ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*derrière*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: derrière, -derrière-
Possible hiragana form: *でっりれ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, a few more weeks of practice, and I'll be able to whip ton derrière.โอ้ ซ้อมสอง-สามอาทิตย์เอง Renaissance (2014)
Vous montez derrière.Vous montez derrièreBad Timing (1980)
~ Well, for savoir faire, more derrière... ~~ Well, for savoir faire, more derrière... ~ To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
Derrière extraordinaire.Derrière extraordinaire. Zoolander (2001)
You are now the town hero for making her show her derrière.Du bist der Held der Stadt, weil sie dir ihren derrière gezeigt hat. A Good Year (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
ข้างหลัง[prep.] (khānglang) EN: behind ; in the rear ; in the back (of) ; to the rear (of)   FR: derrière ; en arrière
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ล้าหลัง[adv.] (lālang) EN: behind ; after ; next   FR: derrière
หลัง[adv.] (lang) EN: behind ; at the back   FR: derrière ; de derrière
ลับหลัง[adv.] (laplang) EN: behind one's back   FR: à l'insu de ; derrière le dos
เหลียวหลัง[v. exp.] (līo lang) EN: look back ; look behind   FR: se retourner ; regarder derrière soi
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind   FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
รอหลังเส้น[v. exp.] (rø lang sen) EN: wait behind the line   FR: attendre derrière la ligne
ทัด[v.] (that) EN: wear behind the ear   FR: porter derrière l'oreille
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt   FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)
อยู่ด้านหลังของ ...[X] (yū dān lang khøng ...) EN: behind   FR: derrière ... ; à l'arrière de ... ; se situer derrière ...

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックシャン[, bakkushan] (n) (col) (sl) (from back + schoen) woman's fine rear-end; good ass; nice derriere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   behind; after

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   backside; rump; behind; bottom; buttocks

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top