หรือคุณหมายถึง %bußes%?
Search result for

*busses*

(52 entries)
(0.0536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: busses, -busses-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're puttin' people on busses and get them out of here.พวกเราต้องรีบไปเติมน้ำมันที่จุดพักรถบรรทุกที่35 พวกเขาเอาคนขึ้นรถบัสไป แล้วพาออกจากที่นี่ The Crazies (2010)
Busses have cameras on them and voila!รถประจำทาง มีกล้องติดรถด้วย นั่นไง The Politics of Time (2012)
It was about a madman with a yxa-- "Küss meinen..." was? Ein Irrer mit einer Axt ist der Fahrer eines Busses voller Touristen. BMX Bandits (1983)
Which part of the bus was in your sight?Von welchem Teil des Busses reden wir? Police Story (1985)
The bodyVom Körper des BussesPolice Story (1985)
You saw only one side of the bodySie sahen nur eine Seite des BussesPolice Story (1985)
Also responsible for the destruction of 11 patrol cars, a city bus...Verantwortlich für die Zerstörung von elf Streifenwagen, eines Stadtbusses..., Predator 2 (1990)
Joseph, I have just spent the last hour stuck in traffic sucking black smoke from the back end of a bus.Joseph, ich habe eben eine Stunde im Verkehr gestanden und durfte die Abgase eines Busses genießen. Fraternity Reunion (1990)
Then it's gonna be under the bus.Dann ist es an der Unterseite des Busses angebracht. Speed (1994)
Everyone on this side ofthe bus now!Alle auf diese Seite des BussesSpeed (1994)
On this side ofthe bus!Auf diese Seite des BussesSpeed (1994)
This side of the bus!Auf diese Seite des BussesSpeed (1994)
The two dead are a female passenger and the driver... ..of another bus, both blown up by the bomber.Zu den zwei Opfern gehören ein weiblicher Passagier sowie der Fahrer eines anderen Busses; beide wurden von dem Bombenleger in die Luft gesprengt. Speed (1994)
Every time you move along the seat on the bus to avoid contact every time you avoid poking your fingers into a patient's illness it's fear of the fellowship.Immer, wenn Sie... auf dem Sitz des Busses herumrutschen, um Berührungen zu vermeiden, jedes Mal, wenn Sie vermeiden, Ihre Finger in die Krankheit eines Patienten zu stecken, ist es die Furcht vor der Gemeinsamkeit. Den hvide flok (1994)
'The 6:18 from Lincoln, Nebraska, now arriving at Gate 10.'Ankunft des 6:18 Uhr-Busses aus Lincoln, Nebraska, an Steig 10. Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)
The really deep pockets are in the town... or the company that made the bus.Das große Geld ist in der Stadt, oder bei der Herstellerfirma des BussesThe Sweet Hereafter (1997)
As we're sitting here talking, the town...Während wir hier reden, nimmt die Stadt, oder die Schule, oder der Hersteller dieses BussesThe Sweet Hereafter (1997)
Get around to the front of the bus.Schnell. Geht auf die Vorderseite des BussesVolcano (1997)
I detected white paint on the emergency door.An der Hintertür des Busses waren weiße Farbspuren. 19:19 (1997)
Take away 30 minutes for transfer into the van, submerging the bus.30 Minuten gingen beim Versenken des Busses verloren. 19:19 (1997)
Move to the back of the bus first.Bewegt euch zuerst in das Hinterteil des BussesExeunt Omnes (2003)
Move to the back of the bus.Bewegt euch in das Hinterteil des BussesExeunt Omnes (2003)
That's the number of the bus that hit me.Das ist die Nummer des Busses, der mich angefahren hat. 24! Van, Go (2005)
Just move to the back of the bus, please, right now.Gehen Sie jetzt in den hinteren Teil des Busses16 Blocks (2006)
The wheels on the bus leading us towards an unending escalation of new, more powerful, more deadly weapons, which is what led me to my greatest achievement,Die Räder des Busses führen uns geradewegs in eine nichtendende Eskalation neuerer, mächtigerer, tödlicherer Waffen. Und das führte mich zu meiner größten Errungenschaft. Dr. Nobel (2006)
He talked about shooting out the tires of a school bus and picking off the "little darlings."Offenbar hatte er vor, die Reifen eines Schulbusses zu zerschießen und die "kleinen Lieblinge" einzeln abzuknallen. Zodiac (2007)
Not unless some of us are seen waiting at school gates for empty buses to return.Nicht bis jemand sieht, wie wir am Schultor stehen und auf die Rückkehr des leeren Busses warten. Children of Earth: Day Four (2009)
When we spoke earlier, you said you had a pretty good view of those men from the front window of that bus.Als wir vorhin gesprochen haben,... sagten Sie, dass Sie einen ziemlich guten Blick auf diese Männer... aus der Frontscheibe des Busses werfen konnten. Unknown Trouble (2009)
Pottery Barn won't get you dry humped in the back of a city bus.Mit Töpfereiware wirst du nicht mal auf dem Rücksitz eines Stadtbusses trocken gelegt. Dead from the Waist Down (2010)
Look, I'm not saying he doesn't have an ego the size of a bus, but Rush would kill to bring people and supplies from Earth.Schauen Sie, ich sage nicht, er hat kein Ego die Größe eines Busses, aber Rush töten würde den Menschen bringen und liefert von der Erde. Seizure (2011)
And he'd fucking reach into his coat pocket or his pants and pull out, he goes... He'd pull out, like, two huge bags of cocaine, and he goes, "I've got bags of this shit." And we would fucking... All of us would go back to the back of the bus and we would fucking snort cocaine for fucking, you know, 10-hour bus rides.Dann griff er garantiert in die Mantel- oder Hosentasche, zog zwei riesige Tüten Kokain heraus und sagte: "Ich habe haufenweise von dem Zeug." Dann gingen wir in den hinteren Teil des Busses und zogen uns das Kokain rein, God Bless Ozzy Osbourne (2011)
The wheels on the bus go round and round...Die Räder des Busses drehen sich im Kreis... Episode #1.1 (2011)
Dr. Lu has been studying the video you filmed onboard the bus.Dr. Lu hat die Videos studiert, welche du an Bord des Busses gefilmt hast. One Will Live, One Will Die (2011)
Second body was in the cargo hold of a motor coach, not of a school bus.Die zweite Leiche war im Frachtraum eines Wohnmobils, nicht eines SchulbussesMoonlighting (2011)
So to us, it seemed the key was, well, different kind if you ever look at the side of a bus, it's a moving billboard.Also schien für uns der Schlüssel, verschiedene Menschen zu erreichen. Wenn Sie sich mal die Seite eines Busses angesehen haben, ist das wie eine bewegliche Reklametafel. Dark Shadows (2012)
The idea was to put a picture of the bus seats on the side of the bus right below the window where the real people are, show the bottom halves of their bodies with a case of Manischewitz under each of their seats.Die Idee war, unter jedem Sitz ein Bild an die Seite des Busses anzubringen,... direkt unter dem Fenster, an denen die Menschen sitzen,... und die untere Hälfte ihrer Körper darzustellen... mit einer Kiste Manischewitz unter jedem der Sitze. Dark Shadows (2012)
Well instead of a coach to Inverness, you might consider taking the line back to Tyndrum and changing for Oban.Nun, statt des Busses nach Inverness ... könnten Sie die Linie zurück nach Tyndrum in Betracht ziehen, wo sie nach Oban umsteigen. The Railway Man (2013)
Including a bus.Inklusive eines BussesGoodnight, Sweet Grimm (2013)
Yeah, maybe he can help your dream come true of having your lips on the side of a bus.Ja, vielleicht kann er deinen Traum erfüllen,... deine Lippen an der Seite eines Busses zu sehen. A Tale of Two Cities (2013)
What does that have to do with the bus flipping?Was hat das mit dem Umdrehen des Busses zu tun? Das sind Teenager. Boy Parts (2013)
If you already are, but you can load your bicycle in front of the bus.Wenn Sie bereits, aber Sie können Ihr Fahrrad auf dem vorderen Teil des Busses zu laden. Dumb and Dumber To (2014)
There was an overheat alert near the N-Channel power bus.Ein Überhitzungsalarm in der Nähe des N-Kanal-EnergiebussesBefore the Blood (2014)
Once he hit someone through the window of a moving bus.Er traf einen durch das Fenster eines fahrenden BussesEpisode #2.4 (2014)
Pulling your skull fragments outta the front grill of the city bus.Und die kratzen die Stücke deines Schädels aus dem Kühlergrill eines LinienbussesCriminal Activities (2015)
They said, um, part of the bus like, a metal part went through her back.Es heißt, ein Teil des Busses, ein Metallteil, habe ihren Rücken durchbohrt. Victor (2015)
We're having a bake sale to raise money to repaint the school bus.Wir verkaufen Kuchen, um für die Lackierung des Schulbusses zu sammeln. Open Season: Scared Silly (2015)
You're our bus boss!-Du bist doch die Chefin unseres BussesEt jævlig dumt valg (2015)
In pursuit of Arkham bus heading south along the D Line.Die Verfolgung des Arkham-Busses führt Richtung Süden entlang der D Line. Wrath of the Villains: Transference (2016)
Authorities have determined that the remains found in the aftermath of a school bus yard explosion are those of Eugene Linwood, who was recently implicated in the attack on a Memphis school bus... that resulted in the assault of black student...Die Überreste, die nach der Explosion eines Schulbusses gefunden wurden, stammen von Eugene Linwood, der vor Kurzem in den Angriff auf einen Schulbus verwickelt war und einen Schwarzen... Carnival of Souls (2016)
I've got the license plate number to their tour bus.Ich hab das Kennzeichen ihres BussesFanglorious (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSSES    B AH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blunderbusses    (n) (b l uh1 n d @ b uh s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top