ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*depository*

D IH0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depository, -depository-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depository[N] สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย, Syn. depositary, depot warehouse
night depository[N] ตู้เซฟ, Syn. night safe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depository libraryห้องสมุดรับฝาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Depository libraryห้องสมุดรับฝาก, ห้องสมุดรับฝาก
Depository library หมายถึง ห้องสมุดรับฝาก เป็นห้องสมุดประเภทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้ได้รับสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นของรัฐบาลที่จัดหาให้โดยสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Government Printing Office) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง โดยผ่าน Federal Depository Library Program (FDLP) และปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ บางศูนย์รับฝากของรัฐบาลกลางยังรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ห้องสมุดรับฝากในส่วนภูมิภาคได้รับเอกสารทั้งหมดที่เผยแพร่ผ่าน FDLPและเก็บไว้อย่างถาวรอย่างน้อยหนึ่งฉบับ แต่ห้องสมุดรับฝากได้รับเพียงร้อยละ 1 ของสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่และต้องการเก็บรักษาไว้อย่างน้อยที่สุด 5 ปี ปัจจุบันห้องสมุดรับฝากนี้มีสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ 1) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา 2) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Non-Voting Depository Receiptใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ และมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนสมารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิหรือผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นวีดีอาร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่ติดขัดในเรื่องเพดานการถือครอง แต่ทั้งนี้ก็มิได้จำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนทั่วไปแต่อย่างใด [ตลาดทุน]
Share depositoryศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หน่วยงานที่ให้บริการเป็นศูนย์กลางรับฝากและถอนหลักทรัพย์ให้สมาชิก รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การโอน และงานทะเบียนผู้ถือหุ้น การทำหน้าที่ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อ ขายกัน เนื่องจากสมาชิกทุกรายต่างก็มีบัญชีฝากหุ้นอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ การส่งมอบหุ้นที่ซื้อขายกันสามารถ กระทำได้โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำการโอนจำนวนหุ้นในบัญชีของสมาชิกผู้ขายไปเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ซื้อ ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาและมีภาระในการส่งมอบรับมอบใบหุ้นระหว่างกัน สถาบันที่ทำหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Securities Depository Co., Ltd. หรือ TSD ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
non-voting depository right (n) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheritto's cruised the precious-metals depository three times.เชอริตโต้ขับผ่านที่เก็บโลหะมีค่า 3 เที่ยว Heat (1995)
Like a bone depository or something.เหมือนกับที่เก็บซากกระดูกอะไรเทือกๆนั้น The Ruins (2008)
Lead me to the depository!พาข้าไปที่โกดังเดี๋ยวนี้! Goemon (2009)
The secure records depository ofthe cia.ก็ห้องเก็บรักษาบันทึกของซีไอเอไง RED (2010)
Now, when you shut off the lines to the mall, you also shut off the depository.ตอนนี้ พอเราตัดสายของห้างไป เราก็ตัดสายของคลังรัฐไปด้วย The Ho Ho Ho Job (2010)
Gentlemen, the federal bank depository is ours.ทุกท่าน คลังของธนาคารรัฐเป็นของเราแล้ว The Ho Ho Ho Job (2010)
Gotham City Book Depository.สมุดบันทึกเหตุการณ์ของเมืองก็อตแทม Rise of the Villains: Scarification (2015)
Book Depository Sun Times."Book Depository Sun Times." Charlie Tests His Will Power (2014)
Texas School Book Depository.Texas School Book DepositoryHappy Birthday, Lee Harvey Oswald (2016)
Lee got his job at the Texas School Book Depository.Lee hat seinen Job im Texas School Book Depository bekommen. Happy Birthday, Lee Harvey Oswald (2016)
'Cause Lee goes to the Texas School Book Depository with a rifle under his arm.Weil Lee mit einem Gewehr unterm Arm ins Texas School Book Depository geht. The Day in Question (2016)
Mr. Amberson, can you explain what you were doing at the Texas School Book Depository today?Mr. Amberson, können Sie erklären, was Sie heute im Texas School Book Depository zu suchen hatten? The Day in Question (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลัง[N] storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count unit: คลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานที่รับฝาก[n. exp.] (sathānthī rap fāk) EN: depository   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOSITORY D IH0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depository (n) dˈɪpˈɒzɪtriː (d i1 p o1 z i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàng, ㄗㄤˋ, ] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture, #2,299 [Add to Longdo]
藏经洞[zàng jīng dòng, ㄗㄤˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] cave holding scripture depository, part of Mogao cave complex 莫高窟, Dunhuang 敦煌, #101,684 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachttresor {m}night safe; night depository; night deposit box [Add to Longdo]
Pflichtexemplar Bibliothekdepository library; copyright library [Add to Longdo]
Verwahrungsort {m}depository [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
神庫;宝倉[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
保管場所[ほかんばしょ, hokanbasho] (n) depository; storage area; storage location; storage site [Add to Longdo]
本金庫[ほんきんこ, honkinko] (n) main depository [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depository \De*pos"i*to*ry\ (-t[-o]*r[y^]), n.; pl.
   {Depositories} (-r[i^]z).
   1. A place where anything is deposited for sale or keeping;
    as, warehouse is a depository for goods; a clerk's office
    is a depository for records.
    [1913 Webster]
 
   2. One with whom something is deposited; a depositary.
    [1913 Webster]
 
       I am the sole depository of my own secret, and it
       shall perish with me.         --Junius.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top