ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bobo*

B OW1 B OW0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bobo, -bobo-
Possible hiragana form: *ぼぼ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if they're related to Tish and Bobo Coleman.ฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังที่เกี่ยวข้องกับทิชและ Bobo โคลแมน The Birdcage (1996)
He can I trust this bobo?ฉันไว้ใจไอ้นี่ได้มั้ย? Fire/Water (2007)
Out of the car, Juan Bobo!ลงจากรถ Interference (2007)
And she needs me... her bobo.และเธอต้องการฉัน โบโบ้น้อยของเธอ Chuck Versus Santa Claus (2008)
Only tonight, it is unfortunately storboboht.เพียงแต่คืนนี้ต้องใช้ สตอร์บอบอทแทน You're Undead to Me (2009)
Bobo!บ่อ! ! Happy Feet Two (2011)
So Molly, who's 6 at the time, can't find Mr. Bobo.ตอนนั้น มอลลี่เพิ่ง 6 ขวบ เธอหาคุณโบโบ้ไม่เจอ Crazy, Stupid, Love. (2011)
It's in the kitchen. Mr. Bobo was in the kitchen the whole time.มันกลับอยู่ในครัว คุณโบโบ้อยู่ในครัวตลอดเลย Crazy, Stupid, Love. (2011)
I love you too, Bobo.แม่ก็รักลูก โบโบ้ Always in Control (2011)
"Bobo"?"โบโบ้?" Always in Control (2011)
That isn't just card counting, that's passing a bobo.นั่นไม่ได้เป็นเพียงการนับบัตร ที่ผ่าน BoboRunner Runner (2013)
Who everyone knows as "Bobo"?ที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ โบโบ้น่ะ Live by Night (2016)
He collects shakedowns from illegal establishments such as Bobo's.เขาเก็บส่วยจากพวกผิดกฎหมาย แบบเดียวกับของโบโบ้ Live by Night (2016)
I'd be happy to take a greater interest in Bobo.ผมยินดีที่จะลงลึกเรื่องโบโบ้ Live by Night (2016)
The Palazzo Vecchio. Near the Boboli Gardens.พาลาซโซ เวคคิโอ ใกล้สวนโบโบลิ Inferno (2016)
Airspace over Boboli Gardens is under W.H.O. command.เครื่องบินบังคับเหนือโบโบลิ อยู่ในคำสั่ง W.H.O. Inferno (2016)
He was with Dr. Brooks in the Boboli Gardens, but we seem to have lost visual.เขาอยู่กับดร.บรูคส์ที่สวนโบโบลิ แต่เราไม่เห็นเขาอีก Inferno (2016)
Bobo Brannigansky, the TV Jungle Man.Bobo Brannigansky, der TV-Urwaldmensch. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I called it "How Bobo Overcame Jungle Rot".Ich nannte ihn "Wie Bobo die Dschungelfäule überlebte". Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
And until next week we say goodbye to Bobo Brannigansky, your friendly Jungle Man and star of the first adult monkey-series, brought to you by Flake-Off, the friendly skin-peel.Bis nächste Woche verabschieden wir uns von Bobo Brannigansky, dem freundlichen Urwaldmensch und Star der ersten Affenserie für Erwachsene. Präsentiert von Flake-Off, dem hautfreundlichen Peeling. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I wanted to get away from Bobo.Ich wollte weg von BoboWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bobo didn't walk out on you.Bobo hat dich nicht verlassen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
After all I did for him. What was Bobo when I met him? A Cucamonga grape picker.Bobo war nichts, bevor er mich traf, ein Traubenpflücker aus Cucamonga. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- What's new on your romance with Bobo?- Was ist mit Ihrer Affäre mit BoboWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I know you're busy shooting retakes, Bobo, sweetie, but I had to call you and tell you I couldn't care less, that's it's simply divoon being away from you.Ich weiß, dass du gerade drehst, Bobo, aber ich musste dir sagen, dass es mir egal ist, dass ich es genieße, weg von dir zu sein. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
So Bobo will think there's a man here.Bobo soll denken, hier sei ein Mann. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I'll have him talk to Bobo.Er soll mit Bobo reden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
But the big news today is from Hollywood, and the report that TV star Bobo Brannigansky, the Jungle Man, and Rita Marlowe, cinema queen, have broken up.Das Wichtigste kommt aus Hollywood. Es wurde berichtet, dass sich Bobo Brannigansky, der Urwaldmensch, und die Kinogöttin Rita Marlowe getrennt haben. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bobo, interviewed in a Hollywood jungle after a long-distance conversation with Rita, had this to say to our Hollywood reporter, Dick Whittinghill.Bobo wurde in einem Urwald in Hollywood nach einem Ferngespräch mit Rita von unserem Reporter Dick Whittinghill interviewt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Bobo.- BoboWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bobo, what did Rita tell you about her new boyfriend?Bobo, was sagte Rita über ihren neuen Freund? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
According to Bobo Brannigansky, Rita's new flame is the advertising executive, Rockwell Hunter, president of La Salle Jr, Raskin, Pooley Crocket.Bobo zufolge ist Ritas neue Flamme der Werbemanager Rockwell Hunter, Direktor von La Salle Jr., Raskin, Pooley Crocket. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Thank you, Bobo Brannigansky.Danke, Bobo Brannigansky. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bobo says he's awfully sorry.Bobo sagt, es tue ihm Leid. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bobo was all right, except he always had the smell of his leading ladies on him.Bobo war OK, leider roch er immer nach seinen Hauptdarstellerinnen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I didn't expect Bobo to shoot off his mouth to the reporters.Ich dachte nicht, dass Bobo so offen zu den Reportern ist. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Vi, I know it all started out to be a stunt to burn Bobo, but Rocky kissed me and then... something happened.Vi, ich weiß, erst wollte ich nur Bobo eifersüchtig machen, aber Rocky hat mich geküsst und dann ist etwas passiert. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I can't think of the others... and then there was Bobo and then Rocky.Die anderen fallen mir nicht ein, und dann Bobo und Rocky. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We have one of Bobo's suits.Bobos Anzug ist hier. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I interviewed Bobo once.Ich habe Bobo mal interviewt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I think Bobo must be a pituitary case.Bobo leidet wohl an Gigantismus. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- What is it, Bobo?- Was ist es, BoboThe Mouse That Roared (1959)
- But is that honest, Bobo?- Ist das denn ehrlich, BoboThe Mouse That Roared (1959)
Hello, Bobo. Happy day.Hallo, BoboThe Mouse That Roared (1959)
- It was all your idea, Bobo.- Es war deine Idee, BoboThe Mouse That Roared (1959)
But not in the way I know you, Bobo.Aber nicht so, wie ich dich kenne, BoboThe Hostage (1967)
You see, Bobo, I told you.Siehst du, BoboThe Hostage (1967)
And neither am I, Bobo.Und ich bin es auch nicht, BoboThe Hostage (1967)
You're jealous of Bobo.Sie sind eifersüchtig auf BoboThe Hostage (1967)
Bobo, here he may be killed by a stray shot.Bobo, hier könnte er getötet werden - von einem verfehltem Schuss. The Hostage (1967)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBO B OW1 B OW0
BOBOLAS B OW1 B OW0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobolink (n) bˈɒbəlɪŋk (b o1 b @ l i ng k)
bobolinks (n) bˈɒbəlɪŋks (b o1 b @ l i ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bobolink {m} [ornith.]Bobolink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
コンボボックス[, konbobokkusu] (n) {comp} combo box [Add to Longdo]
ドロップダウンコンボボックス[, doroppudaunkonbobokkusu] (n) {comp} drop-down combo box [Add to Longdo]
朝々暮々;朝朝暮暮[ちょうちょうぼぼ, chouchoubobo] (adv) every morning and evening [Add to Longdo]
米食鳥[こめくいどり;コメクイドリ, komekuidori ; komekuidori] (n) (uk) (obsc) bobolink (species of songbird, Dolichonyx oryzivorous) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top