ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*emg*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emg, -emg-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emgabbr. electromyography

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electromyogram (EMG)ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (อีเอ็มจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EMG (electromyogram)อีเอ็มจี (ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromyograph EMGเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From university he went to Academgorodok, the City of Science at Novosibirsk.จากมหาวิทยาลัยเขาไป Academgorodok, เมืองวิทยาศาสตร์ที่โนโว The Russia House (1990)
Attemtoom, passemgers...โปรดทราบ, ท่านผู้โดยสาร... Millennium Actress (2001)
... andchampagneon my birthday.... undChampagneran meinemGeburtstag. Gigi (1958)
To put a man out like a light, penetrate our respirators, do all this.Was lässt einen Mann umfallen und kommt durchs Atemgerät? Village of the Damned (1960)
Your breathing equipment.Ihr Atemgerät. Thunderball (1965)
I'll want more X-rays, an encephalogram, an EMG, and if necessary a spinal tap.Mehr Röntgenbilder, Encephalogramm, EMG, und wenn nötig, eine Punktierung. The Fortune Cookie (1966)
In a spirit of understanding and cooperation, they live communally - the men, the women, and the children.IneinemGeistder VerständigungundZusammenarbeit, sie leben in Gemeinschaft - dieMänner,dieFrauen,unddieKinder . The Oldest Profession (1967)
I work with breathing gear, rare gases, chemical blends.Ich arbeite mit Atemgeräten, seltenen Gasen, chemischen Gemischen. Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
Put on your breathing gear!Setzen Sie Ihre Atemgeräte auf! Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
We've got to go on breathers.Wir müssen mit Atemgeräten weiter. Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
Breathing gear, heart stimulator, the works!Mit Atemgerät und Herzstimulator. Baltar's Escape (1979)
You have your breathing tanks and communicator?Atemgeräte, Kommunikator? Greetings from Earth (1979)
I think he's worked his problem out.Ich denke, dass er... ... seinProblemgelösthat . 10 (1979)
- Who's gonna get the scubas?- Wer bekommt die Atemgeräte? Beyond the Poseidon Adventure (1979)
In accordance with Clause 2 of the law of December 31, 1842, and Clause 3 of the law relating to freedom of movement dating from November 1, 1867, as well as laws dating from June 12, 1889,Demgemäss habe ich auf grund der mir nach Paragraph 2 des Gesetzes vom 31. Dezember 1842 und nach Paragraph 3 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 sowie nach den Gesetzen vom 12. Juni 1889 und 13. Juni 1900 zustehenden Befugnis beschlossen, Sie von Landespolizei wegen aus Die Strafe beginnt (1980)
Your honey, his wife, said he left the house in the night driving himself to some mysterious meeting.Dein Schatz, seine Frau, sagt, er sei mitten in der Nacht fortgefahren... ... zueinemgeheimenTreffen. Body Heat (1981)
Minimal breath sounds.Minimales Atemgeräusch. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
But the plan for the total colonization of the Moon, which was already recommended by our Council of Protection 10 years ago, and which was rejected by both the energetics, and the dolphins, would open extraordinary vistas for humanity.Demgegenüber eröffnet das Projekt der Besiedlung des Mondes, das vom Weltenrat schon vor 10 Jahren vorgeschlagen wurde, der Menschheit völlig ungeahnte Möglichkeiten. Zeme roku 2484 (1983)
These breathing devices Hikita-san has cooked up will enable you to see them as they really are, as I've been seeing them since yesterday - as Lectroids.Diese von Hikita-san entwickelten Atemgeräte erlauben euch, sie als das zu sehen, was sie wirklich sind - Lectroiden. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Hmm, they will need respirators, however.Sie brauchen dann aber Atemgeräte. A Lovely Little Affair (1985)
- It might be construed as provocative, sending a fully-armed airborne battalion like that into an explosive situation.Weil es als Provokation interpretierbar ist. Ein vollbewaffnetes Luftlandebatallion in ein Problemgebiet zu schicken. Eine explosive Situation. A Victory for Democracy (1986)
Please, put on respirators.Seien Sie so gut, setzen Sie die Atemgeräte auf. Kin-dza-dza! (1986)
We're going to pair up and practice breathing two on the same regulator.Wir bilden Paare und üben an den Atemgeräten. Black Widow (1987)
Breath sounds.Atemgeräusche? RoboCop (1987)
From university he went to Academgorodok, the City of Science at Novosibirsk.Nach der Universität ging er nach Academgorodok, dem Wissenschaftszentrum in Novosibirsk. The Russia House (1990)
We also have apple turnovers, crackers, croissants and fritters.AußerdemgibtesApfeltaschen, Salzkräcker, Croissantsund Chips. Voyager (1991)
I want masks, backup air and power packs for everyone.Bringt Atemgeräte und Powerpacks für alle. Critters 4 (1992)
[panting] grrr!(etwas rauscht durch die Luft) (schwere Atemgeräusche) Innocent Blood (1992)
... ina bigcircle.... ineinemgrossenUmkreis. Unforgiven (1992)
In consequence, Marcel Marx is obligated to vacate the premises - by noon of February eighth..."Monsieur Marcel Marx ist demgemäß gehalten, die Örtlichkeit zu räumen und bis zum 8. Februar Vormittag zu übergeben..." La Vie de Bohème (1992)
(Ford) Quick. Grab that rebreather.Die Atemgeräte. The Devil's Window (1993)
- Can he leave without a breather unit?- Kann er ohne Atemgerät leben? Soul Hunter (1994)
Anything more dense than a fingernail, a simple breathing unit, even a wetsuit, and they'd be alerted in a second flat.Alles, was dichter ist als ein Fingernagel, ein Atemgerät, sogar ein Taucheranzug, und die werden sofort alarmiert. Daggers (1994)
We found six lungs in a raft on the beach below Chityana.Wir fanden sechs Atemgeräte am Strand von Chityana. The Good Death (1994)
(gasps)(Atemgeräusche) Miracle Man (1994)
Discontinuing the respirator does not necessarily mean ending her life.(Dr. Daly) Das Atemgerät ausschalten bedeutet nicht unbedingt den Tod. One Breath (1994)
...ockman,just outside the county courtroom where an argument about chowder... has spilled over into the biggest trial in Springfield history.... ockman,vordemGerichtssaaI, in dem sich ein Streit über Suppe... zum größten Prozess in der Geschichte SpringfieIds entwickelt hat. The Boy Who Knew Too Much (1994)
It's just that, of all my boys, I was hoping that you were the one that I could open up to.Es ist nur, von all meinen Jungen warst du der, demgegenüber ich hoffte, mich öffnen zu können. That's My Momma (1995)
Your servant, sir, Brother Gilbert of Glockenspur.Euer Diener, Sir! Bruder Gilbert von Goremghast Castle. DragonHeart (1996)
No breath sounds on the right.Keine Atemgeräusche rechts. Extreme Measures (1996)
... becauseitis here, at this courthouse...... weilhier,in diesemGerichtshaus, in naher Zukunft... Absolute Power (1997)
... witha hostagesituation.... miteinemGeiseldrama. Mad City (1997)
But I understand there were reports, sharks in the area.... aberesgibtHaieindiesemGebiet . Mad City (1997)
I don't like his breathing.Seine Atemgeräusche sind komisch. Volcano (1997)
Your helmet has a rebreather for your air supply.Ihr Helm enthält ein Atemgerät. Sphere (1998)
- A guest of the king, and is to be treated as such.- Ein Gast des Königs. Und demgemäß zu behandeln. Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
On the other hand, typical gnocchi are made into little balls and each piece is cooked separately. Therefore, it's slimy on the whole surface.Demgegenüber kocht man typische Nockerln in der Form von Kugeln einzeln, deshalb sind sie klebrig auf der ganzen Oberfläche. Cosy Dens (1999)
I could implant an underwater breathing device if you wanna be a Universal Soldier again.Ich kann Ihnen ein Atemgerät implantieren wenn Sie wieder ein Universal Soldier werden wollen. Universal Soldier: The Return (1999)
Maybe even on a respirator.Ein Leben am Atemgerät. Blah Blah Woof Woof (2000)
Rookies, use your breathers.Benutzen Sie die Atemgeräte. Ghosts of Mars (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMGE EH1 M JH

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
先月[せんげつ, sengetsu, sengetsu , sengetsu] (n adv ) เดือนที่แล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atemgerät {n}respirator [Add to Longdo]
Systemgenerierung {f}system generation [Add to Longdo]
demgegenübercompared with this; on the other hand [Add to Longdo]
demnach; demgemäßaccording to that [Add to Longdo]
demgemäß; entsprechendcorresponding [Add to Longdo]
demgemäß; dementsprechend; entsprechend; danach {adv}accordingly [Add to Longdo]
demgemäß; dementsprechend {adv}correspondingly [Add to Longdo]
systemgebunden; systemorientiert {adj}system-oriented [Add to Longdo]
systemgerecht {adj} | systemgerechtes Signalsystem-compatible | system-compatible signal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋電図[きんでんず, kindenzu] (n) electromyogram; EMG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  EMG
      n 1: a graphical record of electric currents associated with
           muscle contractions [syn: {electromyogram}, {EMG}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top