ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*epic*

EH1 P IH0 K   
273 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: epic, -epic-
English-Thai: Longdo Dictionary
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epic[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[ADJ] ซึ่งยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
epic[N] มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[N] วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
depict[VT] พรรณนา, See also: บรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portray
depict[VT] วาดภาพ, Syn. picture, portray
epical[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์
epicene[N] คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene[ADJ] มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
epicene[ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak
epicure[N] ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน, See also: นักกิน, Syn. epicurean, gourmet
epicycle[N] การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ตามทฤษฎีระบบสุริยะของเพลโตที่ว่าวัตถุทรงกลมจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า, Syn. cycle, orbit
epicycle[N] วัตถุทรงกลมที่กลิ้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า (ทางเรขาคณิต)
depiction[N] การพรรณนา, See also: การบรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portrayal
depiction[N] การวาดภาพ, Syn. portrayal
epicenter[N] จุดศูนย์กลาง, See also: จุดที่สำคัญที่สุด, Syn. center, focal
epicenter[N] พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว, See also: พื้นดินเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว, Syn. center
epicurean[ADJ] ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean[ADJ] ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
epicyclic[ADJ] ซึ่งมีแกนหมุนรอบแกนกลาง, See also: ซึ่งมีเกียร์, (เกียร์รถยนต์)ชนิดมีเฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา,วาดให้เห็น,อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand

English-Thai: Nontri Dictionary
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น
epic(n) มหากาพย์
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mock-epicมหากาพย์กำมะลอ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac pericardium; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, epicanthalสันหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicentum; epicenterจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epicotylลำต้นเหนือใบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epicrisis๑. วิกฤตการณ์เสริม๒. การทบทวนวิจารณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epic cycleชุดมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic questionปุจฉามหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic simileอุปมาแนวมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic theatreละครแนวมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epicalyxริ้วประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epicanthal foldสันหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicanthusหนังคลุมหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicardium; pericardium, cardiac; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicarp; exocarpผนังผลชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epicenter; epicentumจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epicมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
exocarp; epicarpผนังผลชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
visceral pericardium; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
Epic poetry, Laoกวีนิพนธ์มหากาพย์ลาว [TU Subject Heading]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinอีพิคลอไฮดริน [การแพทย์]
Epicondyleลักษณะเป็นปุ่มขนาดเล็ก [การแพทย์]
Epicondyle, Externalปุ่มกระดูกใต้ผิวหนังทำให้เกิดรอยบุ๋ม [การแพทย์]
Epicondyle, Lateralปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านข้าง,บริเวณด้านนอกอีพิคอนดายส์ [การแพทย์]
Epicondyle, Medialปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านในสุด,ด้านหน้าข้อศอกบริเวณด้านในอีพิคอนดาย [การแพทย์]
Epicondylitisแขนอักเสบและเจ็บ,การอักเสบในบริเวณปุ่มกระดูกเหนือข้อ [การแพทย์]
Epicutaneousผิวหนัง [การแพทย์]
Fractures, Epicondylarกระดูกต้นแขนหักข้างปุ่มข้อ [การแพทย์]
epicenter; epicentrumepicenter; epicentrum, ศูนย์กลางแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
epicotylเอพิคอทิล, ส่วนของเอ็มบริโอของพืชช่วงที่อยู่เหนือใบเลี้ยงขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For this is a story- an epic story.เพราะเรื่อง ๆ นี้ เป็นเรื่องของวีรบุรุษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, epic.ใช่ วีรบุรุษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
... tobetheone thatbest depicted how we viewed the world.... ให้เหลือแค่หนึ่งเล่มที่คิดว่า เป็นหนังสือที่อธิบายโลกทั้งใบได้ดีที่สุด The Story of Us (1999)
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม Unbreakable (2000)
The thing to notice about this piece... the thing that makes it very, very special... is its realistic depiction of its figures.สิ่งที่ควรสังเกตในรูปนี้ จุดที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือความสมจริงของสัดส่วนรูปร่าง Unbreakable (2000)
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์ Mona Lisa Smile (2003)
Can't you see what a beautiful, epic movie that would make?มันสามารถเป็น หนังมหากาพย์ ที่แสนงดงามได้เลย ว่ามั้ย The Dreamers (2003)
So in this big, epic movie... everybody...ดังนั้น ในหนังมหากาพย์ ร้อยล้านเรื่องนี้... ทุกคนในเรื่อง... คือตัวประกอบ The Dreamers (2003)
I am in the epicentre of the intelligence industry right now.ของอุตสาหกรรมข่าวกรอง The Corporation (2003)
But the fact of the matter is, this could shape up as an epic day.แต่ข้อเท็จจริงคือ นี่อาจเป็นวันอันยิ่งใหญ่ The Longest Yard (2005)
And I'll play you some great music, because Dad's got an epic collection.ผมจะได้เปิดเพลงให้คุณฟัง คุณพ่อท่านสะสมเพลงเก่าๆไว้เยอะ Match Point (2005)
and I could have sworn I saw you standing right in its epicenter.แล้วผมสาบานได้ ผมเห็นคุณยืนอยู่ในแสงนั่น Arrival (2005)
Stifler says that this party is gonna be epic.สติฟเลอร์บอกว่า งานนี้เป็นงานช้างจริงๆ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
and this moon bounce --it's epic.แล้วยังสวนสนุกเป่าลมนี่อีก--มันโคตรจะใหญ่เลย The Kids Are Alright (2007)
He'd pitch an epic fit.เขาชอบใช้ความรุนแรง Chapter Two 'Lizards' (2007)
Corporate monsters or not, Epic Mart's a lot cheaper.เข้าร่วมความโหดร้ายหรือก็ไม่ ที่เอปิคมาร์ทของถูกกว่าอีก Halloween (2007)
Planaprivatepicnic# Plan a private picnic Enchanted (2007)
Okay, so what's depicted here is not a typical tribal ritual, but rather the unraveling of one such nanny.โอเค แล้วมาอธิบายอะไรกันนี่ ไม่ใช่ตัวอย่างพิธีกรรมในชนเผ่าซะหน่อย แต่มากกว่านั้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพี่เลี้ยงเด็กคนนึง The Nanny Diaries (2007)
It's built into our nature, and so depicting...มันเป็นธรรมชาติของเรา ดังนั้นการให้เห็น... Teeth (2007)
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ Teeth (2007)
This is the epic of Dunkirk.นี่คือตำนานของดันเคิร์ค Atonement (2007)
They didn't know it yet... but there was something greater in store for them- something epic.พวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย ... แต่มีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นในเรื่องราวของพวกเขามากมาย บางสิ่งนั้นคือ เอพิค Epic Movie (2007)
See Epic Movie... or drunk Mel Gibson will hurt me.ชมภาพยนต์ เอพิค หรือ เมลกิปสันเมา มาทำร้านฉัน Epic Movie (2007)
- this evening. - And now, returning with a abridged version of last year's tap-dancing epic,- ค่ำคืนนี้ สวยงามมากเลย High School Musical 2 (2007)
This depiction of battle, a soldier digs a trench and overleaf he escapes.รูปที่บรรยายถึงการสู้รบ นายทหารขุดคูแล้วหนีจากด้านหลัง Like Stars on Earth (2007)
In depictions of God Rama he is famously holding what in his right hand?ภาพของพระราม นิยมถืออะไรไว้ในพระหัตถ์ข้างขวา Slumdog Millionaire (2008)
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Can we see the epicenter of the ghoulish activity?เราขอดูที่มีการรบกวนได้ไหม Ghosts (2008)
She would depict herself in the middle of them,เธอพรรณาว่า ตัวเองอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
vexes me with its depictive inaccuracy.คำว่า "คิดอะไรอยู่" รบกวนฉันในความผิดพลาดการอธิบายตัวของมันเอง The Same Old Story (2008)
You're looking at depictions Of dozens of attacks, accidents, disasters,คุณกำลังดูภาพบรรยาย เหตุร้ายและภัยพิบัติ The Ghost Network (2008)
And based on the evidence, Every one of them was either drawn Or constructed before the event depicted.ทุกชิ้นถูกวาดหรือถูกสร้างขึ้น ก่อนเกิดเหตุการณ์จริง The Ghost Network (2008)
And by the time the violence reached epic proportion,และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน Hell Followed (2008)
Saw his depiction of their fighting...มองเห็นภาพวาดการทะเลาะกันของพวกเขา Back in Business (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Don't miss this epic battle.อย่าพลาดการต่อสู้ครั้งนี้ซะล่ะ Death Race (2008)
Reepicheep!รีฟพาชีฟ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
On a square of dirt using rocks to depict enemy positions.ในสนามรบสกปรก ใช้ก้อนหินแทนตำแหน่งของศัตรู The Price (2008)
Think about it Kable, all the shit we've been through together, what an epic run, man.คิดดูดิ เกเบิ้ล เราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะ ถือเป็นตำนานได้เลยล่ะ Gamer (2009)
Forensics are depicting the content as we speak.ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน กำลังตามแกะรอยมัน Nอย่างละเอียดทีเดียว.. Gamer (2009)
Epic battle? Ah, that's a myth.การต่อสู้อันสง่างาม ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
This noise is the closest thing there is to musical epic poetry.เสียงนี่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับดนตรีกวีศิลป์ที่สุด New York Sucks (2009)
- The best thing is no more flushing, epic.- ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกดชักโครก ยอดที่สุด Zombieland (2009)
Now, if as you just said, we accept the changes in distance then we are forced to add and epicycle to the Earth's orbit.ไซนีเซียส กฎของยูคลิดข้อแรกว่ายังไง? Agora (2009)
For complicating everything with his epicycles.ที่ทำเรื่องให้มันยุ่งด้วย อีพิไซเคิล นั่น Agora (2009)
"Genesis" came from the Sumerian epic of creation"เจนซิส" มาจากมหากาพ ซูเมเรียนที่ถูกสร้างขึ้น. The Fourth Kind (2009)
The eye, as he depicts it, Appears to be The eye of providence,ดวงตา เขาวาดไว้ ดวงตาแห่งศีลธรรม Omnivore (2009)
Written to depict Napoleon's historic defeat in 1812.เขียนเพื่อฉลองชัยชนะของนโปเลียนในปี 1812 Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก Jedi Crash (2009)
Theme Song by Aqua Timez (EPIC Records)heme Song by Aqua Timez (EPIC Records) Gokusen: The Movie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epicJealousy embellishes a page of the epic.
epicJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.
epicHe depicted the confusion following the earthquake.
epicI like lyric better than epic.
epicAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
epicDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรณนา[V] describe, See also: depict, narrate, relate, explain, Syn. บรรยาย, สาธยาย, Example: ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก, Thai definition: กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วรรณนา[N] description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
ทะเลไหล่ทวีป[N] epicontinental sea, Example: พืชชนิดนี้พบมากในบริเวณทะเลไหล่ทวีป, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณทะเลตื้นที่อยู่เหนือไหล่ทวีป
รามเกียรติ์[N] Ramayana, See also: the oldest of the Sanskrit epic poems, Example: หนังตะลุงนิยมเล่นกันในภาคใต้ โดยเรื่องที่แสดงกัน คือ รามเกียรติ์ แต่ได้นำมาเพิ่มเติมนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai definition: วรรณคดีเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์
มหากาพย์[N] epic, Example: ชาวทมิฬดื่มด่ำกับมหากาพย์ภารตยุทธ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงวีรกรรมของมหาวีรบุรุษ
การพรรณนา[N] description, See also: explanation, depiction, portrayal, describing, Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง, Example: ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข, Thai definition: การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
นักกิน[N] epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน
รูปเขียน[N] painting, See also: drawing, depiction, Syn. ภาพเขียน, ภาพวาด, รูปวาด, Example: เขาชอบซื้อรูปเขียนลวดลายแปลกๆ มาประดับบนฝาผนัง, Count unit: รูป, Thai definition: ภาพที่วาดขึ้นตามความเป็นจริงหรือจินตนาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods   FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
เม่น[n.] (men) EN: porcupine ; hedgehog   FR: porc-épic [m] ; hérisson [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain   FR: décrire ; dépeindre
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent   FR: épicé ; pimenté
พ่อค้าของชำ[n.] (phøkhā khøngcham) EN: grocer   FR: épicier [m]
ร้านชำ[n.] (rān cham) EN: grocery   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
รูปเขียน[n.] (rūpkhīen) EN: painting ; drawing ; depiction   FR: dessin [m]
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำมะละกอ[n. exp.] (somtam malakø) EN: spicy green papaya salad   FR: salade épicée de papaye verte [f]
ไทย[n. exp.] (somtam Thai ) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ศูนย์กลาง [n.] (sūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle ; epicenter   FR: centre [m] ; coeur [m] ; milieu [m] ; épicentre [m]
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n.] (suppoē = supoē) EN: grocery ; supermarket   FR: épicerie [f]
ทะเลไหล่ทวีป[n. exp.] (thalē laithawip) EN: epicontinental sea   
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction   
ยำ[n.] (yam ) EN: spicy Thai-style salad ; Thai dressed salad ; spicy dressed salad ; spicy salad   FR: salade épicée à la Thaïlandaise [f] ; salade pimentée [f]
ยำเนื้อ[n. exp.] (yam neūa) FR: salade épicée de boeuf [f]
ยำปลาหมึก[n. exp.] (yam plā meuk) FR: salade épicée de calmars [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIC    EH1 P IH0 K
EPICS    EH1 P IH0 K S
EPIC'S    EH1 P IH0 K S
DEPICT    D AH0 P IH1 K T
SEPICH    S EH1 P IH0 CH
EPICURE    EH1 P IH0 K Y UH2 R
DEPICTS    D AH0 P IH1 K T S
DEPICTED    D AH0 P IH1 K T AH0 D
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N
EPICENTER    EH1 P AH0 S EH2 N T ER0
DEPICTION    D AH0 P IH1 K SH AH0 N
DEPICTING    D AH0 P IH1 K T IH0 NG
DEPICTIONS    D AH0 P IH1 K SH AH0 N Z
TELEPICTURE    T EH1 L AH0 P IH1 K CH ER0
TELEPICTURES    T EH1 L AH0 P IH1 K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epic    (n) ˈɛpɪk (e1 p i k)
epics    (n) ˈɛpɪks (e1 p i k s)
depict    (v) dˈɪpˈɪkt (d i1 p i1 k t)
depicts    (v) dˈɪpˈɪkts (d i1 p i1 k t s)
epicure    (n) ˈɛpɪkjuəʴr (e1 p i k y u@ r)
icepick    (n) ˈaɪspɪk (ai1 s p i k)
depicted    (v) dˈɪpˈɪktɪd (d i1 p i1 k t i d)
epicures    (n) ˈɛpɪkjuəʴz (e1 p i k y u@ z)
icepicks    (n) ˈaɪspɪks (ai1 s p i k s)
depicting    (v) dˈɪpˈɪktɪŋ (d i1 p i1 k t i ng)
depiction    (n) dˈɪpˈɪkʃən (d i1 p i1 k sh @ n)
epicentre    (n) ˈɛpɪsɛntər (e1 p i s e n t @ r)
epicurean    (n) ˌɛpɪkjurˈiːən (e2 p i k y u r ii1 @ n)
depictions    (n) dˈɪpˈɪkʃənz (d i1 p i1 k sh @ n z)
epicentres    (n) ˈɛpɪsɛntəz (e1 p i s e n t @ z)
epicureans    (n) ˌɛpɪkjurˈiːənz (e2 p i k y u r ii1 @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical, #7,995 [Add to Longdo]
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to describe; to depict; to portray, #8,498 [Add to Longdo]
史诗[shǐ shī, ㄕˇ ㄕ, / ] an epic; poetic saga, #20,319 [Add to Longdo]
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up, #20,848 [Add to Longdo]
诗篇[shī piān, ㄕ ㄆㄧㄢ, / ] a poem; a composition in verse; fig. epic (compared with historical epic); the biblical Book of Psalms, #28,644 [Add to Longdo]
震中[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter, #33,993 [Add to Longdo]
震源[zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, ] epicenter (of earthquake); hypocenter, #42,983 [Add to Longdo]
杨家将[Yáng jiā jiàng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] Yang Saga, a popular fiction from the Northern Song, depicting the heroic Yang family 楊業|杨业 of warriors, #68,409 [Add to Longdo]
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, / 祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail, #89,561 [Add to Longdo]
史诗性[shǐ shī xìng, ㄕˇ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, / ] epic, #117,358 [Add to Longdo]
伊尼特[Yī ní tè, ㄧ ㄋㄧˊ ㄊㄜˋ, ] Virgil's Aeneid (epic about the foundation of Rome) [Add to Longdo]
哈奴曼[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, ] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana [Add to Longdo]
地震中[dì zhèn zhōng, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter [Add to Longdo]
埃涅阿斯纪[Āi niè ā sī jì, ㄞ ㄋㄧㄝˋ ㄚ ㄙ ㄐㄧˋ, / ] Virgil's Aeneid (epic about the foundation of Rome) [Add to Longdo]
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, / ] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China [Add to Longdo]
毗耶娑[Pí yē suō, ㄆㄧˊ ㄧㄝ ㄙㄨㄛ, ] Vyasa, Indian sage and scribe, supposed author of epic Mahābhārata 摩訶婆羅多|摩诃婆罗多 and a major figure in it [Add to Longdo]
无支祁[Wú zhī qí, ˊ ㄓ ㄑㄧˊ, / ] a water goblin in Chinese mythology usually depicted as a monkey [Add to Longdo]
罗摩衍那[Luó mó yǎn nǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄛˊ ㄧㄢˇ ㄋㄚˇ, / ] the Ramayana (Indian epic) [Add to Longdo]
血史[xuè shǐ, ㄒㄩㄝˋ ㄕˇ, ] history written in blood; epic period of struggle and sacrifice [Add to Longdo]
重眼皮[chóng yǎn pí, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, ] double eyelid; epicanthal fold of upper eyelid (characteristic of Asian people) [Add to Longdo]
重眼皮儿[chóng yǎn pí r, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ ㄖ˙, / ] double eyelid; epicanthal fold of upper eyelid (characteristic of Asian people) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darstellung {f}; Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Darstellungen {pl}; Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl}depiction | depictions [Add to Longdo]
Epikureer {m}; Genussmensch {m}epicurean [Add to Longdo]
Epizentrum {n}epicentre [Br.]; epicenter [Am.] [Add to Longdo]
Epos {n}epic (poem); epos; epopee [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}epicure | epicures [Add to Longdo]
Heldengedicht {n} | Heldengedichte {pl}epic poem | epic poems [Add to Longdo]
Mittelpunkt {m} | Mittelpunkte {pl}epicenter | epicenters [Add to Longdo]
abpflücken; pflücken; aufpicken | abpflückend; pflückend; aufpickend | abgepflückt; gepflückt; aufgepicktto pick | picking | picked [Add to Longdo]
bildlich darstellen; abbilden | darstellendto depict | depicting [Add to Longdo]
episch {adj}epic [Add to Longdo]
epischepical [Add to Longdo]
genusssüchtig; epikureisch {adj}epicurean [Add to Longdo]
gepicknicktpicnicked [Add to Longdo]
geschildertdepicted [Add to Longdo]
schildern; beschreibento depict [Add to Longdo]
schildernddepicting [Add to Longdo]
schildertdepicts [Add to Longdo]
schildertedepicted [Add to Longdo]
zeichnen; malen; abmalen; bildlich darstellento depict; to depicture [Add to Longdo]
Epicondylitis {f} [med.]epicondylitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
エピック[, epikku] (n) epic; (P) [Add to Longdo]
ドラゴン[, doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) [Add to Longdo]
英雄譚[えいゆうたん, eiyuutan] (n) epic; heroic tale [Add to Longdo]
詠史[えいし, eishi] (n) historical poem or epic [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
絵看板[えかんばん, ekanban] (n) signboard depicting scene from a play (usu. outside a theatre) [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
孔雀明王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mahamayuri (deity usu. depicted riding a peacock) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank [Add to Longdo]
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician [Add to Longdo]
周転円[しゅうてんえん, shuuten'en] (n) epicycle [Add to Longdo]
叙事詩[じょじし, jojishi] (n) descriptive poetry; epic poem; (P) [Add to Longdo]
叙事的[じょじてき, jojiteki] (n) epic (e.g. poem); descriptive; narrative [Add to Longdo]
食道楽;食い道楽[しょくどうらく(食道楽);くいどうらく, shokudouraku ( shokudou raku ); kuidouraku] (n,adj-no) gourmand; epicure [Add to Longdo]
震央[しんおう, shin'ou] (n,adj-no) (See 震源) epicentre (of an earthquake); epicenter [Add to Longdo]
震央距離[しんおうきょり, shin'oukyori] (n) epicentral distance [Add to Longdo]
震源地[しんげんち, shingenchi] (n) epicenter; epicentre [Add to Longdo]
大作[たいさく, taisaku] (n) epic; (P) [Add to Longdo]
淡路大震災[あわじだいしんさい, awajidaishinsai] (n) (See 阪神大震災) Great Kobe earthquake of 1995 (the epicenter was located on Awaji island) [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748) [Add to Longdo]
長唄[ながうた, nagauta] (n) long epic song with shamisen accompaniment (developed in Edo in the early 17th century); (P) [Add to Longdo]
長歌[ちょうか;ながうた, chouka ; nagauta] (n) (1) (See 短歌) traditional Japanese poem with verses of five and seven morae repeated at least three times, usu. ending with a verse of seven; (2) (ながうた only) (See 長唄) long epic song with shamisen accompaniment (developed in Kyoto in the late 16th century) [Add to Longdo]
伝承叙事詩[でんしょうじょじし, denshoujojishi] (n) oral epic [Add to Longdo]
豆斑猫[まめはんみょう, mamehanmyou] (n) (uk) bean blister beetle (Epicauta gorhami) [Add to Longdo]
内面描写[ないめんびょうしゃ, naimenbyousha] (n) psychological depiction of a literary character [Add to Longdo]
美食家[びしょくか, bishokuka] (n) epicure; gourmet [Add to Longdo]
美味佳肴[びみかこう, bimikakou] (n) delicacies; epicurean dishes [Add to Longdo]
描く(P);画く[えがく(P);かく, egaku (P); kaku] (v5k,vt) (1) (See 書く・2) to draw; to paint; to sketch; (2) (えがく only) to depict; to describe; (P) [Add to Longdo]
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P) [Add to Longdo]
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly [Add to Longdo]
風俗画[ふうぞくが, fuuzokuga] (n) painting depicting customs [Add to Longdo]
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people [Add to Longdo]
風俗小説[ふうぞくしょうせつ, fuuzokushousetsu] (n) novel depicting customs and manners of the day [Add to Longdo]
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents) [Add to Longdo]
名状[めいじょう, meijou] (n) (1) description; (2) to describe; to depict [Add to Longdo]
明示的並列命令コンピューティング技術[めいじてきへいれつめいれいコンピューティングぎじゅつ, meijitekiheiretsumeirei konpyu-teingu gijutsu] (n) {comp} EPIC [Add to Longdo]
蒙古襞[もうこひだ, moukohida] (n) epicanthus [Add to Longdo]
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san [Add to Longdo]
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epic \Ep"ic\, a. [L. epicus, Gr. ?, from ? a word, speech, tale,
   song; akin to L. vox voice: cf. F. ['e]pique. See {Voice}.]
   Narrated in a grand style; pertaining to or designating a
   kind of narrative poem, usually called an heroic poem, in
   which real or fictitious events, usually the achievements of
   some hero, are narrated in an elevated style.
   [1913 Webster]
 
      The epic poem treats of one great, complex action, in a
      grand style and with fullness of detail. --T. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epic \Ep"ic\, n.
   An epic or heroic poem. See {Epic}, a.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Eclipse PERL Integration Project (Eclipse, PERL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Electronic Privacy Information Center (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Embedded Platform for Industrial Computing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     European Public sector Information systems Conference
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Explicit Parallelism Instruction Computing (Intel, CPU, VLIW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top