Search result for

*bursa*

(69 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bursa, -bursa-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursar[N] เหรัญญิกโรงเรียนหรือวิทยาลัย
bursary[N] เงินทุนสำหรับนักศึกษา, Syn. scholarship, grant
reimbursable[ADJ] ซึ่งชำระเงินคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bursa(เบอร์'ซะ) n. ถุง,หอพัก,นักศึกษา, See also: bursate adj. ดูbursa -pl. bursae
bursar(เบอร์'ซาร์) n. เหรัญญิก,เจ้าหน้าที่การเงิน,, See also: bursarial adj. ดูbursar bursarship n. ดูbursar
bursary(เบอร์'ซะรี) n. ทุนการศึกษา,ฝ่ายคลังของโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrocalcaneobursaปลอกหุ้มเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, omental; bursa, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omental sac; bursa, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omental bursa; sac, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bursa๑. ถุงลดเสียดสี๒. ถุงของไหลข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bursa, omental; sac, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bursaถุงน้ำกันเสียดสี,เบอร์ซา,ถุงน้ำ,ถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursa Copulatrixเบอซ่าคอปูลาทริกซ์ [การแพทย์]
Bursa, Subacromialถุงน้ำกันเสียดสีใต้กระดูกอะโครเมียน [การแพทย์]
Bursa, Synovialเยื่อไขข้อ,ถุงเบอร์ซา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bursaeถุงน้ำขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของเหลวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อต่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You probably have a fluid buildup in your bursa sac.คุณคงจะมีของเหลวอยู่ในถุงเบอซ่าน่ะ Pilot (2010)
Still having trouble with that bursa sac?ยังปวด เบอร์ซ่าแซค อยู่เหรอ? The Jenna Thing (2010)
I can't take you seriously when you say bursa sac.ตลกดี ตอนคุณพูดเบอร์ซ่าแซค The Jenna Thing (2010)
I work at the Bursar's office, and I dug around.ผมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของคุณเบอร์ซาร์, และผมก็เจอเรื่องนี้ Upper West Side Story (2012)
He said he knew about me getting the documents from the Bursar's office.เขาพูดว่าเขารู้ว่าผมได้เอกสารพวกนั้น มาจากออฟฟิศของคุณเบอร์ซาร์ Upper West Side Story (2012)
Mr. Rackham, I just saw the bursar.คุณแรคแฮม เมื่อกี้ข้าเห็นเหรัญญิก VIII. (2014)
- Thank you, Bursar.Danke, Bursar. The Bishops Gambit (1986)
People all around, up to Bursa know me. Ask and they'll tell you.Bis nach Bursa kennen mich alle Leute. A Run for Money (1999)
Bursa...Aus BursaAlone (2008)
Like I said, my family's in Bursa, Müzeyyen Abla.Wie gesagt, meine Familie lebt in Bursa, Müzeyyen Abla. Alone (2008)
I grabbed the chance to come over while I could. Both to go see my parents in Bursa, and catch up with Sinem.Ich fand eine Gelegenheit herzukommen bin nach Bursa zu meinen Eltern gefahren und wollte auch Sinem sehen. Alone (2008)
Buy some Bursa silk!Kauft Seide aus BursaEpisode #1.4 (2011)
Give me enough Bursa silk for two shirts please.Gib mir genug Seide aus Bursa für 2 Gewänder. Episode #1.4 (2011)
These ones are Bursa silk, these ones are Venetian.Das sind Seidenstoffe aus Bursa, die da kommen aus Venedig. Episode #1.6 (2011)
Cut some from the Bursa ones.Schneide etwas von der Bursa-Seide ab. Episode #1.6 (2011)
This is Bursa silk.Das ist Seide aus BursaEpisode #1.11 (2011)
My Sultan, perhaps she should go to the Edirne Palace or the Bursa Palace.Meine Sultanin, vielleicht sollte sie verreisen. In den Palast in Edirne oder den Palast in BursaEpisode #1.17 (2011)
I have ordered those balls of silk from Bursa.Ich habe die Seidengarne aus Bursa bestellt. Episode #1.22 (2011)
When Cihan's school is out, we'll move to Bursa.Wenn Cihan mit der Schule fertig ist, ziehen wir nach Bursa um. Coming Soon (2014)
- Where did Bursa come from now?- Wie kommst du jetzt auf BursaComing Soon (2014)
We have a relative in Bursa. That's where they're going.Wir haben in Bursa einen Verwandten zu ihm wollen sie gehen. Red Istanbul (2017)
In our district of Bursa, this heathen stole exactly 200 horses and 15 thousand coins which belonged to our state.Dieser Ungläubige hat in Bursa 200 Pferde und 15 Tausend Münzen unseres Staates gestohlen. Vezir Parmagi (2017)
Paul de Bursac.Paul de Bursac. To Have and Have Not (1944)
- De Bursac.- De Bursac. To Have and Have Not (1944)
This is my wife, Madame de Bursac.Meine Gattin, Frau de Bursac. To Have and Have Not (1944)
This is de Bursac.Das ist de Bursac. To Have and Have Not (1944)
Miss Browning, Madame de Bursac.Fräulein Browning, Frau de Bursac. To Have and Have Not (1944)
Madame de Bursac wants to see you.Frau de Bursac möchte dich sehen. To Have and Have Not (1944)
Monsieur and Madame de Bursac.Herr und Frau de Bursac. To Have and Have Not (1944)
And now Paul and Madame de Bursac.Und jetzt Paul und Frau de Bursac. To Have and Have Not (1944)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk dāi ) EN: reimbursable expenses ; expense account   
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk mai dāi ) EN: non-reimbursable expenses   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBURSA    P R OW2 B ER1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bursar    (n) (b @@1 s @ r)
bursars    (n) (b @@1 s @ z)
bursary    (n) (b @@1 s @ r ii)
bursaries    (n) (b @@1 s @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Schatzamt {n}bursary [Add to Longdo]
Schatzmeister {m} | Schatzmeister {pl}bursar | bursars [Add to Longdo]
rückzahlbar; erstattbar {adj}reimbursable [Add to Longdo]
Bursa (Stadt in Türkei)Bursa (city in Turkey) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish [Add to Longdo]
沖螺;沖辛螺[おきにし;オキニシ, okinishi ; okinishi] (n) (uk) warty frog shell (Bursa bufonia dunkeri) [Add to Longdo]
奨学金[しょうがくきん, shougakukin] (n) (1) scholarship; stipend; bursary; (2) student loan; (P) [Add to Longdo]
松材線虫;松の材線虫[まつのざいせんちゅう;マツノザイセンチュウ, matsunozaisenchuu ; matsunozaisenchuu] (n) (uk) pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) [Add to Longdo]
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] Capsella bursa pastoris, #100,931 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bursa \Bur"sa\, n.; pl. {Burs[ae]}. [L. See {Burse}.] (Anat.)
     Any sac or saclike cavity; especially, one of the synovial
     sacs, or small spaces, often lined with synovial membrane,
     interposed between tendons and bony prominences.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top