Search result for

*bitch up*

(11 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bitch up, -bitch up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitch up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลง), See also: ทำลาย, Syn. mess up

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You brought that white bitch up in my house!แกพานังนั่นเข้ามา ในบ้านของฉัน! Precious (2009)
You... Why would you bring that bitch up in here?ทำไมแกถึงพานังนั่นมาที่นี่ Precious (2009)
Since you got so much motherfucking mouth, and you gonna bring a bitch up in my house, why would that bitch ring my goddamn buzzer?ถ้าแกไม่ได้ปากสว่าน บอกนังนั่นให้มาที่่บ้านนี้ แล้วนังบ้านั่นมันมากด ออดได้อย่างไร Precious (2009)
I think we really helped mess this poor son of a bitch up.แล้วนายคิดว่าไง? ฉันคิดว่าเราควรจะช่วยจัดการ ไอ้สารเลวนี่ให้จบ Repo Man (2012)
Dehydration's a real bitch up here, mister.อาการขาดน้ำนี่มันอันตรายจริงๆ นะคุณ I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
Just pick the little bitch up!เพียงแค่เลือกผู้หญิงเลวขึ้นเล็กน้อย! A Haunted House 2 (2014)
So wake the bitch up. We need to wake her right now.เพราะฉะนั้นไปปลุกนังนั่นขึ้นมา เราต้องทำให้หล่อนฟื้นเดี๋ยวนี้ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
# Change my picture Smack my bitch up# Change my picture Smack my bitch up Flotsam and Jetsam (2009)
# Change my picture Smack my bitch up... ## Change my picture Smack my bitch up... # Flotsam and Jetsam (2009)
Changed someone's ringtone to Smack My Bitch Up.Das Ändern des Klingeltones auf "Smack My Bitch Up." Charlie's Dad Starts to Lose It (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top