ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*füllung*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: füllung, -füllung-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So your lies are cheap schemes to force me to grant your wish.Ihr wollt mit Euren Lügen nur die Erfüllung Eures Wunsches erpressen! The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Winds and currents will drive the ship southward and my prophecy will come true.Winde und Strömungen werden das Schiff nach Süden treiben und meine Prophezeiung wird in Erfüllung gehen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Whisper all your wishes into that ear and you will receive what you ask for.Flüstere all deine Wünsche in dieses Ohr... und sie werden in Erfüllung gehen. Aber nur unter einer Bedingung. The Magician (1958)
It's especially fermented for the Roman army.Eine besondere Abfüllung nur für die römische Armee. Ben-Hur (1959)
May your dearest wish be granted.Wir hoffen, dass Ihr größter Wunsch in Erfüllung geht. Le Bossu (1959)
Are you trying to say, you're purely doing your duty?Willst du sagen, das ist reine Pflichterfüllung? An Angel on Wheels (1959)
I thought you were everything I'd ever dreamed about, everything I ever wanted.Ich dachte, du wärst die Erfüllung all meiner Träume, alles, was ich je wollte. On the Beach (1959)
The alcohol from the torpedoes.Er trinkt die Alkoholfüllung von den Torpedos. Operation Petticoat (1959)
"Many sad and lonely years passed by... 'for King Stefan and his people. "But as the time for the Princess's...Alle wussten, solange Malefiz zu Hause, auf dem verbotenen Berg... mit ihrem Zorn grollte... war die böse Prophezeiung noch nicht in Erfüllung gegangen. Sleeping Beauty (1959)
Just a filling.Nur 'ne Füllung. Braucht kein Gold sein. Some Like It Hot (1959)
- A filling.- Eine Füllung. Come Dance with Me! (1959)
Don't you see that you offer me the life of a spineless worm?Ich soll wie ein Einsiedler leben. Du findest deine Erfüllung in der Küche und im Schlafzimmer. La Dolce Vita (1960)
That's the way I've always dreamed of going to Venice.Es wäre die Erfüllung meiner Träume, Venedig so zu erleben. Midnight Lace (1960)
THE WISH CAME TRUE BUT ONLY IN THE TWILIGHT ZONE.Der Wunsch ging in Erfüllung, aber nur in der Twilight Zone. Elegy (1960)
IF YOU WISH HARD ENOUGH, BOLI E, IT'LL COME TRU E.Wenn man fest genug wünscht, dann geht es in Erfüllung, Bolie. The Big Tall Wish (1960)
But, in just a moment, that hope chest will be opened, and an improbable phantom will try to bedeck the drabness of these two people's failure-laden lives with the gold and precious stones of fulfillment.Aber in wenigen Augenblicken wird sich diese Truhe öffnen und ein unwahrhaftiger Geist wird die Farblosigkeit des fehlerbehafteten Lebens dieser zwei Menschen verzieren. Mit dem Gold und der kostbaren Juwelen der Erfüllung. The Man in the Bottle (1960)
I can offer you four wishes with a guaranteed performance.Ich biete Ihnen hiermit vier Wünsche an, die garantiert in Erfüllung gehen. The Man in the Bottle (1960)
Your dream has come true, little fly.Dein Traum ist in Erfüllung gegangen, Fliege. Alye parusa (1961)
The fillings in his teeth- there are two of them.Seine Zahnfüllungen... Er hat zwei davon. A Hundred Yards Over the Rim (1961)
I pride myself on my attention to duty.Und ich bin stolz auf die Erfüllung meiner Pflichten. A Penny for Your Thoughts (1961)
He plays the part of a little man who yearns for the serenity of a world without people, and as it happens, he gets his wish- to walk an uninhabited earth and face the consequences.Er spielt einen Mann, der sich nach der Ruhe einer menschenleeren Welt sehnt und sein Wunsch geht in Erfüllung. Er spaziert durch eine unbewohnte Welt und blickt den Konsequenzen ins Auge. Shadow Play (1961)
In that flash of time, you saw my need and I saw the supplier.Sie erblickten meine Bedürfnisse und ich deren Erfüllung. Carry on Cruising (1962)
Wednesday she's going to have a cavity filled by your Uncle Ivor.Ja, und Mittwoch bekommt sie eine neue Zahnfüllung von deinem Onkel. Lolita (1962)
I saw in him the fulfillment of a dream.Ich sah in ihm die Erfüllung eines Traumes. Pontius Pilate (1962)
But I waited for the fulfillment of my wish in vain, and I know now that I was mistaken.Aber ich habe vergeblich auf die Erfüllung meines Wunsches gewartet, und jetzt weiss ich, dass ich mich geirrt habe. Pontius Pilate (1962)
I just thought that... maybe the next thing he wanted, he ought to get.Ich dachte einfach, dass sein nächster Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Requiem for a Heavyweight (1962)
You go on like that till you get mad, then first he fills the tooth.Und das geht so, bis man sauer wird. Dann kommt die Füllung rein. Two for the Seesaw (1962)
And it's not very fulfilling.Das ist doch nicht die Erfüllung. The Thrill of It All (1963)
I didn't realise your life lacked fulfilment.Oh, ich wusste nicht, dass deinem Leben die Erfüllung fehlt. The Thrill of It All (1963)
You've always shouted how being a doctor's wife was career enough.Du hast immer behauptet, die Frau eines Arztes zu sein, sei Erfüllung genug. Aber das ist es ja auch. The Thrill of It All (1963)
Oh, I guess there's nothing more fulfilling in life than having a baby.Ich finde, es gibt für eine Frau doch keine größere Erfüllung, als Mutter zu werden. The Thrill of It All (1963)
There's nothing more fulfilling in life than having a baby.Es gibt für eine Frau doch keine größere Erfüllung, als Mutter zu werden. The Thrill of It All (1963)
I guess there's nothing more fulfilling in life than having a baby.Es gibt im Leben doch keine größere Erfüllung, als Mutter zu werden. The Thrill of It All (1963)
Tell me, is Beautiful Day happy her wish came true? - Oh, yes!Ich hoffe, es macht Schönen Tag froh, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht. Winnetou (1963)
And all the dreams of their inhabitants are fulfilled.Und alle Träume ihrer Einwohner gehen in Erfüllung. Cheryomushki (1963)
Whoever sits on it will be strong and determined and his innermost wish will be granted.Wer sich auf sie setzt, wird stark und entschlossen, und seine innigsten Wünsche gehen in Erfüllung. Cheryomushki (1963)
- And the innermost wishes will be granted?- Und die innigsten Wünsche gehen in Erfüllung? Cheryomushki (1963)
And all the dreams of its inhabitants will be granted.Und alle Träume ihrer Einwohner gehen in Erfüllung. Cheryomushki (1963)
Now, Winnetou must grant a request Tah-Sha-Tunga makes him.Jetzt schuldet Winnetou uns die Erfüllung einer Bitte. Winnetou: The Red Gentleman (1964)
After 6 years of faithful service...Sehen Sie mich an! Nach 6 Jahren Pflichterfüllung an die Luft gesetzt. Death at Bargain Prices (1965)
You are merry and pretty. And I am merry and witty."Du bistmeine Freude, und ich bin deine Erfüllung: Chimes at Midnight (1965)
[ Returning to his hotel after the mission, Don Camillo realized... ] [ ... he wasn't the only who had stayed up... ] [ ... to accomplish a mission of love. ] Nadia?Als er endlich wieder im Hotel eintraf, stellte Don Camillo fest, nicht der Einzige zu sein, der über die Erfüllung einer Mission der Liebe wachte. Don Camillo in Moscow (1965)
In fulfilment of your prophecy.In Erfüllung deiner Prophezeiung. The Greatest Story Ever Told (1965)
I've searched and searched and sampled every girl I could find, and now I realize: human fulfilment does not come from short, physical, random adventures, but from a deep relationship which is quite often under one's very nose.Ich habe gesucht und gesucht und jedes Mädchen ausprobiert, dass ich finden konnte. Und jetzt erkenne ich erst, die menschliche Erfüllung kommt nicht von kurzen, körperlichen, zufälligen Abenteuern, sondern von einer tiefen Beziehung, die man oftmals direkt vor den Augen hat. What's New Pussycat (1965)
Yeah, he... he loosened one of my fillings.- Meine Füllung ist lose. German Bridge Is Falling Down (1965)
The fulfillment of the earth passes to strangers.Die Erfüllung meines Lebens mit einer Fremden zuteil. The Bible: In the Beginning... (1966)
"At the suggestion of the Gestapo, "Sergeant Schultz is hereby commended for efficiency in the performance of his duty."Auf Vorschlag eines SS-Hauptmanns wird Feldwebel Schultz wegen eifriger Pflichterfüllung offiziell belobigt. The Flame Grows Higher (1966)
Pity. It seems that my wish cannot come true.So geht mein Wunsch eben nicht in Erfüllung. Gambit (1966)
Sir Harold, to whatever you may wish for yourself today.Sir Harold, möge Ihr Wunsch auch in Erfüllung gehen. Gambit (1966)
- Why?- Formale Planerfüllung. Spur der Steine (1966)

German-Thai: Longdo Dictionary
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfüllung { f }filling [Add to Longdo]
Anschüttung { f }; Hinterfüllung { f }; aufgeschütteter Bodenbackfill [Add to Longdo]
Auffüllung { f }back filling [Add to Longdo]
Auffüllung { f }replenishment [Add to Longdo]
Baugrubenverfüllung { f }refilling of a building pit [Add to Longdo]
Doppelkeks { m } mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit [Add to Longdo]
Erfüllung { f }compliance [Add to Longdo]
Erfüllung { f } | Erfüllungen { pl }fruition | fruitions [Add to Longdo]
Erfüllung { f } | Erfüllungen { pl }fulfillment [ Am. ]; fulfilment [ Br. ] | fulfillments; fulfilments [Add to Longdo]
Erfüllung { f }; Ausführung { f }; Durchführung { f }; Umsetzung { f } | Umsetzung von Beschlüssenimplementation | implementation of the decisions [Add to Longdo]
Erfüllung { f }; Quittung { f }acquittance [Add to Longdo]
Erfüllung { f }; Erledigung { f }acquittal [Add to Longdo]
Erfüllung { f }self-fulfilment [Add to Longdo]
Erfüllung { f } von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction [Add to Longdo]
Erfüllungsort { m }place of performance [Add to Longdo]
Erfüllungspolitik { f }policy of appeasement [Add to Longdo]
Füllung { f }; Ladung { f }; Preis { m }charge [Add to Longdo]
Füllung { f } | Füllungen { pl }filling | fillings [Add to Longdo]
Füllung { f } (Braten) | Füllungen { pl }stuffing | stuffings [Add to Longdo]
Füllung { f } (Polsterung)padding [Add to Longdo]
Füllung { f } (einer Praline)centre; center [ Am. ] [Add to Longdo]
Grubenverfüllung { f }pit filling [Add to Longdo]
Lagerauffüllung { f }accumulation of inventories [Add to Longdo]
Nichterfüllung { f } (Nichteinhaltung) eines Vertragesnon-fulfilment (non-performance) of a contract [Add to Longdo]
Nullauffüllung { f }zerofill [Add to Longdo]
Pflichterfüllung { f }performance of one's duty [Add to Longdo]
Schleifenfüllung { f }loop filling [Add to Longdo]
Speicherauffüllung { f }character fill [Add to Longdo]
Tortenfüllung { f }mincemeat [Add to Longdo]
Türfüllung { f }door panel [Add to Longdo]
Überfüllung { f }congestion [Add to Longdo]
Verfüllung { f }backfilling [Add to Longdo]
Vertragserfüllung { f }fulfilment of contract [Add to Longdo]
Plasmaexpander { m }; Plasmaersatzmittel zur Auffüllung des Blutkreislaufs [ med. ]plasma expander [Add to Longdo]
Zahnfüllung { f }; Inlay { n }; Plombe { f } [ med. ]filling [Add to Longdo]
Flüssigkeitsfüllung { f }hydro-inflation; hydroflation [ Am. ] [Add to Longdo]
Flüssigkeitsfüllung { f } (Reifen)liquid filling (tyres) [Add to Longdo]
Wasserfüllung { f }hydro-inflation; hydroflation [ Am. ]; water ballasting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Füllung /fɵluŋ/ 
   charge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top