ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chronicler*

K R AA1 N IH0 K L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chronicler, -chronicler-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์, นักประวัติศาสตร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're preceptors, beholders, chroniclers of all that which man does not understand.เราเป็นผู้สอน บรรดาผู้เฝ้ามอง ผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด\Mซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจ As Time Goes By (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHRONICLER K R AA1 N IH0 K L ER0
CHRONICLERS K R AA1 N IH0 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicler (n) krˈɒnɪklər (k r o1 n i k l @ r)
chroniclers (n) krˈɒnɪkləz (k r o1 n i k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronist { m } | Chronisten { pl }chronicler | chroniclers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicler \Chron"i*cler\, n.
   A writer of a chronicle; a recorder of events in the order of
   time; an historian.
   [1913 Webster]
 
      Such an honest chronicler as Griffith.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronicler
   n 1: someone who writes chronicles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top