)
I remember earlier this year, I.G. Farben ordered... a trainload of Hungarians for his chemical factory.ฮังกาเรียนหนึ่งรถไปโรงงาน รถไฟเลี้ยวเข้าประตูค่ายเอาท์ซวิดท์ Schindler's List (1993)
In hopes of ensuring that, guards will no longer be allowed on the factory floor... without my authorization....โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันจะขอบคุณที่ร่วมมือ... Schindler's List (1993)
Stern, if this factory ever produces... a shell that can actually be fired, I'll be very unhappy.ฉันคงไม่มีความสุขเลย Schindler's List (1993)
I think it's time the guards came into the factory. Japan, with all her treachery and greed--มีประกาศเยอรมันยอมแพ้แล้ว... Schindler's List (1993)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.ถ้าคุณเห็นชอบ Junior (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย Junior (1994)
You pulled me away from dinner with the university's largest benefactor.คุณเรียกผมมาจากงานดินเนอร์ที่สำคัญมากเลยนะ Junior (1994)
- I bet you could cut down on the hero factor in a place like this.- ฉันเดิมพันที่คุณสามารถลดปัจจัยพระเอกในสถานที่เช่นนี้ Pulp Fiction (1994)
If I'm curt with you, it's because time is a factor.ถ้าผมสั้น ๆ กับคุณก็เพราะเวลาเป็นปัจจัย Pulp Fiction (1994)
The roof of the license-plate factory needs resurfacing.หลังคาของโรงงานป้ายทะเบียนต้อง resurfacing The Shawshank Redemption (1994)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
And try not to let my vulnerability become any kind of a factor here.อย่าเอาความอ่อนแอ่หรือปมด้อยฉัน มาคิดตอนนี้นะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
He's goin' to his dad's factory!มันจะไปที่โรงงาน! Jumanji (1995)
I've told you before. This factory isn't a playground. It's dangerous.พ่อเคยบอกแล้วไง โรงงานนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่น มันอันตราย Jumanji (1995)
Come on. I found this weird game in the factory.มานี่ ผมเจอเกมประหลาดนี่ ทีโรงงาน Jumanji (1995)
Is Dad at the factory?พ่อไปที่โรงงานเหรอ? Jumanji (1995)
Do you know what happened to this shoe factory?คุณรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้น กับโรงงานรองเท้านี้? Jumanji (1995)
I mean, today in the factory... it wasn't Carl Bentley's fault.คือว่าวันนี้ที่โรงงานนั่น.. มันไม่ใช่ ความผิดของ คาล เบนท์ลีย์ Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factorAbility is the only factor considered in promoting employees.
factorA factory is not suitable for a residential district.
factorAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
factorA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
factorA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
factorAll of the factories are nearing capacity.
factorAt the turn of the century, children still worked in factories.
factorAutomobiles are made in factories.
factorBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
factorBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
factorBuilding the steel factory was a great enterprise.
factorCapital, land and labor are the three key factors of production.
factorCar are factory products, while foods are farm products.
factorCost is a definite factor in making our decision.
factorDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
factorEither of them is satisfactory to me.
factorEverything came out satisfactory through your good offices.
factorEverything turned out satisfactory.
factorFactories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel.
factorFactory jobs are drying up in the local economy.
factorFactory waste has polluted the sea.
factorFactory waste sometimes pollutes our rivers.
factorFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
factorFor these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.
factorGovernment officials inspected all factories.
factorGreat effort was one factor in his success.
factorHealth is an important factor of happiness.
factorHe felt tired of working in the factory.
factorHe had been working in the factory for three years when the accident occurred.
factorHe is, on the whole, a satisfactory.
factorHe is, on the whole, a satisfactory student.
factorHer explanation is by no means satisfactory.
factorHe works in a factory.
factorHis answer is not altogether satisfactory to us.
factorHis answer was far from satisfactory.
factorHis explanation is by no means satisfactory.
factorHis explanation is far from satisfactory.
factorHis explanation was by no means satisfactory.
factorHis explanation was not satisfactory.
factorHis idea is far from satisfactory to us.
factorHis paper is far from satisfactory.
factorHis paper was, on the whole, satisfactory.
factorHis proposal is far from being satisfactory to us.
factorHis score on the English test is quite satisfactory.
factorHis son took on the management of the factory.
factorHis work was satisfactory.
factorHonesty was the most important factor in his success.
factorHow long adolescence continues is determined by biological factors.
factorHundreds of people work in this factory.
factorI find the plan to be unsatisfactory in several ways.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ง.[N] factory, Syn. โรงงาน
เอสพีเอฟ[N] Sun protection factor, See also: SPF, Syn. ค่าปกป้องแสงแดด
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงานอุตสาหกรรม[N] industrial factory, Count unit: โรง
ข้อสำคัญ[N] important aspect, See also: important factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม, Thai definition: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
ปัจจัยพื้นฐาน[N] basic factor, See also: basic element, Syn. ปัจจัยเบื้องต้น, Example: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก
ปัจจัยสำคัญ[N] important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวกระทำ[N] factor, Example: สารที่เติมลงไปจะเป็นตัวกระทำให้เห็นผลเร็วขึ้น, Thai definition: สิ่งที่เป็นตัวทำให้อีกสิ่งหนึ่งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ผู้ร้าย[N] criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
โรงงานทอผ้า[N] weaving factory, Example: เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ขณะบินร่อนลง
โรงงานยาสูบ[N] tobacco factory, Example: ในเมืองไทยมีโรงงานยาสูบหลายแห่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชีเงินเดือน
อาชญากร[N] criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
อุปการี[N] supporter, See also: patron, helper, benefactor, Thai definition: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวหารร่วมมาก[N] highest common factor, H.C.F., Syn. ห.ร.ม., Example: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวหารร่วมมาก[N] highest common factor, H.C.F., Syn. ห.ร.ม., Example: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน[N] benefactor; benefactress, Syn. เจ้าบุญนายคุณ, Thai definition: ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
เจ้าบุญนายคุณ[N] benefactor, Example: เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของฉันมาแต่ชาติไหน, Thai definition: ผู้มีบุญคุณ
เจ้าประคุณ[PRON] my lord, See also: my benefactor, Example: เจ้าประคุณช่างน้ำใจประเสริฐจริงๆ ที่ลดหย่อนค่าเช่าให้พวกเรา, Thai definition: คำเรียกผู้ที่นับถือและท่านที่เป็นเจ้าบุญนายคุณ
เจ้าพระเดชนายพระคุณ[N] great benefactor/benefactress, Example: เขาถือตัวว่าเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณจึงสั่งอย่างไม่เกรงใจ, Thai definition: ผู้มีบุญคุณมาก
มธุ[ADJ] pleasant, See also: satisfactory, delightful, Syn. น่าพอใจ
ช่ำใจ[ADV] satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ธาตุ[N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
อริยมรรค[N] noble path (which has eight factors or eightfold noble path), See also: sublime paths of the holy life, Syn. พระอริยมรรค, Example: คนที่ต้องการดับทุกข์จึงได้เดินตามทางแห่งพระอริยมรรค, Thai definition: ทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์ มีองค์ 8 มี สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น, ทางดำเนินของพระอริยะ
ปัจจัยหลัก[N] basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
ความไม่พึงพอใจ[N] unsatisfactoriness, Syn. ความไม่พอใจ, Ant. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
หารร่วมมาก[N] greatest common factor, Syn. ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม, Ant. คูณร่วมน้อย, Example: คุณครูกำลังสอนนักเรียนคิดเลขแบบหารร่วมมาก, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น 7 เป็นตัวหารร่วมมากของ 14 และ 35
ดี[ADJ] nice, See also: good, perfect, satisfactory, Syn. เยี่ยม, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Ant. ร้าย, Example: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ
ปัจจัยหลัก[N] basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
ปัจจัยการผลิต[N] production factor, See also: factor of production, input factor
ปัจจัยเสี่ยง[N] risk factor, See also: valuation factor, uncertainty factor
ส่วนสำคัญ[N] main part, See also: principle part, principle role, principle factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: แรงจูงใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
สาสมใจ[ADV] satisfactorily, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: หล่อนจ้องมองเขาอย่างสาสมใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai) EN: factor analysis   
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor   FR: malfaiteur [m]
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element   FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite   FR: élément [m]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration   FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m]
ปัจจัยเบื้องต้น[n. exp.] (patjai beūangton) EN: basic factor   
ปัจจัยชี้ขาด[n. exp.] (patjai chīkhāt) EN: decisive factor ; deciding factor   
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāinai) EN: internal factor ; intrinsic factor   
ปัจจัยภายนอก[n. exp.] (patjai phāinøk) EN: external factor   
ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (patjai pheūnthān) EN: basic factor   
ปัจจัยเสี่ยง[n. exp.] (patjai sīeng) EN: risk factor   FR: facteur de risque [m]
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable factors   FR: facteurs incontrôlables
ผู้จัดการโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān rōng-ngān) EN: factory manager ; plant manager   FR: chef d'entreprise [m]
ผู้มีอุปการะ[n. exp.] (phū mī uppakāra) EN: benefactor   
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakāra) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter   
ราคาจากโรงงาน[n. exp.] (rākhā jāk rōng-ngān) EN: ex factory price ; ex works price   FR: prix d'usine [m]
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant   FR: immeuble [m] ; construction [f] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant   FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān kaēo) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks   FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān krajok) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks   FR: verrerie [f]
โรงงานน้ำตาล[n. exp.] (rōng-ngān nāmtān) EN: sugar factory   FR: sucrerie [f] ; raffinerie de sucre [f]
โรงงานผลิตแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān phalit kaēo) EN: glassworks ; glass factory   
โรงงานทอผ้า[n. exp.] (rōng-ngān thø phā) EN: weaving factory   FR: atelier de tissage [m]
โรงงานอุตสาหกรรม[n. exp.] (rōng-ngān utsāhakam) EN: industrial factory   FR: entreprise industrielle [f]
โรงงานยาสูบ[n. exp.] (rōng-ngān yāsūp) EN: tobacco factory   
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor   FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ธาตุที่สำำคัญ[n. exp.] (thāt thī samkhan) EN: essential factor ; key element   FR: élément essentiel [m]
ตัวหารร่วม[n. exp.] (tūahān ruam) EN: common factor   FR: commun diviseur [m]
ตัวหารร่วมมาก[n. exp.] (tūahān ruam māk) EN: highest common factor ; HCF   
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: factor   FR: facteur [m] ; diviseur [m]
ตัวประกอบเฉพาะ[n. exp.] (tūaprakøp chaphǿ) EN: prime factor   
ตัวประกอบร่วม[n. exp.] (tūaprakøp ruam) EN: common factor   FR: commun diviseur [m]
อุปการี[n.] (uppakārī) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor   FR: bienfaiteur [m]
หวูด[n.] (wūt) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle   FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable   FR: de bonne qualité ; bien fait

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTOR    F AE1 K T ER0
FACTORY    F AE1 K T ER0 IY0
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTORS'    F AE1 K T ER0 Z
FACTORED    F AE1 K T ER0 D
FACTORY'S    F AE1 K T ER0 IY0 Z
FACTORING    F AE1 K T ER0 IH0 NG
FACTORIES    F AE1 K T ER0 IY0 Z
OLFACTORY    OW0 L F AE1 K T ER0 IY0
MALEFACTOR    M AE1 L F AE2 K T ER0
MALEFACTOR    M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0
BENEFACTOR    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0
BENEFACTORS    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
MALEFACTORS    M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0 Z
MALEFACTORS    M AE1 L F AE2 K T ER0 Z
BENEFACTOR'S    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
SATISFACTORY    S AE2 T AH0 S F AE1 K T R IY0
SATISFACTORY    S AE2 T IH0 S F AE1 K T ER0 IY0
SATISFACTORILY    S AE2 T IH0 S F AE1 K T R AH0 L IY0
UNSATISFACTORY    AH2 N S AH0 T IH0 S F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factor    (n) fˈæktər (f a1 k t @ r)
factors    (n) fˈæktəz (f a1 k t @ z)
factory    (n) fˈæktəriː (f a1 k t @ r ii)
factories    (n) fˈæktərɪz (f a1 k t @ r i z)
factorize    (v) fˈæktəraɪz (f a1 k t @ r ai z)
olfactory    (j) ˈɒlfˈæktəriː (o1 l f a1 k t @ r ii)
benefactor    (n) bˈɛnɪfæktər (b e1 n i f a k t @ r)
factorized    (v) fˈæktəraɪzd (f a1 k t @ r ai z d)
factorizes    (v) fˈæktəraɪzɪz (f a1 k t @ r ai z i z)
malefactor    (n) mˈælɪfæktər (m a1 l i f a k t @ r)
benefactors    (n) bˈɛnɪfæktəz (b e1 n i f a k t @ z)
factorizing    (v) fˈæktəraɪzɪŋ (f a1 k t @ r ai z i ng)
malefactors    (n) mˈælɪfæktəz (m a1 l i f a k t @ z)
satisfactory    (j) sˌætɪsfˈæktəriː (s a2 t i s f a1 k t @ r ii)
safety-factor    (n) sˈɛɪftɪ-fæktər (s ei1 f t i - f a k t @ r)
safety-factors    (n) sˈɛɪftɪ-fæktəz (s ei1 f t i - f a k t @ z)
satisfactorily    (a) sˌætɪsfˈæktərɪliː (s a2 t i s f a1 k t @ r i l ii)
unsatisfactory    (j) ˌʌnsætɪsfˈæktəriː (uh2 n s a t i s f a1 k t @ r ii)
unsatisfactorily    (a) ˌʌnsætɪsfˈæktərɪliː (uh2 n s a t i s f a1 k t @ r i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]
因素[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] element; factor, #793 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant, #922 [Add to Longdo]
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
举报[jǔ bào, ㄐㄩˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (malefactors to the police); to denounce, #3,718 [Add to Longdo]
开工[kāi gōng, ㄎㄞ ㄍㄨㄥ, / ] to begin work (of a factory or engineering operation); to start a construction job, #4,481 [Add to Longdo]
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent, #4,891 [Add to Longdo]
因子[yīn zǐ, ㄧㄣ ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
厂房[chǎng fáng, ㄔㄤˇ ㄈㄤˊ, / ] a building used as a factory; factory (building), #7,728 [Add to Longdo]
坏人[huài rén, ㄏㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] an evil-doer; a malefactor, #8,854 [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, ] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled, #11,161 [Add to Longdo]
出厂[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to leave the factory (of finished goods), #11,981 [Add to Longdo]
顺心[shùn xīn, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] happy; satisfactory, #15,497 [Add to Longdo]
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, / ] group or team (in factories etc), #17,010 [Add to Longdo]
起因[qǐ yīn, ㄑㄧˇ ㄧㄣ, ] cause; a factor (leading to an effect), #18,244 [Add to Longdo]
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ ㄧㄣ, ] cause; factor, #19,176 [Add to Longdo]
排泄[pái xiè, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ, ] to excrete; evacuation (of bowels); drainage (of factory waste etc), #19,207 [Add to Longdo]
倍增[bèi zēng, ㄅㄟˋ ㄗㄥ, ] to double; to redouble; to increase many times over; to multiply by a factor; multiplication, #20,261 [Add to Longdo]
厂矿[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation, #21,730 [Add to Longdo]
化工厂[huà gōng chǎng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] chemical factory, #24,587 [Add to Longdo]
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] wine factory; distillery, #26,549 [Add to Longdo]
异军突起[yì jūn tū qǐ, ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄊㄨ ㄑㄧˇ, / ] a new factor changing the situation, #26,697 [Add to Longdo]
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] invoice; factory price, #26,703 [Add to Longdo]
制造厂[zhì zào chǎng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] manufacturing plant; factory, #28,024 [Add to Longdo]
恩人[ēn rén, ㄣ ㄖㄣˊ, ] a benefactor; a person who has significantly helped sb else, #29,149 [Add to Longdo]
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example, #31,010 [Add to Longdo]
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, / ] factory site; location, #32,149 [Add to Longdo]
统筹兼顾[tǒng chóu jiān gù, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] an overall plan taking into account all factors, #34,584 [Add to Longdo]
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory, #34,962 [Add to Longdo]
差强人意[chā qiáng rén yì, ㄔㄚ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] (成语 saw) just passable; barely satisfactory, #35,988 [Add to Longdo]
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] satisfactory; agreeable, #36,446 [Add to Longdo]
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, / ] textile factory; cotton mill, #37,460 [Add to Longdo]
设厂[shè chǎng, ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, / ] to estabilish a factory, #37,915 [Add to Longdo]
称心如意[chèn xīn rú yì, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄧˋ, / ] very gratifying and satisfactory; in accord with one's wishes, #44,933 [Add to Longdo]
因数[yīn shù, ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor, #45,850 [Add to Longdo]
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] munitions or ordnance factory; arsenal, #46,319 [Add to Longdo]
为非作歹[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]
忘恩负义[wàng ēn fù yì, ㄨㄤˋ ㄣ ㄈㄨˋ ㄧˋ, / ] to forget favors and violate justice (成语 saw); ingratitude to a friend; to kick a benefactor in the teeth, #48,147 [Add to Longdo]
欠妥[qiàn tuǒ, ㄑㄧㄢˋ ㄊㄨㄛˇ, ] not very proper or appropriate; not satisfactory or dependable, #49,164 [Add to Longdo]
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, / ] factory owner, #65,595 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
走卒[zǒu zú, ㄗㄡˇ ㄗㄨˊ, ] pawn (i.e. foot soldier); servant; lackey (of malefactor), #85,541 [Add to Longdo]
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, ] donor; benefactor; contributor (to charity), #88,025 [Add to Longdo]
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, / ] factory regulations, #90,123 [Add to Longdo]
魑魅魍魉[chī méi wǎng liǎng, ㄔ ㄇㄟˊ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, / ] demons and malefactors (成语 saw), #95,303 [Add to Longdo]
没齿难忘[mò chǐ nán wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #103,893 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfüllbetrieb {m}bottling factory [Add to Longdo]
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor [Add to Longdo]
Autofabrik {f}car factory; automobile factory [Add to Longdo]
das Befriedigendesatisfactoriness [Add to Longdo]
Betonwerk {n}precast concrete factory [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture [Add to Longdo]
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager [Add to Longdo]
Betriebsleitung {f}(factory; plant; works) management [Add to Longdo]
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors [Add to Longdo]
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory [Add to Longdo]
Dämpfungsgrad {m}; Dämpfungsmaß {n}damping factor [Add to Longdo]
Lehrsches Dämpfungsmaßdamping factor [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}factory outlet [Add to Longdo]
Einbeziehung {f}; Einbeziehen {n} | unter Einbeziehung aller Faktoreninclusion | taking all factors into account [Add to Longdo]
Einflussfaktor {m}; Einfluss {m}factor [Add to Longdo]
Einteilungsfaktor {m}scale factor [Add to Longdo]
Erbfaktor {m} [biol.] | Erbfaktoren {pl}gene; hereditary factor | genes [Add to Longdo]
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor [Add to Longdo]
Fabrik {f} | Fabriken {pl}factory | factories [Add to Longdo]
Fabrikant {m}factory owner [Add to Longdo]
Fabrikarbeit {f}work in a factory [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter {m}factory worker [Add to Longdo]
Färberei {f}dyeworks; dye factory [Add to Longdo]
Faktor {m} | Faktoren {pl} | bestimmender Faktor | kritischer Faktorfactor | factors | determining factor | critical factor [Add to Longdo]
Faktor des Wohlbefindensfeelgood factor [Add to Longdo]
Faktorenanalyse {f}factor analysis [Add to Longdo]
Faktorisierung {f} [math.]factorisation [Br.]; factorization [Am.]; factoring [Add to Longdo]
Fakultät {f} [math.]factorial [Add to Longdo]
Fertigungsanlage {f}factory; foundry; production plant; manifacturing plant [Add to Longdo]
Formfaktor {m}form factor [Add to Longdo]
Fortleitungszahl {f}carry-over factor [Add to Longdo]
Füllfaktor {m}bulk factor [Add to Longdo]
Gebäudeleitsystem {n}factory master control system [Add to Longdo]
Geruchs...olfactory [Add to Longdo]
Gerüchteküche {f}gossip factory [Add to Longdo]
Gewichtungsfaktor {m}weighting factor [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}simultaneity factor [Add to Longdo]
Gütekriterium {n}; Gütefaktor {m}quality factor [Add to Longdo]
Klirrfaktor {m}distortion factor [Add to Longdo]
Kommissionär {m}; Kommissionärin {f}factor [Add to Longdo]
Konservenfabrik {f} | Konservenfabriken {pl}tinning factory [Br.] | tinning factories [Add to Longdo]
flächenbezogener Korrekturfaktor des Niederschlagsareal reduction factor of precipitation [Add to Longdo]
Kostenfaktor {m}expense factor [Add to Longdo]
Lackfabrik {f}lacquer factory [Add to Longdo]
Leistungsfaktor {m}power factor [Add to Longdo]
Lichtschutzfaktor {m}(sun) protection factor [Add to Longdo]
Manufaktur {f} | Manufakturen {pl}manufactory; factory | manufactories; factories [Add to Longdo]
Multiplikationsfaktor {m}multiplication factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor [Add to Longdo]
ファクター[, fakuta-] (n) factor; (P) [Add to Longdo]
ファクタリング[, fakutaringu] (n) factoring [Add to Longdo]
ファクトリー(P);ファクトリ[, fakutori-(P); fakutori] (n) factory; (P) [Add to Longdo]
ファクトリーオートメーション[, fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation [Add to Longdo]
ファクトリーチーム[, fakutori-chi-mu] (n) factory team [Add to Longdo]
ファクトリアル[, fakutoriaru] (n) factorial [Add to Longdo]
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA [Add to Longdo]
フォームファクタ[, fo-mufakuta] (n) {comp} form factor [Add to Longdo]
フォトンファクトリー[, fotonfakutori-] (n) photon factory [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor [Add to Longdo]
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF [Add to Longdo]
メーカーオプション[, me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei [Add to Longdo]
リスクファクター[, risukufakuta-] (n) risk factor [Add to Longdo]
悪材料[あくざいりょう, akuzairyou] (n) adverse stock-market factors [Add to Longdo]
安全係数[あんぜんけいすう, anzenkeisuu] (n) safety factor [Add to Longdo]
安全率[あんぜんりつ, anzenritsu] (n) safety factor [Add to Longdo]
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] (n) {comp} semantic factoring [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
遺伝因子[いでんいんし, iden'inshi] (n) (See 遺伝子・1) gene; genetic factor; genetic element [Add to Longdo]
一要素[いちようそ, ichiyouso] (n) one element; one factor [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
因子[いんし, inshi] (n) {math} factor; divisor; element; (P) [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] (n) {comp} factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] (n) factor analysis [Add to Longdo]
因数[いんすう, insuu] (n) {math} factor [Add to Longdo]
因数定理[いんすうていり, insuuteiri] (n) {math} factor theorem [Add to Longdo]
因数分解[いんすうぶんかい, insuubunkai] (n,vs) factorization; factorisation [Add to Longdo]
益を与える人[えきをあたえるひと, ekiwoataeruhito] (exp) benefactor [Add to Longdo]
恩人[おんじん, onjin] (n) benefactor; patron; (P) [Add to Longdo]
下請け工場[したうけこうじょう, shitaukekoujou] (n) a subcontracting factory [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] (n) (See 山の手・1) low-lying part of a city (usu. containing shops, factories, etc.); Shitamachi (low-lying area of eastern Tokyo near Tokyo Bay, inc. Asakusa, Shitaya, Kanda, Fukugawa, Honjo, Nihonbashi, Kyobashi and surrounds); (P) [Add to Longdo]
化学工場[かがくこうじょう, kagakukoujou] (n) chemical plant; chemical factory; chemical works [Add to Longdo]
仮想工場[かそうこうじょう, kasoukoujou] (n) {comp} virtual factory [Add to Longdo]
架装[かそう, kasou] (n) (1) (car) accessories; factory option; (n,vs) (2) customization (of a car) [Add to Longdo]
階乗[かいじょう, kaijou] (n) {math} factorial [Add to Longdo]
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] (n) {comp} factorial function [Add to Longdo]
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] (n) {comp} spreading factor [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
階乗[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier [Add to Longdo]
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor [Add to Longdo]
文字幅拡大率[もじはばかくだいりつ, mojihabakakudairitsu] character expansion factor [Add to Longdo]
辺線幅倍率[へんせんぷくばいりつ, hensenpukubairitsu] edgewidth scale factor [Add to Longdo]
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor [Add to Longdo]
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
因数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor [Add to Longdo]
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Factor \Fac"tor\, v. t. [imp. & p. p. {Factored} (-t[e^]rd); p.
   pr. & vb. n. {Factoring}.] (Mach.)
   To resolve (a quantity) into its factors.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Factor \Fac"tor\, n. [L. factor a doer: cf. F. facteur a factor.
   See {Fact}.]
   1. (Law) One who transacts business for another; an agent; a
    substitute; especially, a mercantile agent who buys and
    sells goods and transacts business for others in
    commission; a commission merchant or consignee. He may be
    a home factor or a foreign factor. He may buy and sell in
    his own name, and he is intrusted with the possession and
    control of the goods; and in these respects he differs
    from a broker. --Story. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
       My factor sends me word, a merchant's fled
       That owes me for a hundred tun of wine. --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   2. A steward or bailiff of an estate. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) One of the elements or quantities which, when
    multiplied together, form a product.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the elements, circumstances, or influences which
    contribute to produce a result; a constituent; a
    contributory cause.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The materal and dynamical factors of nutrition. --H.
                          Spencer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top