Search result for

*cully*

(56 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cully, -cully-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cully(คัล'ลี่) n. คนที่ถูกหลอกลวง,หมู,คนโง่ vt. หลอก,ลวง,ต้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scully!ScullyTerma (1996)
Scully?ScullyUnruhe (1996)
But I had Father Scully then.แต่ตอนนั้นฉันมีหลวงพ่อสกัลลี่อยู่ Doubt (2008)
Glad to see I got Scully. Who?ดีใจจังผมมีสกัลลี่แล้ว ใครนะคะ? The Apology Insufficiency (2010)
Mulder and Scully.โมลเดอร์กะสกัลลี่ไงครับ The Apology Insufficiency (2010)
Mr. Scully sold?คุณสกัลลี่ขายแล้ว ? Pleasant Little Kingdom (2010)
With the acquisition of Mr. Scully's place,จากการครอบครองบ้านของคุณสกูลลี่ Pleasant Little Kingdom (2010)
So, we have Paul Scully, Terence Hill, Luis Salazar. And we can't find any of them.มี พอล สคัลลี่ เทอร์เร็นท์ ฮิล ลูอิล ซาราซ่าร์ แต่เราหาตัวไมพบแม้แต่คนเดียว Pa Make Loa (2012)
Right, well, Scully, Hill, and Salazar could still be alive.ใช่ สกัลลี่ ฮิลกับซาราซ่า อาจจะยังมีชีวิตอยู่ Pa Make Loa (2012)
Should we call somebody or...? Salazar, Hill, and Scully.เราควรจะเรียกใครสักคนหรือ ... ซาราซ่า ฮิล Pa Make Loa (2012)
♪ Scully and Angel on the kitchen floor ♪Scully และนางฟ้า บนพื้นห้องครัว Makeover (2012)
Whatever you say, Scully.ไม่ว่ายังไง ตามนั้นละกัน Hunteri Heroici (2012)
Scully.ScullyHerrenvolk (1996)
Agent Dana Scully.มันเกิดขึ้นอีกแล้ว ใช่ไหมเนี่ย Deep Throat (1993)
Agent Scully, thank you for coming on such short notice. Please.# เสียงผู้ชาย # เข้ามาได้ Deep Throat (1993)
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด Deep Throat (1993)
Dana Scully."ผลงานคุณ Deep Throat (1993)
Dr Scully, can you ID these marks?อย่างไรก็ตาม เราพบเพียงรอยสองรอยนี้ บนแผ่นหลังช่วงล่างของเธอเท่านั้น Deep Throat (1993)
See you tomorrow morning, Scully. Bright and early.นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไม พวกเขาใส่อักษร "I" ไว้ในคำว่า F.B.I. Deep Throat (1993)
That's good, Scully.แต่รายงานนั้น กลับลงนามโดยหมอชันสูตร คนละคนกลับ เหยื่อรายสุดท้าย Deep Throat (1993)
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่ Deep Throat (1993)
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย" Deep Throat (1993)
I'm not crazy, Scully.งั้นเราทำตอนนี้เลยไหม ? Deep Throat (1993)
Special Agent Dana Scully, FBI. Drop your weapon.Mulder ? Deep Throat (1993)
I'm telling you this, Scully, because you need to know.คุณต้องเชื่อใจฉัน ฉันมาที่นี่เหมือนคุณ คือแก้ปัญหา Deep Throat (1993)
Listen to me, Scully! This thing exists....ไม่สามารถช่วยน้องที่ เรียกให้ช่วยได้เลย Deep Throat (1993)
- Scully... - It's crazy!เด็กคนนั้นอาจเป็นคนฆ่า Peggy O'Dell ! Deep Throat (1993)
Scully!โอ... พระเจ้า ! Deep Throat (1993)
- Scully! - Mulder, what happened?ScullyDeep Throat (1993)
What exactly can you substantiate, Agent Scully?ฉันไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ค่ะ Deep Throat (1993)
Thank you, Agent Scully. That'll be all.Agent Mulder มีความเชื่อว่า พวกเราไม่ได้อยู่เดียวดาย Deep Throat (1993)
Scully, it's me. I haven't been able to sleep.ฮัลโหล ? Deep Throat (1993)
We need to talk, Scully.รายงานการลงพื้นที่ของเรา หายไป Deep Throat (1993)
You are exposing yourself and Agent Scully to unnecessary risk.คุณนำตัวของคุณ และ Agent Scully ไปเผชิญกับอันตราย ที่ไม่จำเป็น Squeeze (1993)
That's the $64,000 question, Scully.คำถามนั่นมีค่า $64,000 นะ ScullySqueeze (1993)
Scully, wake up!Scully ตื่นเร็ว ! Squeeze (1993)
I think there's a huge conspiracy here, Scully.ผมคิดว่า มีการรวมหัวคิดร้ายที่นี่ ScullySqueeze (1993)
Scully, I...Scully ผม... Squeeze (1993)
They got to her, Scully. They were here.พวกเขาได้เธอไปแล้ว Scully พวกเขาอยู่ที่นี่ Squeeze (1993)
Agent Mulder, agent Scully.เจ้าหน้าที่มอลเดอร์ เจ้าหน้าที่ซแคลลี่ Pilot (2005)
What do you think, scully?ว่าไง สคัลลี่ อยากดูมั๊ย? The Usual Suspects (2006)
I'm not scully. You're scully.ไม่ใช่ฉัน, พี่ต่างหาก The Usual Suspects (2006)
THE ONLY THING I COULDN'T FIND WAS THE SCULLY FOODS 100% ORGANIC, ALL-NATURAL SOY RICE CAKES.อย่างเดียวที่ฉันหาไม่ได้คืออาหารอะไรก็ไม่รู้ เค้กถั่วเหลืองเกาหลีแบบออแกนิก 100% Family/Affair (2007)
So, you guys are like Mulder and Scully or something, and The X-files are real?งั้น พวกคุณก็เป็นเหมือน โมลเดอร์กับสกัลลี่ ดิ เอ็กซ์ไฟล์ เป็นเรื่องจริงเหรอ Monster Movie (2008)
- That you, Cully?- Bist du das, CullyHeaven's Gate (1980)
- Time to get out, Cully.- Höchste Zeit abzuhauen, CullyHeaven's Gate (1980)
Thanks, Cully.Danke, CullyHeaven's Gate (1980)
What's goin' on here, Cully?Was ist hier los, CullyHeaven's Gate (1980)
You're for Captain Cully himself, you are.Du bist für Captain CullyThe Last Unicorn (1982)
And you, sir, you must be the famous Captain Cully, boldest of the bold and freest of the free.Und ihr müsst Captain Cully sein, der Tapferste und Freieste von allen. The Last Unicorn (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLY    K AH1 L IY0
SCULLY    S K AH1 L IY0
MCCULLY    M AH0 K AH1 L IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cully \Cul"ly\ (k?l"l?), n.; pl. {Cullies} (-l?z). [Abbrev. fr.
   cullion.]
   A person easily deceived, tricked, or imposed on; a mean
   dupe; a gull.
   [1913 Webster]
 
      I have learned that . . . I am not the first cully whom
      she has passed upon for a countess.   --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cully \Cul"ly\, v. t. [See {Cully},n., and cf. D. kullen to
   cheat, gull.]
   To trick, cheat, or impose on; to deceive. "Tricks to cully
   fools." --Pomfret.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top