ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*burry*

B ER1 IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burry, -burry-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- First of all, I'm not gonna let the county burry him.อันดับแรก ฉันจะไม่ให้ทางเขตฝังเขา Waiting to Exhale (2007)
Right away, Dr. Burry.ทันทีดร. บัรรี The Big Short (2015)
Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit.พันธบัตรจำนองเหล่านี้ที่มีการ คาดคะเน 65% เอเอเอ เป็นจริงเพียงส่วน ใหญ่ เต็มไปด้วยความอึ The Big Short (2015)
If you'll excuse me, Dr. Burry, it seems like a foolish investment.บัรรี, ดูเหมือนว่าการลงทุนที่โง่เขลา The Big Short (2015)
This is Wall Street, Dr. Burry.นี่คือ โวลสทรีท, ดร. บัรรี The Big Short (2015)
Dr. Burry, we could work out a pay-as-we-go structure that would pay out if the bonds fail.บัรรี, เราสามารถทำงานออกเป็น โครงสร้างที่จ่ายตามที่เราไป ที่จะจ่ายออกพันธบัตรถ้า ล้มเหลว The Big Short (2015)
Is that acceptable, Dr. Burry?บัรรี? The Big Short (2015)
Dr. Burry, these should be fine.บัรรี เหล่านี้ควรจะปรับ ใช่. The Big Short (2015)
I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted.ฉันสั่งปลาของฉันในวันศุกร์ซึ่ง เป็น พันธบัตรจำนองว่าไมเคิล บัรรี ขายสั้น The Big Short (2015)
Dr. Burry's office.สำนักงานดร. บัรรี ของ The Big Short (2015)
So Mike Burry of San Jose, a guy who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan and Hank Paulson.ดังนั้นไมค์ บัรรี ซานโฮเซ่, คน ที่ ฉันของเขาได้รับการตัดที่ ซู เพอคัทส และไม่สวมใส่รองเท้ารู้มากกว่า The Big Short (2015)
Dr. Mike Burry, yes, he does.ไมค์ บัรรี ใช่เขาทำ The Big Short (2015)
No problem, Dr. Burry.ไม่มีปัญหาดร. บัรรี The Big Short (2015)
Dr. Burry?บัรรี? The Big Short (2015)
Not even Baum or Burry thought to short the AA's.ไม่ได้ บอม หรือ บัรรี คิดว่าจะสั้น เอเอ ของ แต่เราไม่ The Big Short (2015)
- What? If the mortgage bonds that Michael Burry discovered were the match...หากพันธบัตรจำนองที่ไมเคิล บูรี The Big Short (2015)
Sincerely, Dr. Michael J. Burry.ขอแสดงความนับถือดร. ไมเคิล เจ บัรรี The Big Short (2015)
It's Dr. Burry.มันดร. บัรรี The Big Short (2015)
- Dr. Burry?บัรรี? ใช่. The Big Short (2015)
Sincerely, Michael J. Burry, M.D.ขอแสดงความนับถือไมเคิลเจ บัรรี, แพทยศาสตรบัณฑิต The Big Short (2015)
PAU L COX, M ICHAEL BRADBU RYPaul Cox, Michael Bradburry... Walking Distance (1959)
A regular ray bradbury.Ein echter Ray BradburryWill the Real Martian Please Stand Up? (1961)
I have to have dinner at the Danburrys' house tonight.Ich muss heute zu den Danburrys zum Abendessen. Dead Poets Society (1989)
The Danburrys? Who are the Danburrys?- Wer sind die Danburrys? Dead Poets Society (1989)
- This is the Danburrys', right?- Wohnen hier die Danburrys? Dead Poets Society (1989)
- Mrs. Danburry?- Mrs Danburry? - Nein! Dead Poets Society (1989)
I'm Mrs. Danburry.Ich bin Mrs DanburryDead Poets Society (1989)
- How are you?Joe DanburryDead Poets Society (1989)
To Chet Danburry.mit Chet DanburryDead Poets Society (1989)
The Danburrys will hate me.Die Danburrys hassen mich auch. Dead Poets Society (1989)
- Okay. Friday night at the Danburrys. - Okay, thank you.Freitagabend bei den Danburrys. Dead Poets Society (1989)
- At Chet Danburry's house?- In Chet Danburrys Haus. Dead Poets Society (1989)
Ginny Danburry's here.- Ginny Danburry ist hier. Dead Poets Society (1989)
Your father is Stephen Bradberry?Dein Vater ist Steven BradburryToy Soldiers (1991)
For what its worth, the call that Kristin's brother got... from that woman last February... it was made from a pay phone in Danbury, Connecticut.Interessant ist, dass der Anruf, den Kristins Bruder im Februar von dieser Frau bekam, von einem Münztelefon in Danburry, Connecticut ausging. Risen (2004)
Charles Huffman, the neighbor, the one that Jessica's mother caught her with... he moved to Danbury.Charles Huffman, der Nachbar, den Jessicas Mutter mit ihr erwischt hat, ist nach Danburry umgezogen. Risen (2004)
I felt obliged to write to Dr. Harrison, at Bury.Ich sah mich genötigt, an Dr. Harrison zu schreiben, nach BurryReturn to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
The vehicle is registered to a contractor, Mark Woodbury, from Franklin.Das Fahrzeug ist auf einen Lieferanten zugelassen, Mark Woodburry, aus Franklin. Pilot (2010)
Tell us about the blackmail and the murder of Amber Middleberry.Erzählen Sie uns von der Erpressung und dem Mord von Amber MiddleburryPretty Dead (2011)
- Captain Cook,BurryPaddington (2014)
Because when he met your oh-so-precious species, he refused to collect a specimen.- Wer ist dran, Henry? Mr Curry. - (Curry:) Ich heiße BurryPaddington (2014)
Right away, Dr. Burry.Sofort, Dr. BurryThe Big Short (2015)
Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit.Unser Freund Michael Burry fand heraus, dass diese Hypothekenanleihen, die angeblich 65 % AAA waren, eigentlich völlig wertlos waren. The Big Short (2015)
If you'll excuse me, Dr. Burry, it seems like a foolish investment.Dr. Burry, das scheint eine dumme Investition. The Big Short (2015)
Dr. Burry, these should be fine.Dr. Burry, die sollten in Ordnung sein. The Big Short (2015)
I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted.Der Fisch wurde freitags bestellt. Er ist die Hypothekenanleihe, die Burry geshortet hat. The Big Short (2015)
My buddy in Manhattan said... Dr. Burry's office.Dr. Burrys Büro. The Big Short (2015)
So Mike Burry of San Jose, a guy who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan and Hank Paulson.Mike Burry aus San José, der sich... die Haare bei Supercuts schneiden lässt und keine Schuhe trägt, weiß mehr als Alan Greenspan und Hank Paulson. The Big Short (2015)
Dr. Mike Burry, yes, he does.Dr. Mike Burry, und ja, tut er. The Big Short (2015)
No problem, Dr. Burry.Kein Problem, Dr. BurryThe Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURRY    B ER1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burry Port    (n) bˈʌrɪ-pɔːt (b uh1 r i - p oo t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Burry \Burr"y\, a.
     Abounding in burs, or containing burs; resembling burs; as,
     burry wool.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top