ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disassociate*

D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disassociate, -disassociate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disassociate(vt) แยก, See also: ไม่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barbara's wedding will disassociate us from all this.งานแต่งงานของบาร์บาร่าจะยกเลิกการเชื่อมโยงเราจากทั้งหมดนี้ The Birdcage (1996)
The ideal is to have individuals who are totally disassociated from one another.อุดมคติก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคล แยกขาดออกจากกันและกัน The Corporation (2003)
Our organization has disassociated itself from Dr. Miller.องค์กรของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับดร.มิลเลอร์อีกต่อไป Resident Evil: Degeneration (2008)
What if you were to disassociate while driving?ถ้าคุณไม่ได้สติในขณะที่ขับรถ Bit by a Dead Bee (2009)
It suggests she's trying to disassociate herself from her actions.มันทำให้รู้ว่าเธอกำลังพยายามแยกตัวเองออกจากการกระทำ Pleasure Is My Business (2009)
It's quite common in cases Of seizures and disassociate amnesia.มันยึดครองและไม่เชื่อมสัมพันธ์ กับอาการความจำเสื่อม Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You were at the crime scene when you disassociated.คุณอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ตอนที่คุณแยกตัวออกออกมา เล่าให้ผมฟังหน่อยสิ Trou Normand (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอาลัยไยดี(v) be unconcerned, See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool, Example: เขาหมดอาลัยไยดีกับหล่อนเสียแล้ว, Thai Definition: ไม่ไยดี, ไม่สนใจ, หมดความเอาใจใส่

CMU English Pronouncing Dictionary
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T AH0 D
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disassociate (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪt (d i2 s @ s ou1 sh i ei t)
disassociated (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪtɪd (d i2 s @ s ou1 sh i ei t i d)
disassociates (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪts (d i2 s @ s ou1 sh i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游离[yóu lí, ㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] to disassociate; to drift away; to leave (a collective); free (component), #11,296 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trennen | trennend | getrennt | trenntto disassociate | disassociating | disassociated | disassociates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) {comp} disassociated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disassociate \Dis`as*so"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Disassociated}; p. pr. & vb. n. {Disassociating}.]
   To disconnect from things associated; to disunite; to
   dissociate. --Florio.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disassociate
   v 1: part; cease or break association with; "She disassociated
      herself from the organization when she found out the
      identity of the president" [syn: {disassociate},
      {dissociate}, {divorce}, {disunite}, {disjoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top