ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clear off*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clear off, -clear off-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear off[PHRV] หายไป, See also: มลายไป, หมดไป, Syn. clear away
clear off[PHRV] เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ), See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, Syn. clear away
clear off[PHRV] ออกไปให้หมด, See also: ออกไปให้พ้น, Syn. push off
clear off[PHRV] จ่ายหนี้สินทั้งหมด
clear off[PHRV] ขาย(ของ)ถูก
clear off[PHRV] ทำให้เสร็จ, See also: ทำให้จบ, Syn. clear up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear off, all of you!ทำเสร็จเรียบร้อย, ทั้งหมดของคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Clear off... you meddler!เคลียร์เลย... คุณมันโรคจิต A Short Film About Love (1988)
It's not respectable. I said clear off.มันเป็นการไม่ให้เกียรติ ฉันพูดชัดไม๊ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You better clear off before my bones come back, Dobby, or I might strangle you.คุณควรไปก่อนที่กระดูกผมจะงอก ไม่งั้นผมจะบีบคอซะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Ramos back to clear off the line.รามอสล้มตัวสไลด์เคลียร์ออกจากเส้นไปได้ครับ Goal II: Living the Dream (2007)
That blew your head clear off.มันระเบิดหัวคุณกระจายเลย The X in the File (2010)
And clear off the cold table.แล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะ Citizen Fang (2012)
Well, after he was terminated, he didn't even clear off his desk.หลังจากที่ถูกให้ออก เขายังไม่ได้เก็บโต๊ะทำงานเลย Viper (2014)
Would you clear off? There are children trying to sleep.ไปที่อื่นได้มั้ย เด็กๆกำลังนอนกันอยู่นะ The BFG (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clear offClear off the shelf, and you can put your books there.
clear offClear off the table.
clear offHe had the face to tell me to clear off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลียร์พื้นที่[V] clear off, See also: eliminate, wipe out, purge, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, Thai definition: จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released   FR: échapper

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abdampfen (Person)to clear off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clear off
      v 1: remove from sight [syn: {clear off}, {clear away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top