ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*culture*

K AH1 L CH ER0   
453 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: culture, -culture-
English-Thai: Longdo Dictionary
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culture[N] การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. tillage
culture[N] การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
culture[N] การเพาะเชื้อจุลินทรีย์
culture[N] คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน
culture[N] ค่านิยมและความเชื่อ
culture[N] วัฒนธรรม, Syn. civilization, society, way of life
cultured[ADJ] ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้นในห้องทดลอง
cultured[ADJ] ซึ่งมีวัฒนธรรม, See also: ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอน, Syn. cultivated, educated
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping
uncultured[ADJ] ไม่ได้รับการอบรม, See also: ป่าเถื่อน, หยาบคาย, ไม่ได้รับการศึกษา, Syn. illiterate, philistine, rude, uneducated
uncultured[ADJ] ซึ่งไร้วัฒนธรรม, See also: ซึ่งป่าเถื่อน, ซึ่งไร้มารยาท, Syn. rude, savage
agriculture[N] เกษตรกรรม, See also: การเกษตร, กสิกรรม, Syn. farming
aquaculture[N] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
viniculture[N] การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น, Syn. viticulture
viticulture[N] การปลูกองุ่น, See also: การเพาะเลี้ยงองุ่น, Syn. viniculture
viticulture[N] การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกองุ่น, See also: ศาสตร์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงองุ่น, Syn. viniculture
horticulture[N] การปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก
pisciculture[N] การเลี้ยงปลา
culture shock[N] ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย
counterculture[N] วัฒนธรรมที่แปลกต่างจากที่มีอยู่ในสังคม
culture vulture[IDM] ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม, See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม
culture relativity[N] ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives[N] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ
culture pearln. ไข่มุกเลี้ยง
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
cultured pearln. ไข่มุกเลี้ยง
floriculture(ฟลอ'ริคัลเชอะ) n. การปลูกพืชไม้ดอก, See also: floricultural adj. floriculturist n.
horticulture(ฮอร์'ทะคัลเชอะ) n. พืชสวน,วิชาพืชสวน, See also: horticultural adj. horticulturist n.
olericulture(ออล'เลอริคัล'เซอะ) n. การปลูกผัก., See also: olericultural adj. olericulturist n.
silverculture(ซิล'เวอะคัลเชอะ) n. การปลูกป่า,การป่าไม้., See also: silverculturist n. silvercultural adj. -S.sylverculture,forestry
uncultured(อันคัล'เชอดฺ) adj. ไม่ได้รับการอบรม,ป่าเถื่อน,หยาบคาย
viniculture(วิน'นะคัลเชอะ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น., See also: vinicultural adj. viniculturist n.
viticulture(วิท'ทะคัล'เชอะ) n. การปลูกองุ่น,การเพาะเลี้ยงองุ่น., See also: viticultural adj. viticulturer,viticulturist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿,พืชสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
population dependent on agricultureประชากรที่พึ่งเกษตรกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puericultureศิลปะการอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-participant; parochial-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-subjectวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, subject-participantวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-participant political culture; political culture, parochial-participantวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-subject political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [ดู subject-participant political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political cultureวัฒนธรรมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [ดู parochial-subject political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
soiless cultureการปลูกไร้ดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subcultureการเพาะเชื้อต่อช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serocultureการเพาะเชื้อในซีรัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arboricultureการเพาะเลี้ยงไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cross-cultureวัฒนธรรมต่างสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
civic culture; culture, civicวัฒนธรรมพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture dishจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture flaskคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, civic; civic cultureวัฒนธรรมพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, politicalวัฒนธรรมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultured pearlไข่มุกเลี้ยง, มุกเลี้ยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dish, cultureจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germicultureการเพาะเลี้ยงเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floricultureวิชาไม้ดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flask, cultureคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horticultureวิชาพืชสวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haemocultureการเพาะเชื้อในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ การนำเอาอวัยวะต่างๆ ที่ยังอ่อน เช่น ปลายยอด ดอกอ่อน ข้อ ปล้อง ตา หรือเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ มีการให้อาหารสังเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสง ให้เหมาะสม

อาหารสังเคราะห์โดยทั่วไปประกอบด้วย

- แร่ธาตุ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

- คาร์โบไฮเดรต นิยมใช้ซูโครส (sucrose) เป็นส่วนใหญ่

- วิตามิน เช่น ไทอามีน (thiamine) นิโคทินิกแอซิด (nicotinic acid) โฟลิกแอซิด (folic acid)

- กรดอะมิโน

- กรดอินทรีย์ เช่น ซิเทรต (citrate) มาเลต (malate) ซักซิเนต (succinate)

- สารประกอบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมะพร้าว กล้วยบด

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่นิยมใช้ ได้แก่ ออกซิน (auxin) ไซโทไคนิน (cytokinin)

- สารที่ช่วยให้อาหารแข็งตัวและวัสดุช่วยพยุงเนื้อเยื่อพืช โดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วุ้น (agar) และเจลาตินใส่ลงไปในอาหารซึ่งมีคุณสมบัติทำให้อาหารแข็งตัว ในกรณีที่เลี้ยงในอาหารเหลวจะใช้กระดาษกรอง สำลี หรือใยสังเคราะห์ช่วยพยุงเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริเวณต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายเป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเนื้อเยื่อพืชควรผ่านการฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องแก้วควรผ่านการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง อาหารสังเคราะห์ควรนึ่งด้วยหม้อนึ่ง (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยเวลาอย่างน้อย 15 - 20 นาที เนื้อเยื่อควรผ่านการทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ตามผิวด้วยสารเคมี เช่น เช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนบริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายเนื้อเยื่อพืชจะมีการเปิดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลา 20 นาที ก่อนปฏิบัติงาน ปากคีบและใบมีดอาจฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แล้วเผาไฟ นอกจากการทำความสะอาดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อแล้ว ยังต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย เช่น อุณหภูมิภายในห้องจะถูกปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิที่พืชทั่วๆ ไปเจริญได้ดี โดยทั่วไปจะปรับให้อยู่ที่ระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส และมีการควบคุมแสงภายในห้องให้มีความเข้มแสงประมาณ 1000 - 2000 ลักซ์

แหล่งข้อมูล
พัชรา ลิมปนะเวช. (2553). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 31, หน้า 128-159). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fungi in agricultureเชื้อราในการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Horticultureพืชสวน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economics of cultureเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม [เศรษฐศาสตร์]
Silvicultureการปลูกบำรุงป่า [เศรษฐศาสตร์]
Woment in agricultureสตรีในภาคการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Nurseries (Horticulture))การเพาะชำพันธุ์ไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cultures (Biology))การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultureเกษตรศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์กร [การจัดการความรู้]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Agricultureเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Agriculture cooperative credit associationsธนาคารสินเชื่อการเกษตร [TU Subject Heading]
Agriculture teachersครูเกษตร [TU Subject Heading]
Agriculture, Cooperativeสหกรณ์การเกษตร [TU Subject Heading]
Algae cultureการเพาะเลี้ยงสาหร่าย [TU Subject Heading]
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Animal cultureการเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [TU Subject Heading]
Aquaculture industryอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในน้ำ [TU Subject Heading]
Artificial satellites in agricultureดาวเทียมในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Bee cultureการเลี้ยงผึ้ง [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [TU Subject Heading]
Communication and cultureการสื่อสารกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communication in agricultureการสื่อสารทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Communism and agricultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Communism and cultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Crab cultureการเลี้ยงปู [TU Subject Heading]
Cultureวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture and culture mediaการเพาะเชื้อและอาหารเพาะเชื้อ [TU Subject Heading]
Culture and tourismวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Culture conflictความขัดแย้งทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture diffusionการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture in literatureวัฒนธรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Culture in motion picturesวัฒนธรรมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Culture mediaตัวกลางการเพาะเชื้อ [TU Subject Heading]
Cultured pearlsไข่มุกเลี้ยง [TU Subject Heading]
Cell Cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลอง
การเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลองโดยใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์สังเคราะห์ ซึ่งการเพาะเลี้ยงนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earthworm cultureการเลี้ยงไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Fish cultureการเลี้ยงปลา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
Monoculture (n) การปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเป็นเวลาหลายฤดูกาลเพาะปลูกลงในพื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน โดยไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่นแซมหรือขั้นในบางช่วงเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก Airplane! (1980)
Hey, Tiger... when the boss plays, it's culture.เฮ้ ไทเกอร์... เมื่อเจ้านายเล่นอยู่ มันเป็นธรรมเนียม An American Tail (1986)
Sure, culture.แน่นอน ธรรมเนียม An American Tail (1986)
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
- No one, no one treats my culture like this.- ไม่มีใครจะมาทำกับประเทศของฉันอย่างนี้ได้ Mannequin: On the Move (1991)
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You uncultured swine!นายเป็นหมูที่ไม่มีศิลปะเลย! Toy Story (1995)
It looks as though I've been accepted into your culture.มันดูราวกับว่าฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณ Toy Story (1995)
I'm here doing research about how technology affects Third World cultures.นี่ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ เทคโนโลยีมีผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมโลกที่สาม Contact (1997)
A man who betrays his culture should not preach about its customs.คนที่ทรยศวัฒนธรรมตัวเอง อย่ามาเทศนาเรื่องวิถีชีวิตเลย Seven Years in Tibet (1997)
class, today we have the pleasure of exploring... the pantheistic culture of India.ทุกคน.. วันนี้เราจะเรียนเรื่อง วัฒนธรรมของชาวอินเดีย Never Been Kissed (1999)
Rich cultures.Rich cultures. Anna and the King (1999)
I do not recall anyone being given the right to judge whose culture or customs are superior.I do not recall anyone being given the right to judge whose culture or customs are superior. Anna and the King (1999)
There's a whole subculture of people who collect this Nazi shit.มีคนสะสมของพวกนี้เยอะแยะ American Beauty (1999)
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน Mona Lisa Smile (2003)
If offered us all a free and fair conception... of French film culture....ถ้าให้ข้อเสนอที่ ยุติธรรม และมีอิสระ... แก่วัฒนธรรมของภาพยนต์ฝรั่งเศส The Dreamers (2003)
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป The Dreamers (2003)
- Yes, it is. You Americans understand fuck-all about your own culture.นายมันอเมริกัน ก็เข้าใจได้แต่ วัฒนธรรมกากๆ ของตัวเอง The Dreamers (2003)
Culture, not violence.วัฒนธรรม ไม่ใช่ความรุนแรง The Dreamers (2003)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป The Corporation (2003)
And that means people coming together and learning a whole lot of stuff that we just don't know that has been driven out of the culture driven out of the society driven out of our minds.นั่นหมายถึงประชาชนต้องร่วมมือกันและเรียนรู้ เรื่องมากมายที่เราไม่รู้มาก่อน สิ่งที่ถูกทำลายไปจากวัฒนธรรม จากสังคม The Corporation (2003)
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง Shrek 2 (2004)
I saw the world. I learnt of new cultures.ผมได้เห็นโลก ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ Around the World in 80 Days (2004)
This pyramid contains the features of all three cultures.ปิรามิดนี้ มี 3 ศิลปกรรม AVP: Alien vs. Predator (2004)
Then you were right. The pyramid contains all three cultures.คุณพูดถูก ปิรามิดรวบรวมทั้ง 3 วัฒนธรรม AVP: Alien vs. Predator (2004)
Then I guess the big mystery is who gathered all those remarkably different cultures together and taught them all how to park their cars on their lawns?ใครที่รวบรวมวัฒนธรรมทั้งหมดไว้ด้วยกัน แล้วสอนพวกเขา ให้จอดรถบนสนาม Crash (2004)
They're more romantic, more cultured, more funเค้ามีทั้งอารมณ์โรแมนติก วัฒนธรรม และก็อารมณ์ดีด้วย Rice Rhapsody (2004)
Culture and romance, so cosmo...วัฒนธรรม โรแมนติด ช่างฝัน... Rice Rhapsody (2004)
KOREA PICTURES presents a CULTURE CAP MEDIA PRODUCTIONKOREA PICTURES presents a CULTURE CAP MEDIA PRODUCTION My Little Bride (2004)
Language is part of culture...ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม My Little Bride (2004)
Language is... a part of... culture...ภาษาเป็น... ส่วนหนึ่งของ... . My Little Bride (2004)
When we learn of foreign language We should also learn about that country's culture...ถ้าเีราจะเรียนภาษาต่างชาติ ก็ควรจะศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย... My Little Bride (2004)
Three artifacts hidden around the world by scientifically advanced ancient cultures legend has it that, when united, they they point the way to a treasury of knowledge that puts the library of Alexandria to shame.3 สิ่งประดิษฐ์ ถูกซ่อนไว้รอบๆโลกด้วย วิธีการบางอย่าง ในสถานที่โบราณศาสนา ตำนาน เริ่มจากสิ่งนั้น มันสามารถ Crusade (2004)
Produced by CultureCapMediaProduced by CultureCapMedia Jenny, Juno (2005)
Yes, he's unculturedอย่างว่า ก็คนไม่มีการศึกษาน่ะนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
i guess the billions you make from agriculture isn't enough.ฉันเดาเป็นล้านครั้งที่คุณทำจากการเพาะปลูกน่ะมันไม่เพียงพอ Aqua (2005)
So... every religion and every world culture... has the concept of demons and demonic possession, right?นี่.. ผู้คนทุกศาสนา และวัฒนธรรมทั่วโลก เชื่อเรื่องวิญญาณและการถูกผีสิงใช่มั้ย Phantom Traveler (2005)
Cultures all over the world believe that eating human flesh gives a person certain abilities--มีวัฒนธรรมหลายแห่งในโลกที่เชื่อว่า ถ้ากินเนื้อมนุษย์จะทำให้มีพลัง Wendigo (2005)
Shimokita Culture Corner!มุมของชิโมคิตะ! Episode #1.1 (2006)
- There's much our cultures could share.เผ่าพันธุ์ท่านช่างน่าหลงใหล แม้บัดนี้ท่านยังท้าทายข้า ทั้งที่กำลังเผชิญหน้าการทำลายล้าง 300 (2006)
- Haven't you noticed? We've been sharing our culture with you all morning.เมื่ออยู่เบื้องหน้าเทพเจ้า มันไม่ ฉลาดเลยที่จะต่อต้าข้า ลีโอนายเดิส 300 (2006)
Is bad culture from Chinaเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีของจีน Fearless (2006)
Maybe something in business or agriculture.บางทีบางสิ่งในธุรกิจ\หรือการเกษตร. Black Snake Moan (2006)
Nobody found the body for days, and now there's some creepy bio-culture growing out of her nose.ไม่มีใครเห็นเธอมาเป็นวันแล้ว บางทีเวลานี้อาจมีตัวหนอนกางปีก บินออกจากจมูกของเธอแล้วก็ได้ Hollow Man II (2006)
A nation that boasts 5,000 years of history and culture.ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศที่มีมากว่า 5,000 ปี Dasepo Naughty Girls (2006)
This is a culture shock.มันผิดจารีตประเพณีนะเนี่ย Dasepo Naughty Girls (2006)
Every culture has a shapeshifter lore --ทุกประเทศในโลก ล้วนมี เชปชิฟเตอร์ The Usual Suspects (2006)
REALies Pictures KM Culture productionREALies Pictures KM Culture production 200 Pounds Beauty (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultureAgriculture consumes a great amount of water.
cultureAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
cultureAgriculture is economy of the country.
cultureAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
cultureBeing knowledgeable about Japanese culture is a good thing.
cultureBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
cultureCountries differ in culture.
cultureCulture Day falls on Monday this year.
cultureCulture destroys language.
cultureCultured pearl.
cultureCulture is handed down from generation to generation.
cultureCultures have a coherent view of the world.
cultureCultures of the East and the West are mixed in this country.
cultureFertile soil is indispensable for agriculture.
cultureFlower arrangement is a part of Japanese culture.
cultureFor how long did the Maya culture flourish?
cultureFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
cultureFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
cultureHe appreciate Japanese culture.
cultureHe engaged in agriculture.
cultureHe has studied the cultures of Eastern Countries.
cultureHe is familiar with Japanese culture.
cultureHe is studying agriculture.
cultureHe is what is called a man of culture.
cultureHe is what we call a man of culture.
cultureHe likes Western culture.
cultureHe tried to absorb as much of the local culture as possible.
cultureHe was in the true sense of the word cultured.
cultureHe went to a college of agriculture.
cultureHe went to Britain to deepen his knowledge of the culture.
cultureI am interested in studying German culture.
cultureI can't quite explain it, but I believe I've caught a glimpse of the differences between Japanese and American cultures and lifestyles.
cultureIf we do not have an essential knowledge of their cultures, various problems will occur too easily.
cultureI learned about Greek culture.
cultureI long to experience the food and culture of my home.
cultureIn a foreign country most of us go through culture shock.
cultureIn American culture, speech is golden.
cultureIn culture, they are on the same plane as savages.
cultureIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.
cultureIn our culture, a man is allowed to be married to only one wife at a time.
cultureIn our culture, we can't be married to two woman at once.
cultureIt has been played in many ways in most cultures around the world.
cultureI thought it would be a good idea to get back in touch with Japanese culture and history.
cultureIt is fun to know that the beauty of Japanese gardens can't be found in other cultures.
cultureIt is generally hard to adapt to living in an alien culture.
cultureIt is good for us to understand other cultures.
cultureIt is important to understand that each country has its own culture.
cultureIt is regrettable that young Japanese today should show little interest in the traditional culture of their country.
cultureI tried to absorb as much of local culture as possible.
cultureIt's fun to learn about foreign cultures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กษ[N] Ministry of Agriculture and Cooperatives, Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สวช.[N] Office of the National Culture Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สินค้าเกษตร[N] agriculture goods, Syn. ผลิตภัณฑ์เกษตร
วัฒนธรรม[N] culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
เกษตรศาสตร์[N] agricultural science, See also: agriculture, agronomy, science of agriculture, Example: ผลงานที่จะเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และหมวดศึกษาศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยเกษตรกรรม, Notes: (สันสกฤต)
เกษตรกรรม[N] agriculture, See also: husbandry, farming, Example: การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม[N] culture relativity, Example: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง
เพาะเชื้อ[V] culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ[N] Office of the National Culture Commission, Syn. สวช., Example: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[N] Ministry of Agriculture and Cooperatives, Count unit: กระทรวง
กสิกรรม[N] agriculture, See also: farming, Syn. เกษตรกรรม, Example: การปลูกข้าวเป็นกสิกรรมหลักของเมืองไทย, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
การกสิกรรม[N] agriculture, See also: cultivation, Example: การกสิกรรมหลักของไทย คือการปลูกข้าว, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
การเกษตร[N] agriculture, Syn. การกสิกรรม, Example: การพัฒนาการเกษตรที่ดีคือการให้ความรู้แก่เกษตรกร, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
เกษตรศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Agriculture, See also: B.Ag., Syn. กส.บ., Example: อาจารย์ได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 สาขาวิชา คือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต และเกษตรศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Agriculture, See also: M.Agr., Syn. กส.ม.
จัตุสดมภ์[N] four ministers of the ancient government : Interior Royal, Household, Finance, Agriculture, Syn. จตุสดมภ์, Example: ในสมัยโบราณมีการปกครองแบบจัตุสดมภ์, Thai definition: ตำแหน่งเจ้ากระทรวงปกครองครั้งโบราณ คือ เวียง วัง คลัง นา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กส.บ.[N] Bachelor of Agriculture, See also: B.Ag, Syn. เกษตรศาสตรบัณฑิต
เพาะ[V] culture, See also: grow, Example: จุลินทรีย์บางชนิดใช้ในการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมัก คือเพาะจุลินทรีย์ให้ผลิตอาหารตามที่ต้องการ, Thai definition: ทำให้เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
ฟาร์มปลา[n. exp.] (fām plā) FR: exploitation de pisciculture [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
การเกษตร[n.] (kānkasēt) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ [n. exp.] (kān līeng høi malaēngphū) FR: mytiliculture [f]
การปฏิวัติวัฒนธรรม[n. exp.] (kān patiwat watthanatham) EN: cultural revolution   FR: révolution culturelle [f]
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture   FR: culture [f] ; horticulture [f]
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: farming   FR: agriculture [f]
การทำสวนดอกไม้[n. exp.] (kān tham sūan døkmāi) FR: horticulture [f]
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adj.] (kapoēpkapāp) EN: rough ; uncouth ; uncultured   
เกษตรกรรม[n.] (kasēttrakam = kasēttakam) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt = kasēttasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture   FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry   FR: agriculture [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (khwām samphan thāng dān watthanatham) FR: relations culturelles [fpl]
กิจกรรมวัฒนธรรม[n. exp.] (kitjakam watthanatham) EN: cultural activities   FR: activité culturelle [f]
กล้วยหอม[n. exp.] (klūay høm) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana   FR: grande banane [f] ; banane de culture [f]
กล้วยกะลิอ่อง[n. exp.] (klūay kaliøng) EN: banana ; cultivated banana   FR: banane de culture [f]
กล้วยมะนิอ่อง [n. exp.] (klūay maniøng) EN: banana ; cultivated banana   FR: banane de culture [f]
กฎหมายธุรกิจเกษตร[n. exp.] (kotmāi thurakit kasēt) EN: business agriculture laws   
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kānkasēt) EN: Ministry of Agriculture   FR: ministère de l'Agriculture [m]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Kasēt lae Sahakøn) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives   
กระทรวงวัฒนธรรม[org.] (Krasūang Watthanatham) EN: Ministry of Culture   FR: ministère de la Culture [m]
มรดกทางวัฒนธรรม[n. exp.] (møradok thāng watthanatham) EN: cultural heritage   FR: héritage culturel [m]
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
ผลิตภัณฑ์เกษตร[n. exp.] (phalittaphan kasēt) EN: agriculture goods   
พืชกรรม[n.] (pheūtkam) EN: horticulture   FR: horticulture [f]
พืชล้มลุก[n. exp.] (pheūt lomluk) EN: annual crops ; annual ; vegetables ; truck crops   FR: plante annuelle [f] ; plante bisannuelle [f] ; culture maraîchère [f] ; légumes [mpl]
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing   FR: pêcherie [f]
ไร่เลื่อนลอย[n. exp.] (rai leūoenløi) EN: swidden field ; swidden agriculture ; slash-and-burn agriculture   
ไร่นาสวนผสม[n. exp.] (rainā suan phasom) EN: mixed agriculture   
ทางด้านวัฒนธรรม[adj.] (thāng dān watthanatham) EN: cultural   FR: culturel
ทางสังคมและวัฒนธรรม[adj.] (thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural   FR: socio-culturel
ทุ่งนา[n.] (thungnā) EN: paddy ; paddy field ; rice field   FR: rizière [f] ; champ [m] ; culture [f]
วนศาสตร์[n.] (wanasāt) EN: forestry   FR: sylviculture [f]
วันเกษตรแห่งชาติ[n. exp.] (Wan Kasēt Haengchāt) EN: National Agriculture Day   
วัฒน์[n.] (wat) EN: culture   FR: développement [m] ; culture [f]
วัฒนธรรม[n.] (watthanatham = watthanātham) EN: culture ; civilization ; way of life   FR: culture [f] ; civilisation [f]
วัฒนธรรมบริษัท[n. exp.] (watthanatham børisat) EN: corporate culture   FR: culture d'entreprise [f]
วัฒนธรรมจีน[n. exp.] (watthanatham Jīn) EN: Chinese culture   FR: culture chinoise [f]
วัฒนธรรมมวลชน[n. exp.] (watthanatham mūanchon) EN: mass culture   
วัฒนธรรมองค์การ[n. exp.] (watthanatham ongkān) EN: organizational culture ; organization culture   
วัฒนธรรมตะวันออก[n. exp.] (watthanatham Tawan-øk) EN: Oriental culture   FR: culture orientale [f]
วัฒนธรรมตะวันตก[n. exp.] (watthanatham Tawan-tok) EN: Western culture   FR: culture occidentale [f]
วัฒนธรรมไทย[n. exp.] (watthanatham Thai ) EN: Thai culture   FR: culture thaïe [f]
วัฒนธรรมทางจิตใจ[n. exp.] (watthanatham thāng jitjai) EN: spiritual culture ; non material culture   
วัฒนธรรมวิสาหกิจ[n. exp.] (watthanatham wisākahit) EN: enterprise culture   FR: culture d'entreprise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTURE    K AH1 L CH ER0
CULTURES    K AH1 L CH ER0 Z
CULTURED    K AH1 L CH ER0 D
CULTURE'S    K AH1 L CH ER0 Z
SUBCULTURE    S AH1 B K AH2 L CH ER0
AGRICULTURE    AE1 G R IH0 K AH2 L CH ER0
AQUACULTURE    AE1 K W AH0 K AH2 L CH ER0
SUBCULTURES    S AH1 B K AH2 L CH ER0 Z
HORTICULTURE    HH AO1 R T IH0 K AH2 L CH ER0
AGRICULTURE'S    AE1 G R IH0 K AH2 L CH ER0 Z
COUNTERCULTURE    K AW1 N ER0 K AH2 L CH ER0
COUNTERCULTURE    K AW1 N T ER0 K AH2 L CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culture    (n) kˈʌltʃər (k uh1 l ch @ r)
cultured    (j) kˈʌltʃəd (k uh1 l ch @ d)
cultures    (n) kˈʌltʃəz (k uh1 l ch @ z)
apiculture    (n) ˈɛɪpɪkʌltʃər (ei1 p i k uh l ch @ r)
uncultured    (j) ˈʌnkˈʌltʃəd (uh1 n k uh1 l ch @ d)
agriculture    (n) ˈægrɪkʌltʃər (a1 g r i k uh l ch @ r)
apicultures    (n) ˈɛɪpɪkʌltʃəz (ei1 p i k uh l ch @ z)
sericulture    (n) sˈɛrɪkʌltʃər (s e1 r i k uh l ch @ r)
floriculture    (n) flˈɔːrɪkʌltʃər (f l oo1 r i k uh l ch @ r)
horticulture    (n) hˈɔːtɪkʌltʃər (h oo1 t i k uh l ch @ r)
sericultures    (n) sˈɛrɪkʌltʃəz (s e1 r i k uh l ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming, #939 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
文明[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] civilized; civilization; culture, #1,811 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture, #3,012 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] a crop (in agriculture); a harvest; an acquisition; profit; gain; success; reward, #3,185 [Add to Longdo]
开拓[kāi tuò, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ, / ] to break new ground (for agriculture); to open up (a new seam); to develop (border regions); fig. to open up (new horizons), #4,511 [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
孕育[yùn yù, ㄩㄣˋ ㄩˋ, ] to be pregnant; to produce offspring; to nurture (a development, school of thought, artwork etc); fig. replete with (culture etc), #12,681 [Add to Longdo]
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, / ] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish, #13,501 [Add to Longdo]
体育运动[tǐ yù yùn dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] sports; physical culture, #14,938 [Add to Longdo]
培养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
齐鲁[qí lǔ, ㄑㄧˊ ㄌㄨˇ, / ] abbr. for Shandong culture, #17,413 [Add to Longdo]
国学[guó xué, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Chinese national culture; studies of ancient Chinese civilization; (hist.) the Imperial College, #18,085 [Add to Longdo]
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle, #19,228 [Add to Longdo]
熏陶[xūn táo, ㄒㄩㄣ ㄊㄠˊ, ] nurturing (i.e. assimilate some branch of culture); seeped in, #19,529 [Add to Longdo]
教养[jiào yǎng, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄤˇ, / ] to train; to educate; to bring up; to nurture; education; culture; upbringing; early conditioning, #22,363 [Add to Longdo]
菌落[jūn luò, ㄐㄩㄣ ㄌㄨㄛˋ, ] a bacterial colony; a culture, #23,206 [Add to Longdo]
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化, #26,727 [Add to Longdo]
中农[Zhōng nóng, ㄓㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, / ] Chinese agriculture, #30,197 [Add to Longdo]
神农[Shén nóng, ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] Shennong or "Farmer God", legendary creator of agriculture and medicine, #30,627 [Add to Longdo]
养蜂[yǎng fēng, ㄧㄤˇ ㄈㄥ, / ] bee-keeping; apiculture, #31,901 [Add to Longdo]
种花[zhòng huā, ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚ, / ] to grow flowers; floriculture, #33,761 [Add to Longdo]
农业合作化[nóng yè hé zuò huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] collectivization of agriculture (in marxist theory), #37,512 [Add to Longdo]
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized, #42,530 [Add to Longdo]
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech, #43,069 [Add to Longdo]
农艺[nóng yì, ㄋㄨㄥˊ ㄧˋ, / ] agriculture, #47,632 [Add to Longdo]
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, / ] to open up land (for agriculture), #49,131 [Add to Longdo]
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
水产业[shuǐ chǎn yè, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] aquaculture, #55,480 [Add to Longdo]
农贷[nóng dài, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄞˋ, / ] (government) loan to agriculture, #56,014 [Add to Longdo]
集体化[jí tǐ huà, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] collectivization (of agriculture under communism), #56,573 [Add to Longdo]
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate, #63,324 [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s), #63,894 [Add to Longdo]
良渚文化[Liáng zhǔ wén huà, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Liangzhu (c. 3400-2250 BC), neolithic culture of Changjiang delta, #66,756 [Add to Longdo]
文部省[wén bù shěng, ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˇ, ] ministry of culture (Japanese: monbushō), #67,352 [Add to Longdo]
拓荒[tuò huāng, ㄊㄨㄛˋ ㄏㄨㄤ, ] to open up land (for agriculture), #68,188 [Add to Longdo]
粮农[liáng nóng, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] food and agriculture; grain farmer, #71,107 [Add to Longdo]
李叔同[Lǐ Shū tóng, ㄌㄧˇ ㄕㄨ ㄊㄨㄥˊ, ] Liu Shutong (1880-1942), painter, Buddhist monk and distinguished figure in New Culture movement after the Xinhai revolution 辛亥革命 of 1911, #74,172 [Add to Longdo]
神农氏[Shén nóng shì, ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] Shennong or "Farmer God", legendary creator of agriculture and medicine, #75,444 [Add to Longdo]
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery), #82,453 [Add to Longdo]
农桑[nóng sāng, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄤ, / ] mulberry farming; to grow mulberry for sericulture, #82,824 [Add to Longdo]
龙山文化[Lóng shān wén huà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Longshan culture, #83,068 [Add to Longdo]
农业集体化[nóng yè jí tǐ huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] collectivization of agriculture (under communism), #83,450 [Add to Longdo]
烧荒[shāo huāng, ㄕㄠ ㄏㄨㄤ, / ] to clear waste land or forest by burning; slash-and-burn (agriculture), #94,063 [Add to Longdo]
欧阳予倩[Ōu yáng Yú qiàn, ㄡ ㄧㄤˊ ㄩˊ ㄑㄧㄢˋ, / ] Ouyang Yuqian (1889-1962), actor and New Culture activist in Chinese theatre, opera and film, #99,940 [Add to Longdo]
识文断字[shí wén duàn zì, ㄕˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄗˋ, / ] literate; a cultured person, #148,877 [Add to Longdo]
莫斯特[Mò sī tè, ㄇㄛˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Mousterian (a Palaeolithic culture), #235,237 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}; Landwirtschaft {f}farming; agriculture [Add to Longdo]
Anbauten {pl}cultures [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Blumenzucht {f}floriculture [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Fischzucht {f}pisciculture; pisci culture [Add to Longdo]
Gartenbau {m}horticulture [Add to Longdo]
Gartenbau {m}; Gartenbaukunst {f}horticulture [Add to Longdo]
Gegenkultur {f}counterculture [Add to Longdo]
Geschichtskultur {f}historical culture [Add to Longdo]
Kosmetik {f}beauty culture [Add to Longdo]
Kultur {f} | Kulturen {pl}culture | cultures [Add to Longdo]
Kulturhoheit {f}; Kulturautonomie {f}independence in matters of education and culture [Add to Longdo]
Kulturlosigkeit {f}lack of culture [Add to Longdo]
Kulturpalast {m}palace of culture [Add to Longdo]
Kulturschock {m}culture shock [Add to Longdo]
Landwirtschaftsminister {m}minister of agriculture; farm minister [Add to Longdo]
Monokultur {f}monoculture [Add to Longdo]
Reinkultur {f}pure culture [Add to Longdo]
Schönheitspflege {f}beauty culture [Add to Longdo]
Seidenbau {m}silk culture [Add to Longdo]
Seidenraupenzucht {f} | Seidenraupenzuchten {pl}rearing of silkworms | sericultures [Add to Longdo]
Subkultur {f} | Subkulturen {pl}subculture | subcultures [Add to Longdo]
Unternehmenskultur {f}corporate culture; organizational culture [Add to Longdo]
Urnenfelderkultur {f} [hist.]urn field culture [Add to Longdo]
Weinbau {m}viticulture [Add to Longdo]
Zuchtperle {f} | Zuchtperlen {pl}culture pearl | culture pearls [Add to Longdo]
kultiviertcultured [Add to Longdo]
unkultiviertuncultured [Add to Longdo]
unkultiviert {adv}unculturedly [Add to Longdo]
FAO : UNO-Organisation für Ernährung und LandwirtschaftFAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations [Add to Longdo]
US-LandwirtschaftsinisteriumUSDA : United States Department of Agriculture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
むくつけき[, mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
アグリカルチャー;アグリカルチャ[, agurikarucha-; agurikarucha] (n) agriculture [Add to Longdo]
アメリカ文化[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture [Add to Longdo]
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture [Add to Longdo]
オカルチャー[, okarucha-] (n) (abbr) occult culture [Add to Longdo]
カウンターカルチャー[, kaunta-karucha-] (n) counterculture [Add to Longdo]
カルチャー[, karucha-] (n) culture; (P) [Add to Longdo]
カルチャーショック[, karucha-shokku] (n) culture shock; (P) [Add to Longdo]
カルチャーセンター[, karucha-senta-] (n) culture center; culture centre; (P) [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
サブカルチャー[, sabukarucha-] (n) subculture [Add to Longdo]
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism) [Add to Longdo]
テラス栽培[テラスさいばい, terasu saibai] (n) terrace culture [Add to Longdo]
トンネル栽培[トンネルさいばい, tonneru saibai] (n) plastic tunnel culture [Add to Longdo]
ドイツ文化[ドイツぶんか, doitsu bunka] (n) German culture [Add to Longdo]
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan) [Add to Longdo]
ハイカルチャー[, haikarucha-] (n) high culture [Add to Longdo]
ハイドロカルチャー[, haidorokarucha-] (n) hydroculture [Add to Longdo]
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices [Add to Longdo]
パギャル[, pagyaru] (n) (sl) (See ギャル) half-gal (ref. to "gal" subculture); semi-gal; quasi-gal [Add to Longdo]
マスカルチャー[, masukarucha-] (n) mass culture [Add to Longdo]
メインカルチャー;メーンカルチャー[, meinkarucha-; me-nkarucha-] (n) main culture [Add to Longdo]
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]
モノカルチャー;モノカルチュア[, monokarucha-; monokaruchua] (n) monoculture [Add to Longdo]
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
異文化[いぶんか, ibunka] (n,adj-no) foreign culture; foreign cultures [Add to Longdo]
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t,adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma [Add to Longdo]
右文[ゆうぶん, yuubun] (n) respect for literary culture [Add to Longdo]
営農[えいのう, einou] (n,vs) farming; agriculture; (P) [Add to Longdo]
映像文化[えいぞうぶんか, eizoubunka] (n) visual culture; culture of visual images; (screen) image culture [Add to Longdo]
園芸[えんげい, engei] (n,adj-no) horticulture; gardening; (P) [Add to Longdo]
園芸学[えんげいがく, engeigaku] (n) study of horticulture [Add to Longdo]
園芸農業[えんげいのうぎょう, engeinougyou] (n) horticultural agriculture [Add to Longdo]
温室栽培[おんしつさいばい, onshitsusaibai] (n,adj-no) greenhouse horticulture [Add to Longdo]
果樹栽培[かじゅさいばい, kajusaibai] (n) fruit growing; pomiculture [Add to Longdo]
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
花作り[はなづくり, hanadukuri] (n) florist; floriculture [Add to Longdo]
花卉園芸[かきえんげい, kakiengei] (n) horticulture [Add to Longdo]
華流[ふぁーりゅう, fa-ryuu] (n) (See 韓流) influx of Chinese pop culture (into Japan) [Add to Longdo]
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]
雅俗混交;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
懐古趣味[かいこしゅみ, kaikoshumi] (n,adj-no) nostalgia for the good old days; retro-culture [Add to Longdo]
階段耕作[かいだんこうさく, kaidankousaku] (n) terrace culture [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Cultured} (-t?rd; 135);
   p. pr. & vb. n. {Culturing}.]
   To cultivate; to educate.
   [1913 Webster]
 
      They came . . . into places well inhabited and
      cultured.                --Usher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\ (k?l"t?r; 135), n. [F. culture, L. cultura,
   fr. colere to till, cultivate; of uncertain origin. Cf.
   {Colony}.]
   1. The act or practice of cultivating, or of preparing the
    earth for seed and raising crops by tillage; as, the
    culture of the soil.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of, or any labor or means employed for, training,
    disciplining, or refining the moral and intellectual
    nature of man; as, the culture of the mind.
    [1913 Webster]
 
       If vain our toil
       We ought to blame the culture, not the soil. --Pepe.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being cultivated; result of cultivation;
    physical improvement; enlightenment and discipline
    acquired by mental and moral training; civilization;
    refinement in manners and taste.
    [1913 Webster]
 
       What the Greeks expressed by their paidei`a, the
       Romans by their humanitas, we less happily try to
       express by the more artificial word culture. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       The list of all the items of the general life of a
       people represents that whole which we call its
       culture.               --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.)
    (a) The cultivation of bacteria or other organisms (such
      as fungi or eukaryotic cells from mulitcellular
      organisms) in artificial media or under artificial
      conditions.
    (b) The collection of organisms resulting from such a
      cultivation.
 
   Note: The growth of cells obtained from multicellular animals
      or plants in artificial media is called {tissue
      culture}.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: The word is used adjectively with the above senses in
      many phrases, such as: culture medium, any one of the
      various mixtures of gelatin, meat extracts, etc., in
      which organisms cultivated; culture flask, culture
      oven, culture tube, gelatin culture, plate culture,
      etc.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Cartography) Those details of a map, collectively, which
    do not represent natural features of the area delineated,
    as names and the symbols for towns, roads, houses,
    bridges, meridians, and parallels.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Culture fluid}, {Culture medium} a fluid in which
    microscopic organisms are made to develop, either for
    purposes of study or as a means of modifying their
    virulence. If the fluid is gelled by, for example, the use
    of agar, it then is called, depending on the vessel in
    which the gelled medium is contained, a plate, a slant, or
    a stab.
    [1913 Webster +PJC]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 culture /kyltyʀ/ 
  cultivation; tillage; culture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top