ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dull*

D AH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dull, -dull-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull(adj) โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dull(vt) ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dull(vt) ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
dull(vt) ทำให้ทื่อ, See also: ทำให้ไม่คม, Syn. obtund, rust
dull(vt) ทำให้หมอง, See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า, Syn. discolor, tarnish
dull(adj) ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
dull(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
dull(adj) มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
dull up(phrv) ทำให้ทึ่ง
medulla(n) สมองส่วนใน (medulla oblongata), See also: สารที่อยู่ในอวัยวะภายในเช่น ไต, ต่อมหมวกไต, ไขกระดูก
dull over(phrv) มืดมัวลง
medullaryเกี่ยวกับสมองส่วนใน (medulla oblongata)
medulla oblongata(n) สมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน
All work and no play makes Jack a dull boy(idm) เราควรพักผ่อนพอๆ กับทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dull(ดัล) { dulled, dulling, dulls } adj., vt.vi. ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, ด้าน, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, เชื่องช้า, ทู่, พร่ามัว, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
medulla(มิดัล'ละ) n. ส่วนในสุด, ส่วนเนื้อ, ไขกระดูก pl. medullas, medullae
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

English-Thai: Nontri Dictionary
dull(adj) โง่, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่สดใส, มัว, มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่, วามน่าเบื่อ, ความทื่อ, ความมัว, ความไม่มีชีวิตชีวา
medulla(n) ไขกระดูก, ไขสันหลัง, ส่วนในสุด
medullary(adj) เกี่ยวกับไขกระดูก, เกี่ยวกับไขสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perimedullary๑. -รอบเมดัลลา๒. -รอบไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimedullary region; medullary sheath; perimedullary zoneเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perimedullary zone; medullary sheath; perimedullary regionเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pain, dullอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteomedullitis; periostomedullitisเยื่อหุ้มและไขกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pith rays; medullary raysรัศมีเนื้อไม้ [ มีความหมายเหมือนกับ interfascicular region ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periostomedullitis; periosteomedullitisเยื่อหุ้มและไขกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal medullaไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, medullary๑. เนื้อขาว [ มีความหมายเหมือนกับ matter, white; substance, white ]๒. เนื้อในของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, medullaryช่องไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal cord; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal medulla; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal medulla; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone marrow; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medullary substance๑. เนื้อขาว [ มีความหมายเหมือนกับ matter, white; substance, white ]๒. เนื้อในของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marrow, bone; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental dullnessปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla oblongataก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla ossium; marrow, boneไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla spinalis; cord, spinalไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, adrenal; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, renalไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, suprarenal; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medullary bundleมัดท่อลำเลียงในไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medullary rays; pith raysรัศมีเนื้อไม้ [ มีความหมายเหมือนกับ interfascicular region ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medullary sheath; perimedullary region; perimedullary zoneเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medullary spaceช่องไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla๑. ส่วนใน๒. เมดัลลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla๑. เมดัลลา [ สาหร่ายและไลเคน ]๒. ไส้ไม้ [ มีความหมายเหมือนกับ pith ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cord, spinal; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull painอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonmedullated; unmedullated๑. ไม่มีปลอก [ มีความหมายเหมือนกับ nonmyelinated; unmyelinated ]๒. ไม่มีส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unmedullated; nonmedullated๑. ไม่มีปลอก [ มีความหมายเหมือนกับ nonmyelinated; unmyelinated ]๒. ไม่มีส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal medullaเมดุลลาต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Hematopoiesis, Extramedullaryการสร้างเลือดนอกไขกระดูก [TU Subject Heading]
Adrenal Medullaเมดุลลาต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนเมดุลลา, ต่อมหมวกไตส่วนใน, ต่อมหมวกไตส่วนแกน, ต่อมหมวกไตส่วนเมดัลลา, ต่อมหมวกไตชั้นใน, ต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนข้างใน, ต่อมอัดรีนัลส่วนใน, แกนต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Medulla Tumorsเนื้องอกของต่อมหมวกไตชั้นใน [การแพทย์]
Bone Infarct, Medullaryกระดูกที่ตายจากการขาดเลือดที่โพรงกระดูก [การแพทย์]
Carcinoma, Medullaryเมดัลลารีคาร์สิโนมา, เมดัลลารีคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Cardiac Dullnessความทึบของหัวใจ [การแพทย์]
Cervical Medullary Transectionตัดแยกก้านสมองออกจากไขสันหลัง [การแพทย์]
Corticomedullary Junctionบริเวณรอยเชื่อมชั้นนอกและชั้นใน, บริเวณรอยต่อระหว่างต่อมหมวกไตทั้งสองส่วน [การแพทย์]
Corticomedullary Marking, Irregularรอยต่อระหว่างคอร์เทกซ์และเมดัลลาไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Dullเจ็บตื้อๆ, ปัญญาทึบ, ตื้อ [การแพทย์]
Dull Normalปัญญาทึบ [การแพทย์]
Dullnessการเคาะทึบ, เสียงทึบ, เสียงเคาะทึบ, เสียงทึบ, ความทึบ, บริเวณเคาะทึบ, ลักษณะเคาะทึบ [การแพทย์]
Ependymoma, Intramedullaryอีเพนไดโมมาเกิดในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Epithelium, Medullaryเมดัลลารีเอปิธีเลียม [การแพทย์]
Fracture Fixation, Intramedullaryกระดูกหัก, การติดตรึงภายในกระดูก [การแพทย์]
medulla oblongataเมดัลลาออบลองกาตา, ส่วนล่างสุดของสมองส่วนท้ายซึ่งติดต่อกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adrenal medullaต่อมหมวกไตส่วนใน, เนื้อเยื่อชั้นในของต่อมหมวกไต สร้างฮอร์โมนสำคัญ  2 ชนิด คือ อะดรีนาลีนหรือเอพิเนฟริน และ นอร์อะดรีนาลีน หรือนอร์เอพิเนฟริน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
medullaเมดัลลา, เนื้อเยื่อชั้นในของอวัยวะภายในของสัตว์ชั้นถัดจากคอร์เทกซ์เข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glomeruli, Juxtamedullaryโกลเมอรูไลที่อยู่เคียงข้างกับเนื้อในของไต [การแพทย์]
Graft, Intramedullaryกระดูกปลูกชนิดฝังในท่อโพรงกระดูก [การแพทย์]
Intramedullary Devicesอุปกรณ์ที่ฝังไปในโพรงกระดูก [การแพทย์]
Intramedullary Locationภายในโพรงไขกระดูก [การแพทย์]
Intramedullary Neoplasmsเนื้องอกเกิดในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Intramedullary Rod, Nailแกนโลหะดามในช่องไขกระดูก [การแพทย์]
Kidney, Medullaไต, เมดุลลา [การแพทย์]
Lesions, Intradural Extramedullaryไขสันหลังถูกกดใต้ชั้นดูราแต่อยู่นอกเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Lesions, Local Intramedullaryพยาธิสภาพเกิดเฉพาะในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Liver Dullness, Absoluteเสียงทึบของตับชัดเจน [การแพทย์]
Liver Dullness, Loss ofเคาะบริเวณตับแล้วได้เสียงโปร่งทั้งหมด, เคาะบริเวณเหนือตับจะโปร่ง, เคาะบริเวณตับแล้วได้เสียงโปร่ง [การแพทย์]
Liver Dullness, Relativeเสียงทึบของตับ [การแพทย์]
Medullaส่วนท้ายสมอง, สมองส่วนใน [การแพทย์]
Medullaเมดัลลา, เนื้อใน, ขั้ว, เนื้อชั้นใน, แกนกลาง, ส่วนใน, ในโพรงกระดูก, ชั้นในสุด, แกน, ชั้นใน, แกนในสุด, ต่อมหมวกไตชั้นใน [การแพทย์]
Medulla Oblongataเมดุลลา โอบล็องกาตา; ท้ายสมอง; เมดุลลา ออบบลองกาตา, สมอง; ก้านสมองเมดัลลาออบลองกาตา; สมองส่วนเมดดุลลา; เมดัลลาออบลองกาตา [การแพทย์]
Medulla Spaceโพรงกระดูกกว้าง [การแพทย์]
Medulla, Centralส่วนแกนกลางของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Medullary Canalโพรงไขกระดูก [การแพทย์]
Medullary Cavityโพรงกระดูก [การแพทย์]
Medullary Portionส่วนชั้นใน [การแพทย์]
Medullary Pyramidเมดัลลารีปิรามิด [การแพทย์]
Medulloblastเมดัลโลบลาส [การแพทย์]
Medulloblastomaเมดุลโลบลาสโตมา, เนื้องอก; เมดุลโลบลาสโตมา; เมดัลโลบลาสโตมา [การแพทย์]
Medulloepitheliomaเมดัลโลอิปิเธลิโอมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
Boy, they can be the dullest!เด็กจะสามารถเบื่อ! 12 Angry Men (1957)
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว Blazing Saddles (1974)
I'll never call golf a dull game again.ฉันไม่เคยจะเรียกกอล์ฟเป็นเกมที่น่าเบื่ออีกครั้ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า Hocus Pocus (1993)
"l am Jack's medulla oblongata.มันเลยสำคัญมากสำหรับผม ที่จะต้องไปเรียน Fight Club (1999)
And then Connie Cardullo told me that his parents had to put him in a mental institution.แล้วยัยคอนนี่ คาร์ดุลโล่ ก็เล่าให้ฟังว่าเขาถูกพ่อแม่ส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า American Beauty (1999)
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้ The Matrix Revolutions (2003)
But you said yourself it's very dull.แต่คุณบอกเองนี่ว่ามันน่าเบื่อ Girl with a Pearl Earring (2003)
Thought I'd drop by, rather than sit through a dull war meeting.คิดว่าจะแวะมาซะหน่อย ดีกว่านั่งฟังประชุมเรื่องสงครามงี่เง่านั่น Howl's Moving Castle (2004)
Our lives would be so dull without themชีวิตของพวกเราคงไม่มีสีสรรค์ ถ้าขาดเค้า Rice Rhapsody (2004)
It's very dull without Lord Kenichi.ไม่สนุกเลยน้าท่านเคนอิจิ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Yeah, what could be more dull than the conquest of space?ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
It makes a child so dull and blindมันทำให้เด็กๆซึมเศร้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
So dull, so dullแสนซึมเศร้า แสนซึมเศร้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Anyway, it was a very dull lecture.ช่างเถอะ มันเป็นบรรยาย ที่น่าเบื่อมาก The Constant Gardener (2005)
It was a dull lecture, but even so I shouldn't have—มันน่าเบื่อ แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่ควร เอ่อ-- The Constant Gardener (2005)
She's pleasant, but a little dull maybe.ก็ดูดี แต่ออกจากเจื่อนๆ หน่อยนะ Just Like Heaven (2005)
- Dull?- เจื่อน? Just Like Heaven (2005)
- Dull?- เจื่อน? Just Like Heaven (2005)
Anyhow, she really sounds dull.ท่าทางเธอคงไม่สนุกแล้วนะ Art of Seduction (2005)
To keep me dull.ให้ฉันโง่ต่อไปไง! Cute Poison (2005)
And of course, the responsibility and dull living.แน่นอน หน้าที่รับผิดชอบและชีวิตที่น่าเบื่อด้วย Episode #1.1 (2006)
Well, I must say, you two are anything but dull.ผมขอบอกว่าคุณ 2 คนนี่มันหัวทึบจริงๆ The Da Vinci Code (2006)
Maybe six months later, it got dull.Maybe six months later, it got dull. Firewall (2006)
Or felt time slow on a dull day... and wished that we could speed things up a bit?หรือในวันที่น่าเบื่อหน่าย... เราคงหวังจะให้มันผ่านไปเร็วขึ้น The Illusionist (2006)
Do you know where Abdullah Adboum lives?พวกเธอรู้มั้ยว่าบ้านของ อับดุลลา แอดบอม อยู่ไหน Babel (2006)
We live here with our mother. Abdullah lives on the other side.เราอยู่กับแม่ อับดุลลา อยู่อีกฟาก Babel (2006)
This Abdullah doesn't live in the area you told us.ตรงที่แกบอกไม่เห็นมีคนที่แกว่าเลย Babel (2006)
It's dull.หมอศัลยกรรมพลาสติค มันน่าเบื่อ The Devil Wears Prada (2006)
We have today before us two virgins to sacrifice to our god, the god of the Erotic Realm, who grants us the sexual energy we need to survive our dull lives.ก่อนที่เราจะมีวันนี้ได้ เราต้องบูชายันสาวพรหมจารีถึง 2 คน ให้กับพระเจ้าของเรา พระเจ้าแห่งดินแดนกามารมณ์ Dasepo Naughty Girls (2006)
I eat Percocet all day just to dull the pain of my miserable existence.ฉันกิน เพอร์โซเซต ทั้งวัน เพื่อจะลดความเจ็บปวด ของการมีชีวิตอยู่ของฉัน Manhunt (2006)
Your movements become dull if you focus on just one thing.การเคลื่อนไหวของนายไม่ไว ถ้านายมัวแต่จ้องอยู่ที่ของอย่างเดียว Fly, Daddy, Fly (2006)
"All work and no play makes jack a dull boy.""ทำแต่งานไม่เคยเล่น ทำให้แจ๊คเป็นเด็กโง่" The Usual Suspects (2006)
LET'S NOT TALK AROUND IT LIKE A COUPLE OF DULL WHITE PEOPLE.อย่ามาเสียเวลาพูดอ้อมไปมา เหมือนพวกคนขาวโง่ ๆ หน่อยเลย Family/Affair (2007)
Dull. So I bowl.น่าเบื่อ เลยมาโยนโบลลิ่ง It's Alive! (2007)
Madulli, มาดูลลี It's Alive! (2007)
Madulli curses you!มาดูลลีสาปแช่งแก It's Alive! (2007)
I'm afraid Madulli's a little late to the party on that one.เกรงว่ามาดูลลีจะมาไม่ทันงานเลี้ยงนี้นะ It's Alive! (2007)
The new king, Abdullah, is trying to change some old bad rules, so women can do more things...กษัตริย์คนใหม่ อับดุลลาห์ พยายามจะเปลี่ยนกฎเก่าแก่ที่ไม่ดีบางอย่าง เพื่อผู้หญิงจะสามารถทำหลายอย่างได้มากขึ้น That Night, a Forest Grew (2007)
Well, you know, as much as I hate your methods, there's never a dull moment, right?ถึงฉันจะเกลียดวิธีของเธอ... แต่ก็ไม่เคยเบื่อเลย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Well, if you want a dull moment, just check out your cover life.ถ้าอยากเบื่อ ก็ดูชีวิตฉากหน้าของตัวเองเหอะ Chuck Versus the Wookiee (2007)
GOOD. THINGS WERE GETTING A LITTLE DULL AROUND HERE.ดีน่ะสิ จะได้มอะไรให้ทำมากขึ้น Pilot (2007)
your skin goes dull, and when there's nothing left to charm the guys, that's when you're done with.ผิวพรรณก็ไม่สดใจ และเมื่อไม่มีอะไรเหลือ ที่จะดึงดูผู้ชาย มันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว Love Now (2007)
The work is done in the predictably dull fashion of Currier Ives.ถูกวาดขึ้นมาจากจินตนาการทึบๆ ของ Currier Ives 1408 (2007)
The third and final painfully dull painting is the ever-popular "The Hunt."ภาพวาดสุดท้าย เป็นภาพวาดที่สิ้นคิดจริงๆ คือภาพอันโด่งดัง "The Hunt" 1408 (2007)
Dull, grey buildings all around;หมองๆ ทึมๆ ตึกเต็มไปหมด 1408 (2007)
A deep scar from here to here perhaps with the blade of a dull knife that no surgeon however skillful, could repairแผลเป็นลึกจากนี่ถึงนี่ บางทีแค่ใบมีดทื่อ ๆ ไม่มีหมอมาช่วย ยังไงหมอที่ชำนาญก็ซ่อมได้ Bobby Z (2007)
It appears a large knife or tool was used, but the blade was dull which is why the bones are shattered rather than severed.เหมือนว่าจะมีการใช้มีดใหญ่ หรือ เครื่องมือ แต่ใบมีดทื่อ... ...ทำให้กระดูกแตก แทนที่จะเรียบปกติ In the Valley of Elah (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dullIt's a dull job to clean a bike.
dullIf, on the other hand, children are left alone a great deal with nothing to do, they are likely to become dull and unintelligent.
dullI have a dull, throbbing headache.
dullKozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.
dullThose type of people are dull.
dullIf I am dull, I am at least industrious.
dullTo me he's no different from a million other dull middle aged men.
dullGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
dullIndeed he may be a little dull, but he is diligent.
dullHe found the movie very dull.
dullThe point of the pencil has become dull.
dullMy job is dull and boring.
dullI only asked her what she paid for that dull-looking dress and she flew off the handle at me.
dullHe has dull senses.
dullTelevision can dull our creative power.
dullThe latter half of the drama was a little dull.
dullAll work and no play makes Jack a dull boy. [ Proverb ]
dullFrankly speaking, his speeches always dull.
dullPerfection is a trifle dull.
dullWere it not for music, the world would be a dull place.
dullThe festival was far from dull.
dullThe coffee enabled me to stay awake during the dull concert.
dullI can't write with this dull pencil.
dullHe is really dull to hardship.
dullThis knife is so dull that it can't cut.
dullIt is dull to travel by ship.
dullSkip the dull chapters.
dullI slept through his dull speech.
dullHe is a rich but dull man.
dullI found his new novel very dull. I don't think he is much of a writer.
dullJust look! The potatoes are all rolling out! You're a real dullard aren't you?
dullIf it were not for sports, how dull school life would be!
dullThe boy was bored with home routines that were dull and UN changing.
dullNever have I read such a dull book.
dullI'm getting tired of the dull game.
dullBut for music, the world would be a dull place.
dullHis speech was intolerably dull.
dullA cold dulled his taste.
dullThe movie was so dull that the audience left one by one.
dullShe found it dull living in the country.
dullI have a dull ache here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อบื้อ(v) be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
ขี้เลื่อย(adj) dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
ปัญญานิ่ม(adj) stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
ไม่เป็นเรื่อง(adv) nonsensically, See also: absurdly, dully, Syn. ไร้สาระ, ไม่เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เรื่องโยกย้ายกันในกระทรวงในกรมในกองทำกันอย่างไร้สาระไม่เป็นเรื่อง
ไร้สีสัน(v) be colourless, See also: be uninteresting, be dull, be vapid, be insipid, Ant. มีสีสัน, Example: ภาพวาดชิ้นนี้ไร้สีสัน
สลัว(adj) dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai Definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว(v) be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai Definition: มีแสงน้อย
มอๆ(adj) drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai Definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
น่าเบื่อหน่าย(v) be tiresome, See also: be tedious, be boring, be dull, be irksome, Syn. น่าเบื่อ, Example: ประชาชนให้ความเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้ว่าน่าเบื่อหน่ายที่สุด, Thai Definition: ชวนให้เบื่อหน่าย
โฉดเขลา(adj) foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai Definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
โฉดเขลา(v) be foolish, See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprud, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: คนป่าเถื่อนโฉดเขลากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความกลัวจนต้องกราบไหว้รูปเคารพ, Thai Definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด
ขี้เท่อ(adj) dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai Definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
เขลา(v) fool, See also: be stupid, be silly, be dull, Syn. โง่, โง่เขลา, Ant. ฉลาด, Example: เจ้าอย่าไปเขลาให้เขาดูถูกได้, Thai Definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทัน
ไม่มีชีวิตชีวา(v) be lifeless, See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat, Syn. เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: ชาวบ้านที่มาต้อนรับนั้นดูซึมๆ ไม่มีชีวิตชีวาเท่าที่ควร
หมอง(v) become dull, See also: be dim, be gloomy, Syn. หม่น, มัว, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: แสงดาวหมองไปเพราะแสงไฟจากตึกใหญ่สาดข่ม
งมโข่ง(v) be dull, See also: be stupid, be stolid, be sluggish, Syn. โง่, ทึ่ม, ไม่ทันคน, Ant. ฉลาด, ทันเหตุการณ์, ทันคน, Example: เธอไม่รู้อะไรจริงๆ หรือ มัวแต่ไปงมโข่งอยู่ที่ไหนกัน, Thai Definition: งุ่มง่าม, ไม่ทันเหตุการณ์
โง่เขลา(v) be silly, See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated, Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด, Ant. ฉลาด, Example: ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำของคนโง่เขลาเช่นนี้
โง่งม(v) be foolish, See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull, Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมควรจะออกไปจากสถานที่อันโง่งมนี่เสียโดยเร็ว
โง่เง่า(v) be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ
มู่ทู่(v) blunt, See also: obtuse, dull, unsharpened, pointless, Syn. ป้าน, ไม่แหลม, ไม่คม, ทื่อ, ทู่, Ant. แหลม, ไม่ป้าน, Example: ผู้หญิงคนนั้นรูปร่างล่ำสันแข็งแรง และน่องมู่ทู่เหมือนผู้ชาย
มัวซัว(v) be dull, See also: be dim, be indistinct, be gloomy, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, Example: ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน, Count Unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai Definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว(adj) dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count Unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai Definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว(v) be dull, See also: be dim, be indistinct, be gloomy, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน, Count Unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai Definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว(adj) dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count Unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai Definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
สมองทึบ(v) have a dull brain, See also: be stupid, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: เขาสมองทึบมากจนไม่มีใครอยากจะทำงานด้วย, Thai Definition: เบาปัญญา, ซึ่งมีสติปัญญาไม่ดี
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
เด๋อ(adj) clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เด๋อด๋า(adj) awkward, See also: clumsy, foolish, silly, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อ, เปิ่น, เร่อร่า, Example: คนแก่สามสี่คนจูงมือเด็กๆ หน้าตาเด๋อด๋า
ตื้อ(v) be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
ทมอ(adj) grey, See also: dull, dun, gray, Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น, Example: เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
น่าเบื่อ(v) be boring, See also: dull, be tedious, be tiresome, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Example: การงานที่ทำอยู่น่าเบื่อจะตาย ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน, Thai Definition: รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่ายไม่สนุก
เบาปัญญา(v) be dull, See also: be ignorant, be stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: เพราะเขาโง่เขลาเบาปัญญาให้พวกนั้นเห็นก่อนเลยโดนหลอกเอาง่ายๆ, Thai Definition: หย่อนความคิด, หย่อนสติปัญญา
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
เฉาโฉด(adj) stupid, See also: foolish, dull, idiotic, Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า, Example: คนเฉาโฉดทำให้การงานล่าช้า
โฉดเฉา(adj) dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
ช่ำช่า(adj) insipid, See also: tasteless, savorless, vapid, dull, Syn. ไม่มีรส, จืดชืด, Example: มื้อเย็นสำหรับวันนี้เขาทานน้อยเป็นพิเศษเพราะรสช่ำช่าของอาหาร
ชืด(v) be uninteresting, See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune, Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, Example: คำปราศรัยของเขาชืดราวกับน้ำยาเย็น
ซบเซา(v) dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai Definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม
ซึม(v) dull, See also: stupefy, be listless, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เพราะเมื่อเช้าพวกเราถูกตำหนิ จึงต้องซึมไปตามๆ กัน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึมเซา(v) drowsy, See also: dull, be inactive, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เดี๋ยวนี้ เขาเงียบขรึม ซึมเซา ไม่พูดจา
กร่อย(v) dull, See also: pretty dull, be not much fun, be lifeless, be plain, Syn. จืด, ชืด, ชืดชา, เรียบๆ, Ant. สนุก, ตื่นเต้น, Example: เรื่องผจญภัยที่เขาเล่ากร่อยมาก, Thai Definition: หมดรสสนุกหรือหมดครื้นเครง
กระเซอ(v) be stupid, See also: be clumsy, dull, be dumb, look like a fool, Syn. เซ่อซ่า, เซ่อเซอะ, เร่อร่า, กระเซอะกระเซอ, Example: อย่ากระเซ่อกระเซอนักเลย
คลุมเครือ(v) be dim, See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy, Example: อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง, Thai Definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ)
ความขุ่นมัว(n) despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง
เท่อ(adj) blunt, See also: dull-witted, obtuse, inactive, slow, dull, unsharpened, unpointed, Syn. ทื่อ, โง่, ทึ่ม
หนุบ(adv) feel a dull pain, See also: spasmodically, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ฉันรู้สึกว่าประสาทเต้นหนุบๆ เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันกลัวกำลังจะเกิดขึ้น, Thai Definition: อาการที่เจ็บในกาย รู้สึกเต้นกระเทือนแต่น้อยๆ
ไม่มีชีวิตชีวา(v) be uninteresting, See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune, Syn. ไร้รสชาติ, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: มองออกไปทางไหนก็เห็นแต่เหลี่ยมตึกทรงประหลาด แข็งกระด้าง ไม่มีชีวิตชีวาเสียจริงๆ
จืดชืด(v) tasteless, See also: insipid, dull, listless, Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก, Ant. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ, Example: บทเรียนที่จืดชืดเช่นนี้จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนได้อย่างไร
ทื่อ(adj) blunt, See also: dull, Syn. เท่อ, ทู่, Ant. คม, Thai Definition: ไม่คม
ทื่อ(adj) dull, See also: stupid, obtuse, witless, foolish, Syn. ทึ่ม, โง่, Ant. คม, เฉียบคม, แหลมคม, Thai Definition: ไม่เฉียบแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ด้าน[dān] (adj) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)  FR: mat ; terne
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
ขี้เท่อ[khīthoē] (adj) EN: dull ; blant
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné
คลุมเครือ[khlumkhreūa] (v) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim  FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
โมห = โมหะ[mōha] (n) EN: delusion ; ignorance ; dullness  FR: égarement [ m ] ; ignorance [ f ] ; illusion[ f ]
หมอง[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide
โง่เขลา[ngō-khlao] (v) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated  FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[ngō-ngom] (v) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull  FR: être idiot ; être ignorant
ปัญญาทึบ[panyā theup] (adj) EN: dull
พยับ[phayap] (adj) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim  FR: nuageux ; couvert
สลัว[salūa] (adj) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear  FR: obscur ; indistinct
เซื่อง[seūang = seuang] (adj) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic  FR: indolent ; nonchalant
สีคล้ำ[sī khlam] (n) EN: dark colour ; dull colour  FR: couleur foncée [ f ] ; couleur terne [ f ]
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued
ซบเซา[sopsao] (adj) EN: quiet ; dull ; depressed  FR: somnolent ; assoupi
ทื่อ[theū] (adj) EN: blunt ; dull-witted : obtuse  FR: émoussé ; épointé
ทึบ[theup] (adj) EN: dark ; dull  FR: sombre ; mat
ทึบ[theup] (adj) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly
เท่อ[thoē] (adj) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed
ตุ่น[tun] (adj) EN: dull ; grey ; ashy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DULL D AH1 L
DULLE D AH1 L
DULLER D AH1 L ER0
DULLEA D AH1 L IY0 AH0
DULLED D AH1 L D
DULLES D AH1 L AH0 S
MEDULLA M IH0 D AH1 L AH0
DULLING D AH1 L IH0 NG
DULLEST D AH1 L AH0 S T
ABDULLA AA0 B D UW1 L AH0
MEDULLA M IH0 D UW1 L AH0
BARKDULL B AA1 R K D AH0 L
DULLNESS D AH1 L N AH0 S
ABDULLAH AE2 B D AH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dull (v) dˈʌl (d uh1 l)
dulls (v) dˈʌlz (d uh1 l z)
dully (a) dˈʌl-liː (d uh1 l - l ii)
dulled (v) dˈʌld (d uh1 l d)
duller (j) dˈʌlər (d uh1 l @ r)
dullard (n) dˈʌləd (d uh1 l @ d)
dullest (j) dˈʌlɪst (d uh1 l i s t)
dulling (v) dˈʌlɪŋ (d uh1 l i ng)
dullards (n) dˈʌlədz (d uh1 l @ d z)
dullness (n) dˈʌlnəs (d uh1 l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dull; insipid; unenthusiastic #4,655 [Add to Longdo]
干燥[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid #5,488 [Add to Longdo]
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, ] flat; dull; ordinary; nothing special #6,814 [Add to Longdo]
骨髓[gǔ suǐ, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ, ] bone marrow (medulla ossea) #9,193 [Add to Longdo]
深沉[shēn chén, ㄕㄣ ㄔㄣˊ, ] deep; extreme; dull; low pitched (sound) #12,080 [Add to Longdo]
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, ] dry and dull; uninteresting #14,890 [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2 #22,908 [Add to Longdo]
阿卜杜拉[Ā bǔ dù lā, ㄚ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, ] Abdullah (name) #36,816 [Add to Longdo]
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, ] Abdullah (Arab name) #36,816 [Add to Longdo]
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, ] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord) #56,394 [Add to Longdo]
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] dull; dry #96,920 [Add to Longdo]
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, ] dullard; stupid person #344,895 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] foolish, stupid, dull, silly [Add to Longdo]
板滞[bǎn zhì, ㄅㄢˇ ㄓˋ, / ] stiff; dull [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]
肾上腺髓质[shèn shàng xiàn suǐ zhì, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄟˇ ㄓˋ, / ] adrenal medulla [Add to Longdo]
迂讷[yū nè, ㄩ ㄋㄜˋ, / ] overcautious; conservative and dull in conversation [Add to Longdo]
黏涎[nián xian, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ˙, ] tedious; dull; slow [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] TH: ราบเรียบน่าเบื่อ  EN: dullness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummheit { f }dullness [Add to Longdo]
Dummheit { f }; Unlust { m }dullness [Add to Longdo]
Dummkopf { m } | Dummköpfe { pl }dullard | dullards [Add to Longdo]
Rückenmark { n } [ anat. ]spinal cord; medulla [Add to Longdo]
Strohpuppe { f }straw dully; corn dully [Add to Longdo]
beschränkt; begriffsstutzig; dumm { adj }dull [Add to Longdo]
dumm { adv }dully [Add to Longdo]
geistlos; stumpfsinnig; platt { adj } | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest [Add to Longdo]
geisttötenddeadly dull [Add to Longdo]
matt { adj } (Farbe)dull [Add to Longdo]
medullär { adj }; Mark betreffend [ anat. ]medullary [Add to Longdo]
schwerfällig; stumpf; dumpf; trübe { adj }dull [Add to Longdo]
stumpfsinnig { adv }dully [Add to Longdo]
trist (Farbe) { adj }drab; dull [Add to Longdo]
trübenddulling [Add to Longdo]
trübtdulls [Add to Longdo]
trübtedulled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard #4,517 [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] (adj-na, n) dullness; depression; slump; stagnation; (P) #9,996 [Add to Longdo]
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) #10,495 [Add to Longdo]
遅い(P);鈍い;晩い;遲い(oK)[おそい, osoi] (adj-i) (1) (遅い, 鈍い only) slow; (2) late (e.g. "late at night"); (3) (遅い, 鈍い only) too late; (4) (遅い, 鈍い only) (arch) dull; stupid; (P) #11,196 [Add to Longdo]
ダル[daru] (adj-no) dull #11,752 [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
[ずい, zui] (n) medulla; marrow; pith #16,891 [Add to Longdo]
骨髄[こつずい, kotsuzui] (n, adj-no) (1) bone marrow; medulla; (2) true spirit; one's mind; (P) #18,123 [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n, adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
くすむ[kusumu] (v5m, vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しくしく[shikushiku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
だらける[darakeru] (v1, vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
つまんない[tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろくさい;トロくさい[torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid [Add to Longdo]
どんより[donyori] (n, vs, adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
のそり[nosori] (adv, adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly) [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
スローモー[suro-mo-] (adj-na, n) (derog) slow-moving person; dull person [Add to Longdo]
ダルゲーム[daruge-mu] (n) dull game [Add to Longdo]
映えない色;栄えない色[はえないいろ, haenaiiro] (n) dull color; dull colour [Add to Longdo]
延髄[えんずい, enzui] (n, adj-no) medulla oblongata [Add to Longdo]
暇な商売[ひまなしょうばい, himanashoubai] (n) dull business [Add to Longdo]
乾燥無味[かんそうむみ, kansoumumi] (adj-na, n) dryness; dullness [Add to Longdo]
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na, n) slow; sluggish; dull; (P) [Add to Longdo]
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい, 間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい, 間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間怠っこい[まだるっこい, madarukkoi] (adj-i) (1) (See 間だるい, 間だるっこしい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull [Add to Longdo]
愚図(ateji)[ぐず, guzu] (adj-na, n) dullard; indecisive person [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp, adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
骨髄腔[こつずいこう, kotsuzuikou] (n) medullary cavity (of bone) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp, adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1, vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour) [Add to Longdo]
寝刃[ねたば, netaba] (n) dull blade(d instrument) [Add to Longdo]
振るわない[ふるわない, furuwanai] (adj-i) in a bad way; dull [Add to Longdo]
髄質[ずいしつ, zuishitsu] (n) (See 皮質) medulla [Add to Longdo]
切れが悪い[きれがわるい, kiregawarui] (exp, adj-i) thick; dull (blunt); viscous [Add to Longdo]
怠い[だるい, darui] (adj-i) (uk) sluggish; feel heavy; languid; dull; (P) [Add to Longdo]
単調[たんちょう, tanchou] (adj-na, n) monotony; monotone; dullness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dull \Dull\, a. [Compar. {Duller}; superl. {Dullest}.] [AS. dol
   foolish; akin to gedwelan to err, D. dol mad, dwalen to
   wander, err, G. toll mad, Goth. dwals foolish, stupid, cf.
   Gr. ? turbid, troubled, Skr. dhvr to cause to fall. Cf.
   {Dolt}, {Dwale}, {Dwell}, {Fraud}.]
   1. Slow of understanding; wanting readiness of apprehension;
    stupid; doltish; blockish. "Dull at classical learning."
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       She is not bred so dull but she can learn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow in action; sluggish; unready; awkward.
    [1913 Webster]
 
       This people's heart is waxed gross, and their ears
       are dull of hearing.         --Matt. xiii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       O, help my weak wit and sharpen my dull tongue.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Insensible; unfeeling.
    [1913 Webster]
 
       Think me not
       So dull a devil to forget the loss
       Of such a matchless wife.       -- Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt. "Thy
    scythe is dull." --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   5. Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of
    color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire
    or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror.
    [1913 Webster]
 
   6. Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless;
    inert. "The dull earth." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As turning the logs will make a dull fire burn, so
       changes of study a dull brain.    -- Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   7. Furnishing little delight, spirit, or variety;
    uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy;
    depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation
    or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day.
    [1913 Webster]
 
       Along life's dullest, dreariest walk. -- Keble.
 
   Syn: Lifeless; inanimate; dead; stupid; doltish; heavy;
     sluggish; sleepy; drowsy; gross; cheerless; tedious;
     irksome; dismal; dreary; clouded; tarnished; obtuse. See
     {Lifeless}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dull \Dull\, v. t. [imp. & p. p. {Duller}; p. pr. & vb. n.
   {Dulling}.]
   1. To deprive of sharpness of edge or point. "This . . .
    dulled their swords." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Borrowing dulls the edge of husbandry. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make dull, stupid, or sluggish; to stupefy, as the
    senses, the feelings, the perceptions, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Those [drugs] she has
       Will stupefy and dull the sense a while. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Use and custom have so dulled our eyes. --Trench.
    [1913 Webster]
 
   3. To render dim or obscure; to sully; to tarnish. "Dulls the
    mirror." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To deprive of liveliness or activity; to render heavy; to
    make inert; to depress; to weary; to sadden.
    [1913 Webster]
 
       Attention of mind . . . wasted or dulled through
       continuance.             --Hooker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dull \Dull\, v. i.
   To become dull or stupid. --Rom. of R.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dull
   adj 1: lacking in liveliness or animation; "he was so dull at
       parties"; "a dull political campaign"; "a large dull
       impassive man"; "dull days with nothing to do"; "how dull
       and dreary the world is"; "fell back into one of her dull
       moods" [ant: {lively}]
   2: emitting or reflecting very little light; "a dull glow";
     "dull silver badly in need of a polish"; "a dull sky" [ant:
     {bright}]
   3: being or made softer or less loud or clear; "the dull boom of
     distant breaking waves"; "muffled drums"; "the muffled noises
     of the street"; "muted trumpets" [syn: {dull}, {muffled},
     {muted}, {softened}]
   4: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a
     boring evening with uninteresting people"; "the deadening
     effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his competent
     but dull performance"; "a ho-hum speaker who couldn't capture
     their attention"; "what an irksome task the writing of long
     letters is"- Edmund Burke; "tedious days on the train"; "the
     tiresome chirping of a cricket"- Mark Twain; "other people's
     dreams are dreadfully wearisome" [syn: {boring}, {deadening},
     {dull}, {ho-hum}, {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome},
     {wearisome}]
   5: (of color) very low in saturation; highly diluted; "dull
     greens and blues"
   6: not keenly felt; "a dull throbbing"; "dull pain" [ant:
     {sharp}]
   7: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so
     dense he never understands anything I say to him"; "never met
     anyone quite so dim"; "although dull at classical learning,
     at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb
     officials make some really dumb decisions"; "he was either
     normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with
     the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb},
     {obtuse}, {slow}]
   8: (of business) not active or brisk; "business is dull (or
     slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}]
   9: not having a sharp edge or point; "the knife was too dull to
     be of any use" [ant: {sharp}]
   10: blunted in responsiveness or sensibility; "a dull gaze"; "so
     exhausted she was dull to what went on about her"- Willa
     Cather
   11: not clear and resonant; sounding as if striking with or
     against something relatively soft; "the dull thud";
     "thudding bullets" [syn: {dull}, {thudding}]
   12: darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "the sky
     was leaden and thick" [syn: {dull}, {leaden}]
   v 1: make dull in appearance; "Age had dulled the surface"
   2: become dull or lusterless in appearance; lose shine or
     brightness; "the varnished table top dulled with time"
   3: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn:
     {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}]
   4: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses" [syn:
     {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}]
   5: make dull or blunt; "Too much cutting dulls the knife's edge"
     [syn: {dull}, {blunt}] [ant: {sharpen}]
   6: become less interesting or attractive [syn: {pall}, {dull}]
   7: make less lively or vigorous; "Middle age dulled her appetite
     for travel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top