ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boycott*

B OY1 K AA2 T   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boycott, -boycott-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boycott[N] การคว่ำบาตร, Syn. embargo
boycott[VT] คว่ำบาตร, See also: ตัดการช่วยเหลือทางการค้า, ไม่ซื้อสินค้า, Syn. embargo, Ant. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott

English-Thai: Nontri Dictionary
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boycottการคว่ำบาตร, การเลิกติดต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boycott การคว่ำบาตร
การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a boycott then - What are you sayingแบบนี้มันต้องคว่ำบาตรกันหน่อยแล้ว พูดอะไรของเธอ GTO (1999)
If Kusano is suspended I'll boycott the schoolถ้าคุซาโนะถูกไล่ออก ฉันจะคว่ำบาตรโรงเรียนนี้ GTO (1999)
If that is fine with you you can boycott or whateverถ้าคิดว่ามันดีสำหรับเธอ เธอจะคว่ำบาตร หรือจะทำอะไรก็ตามใจ GTO (1999)
Those who decided to boycottผู้ที่ตัดสินใจที่จะคว่ำบาตร GTO (1999)
If we use the model of boycott and voting with your dollars that's an undemocratic situation.นั่นคือภาวะที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เรากลัวอะไร? (นิโคล บาร์คิลอน แฟรงค์ ผู้จัดการสำนักงาน) The Corporation (2003)
I mean there's litigation there's legislation there's direct action there's education boycotts social investment...การท้าทายซึ่งหน้า การเผยแพร่ข้อมูล การคว่ำบาตร การลงทุนทางสังคม... The Corporation (2003)
If Olympus were to boycott our products, other countries would follow your lead.ถ้าหากว่าโอลิมปัสจะต่อต้านผลิตภัณฑ์ของเรา นานาประเทศก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณ Appleseed Ex Machina (2007)
He's just bitter because the Springboks were boycotted when he played.เค้าแค่องุ่นเปรี้ยวน่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์โดนต่อต้าน.. ตอนที่เค้ามาร่วมทีม Invictus (2009)
I was boycotting the floral industry,ฉันค่ำบาตร โรงงานดอกไม้ The Treasure of Serena Madre (2009)
They told him that there was a boycott, so he should not go and buy food.พวกเขาบอกว่า พวกเราถูกห้ามไม่ให้ไปซื้ออาหารใด ๆทั้งสิ้น The Bang Bang Club (2010)
Boycott!บอยคอต! The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Boycott!บอยคอต! The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Boycott!บอยคอต! The Sixteen Year Old Virgin (2010)
The family travel council's organizing a boycott.ที่ปรีกษาการท่องเที่ยวแบบครอบครัว สนับสนุนการต่อต้านนี้ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
A boycott.การบอยคอตต์ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
I think we should boycott this wedding on principle.ฉันคิดว่าเราควรจะต่อต้านงานแต่งงาน Fall from Grace (2011)
If we boycott the party, we won't know what's going on.ถ้าเราไม่สนใจปาร์ตี้ เราก็จะไม่รู้อะไรเลย Fright Night (2013)
At this point, they can boycott the Olympics and protest, or continue to send our amateur fighters and hope for the best.ณ จุดนี้ พวกเขาจะประท้วงโอลิมปิก แล้วไม่เข้าแข่งก็ได้ หรือจะส่งนักกีฬาสมัครเล่นของเราไป แล้วหวังว่าจะได้ดี CounterPunch (2017)
There's lots of people making love But there's no mention Of geoff boycott's average.Ja, ich meine, viele Leute machen Liebe... aber lange nicht so talentiert wie Geoff BoycottThe British Showbiz Awards (1973)
Who is geoff boycott?Wer ist Geoff BoycottThe British Showbiz Awards (1973)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boycottHe organized a boycott of the bus service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว่ำบาตร[V] boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอยคอต = บอยคอตต์[v.] (bøikhøt) EN: boycott   
การบอยคอต = การบอยคอตต์[n.] (kān bøikhøt) EN: boycott   FR: boycottage [m] ; boycott [m] (anglic.)
การคว่ำบาตร[n.] (kān khwambāt) EN: boycott   FR: boycott [m]
การเลิกติดต่อ[n. exp.] (kān loēk tittø) EN: boycott   
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pitløm thāng sētthakit) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo   FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
คว่ำบาตร[n.] (khwambāt) EN: boycott   FR: boycotter
เลิกติดต่อ[v. exp.] (loēk tittø) EN: boycott   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOYCOTT B OY1 K AA2 T
BOYCOTTS B OY1 K AA2 T S
BOYCOTTED B OY1 K AA2 T IH0 D
BOYCOTTING B OY1 K AA2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boycott (v) bˈɔɪkɒt (b oi1 k o t)
boycotts (v) bˈɔɪkɒts (b oi1 k o t s)
boycotted (v) bˈɔɪkɒtɪd (b oi1 k o t i d)
boycotting (v) bˈɔɪkɒtɪŋ (b oi1 k o t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, ] resistance; refusal (to cooperate); boycott, #7,687 [Add to Longdo]
抗税[kàng shuì, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to refuse to pay taxes; to boycott taxes, #69,824 [Add to Longdo]
抗捐[kàng juān, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄢ, ] to refuse to pay taxes; to boycott a levy, #199,204 [Add to Longdo]
杯葛[bēi gě, ㄅㄟ ㄍㄜˇ, ] to boycott [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boykott {m}boycott [Add to Longdo]
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden {pl}; Boykottierendeboycotter | boycotters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボイコット[, boikotto] (n,vs) boycott; (P) [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P) [Add to Longdo]
非買同盟[ひばいどうめい, hibaidoumei] (n) a boycott [Add to Longdo]
不買運動[ふばいうんどう, fubaiundou] (n) a boycott [Add to Longdo]
不買同盟[ふばいどうめい, fubaidoumei] (n) boycott; buyer's strike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boycott \Boy"cott`\, v. t. [imp. & p. p. {Boycotted}; p. pr. &
   vb. n. {Boycotting}.] [From Captain Boycott, a land agent in
   Mayo, Ireland, so treated in 1880.]
   To combine against (a landlord, tradesman, employer, or other
   person), to withhold social or business relations from him,
   and to deter others from holding such relations; to subject
   to a boycott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boycott \Boy"cott\, n.
   The process, fact, or pressure of boycotting; a combining to
   withhold or prevent dealing or social intercourse with a
   tradesman, employer, etc.; social and business interdiction
   for the purpose of coercion.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top