Search result for

*e-mail*

(119 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: e-mail, -e-mail-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
e-mail[N] การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม, Syn. electronic mail
e-mail[N] ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, See also: ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์, Syn. electronic mail
e-mail[VT] ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
e-mailอีเมล, บริการรับส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
E-mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail ย่อมาจากคำว่า Electronic mail หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการส่งและรับข้อความโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง ผู้ส่งสามารถจัดเก็บและส่งข้อความไปยังผู้รับเพียงคนเดียวหรือหลายคนในระบบพร้อมกันก็ได้โดยไม่ต้องสร้างสำเนากระดาษ เมื่อรับข้อความมาแล้ว ผู้รับจะอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ ตอบกลับหรือลบทิ้งไปก็ได้เช่นกัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็วมากกว่าบริการไปรษณีย์ธรรมดา โดยสามารถแนบแฟ้มข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรือเสียงไปพร้อมกับจดหมายได้ และส่งไปได้ไกลกว่าคือ ไปได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย (Security) และการรักษาความเป็นส่วนตัว(Privacy) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
E-mails?อีเมล? Then I Really Got Scared (2011)
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
The e-mail came through a ghost router.หมายความว่าไง เช็คไอพี ไม่ได้งั้นเหรอ? Committed (2008)
E-mail subtitling@bbc.co.ukE-mail subtitling@bbc.co.uk The Moment of Truth (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Couple of days ago, we intercepted an e-mail between members of his group.สองวันก่อน,เราสกัด -อีเมล์คนในกลุ่มได้ Vantage Point (2008)
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี Passengers (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
Look, they don't have to be geniuses to stop using their e-mail and cell phones.พวกมันเหมือนรู้แกว เล่นหยุดใช้โทรศัพท์กับอีเมล์ Body of Lies (2008)
I have an e-mail list of the members of the Brothers of Awareness.ฉันได้รายชื่ออีเมล์ของพวก ภราดรแห่งการเฝ้าระวัง Body of Lies (2008)
Now, send that off from Sadiki's fake e-mail address and we are in business.ส่งมันออกไป จากอีเมล์แอดเดรสปลอมของซาดิกิ แล้วเราจะได้เริ่มงาน Body of Lies (2008)
You can actually give me your e-mail address.ขอชื่ออีเมลล์ของคุณได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
Sent him like e-mail.ส่งเขามาทางอีเมลล์ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm going in the other room and eat it, check my e-mail.พ่อคะ เขาต้องมาแน่ ฉันไปกินอาหารที่ห้องอื่น เช็คอีเมล์ เพราะฉันเหลืออดกับเรื่องนี้แล้ว Pineapple Express (2008)
Elliot, I can't get Evette on the phone or e-mail or nothing.เอลเลียต ฉันติดต่ออีเว็ตต์ ทางโทรศัพท์หรืออีเมลอะไรไม่ได้เลย The Happening (2008)
I'll e-mail you my wardrobe choices each morning so that our outfits won't clash.ฉันจะส่งอีเมลไปให้เธอตอนเช้าว่าจะใส่ชุดอะไร จะได้ไม่ซ้ำกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Sucked up all the data from it and got e-mails and photos.ฉันดูดไฟล์จากเครื่องเขามา้หมดทั้งอีเมล์ทั้งรูปด้วย Shut Down (2008)
Now, why would he get an e-mailไม่, ไม่มี งั้น, ทำไมเขาถึงได้รับอีเมลล์ Shut Down (2008)
Probably because the e-mailบางทีอาจจะเป็นเพราะอีเมลล์นั้น.. Shut Down (2008)
Were any other e-mails sent to Tuxhornยังมีอีเมลล์ที่ส่งถึงเท็กฮอร์น Shut Down (2008)
At the same Time as the london e-mail?ในเวลาเดียวกับอีเมล์จากลอนดอนอีกไหม Shut Down (2008)
Within a few seconds of the london mail, two more e-mailsในช่วงเวลาห่างกันไม่กี่วินาที มีส่งมาอีก 2 อีเมลล์ Shut Down (2008)
And find out who sent these e-mails.-สืบจาก IP address และหาว่าใครเป็นคนส่งอีเมลล์นั่น Shut Down (2008)
Oh, look, e-mails get bouncedโอ้, ฟังนะ, อีเมลล์มันจะถูกส่ง Shut Down (2008)
Based on the geography, I'm guessing these e-mailsจากหลักทางภูมิศาสตร์ ฉันเดาว่าอีเมลล์นี้ Shut Down (2008)
You want those e-mails, I'm sorry.นายอยากได้อีเมลล์พวกนั้น, เสียใจด้วย Shut Down (2008)
It is possible to find those e-mails at that server?เป็นไปได้ไหมที่จะหาอีเมลล์พวกนั้นจากเซอร์เวอร์นั่น? Shut Down (2008)
We have to find that e-mail message.-เราไม่มีทางเลือก เราจำเป็นต้องหาข้อความในอีเมล์ Shut Down (2008)
The guard will give her the e-mails.ยามอาจจะให้อีเมลล์เธอมาเลยก็ได้ Shut Down (2008)
From an e-mail on a main router.จากอีเมลล์ใน เร้าเตอร์หลัก Shut Down (2008)
Will be on the e-mail.จะอยู่ในอีเมลล์ Shut Down (2008)
Just relax and find those e-mails.ใจเย็นๆ แล้วก็ค่อยๆ หาไอ้อีเมลล์นั่นไป Shut Down (2008)
The first e-mail is an ad for discretia.อีเมล์แรกเป็นโฆษณาของ Discretia Shut Down (2008)
An e-mail for pecker pills?อีเมลล์ยาแก้นกเขาไม่ขันเนี่ยนะ Shut Down (2008)
Second e-mail's an invitationอีเมลล์ที่สองเป็นจดหมายเชิญ Shut Down (2008)
To put a voice to the e-mail, and better yet,ใส่เสียงเข้าไปในอีเมลล์ และที่ดีกว่านั้น Shut Down (2008)
I can't promise I'll be there every day, but you can always get a hold of me on here, or text me, or e-mail me.ผมสัญญาไม่ได้ว่า ผมจะอยู่ที่นั่นทุกวัน แต่คุณสามารถเรียกผม ได้จากเครื่องนี่เสมอ หรือว่าส่งข้อความ ไม่ก็อีเมลล์ถึงผม Dead Like Me: Life After Death (2009)
The bank that we use in Switzerland just e-mailed him, rejecting one of the transfers we made in Al-Zarian's name.แบงค์ที่เราใช้ที่สวิส เพิ่งจะส่งเมล์หาเขา ยกเิลิกการโอนในชื่อบัญชีอัลซาบร่าน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Now, go home, write me an initial outline and e-mail it to me by 3:00.เอาล่ะ กลับบ้านซะ เขียนโครงร่างมาให้ผม และอีเมล์ให้ผมตอนสามโมง.โอเค? Confessions of a Shopaholic (2009)
Jay Brogan, Queens, via e-mail:เจย์ บรอเกน, ควีนส์, ผ่านทางอีเมล์ Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, get his financials, phone, e-mail, and get the wife's prognosis.-ถ้างั้น ไปหาข้อมูลพวกนี้มา การเงิน,โทรศัพท์,อีเมล์ -รวมทั้งค่ารักษาของเมียเขา Duplicity (2009)
Her cell phone's disconnected, and... all my e-mails have bounced back.ผมโทรไปที่โรงแรม เธอออกไปเป็นอาทิตย์แล้ว มือถือเธอปิด และ Trust Me (2009)
E-mails, memos, anything that gets behind kendrick's real motives for the merger.อี-เมล์ บันทึกข้อความ อะไรก็ได้ที่เป็นแรงจูงใจแท้จริงในการควบรวมของเค็นดริก New York Sucks (2009)
One-thousand, one hundred and forty-three calls over 300 e-mails, 53 percent of them were women.หนึ่งพัน หนึ่งร้อย สี่สิบสาม สายโทรมา ..อีเมลล์อีกสามร้อยฉบับ 53เปอร์เซ็นทั้งหมดเป็นผู้หญิง The Ugly Truth (2009)
- Didn't you get my e-mail? - No.ไม่ได้อีเมลล์ผมเหรอ ไม่ค่ะ The Ugly Truth (2009)
- I've just seen the picture you e-mailed. - And do you recognize her?ผมเพิ่งเห็นรูปที่คุณส่งเมลมาให้เรา คุณจำเธอได้มั้ยคะ Orphan (2009)
I send this e-mail and everyone knows.ฉันจะส่งe-mail ไปให้ทุกๆคน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
You get an e-mail from human resources?นายได้อีเมลจากแผนกบุคคลรึเปล่า It's a Terrible Life (2009)
You broke into their e-mail accounts?นายเจาะเข้าไปดูอีเมลล์ของพวกเขางั้นเหรอ It's a Terrible Life (2009)
So, it turns out Ian and Paul both got this same e-mail telling them to report to H.R., Room 1444.กลายเป็นว่า ทั้งเอียนกับพอล ได้เมลล์ฉบับนึงเหมือนกัน บอกให้พวกเขาไปรายงานตัว ที่แผนกบุคคล ห้อง 1444 It's a Terrible Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
e-mailComputers are used to send messages by e-mail.
e-mailDid you receive my e-mail of January 10?
e-mailFor some reason I couldn't access my e-mail.
e-mailHis e-mail address is hirosey@genet.co.jp.
e-mailI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
e-mailI'd very much like to exchange e-mail with you.
e-mailI have hardly had a minute lately to think about personal e-mails.
e-mailI hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!
e-mailI'm afraid you must have misinterpreted my e-mail of Jun 8.
e-mailI'm e-mailing to follow up on our phone conversation this morning.
e-mailI wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.
e-mailI would like to chat with you by e-mail.
e-mailLately high school girls are using their cell phones to exchange e-mail.
e-mailLet's keep in touch by e-mail.
e-mailMr Wilder gave me your e-mail address.
e-mailMy e-mail address has been changed.
e-mailMy e-mail address has been changed as follows.
e-mailMy e-mail address will be as follows effective April 1.
e-mailMy e-mail address will be changed effective Aug. 1 as follows.
e-mailPlease confirm the cancellation by e-mail.
e-mailSomething's wrong with my e-mail.
e-mailSorry I didn't e-mail you sooner.
e-mailThank you for your e-mail regarding the matter in question.
e-mailWould you please send me details of your products via e-mail as an attachment?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Email {f,n}; E-Mail {f,n}; E-Post {f} (kurz für Elektronische Post)email; e-mail (short for electronic mail) [Add to Longdo]
Spam (unerwünschte, oft kommerzielle Massen-E-Mails oder -Postings im Internet)spam [Add to Longdo]
jdm. unerwünschte E-Mail zusendento spam sb. [Add to Longdo]
Verteilerliste {f} für Post oder E-Mailmailing list [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card [Add to Longdo]
イーメイル[, i-meiru] (n) {comp} e-mail [Add to Longdo]
ジャンクメール[, jankume-ru] (n) junk e-mail [Add to Longdo]
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei [Add to Longdo]
メールマガジン[, me-rumagajin] (n) {comp} e-mail magazine (wasei [Add to Longdo]
メルアド;メールアド[, meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address [Add to Longdo]
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend [Add to Longdo]
受信箱[じゅしんばこ, jushinbako] (n) in-box (e.g. for received e-mail); inbox; in-tray [Add to Longdo]
着拒[ちゃっきょ, chakkyo] (n) (abbr) (sl) (See 着信拒否) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
着信拒否[ちゃくしんきょひ, chakushinkyohi] (n) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
転送[てんそう, tensou] (n,vs) transfer; transmission; (telephone call, e-mail, etc.) forwarding [Add to Longdo]
電子メール(P);電子メイル(ik)[でんしメール(電子メール)(P);でんしメイル(電子メイル), denshi me-ru ( denshimeru )(P); denshi meiru ( denshimeiru )] (n) {comp} email; e-mail; electronic mail; (P) [Add to Longdo]
電子メールアカウント[でんしメールアカウント, denshi me-ruakaunto] (n) e-mail account [Add to Longdo]
電子メールアドレス[でんしメールアドレス, denshi me-ruadoresu] (n) {comp} e-mail address [Add to Longdo]
電子メールウイルス[でんしメールウイルス, denshi me-ruuirusu] (n) e-mail virus [Add to Longdo]
電子メールサーバー[でんしメールサーバー, denshi me-rusa-ba-] (n) e-mail server [Add to Longdo]
電子郵件[でんしゆうけん, denshiyuuken] (n) (See 電子郵便) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message [Add to Longdo]
電子郵便[でんしゆうびん, denshiyuubin] (n) (See 電子郵件) electronic mail service; e-mail service; electronic mail system; e-mail system [Add to Longdo]
電郵[でんゆう, denyuu] (n) (1) (abbr) (See 電子郵件) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message; (2) (See 電子郵便) electronic mail (e-mail) service; electronic mail (e-mail) system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件 [Add to Longdo]
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] electronic mailbox; e-mail address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\([=e]"m[^a]l`),
   n.
   electronic mail; a digitally encoded message sent from one
   computer to another through an electronic communications
   medium, especially by means of a computer network.
 
   Syn: electronic mail.
     [PJC] email
     E-mail

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\v. t. [imp. & p.
   p. {E-mailed}; p. pr. & vb. n. {E-mailing}.]
   to send (an e-mail message) to someone; as, I emailed the
   article to the editor; she emailed me her report.
 
   Syn: mail electronically.
     [WordNet 1.5]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 email [emɑj]
   enamel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Email [eːmai] (n) , s.(f )
   email (short for electronic mail); enamel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top