ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*damaging*

D AE1 M IH0 JH IH0 NG   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: damaging, -damaging-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damaging[ADJ] ซึ่งทำให้เสียหาย, See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. hurtable, harmful, injurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could he not be damaging me?แล้วเขาจะไม่ทำร้ายฉันได้ยังไง American Beauty (1999)
Pellegrin said the report was too damaging...เพลลิกรินบอกว่า รายงานมีผลกระทบมากเกิน The Constant Gardener (2005)
Question is, who was it you was plannin' on damaging?คำถามมีอยู่ว่า นายกะเอามันไปทำร้ายใคร? Allen (2005)
The bullets aren't damaging him!กระสุนทำอะไรไม่ได้เลย! Appleseed Ex Machina (2007)
You're damaging my calm, Chuck.นายกำลังทำลายพลังความสงบของฉัน ชัค Chuck Versus the Sensei (2008)
He won't lie with me and risk damaging the child he believes I'm carrying.พระองค์ไม่นอนกับข้าแล้ว ไหนจะเรื่องต้องรักษาลูกในท้อง ที่พระองค์ยังเข้าใจว่าข้ามีนั่นอีก? The Other Boleyn Girl (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
Nobody's forgotten what she did during the campaign, leaking damaging personal information about your opponent to the press.ไม่มีใครลืม สิ่งที่เธอทำไปตอนท่านกำลังหาเสียง ข้อมูลส่วนตัว ให้รั่วไหลออกไปถึงนักข่าว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Leaking damaging personal informationเธอทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Keep her on a leash. She's damaging the magazine.ควบคุมเธอหน่อย เธอกำลังทำลายนิตยสาร Confessions of a Shopaholic (2009)
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง? Justice (2009)
We risk damaging the good name of the united states.เราก็จะเสี่ยงในการไปทำลาย ความมีชื่อเสียงของ สหรัฐอเมริกา Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
**[ Pop Ballad] Could you have a word with Azimio and Karofsky about harassing me... without damaging my Gaga outfit?นายช่วยพูดกับพวกนั้น ให้อย่าทำร้าย ชุดกาก้าฉันได้มั้ย? Theatricality (2010)
And it left a very damaging mark.แล้วมันก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ลึกทีเดียว Hello, Bandit (2010)
Right now is the time that the blow would be most damaging.นี่เป็นช่วงเวลาวิกฤติที่จะสร้างความเสียหายได้สูงสุด Episode #1.13 (2010)
- Can we please not? - She's damaging him.-ได้โปรดเถอะ เราจะไม่... Transformers: Dark of the Moon (2011)
and other anonymous sites which traffic in damaging rumors and innuendo.แล้วก็เวปอื่นๆที่ไม่มีชื่อ ซึ่งต่อคิวกันทั้งทำลาย ทั้งข่าวลือมั่ว ทั้งประชดประชัน I Am Number Nine (2011)
She needs someone to extract the artifacts without damaging them.เธอต้องการใครสักคน ที่สามารถถอดเอาวัตถุโบราณ ออกมาได้แบบไม่เสียหาย On the Fence (2011)
- You think you're bringing down a whole building, and you end up only damaging the floor.- ซึ่งหมายความว่า? - คุณคิดว่าคุณกำลังจะถล่ม ทั้งอาคารและคุณจะจบลงเพียงทำลายแค่ชั้นเดียว Backstopped (2011)
He wouldn't be locked up if there weren't damaging evidence against him.เขาคงจะไม่ถูกขัง หากไม่มีหลักฐานมัดตัวเขา Blood Is the New Black (2012)
If his testimony is damaging in any way,ถ้าการไต่สวนเบน มันเลวร้าย Give Me the Blame (2012)
It contained information damaging to the person behind all this.มันมีข้อมูลที่ จะทำลายคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ Always (2012)
Mr. Fisher, find a way to separate Michelangelo and Steve Martin without damaging the evidence.คุณฟิชเชอร์หาทางแยกไมเคิ่ล แองเจโล่ กับสตีฟ มาร์ตินออกจากกัน โดยไม่ทำให้หลักฐานเสียหาย The But in the Joke (2012)
An unlicenced vehicle just crashed potentially damaging the Torus.รถ unlicenced เพียงชน อาจเป็นอันตรายพรู. Elysium (2013)
Mm. The occasional oversight is far less damaging than willful ignorance.อืม การกำกับดูแลเป็นครั้งคราว สร้างความเสียหายน้อยกว่าจงใจไม่รู้ Power (2013)
Shut up before I add damaging police property to what you obviously ripped off from someone.หุบปากก่อนที่ฉันจะ เพิ่มข้อหาทำลายทรัพย์สินตำรวจจากสิ่งที่ คุณโขมยจากบางคนอย่างเห็นได้ชัด Let the Games Begin (2013)
Without damaging Sanders' reputation. Or mine.วิธีที่จะไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ ดร.แซนเดอร์ และของฉันด้วย Power of Persuasion (2013)
Captain, the shot was non-damaging.หัวหน้า มันยิงไม่หวังผล Guardians of the Galaxy (2014)
This is especially damaging to children, but lead poisoning spares no one.แต่พิษตะกั่วอะไหล่ไม่มีใคร The Clean Room (2014)
Our magnetic field protects us from the onslaught of cosmic rays, which would be very damaging to our biosphere.สนามแม่เหล็กของเรา ปกป้องเราจากการโจมตี ของรังสีคอสมิกซึ่งจะสร้างความ เสียหายมากเพื่อชีวมณฑลของเรา The Electric Boy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damagingHe managed to avoid damaging my reputation by dropping a hint.
damagingPollution is damaging our earth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้โทษ[V] be harmful, See also: be noxious, be damaging, Syn. เป็นภัย, Ant. ให้คุณ, Example: ยาปฏิชีวนะนั้นอาจให้โทษมากกว่าคุณถ้าใช้มากเกินไป, Thai definition: ไม่เป็นผลดี
เป็นผลเสียหาย[ADJ] be harmful, See also: be damaging, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นผลดี, Example: ความหวาดระแวงก่อให้เกิดผลเสียหายทางใจและทางอารมณ์อย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMAGING D AE1 M IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damaging (v) dˈæmɪʤɪŋ (d a1 m i jh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging, #6,555 [Add to Longdo]
妨害[fáng hài, ㄈㄤˊ ㄏㄞˋ, ] to impair; damaging; harmful; a nuisance, #31,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschädigen; schädigen | beschädigend; schädigend | beschädigt | beschädigt; geschädigt | beschädigt; schädigt | beschädigte; schädigteto damage | damaging | damaged | damaged | damages | damaged [Add to Longdo]
schaden | schadend | geschadet | schadend | du schadest | er/sie schadet | ich/er/sie schadeteto damage; to do damage | damaging; doing damage | damaged; done damage | doing damage | you damage; you do damage | he/she damages; he/she does damage | I/he/she damaged; I/he/she did damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\, v. t. [imp. & p. p. {Damaged}
   (d[a^]m"[asl]jd); p. pr. & vb. n. {Damaging}
   (d[a^]m"[asl]*j[i^]ng).] [Cf. OF. damagier, domagier. See
   {Damage}, n.]
   To occasion damage to the soundness, goodness, or value of;
   to hurt; to injure; to impair.
   [1913 Webster]
 
      He . . . came up to the English admiral and gave him a
      broadside, with which he killed many of his men and
      damaged the ship.            --Clarendon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 damaging \damaging\ adj.
   1. causing harm or injury; as, damaging to career and
    reputation.
 
   Syn: detrimental, detrimental to(predicate), prejudicial,
     prejudicious.
     [WordNet 1.5]
 
   2. designed or tending to discredit, especially without
    positive or helpful suggestions.
 
   Syn: negative.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top