ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*estimable*

EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: estimable, -estimable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estimable[ADJ] ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ), See also: ซึ่งสามารถคาดคะเนได้, Syn. calculable, computable
estimable[ADJ] น่านับถือ, See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง, Syn. admirable, honorable, respectable
inestimable[ADJ] ซึ่งประมาณค่าไม่ได้, See also: หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก, Syn. valuable, beyond price, incalculable, Ant. ordinary, average

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, tell me-What made you leave the estimable...งั้นบอกผมหน่อย ทำไมคุณเลือกออกจาก Marley & Me (2008)
Why haven't you gone to see the estimable Dr. Sweets for help?ทำไมคุณไม่ไปขอให้ ดร.สวีท ช่วยประเมินให้ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
All that thanks to our cute, precious, delicate, inestimable, perfect, incisive, incisors!คมกริบของพวกเรา Ernest & Celestine (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estimableThe extent of the damage is inestimable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่านับถือ[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: พระสงฆ์รูปนี้มีกริยางามน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นค่า[adj.] (lonkhā) EN: priceless   FR: inestimable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMABLE EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimable (j) ˈɛstɪməbl (e1 s t i m @ b l)
inestimable (j) ˈɪnˈɛstɪməbl (i1 n e1 s t i m @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, ] inestimable; incalculable; beyond measure, #32,687 [Add to Longdo]
鼎助[dǐng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨˋ, ] (honorific) your inestimable assistance; thanks to your help, #288,886 [Add to Longdo]
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] deserving; worthy of respect; estimable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschätzbarkeiten {pl}inestimableness [Add to Longdo]
achtenswert; schätzenswert {adj}estimable [Add to Longdo]
schätzenswert {adj} | schätzenswerter | am schätzenswertestenestimable | more estimable | most estimable [Add to Longdo]
unschätzbar; nicht abschätzbar; unübersehbar {adj}inestimable [Add to Longdo]
unschätzbarunestimable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estimable \Es"ti*ma*ble\, a. [F. estimable, or L. aestimabilis.
   See {Esteem}.]
   1. Capable of being estimated or valued; as, estimable
    damage. --Paley. .
    [1913 Webster]
 
   2. Valuable; worth a great price. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A pound of man's flesh, taken from a man,
       Is not so estimable, profitable neither,
       As flesh of muttons, beefs, or goats. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Worth of esteem or respect; deserving our good opinion or
    regard.
    [1913 Webster]
 
       A lady said of her two companions, that one was more
       amiable, the other more estimable.  --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estimable \Es"ti*ma*ble\, n.
   A thing worthy of regard. [R.]
   [1913 Webster]
 
      One of the peculiar estimables of her country. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top