ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*castanets*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: castanets, -castanets-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castanets[N] เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง), Syn. bones, clappers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'

English-Thai: Nontri Dictionary
castanets(n) ฉิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Girl] Ms. Edmunds? May I please play the castanets?ให้เขียนเรื่องอื่นแทนก็แล้วกัน Bridge to Terabithia (2007)
Did it come with castanets?มากับเเคสทาเน็ตหรอ Single Fright Female (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castanets (n) kˌæstənˈɛts (k a2 s t @ n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kastagnette {f} [mus.] | Kastagnetten {pl}castanet | castanets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタネット[, kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castanets \Cas"ta*nets\, n. pl. [F. castagnettes, Sp.
   casta[~n]etas, fr. L. castanea (Sp. casta[~n]a) a chestnut.
   So named from the resemblance to two chestnuts, or because
   chestnuts were first used for castanets. See {Chestnut}.]
   Two small, concave shells of ivory or hard wood, shaped like
   spoons, fastened to the thumb, and beaten together with the
   middle finger; -- used by the Spaniards and Moors as an
   accompaniment to their dance and guitars.
   [1913 Webster]
 
   Note: The singular, castanet, is used of one of the pair, or,
      sometimes, of the pair forming the instrument.
      [1913 Webster]
 
         The dancer, holding a castanet in each hand,
         rattles them to the motion of his feet. --Moore
                          (Encyc. of
                          Music).
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top