Search result for

*conductivity*

(55 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conductivity, -conductivity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conductivity[N] คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้
superconductivity[N] การนำกระแสไฟฟ้าได้ดีมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capillary conductivityสภาพนำของรูเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conductivityอำนาจสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conductivityสภาพนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conductivityสภาพนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermal conductivityสภาพนำความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric conductivityสภาพการนำไฟฟ้า [TU Subject Heading]
High temperature superconductivityสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
Thermal conductivityสภาพนำความร้อน [TU Subject Heading]
Electrical Conductivity (EC) การนำไฟฟ้า (อีซี)
สภาพนำไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อิ่ม ตัว ด้วยน้ำหรือของน้ำชลประทาน เดิมมีหน่วยวัดเป็นมิลลิโมห์ (millimho) หรือไมโครโมห์ (micromho) ต่อเซนติเมตรที่ 25 องศาเซลเซียส ปัจจุบันมีหน่วยวัดเป็นเดซิซีเมน (decisemen) ต่อเมตรที่ 25 องศาเซลเซียส ใช้เป็นดัชนีบอกระดับความเค็มของดินหรือน้ำชลประทานที่ใช้ในการเกษตร [สิ่งแวดล้อม]
Conductivity สภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Electrical Conductivity สภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Conductivity, Hydraulic สภาพนำน้ำ
1) ความสามารถของดินในการให้น้ำไหลผ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับสมบัติของดิน คือ ขนาดและความต่อเนื่องของช่อง และสมบัติของน้ำ คือ ความเป็นของเหลว (fluidibility) 2) อัตราส่วนระหว่างความเร็วการไหลของน้ำ ต่อแรงขับเคลื่อนของน้ำที่ไหลผ่านดินอย่างช้า ซึ่งสามารถคำนวณได้ [สิ่งแวดล้อม]
Conductivityการนำ,ความสามารถในการนำ,การนำไฟฟ้า,อำนาจสื่อนำ,คุณสมบัติการนำไฟฟ้า,การนำสัญญาณ [การแพทย์]
Conductivity Metersเครื่องมือวัดสภาพนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric Conductivityการนำไฟฟ้า,การนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric Conductivity Measurementการวัดการนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrolytic Conductivity Detectorเครื่องตรวจวัดแบบสภาพนำไฟฟ้า [การแพทย์]
hydraulic conductivityhydraulic conductivity, การนำชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
electrical conductivityelectrical conductivity, ความนำไฟฟ้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
conductivityสภาพนำ, ความสามารถในการนำไฟฟ้าของตัวนำ เป็นส่วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ซีเมนส์ต่อเมตร (S m-1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
superconductivityสภาพนำยวดยิ่ง, สภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thermal conductivity (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need a lightning rod... a cable attached to it running to the volleyball court...and then conductivity.สายไฟที่ถูกติดอยู่เพื่อนำมันผ่าน สู่สนามวอลเล่ย์บอล... และสื่อนำไฟ Bolt Action (2009)
Because you have forbidden us from taking samples... in order to estimate the osteoconductivity... of the oblique taphonomic remodeling... pertaining to the midsagittal plane... a cephalometric transaction, or translation, if you will... of the intramatrix can be deduced... by correlating the force displacement values with the osteogenic-มันเป็นการจำลองทางอ้อม เกี่ยวกับการหลั่งสารเข้าไปยัง กระดูกข้อต่อ The Proof in the Pudding (2010)
Oh... well, I'm here if you need me, expert in conductivity, in computer programming, anything you need, anything, just ask.ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไฟฟ้า และโปรแกมมิ่ง ถ้ามีอะไรให้ช่วย อย่าเกรงใจ Upside Down (2012)
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต Athens (2014)
No signs of conductivity burns, no evidence of nuclear streaming in the tissueไม่มีรอยไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า\ ไม่มีหลักฐานที่บอกว่ามีนิวเคลียร์ไหลเวียนในเนื้อเยื่อ Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพนำ[n.] (saphāp nam) EN: conductivity   
สภาพนำยิ่งยวด[n. exp.] (saphāp nam yingyūat) EN: superconductivity   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTIVITY    K AA2 N D AH2 K T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conductivity    (n) (k o2 n d uh k t i1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitfähigkeit {f}; Konduktivität {f} [phys.] | Leitfähigkeit des Wassersconductivity | conductivity of water [Add to Longdo]
Leitfähigkeitselektrode {f}conductivity electrode [Add to Longdo]
Supraleitfähigkeit {f}superconductivity [Add to Longdo]
Supraleitung {f}superconduction; superconductivity [Add to Longdo]
Wärmeleitfähigkeit {f}thermal conductivity; heat conductance; heat conductivity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超伝導(P);超電導(P)[ちょうでんどう, choudendou] (n) superconductivity; super-conductivity; (P) [Add to Longdo]
伝導性[でんどうせい, dendousei] (n) conductivity [Add to Longdo]
伝導度[でんどうど, dendoudo] (n) conductivity [Add to Longdo]
伝導率[でんどうりつ, dendouritsu] (n) conductivity [Add to Longdo]
電気伝導率[でんきでんどうりつ, denkidendouritsu] (n) electrical conductivity [Add to Longdo]
導電性[どうでんせい, doudensei] (n) conductivity [Add to Longdo]
導電度[どうでんど, doudendo] (n) conductivity [Add to Longdo]
導電率[どうでんりつ, doudenritsu] (n) conductivity [Add to Longdo]
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) thermal conductivity [Add to Longdo]
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] (n) dielectric constant; permittivity; conductivity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超导[chāo dǎo, ㄔㄠ ㄉㄠˇ, / ] superconductivity (phys.); superconducting, #39,345 [Add to Longdo]
导电性[dǎo diàn xìng, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] conductivity (elec.), #78,870 [Add to Longdo]
超导电性[chāo dǎo diàn xìng, ㄔㄠ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] superconductivity (phys.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conductivity \Con`duc*tiv"i*ty\
   (k[o^]n`d[u^]k*t[i^]v"[i^]*t[y^]), n.
   The quality or power of conducting, or of receiving and
   transmitting, as heat, electricity, etc.; as, the
   conductivity of a nerve.
   [1913 Webster]
 
   {Thermal conductivity} (Physics), the quantity of heat that
    passes in unit time through unit area of a plate whose
    thickness is unity, when its opposite faces differ in
    temperature by one degree.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top