ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bita*

   
404 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bita, -bita-
Possible hiragana form: *びた*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitat[N] ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat[N] สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
orbital[ADJ] เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ
habitant[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก
habitable[ADJ] ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable
exorbitant[ADJ] มากเกินไป, See also: สูงเกินไป, Syn. excessive, extravagant, inordinate
habitation[N] ที่อยู่อาศัย, See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน, Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling
inhabitant[N] ผู้อาศัย, See also: คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, Syn. occupant, resident, dweller
indubitable[ADJ] ชัดเจน (คำทางการ), See also: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน, Syn. incontestable, indisputable, unquestionable, Ant. disputable, dubitable, questionable
inhabitancy[N] ที่อยู่อาศัย, Syn. home, dwelling
phenobarbital[N] ยาระงับประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,

English-Thai: Nontri Dictionary
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periorbit; periorbitaเยื่อบุเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbita; periorbitเยื่อบุเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbital-รอบเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postorbital-หลังเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior cubital regionบริเวณศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planum orbitale; orbital planeระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lascivious cohabitationความผิดฐานอยู่กินด้วยกันโดยมิได้สมรส (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of habitationสิทธิอาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
region, anterior cubitalบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, posterior cubitalบริเวณศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supraciliary arch; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superciliary arch; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suborbital; infraorbitalใต้เบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbitalเหนือเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital arch; arch, superciliary; arch, supraciliaryโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital margin of orbitขอบเบ้าตาด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sore, pressure; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital process of palatine boneส่วนยื่นกระดูกเพดานปากจดเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitaleออร์บิทาเล [มีความหมายเหมือนกับ orbitale point] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitale pointจุดต่ำสุดขอบเข้าตา [มีความหมายเหมือนกับ orbitale] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ocular hypertelorism; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orbital hypertelorism; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital plane; planum orbitaleระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecubital fossa; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraorbital; arch, superciliary; arch, supraciliaryโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior cubital regionบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala prohibitaการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cohabitationการบริหารร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cubital fossa; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohabitationการอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohabitation๑. การอยู่กินด้วยกัน๒. การอยู่ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decubitus ulcer; bedsore; sore, pressure; ulcer, decubitalแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dubitante (L.)น่าสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decubital ulcer; bedsore; sore, pressure; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groove, infraorbitalร่องพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, antecubital; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, cubital; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
illicit cohabitationการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inhabitantผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1971อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
Cubital tunnel syndromeกลุ่มอาการเส้นประสาทอัลนาถูกกดรัดบริเวณข้อศอก [TU Subject Heading]
Cucurbitaceaeคิวเคอร์บิตาซี [TU Subject Heading]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Phenobarbitalฟิโนบาร์บิทอล [TU Subject Heading]
Inhabitants ผู้อยู่อาศัย
ลักษณะของการครอบครองที่อยู่ [สิ่งแวดล้อม]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
Muslim World League (Rabita)สันนิบาตมุสลิมโลก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนา อิสลาม และปกป้อง สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก " [การทูต]
United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITATศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
Antecubital Veinsหลอดเลือดดำที่แขน [การแพทย์]
Atomic Orbitalออบิตอลของอะตอม [การแพทย์]
Barbitalบาร์บิทาล,บาร์บิตอล [การแพทย์]
Cubitalคิวบิตัล [การแพทย์]
Cyclobarbitalกลุ่มไซโคลบาร์บิทาล [การแพทย์]
Dimensional Habital, Threeสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ [การแพทย์]
Ecchymosis, Periorbitalตาบวมเขียวช้ำ [การแพทย์]
Edema, Periorbitalอาการบวมรอบตา [การแพทย์]
Fat Pad, Periorbitalถุงไขมัน [การแพทย์]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infraorbital Pointsขอบล่างของเบ้าตา [การแพทย์]
Mass, Orbitalเนื้อจากในกระบอกตา [การแพทย์]
Medio-Cubitalมีดิโอ-คิวบิตัล [การแพทย์]
Molecular Orbital Theoryทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตาล [การแพทย์]
Molecular Orbitalsออร์บิทัลเชิงโมเลกุล, ออบิตอลโมเลกุล, ออร์บิตาลโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cities of 100,000 inhabitants, full to bursting.เมืองที่มีคนอยู่กว่าแสนคนนี้ เต็มจนแทบจะระเบิด Night and Fog (1956)
It's a local inhabitant.มันคือชาวบ้านในท้องถิ่น Yellow Submarine (1968)
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา" The Little Prince (1974)
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้! Spies Like Us (1985)
On the day of the wedding, I want the Thieves' Forest emptied, and every inhabitant arrested.ในวันแต่งงาน ... ข้าต้องการให้ป่าแห่งหัวขโมยปราศจากกการซ่องสุม และผู้อาศัยทุกคนต้องถูกจับกุม The Princess Bride (1987)
- Indubitably.- อย่างไม่ต้องสงสัย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
and never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้ Wuthering Heights (1992)
[ Congregation ] ...quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra... sicut et nos dimittimus... debitoribus nostris--จะไม่มียามหรือบ๋อย... ...นึกว่าคุณเป็นพวกนั้นอีก Schindler's List (1993)
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้ Squeeze (1993)
has rendered uninhabitable.ทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ Wild Reeds (1994)
"It's primeval inhabitants...ซึ่งเป็นที่อาศัยในยุคบรรพกาล In the Mouth of Madness (1994)
where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้ Rushmore (1998)
We simply how cohabitationนี่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันน่ะ Sex Is Zero (2002)
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.ชีวิตของชาวเมืองทุกคนกำลังจะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน The Matrix Reloaded (2003)
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
- It's likely the continent was once habitable.- เป็นไปได้ที่อาจเคยมีคนอยู่มาก่อน AVP: Alien vs. Predator (2004)
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ Fantastic Four (2005)
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ Madagascar (2005)
Research suggests ocd involves oblems in communication between the frontal of the brain and the orbital cortex.ผลการวิจัยระบุว่าโรคOCD/Nเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารระหว่าง สมองตรงหน้าผาก/Nกับสมองระหว่างเบ้าตา Compulsion (2005)
Teach the inhabitants to get along, they wouldn't need to be locked up.Teach the inhabitants to get along, they wouldn't need to be locked up. Night at the Museum (2006)
Notice this illusive creature, seen here frolicking in her natural habitat- any sudden movement would give Me, give me this.ดูเธอยักย้ายส่ายสะโพก - ทางโน้นที ทางนี้ที - เอามาเดี๋ยวนี้ Chuck Versus the Sandworm (2007)
It was only a matter of time before the planet itself... would become utterly uninhabitable and all life there would cease to exist.เป็นเพียงเหตุการณ์ก่อนที่ดาวดวงนี้... ...จะกลายเป็นที่ ที่ไม่อาจอาศัยได้ และสรรพชีวิตจะสิ้นสุดการคงอยู่ Appleseed Ex Machina (2007)
You ordered An orbital exenteration.คำสั่งคุณวนไปวนมา 97 Seconds (2007)
The inhabitants of the region known as the Upper East Side have the most prosperous, yet idiosyncratic social systems on the planet.ผู้คนในย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อ ดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ แต่นิสัยไม่ค่อยต่าง ระบอบสังคมบนดาวเคราะห์ดวงนี้ The Nanny Diaries (2007)
Not as harsh as a polluted and uninhabitable planet.ไม่อย่างนั้นยูโทเปียดาวเคราะห์ ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นมลพิษ Transporter 3 (2008)
If this is the case, there's little hope of finding any survivors among the city's 100.000 inhabitants.ถ้าเป็นเช่นนั้นจิง\ มีความหวังริบหรีที่จะพบ... ผู้รอดชีวิตจากประชากร 1แสนคนของเมืองนี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
You know, one of the joys of cohabitationสิ่งที่ทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็คือ There's No 'I' in Team (2008)
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
A phenarbital coma will not only allow us to inject the cyst, I'll treat the DTS.phenobarbital coma \ ไ่ม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉีดซีสมันใช้รักษาDTS Birthmarks (2008)
You know, they'll be doubling up, the rate this city's inhabitants are losing their minds.แกก็รู้ เขาจะขยายที่ ให้กับคนที่เสียสติในเมืองนี้ที่มีมากขึ้นทุกวัน The Dark Knight (2008)
And now we just have to tell Alice Busang the news about her bad boy husband and we will indubitably be...ตอนนี้เราแค่เพียงต้องบอก อลิส บูเซ็ง เรื่องสามีหนุ่มที่ไม่ดีของเธอ และสงสัยเราจะไม่ต้อง... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The affected area contains some 8 million inhabitants.ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง มีประชากรอาศัยถึง 8 ล้านคน The Day the Earth Stood Still (2008)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
Today, over half of the world's 7 billion inhabitants live in cities.ทุกวันนี้ ครึ่งหนึ่งของคน 7 พันล้านคนบนโลก อาศัยอยู่ในเมือง Home (2009)
The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.ยิ่งประเทศพัฒนามากเท่าไร เนื้อสัตว์ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น Home (2009)
In this city that stretches over 100 kilometers, the number of cars is almost equal to the number of inhabitants.เมืองนี้มีเนื้อที่กว่า100 กิโลเมตร จำนานของรถมีสัดส่วน เท่ากับจำนานผู้อยู่อาศัย Home (2009)
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก Home (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)
Here's one theory of the story of the Rapanui, the inhabitants of Easter Island, that could perhaps give us pause for thought.อีกเรื่องของชาวราปานูอิ พวกเขาอาศัยบนเกาะอีสเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิด Home (2009)
The wealth is there, but the country's inhabitants don't have access to it.สมบัติอยู่ที่นั่น, แต่ประชาชน ในประเทศกลับเข้าไม่ถึงมัน Home (2009)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
As the seas rise, salt will invade the water table, depriving inhabitants of drinking water.ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น เกลือก็จะรุกล้ำพื้นที่ในน้ำมากขึ้น ทำให้แหล่งน้ำจืดถูกกลืนหาย Home (2009)
Amobarbital. One dose of this,he's knocked out cold.ยา Amobarbital รวดเดียวหลับสนิทแน่ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
We're supposed to go habitate?อย่างนี้เหรอ จะมาอยู่ด้วยกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Where they sold cat food to the aliens for exorbitant prices.สถานที่ขาย อาหารแมวให้กับพวกต่างดาว บนราคาที่สูงลิ่ว District 9 (2009)
Meaning until this house is up to code, it's uninhabitable.หมายความว่า บ้านหลังนี้ผิดกฎหมาย ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ Family Remains (2009)
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น Smite (2009)
Okay, fine, can we call it cohabitating with your long-term girlfriend in a house that doesn't have posters that were hung in the eighth grade?โอเค ก้ได้ แต่ว่ามันคือการอยู่ร่วมกัน ของนายกับซาร่าระยะยาวที่บ้านนั้น ที่ไม่มีโปสเตอร์ที่นายแขวนตั้งแต่ปอ3 Chuck Versus the Suburbs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitaHe was elected an official by the inhabitants of this town.
bitaMore than 70 percent of the inhabitants are in favor of the program.
bitaAs a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours.
bitaThe plan met with opposition from the inhabitants.
bitaIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
bitaThe movement of the inhabitants drove the band of thugs out of the town.
bitaThe inhabitants of the island are friendly.
bitaWhen Tobita gives a plan his seal of approval, the client accepts it at first glance.
bitaThe inhabitants are proud of their urban culture.
bitaThe problems of air and water pollution will be intensified by the growth of inhabitants.
bitaIt was not permitted that the inhabitants trespass in the area.
bitaThe inhabitants rebelled against the ruler.
bitaThe inhabitants of the city depend upon the river for drinking water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบลิ่ว[ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
ภูมิลำเนา[N] native habitat, See also: native district, domicile, Syn. บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
อาศัย[N] habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
ข้าแผ่นดิน[N] citizen, See also: inhabitant, dweller, Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน, Example: ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น
พนาลัย[N] forest dwelling, See also: forest habitation, Thai definition: การอยู่ป่า, ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
พลเมือง[N] population, See also: citizen, inhabitant, people, Syn. ประชากร, พสกนิกร, ชาวเมือง, ราษฎร, Example: อินเดีย ประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับ 2 ของโลกกำลังเข้าสู่เทศกาลเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ชาวประเทศ
พสก[N] people, See also: folk, citizen, civilian, inhabitant, Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพสกทั่วพระราชอาณาเขตที่ช่วยกันรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พสกนิกร[N] inhabitant, See also: citizen, people, civilian, Syn. พลเมือง, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสก, Example: พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร, Count unit: คน
แฟง[N] cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
มีราคา[ADJ] expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai definition: ที่มีมูลค่ามาก
สถานที่อยู่[N] habitation, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย, Example: กองโจรกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่หรือที่กบดานไปเรื่อยๆ
ตำลึง[N] Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
ถิ่นกำเนิด[N] native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1,000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count unit: ถิ่น
ถิ่นฐาน[N] abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
น่าอยู่[V] be livable, See also: be habitable, fit to live in, be cozy, Example: บ้านสวนที่นนทบุรีของเขาน่าอยู่กว่าในเมืองเป็นไหนๆ
บ้าน[N] home, See also: house, habitation, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: ประชากรไทยที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ วัน, Count unit: บ้าน, หลัง, Thai definition: โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง
บ้านช่อง[N] house, See also: home, habitation, residence, Syn. บ้านเรือน, บ้านช่องห้องหับ, บ้าน, Example: สมัยก่อนหน้าที่ของผู้หญิง คือ การเป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องและเลี้ยงดูบุตร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกประกอบอาชีพนอกบ้านเพิ่มขึ้น, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย
บ้านพักอาศัย[N] residence, See also: domicile, habitation, home, house, Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, Example: เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง
บ้านเรือน[N] home, See also: house, habitation, Syn. ที่อยู่, บ้าน, ที่พัก, อาคารบ้านเรือน, Example: การบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือนบริเวณเชิงดอย ทำให้สภาพแวดล้อมและสภาพนิเวศวิทยาเปลี่ยนไป, Count unit: หลัง, บ้าน, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย
ย่อมเยา[V] moderate, See also: be inexpensive, be low-priced, be medium-priced, be reasonable, be modest, be unexorbitant, Syn. ถูก, Ant. แพง, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคในเมืองจีนราคาย่อมเยากว่าเมืองไทย, Thai definition: มีราคาถูก
ย่อมเยา[ADJ] moderate, See also: inexpensive, low-priced, medium-priced, reasonable, modest, unexorbitant, Syn. ถูก, Ant. แพง, Example: นายฝรั่งขายเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าให้หล่อนด้วยราคาย่อมเยา, Thai definition: ที่มีราคาถูก
ประชาชน[N] people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: วิถีการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป, Count unit: กลุ่ม, พวก
ประชากร[N] population, See also: people, inhabitants, residents, populace, Syn. พลเมือง, ประชาชน, ราษฎร, มวลชน, สามัญชน, Example: ประชากรของไทยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก, Thai definition: หมู่พลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน)
ประชาชนพลเมือง[N] people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน, Example: เมืองชัยภูมิมีความสงบประชาชนพลเมืองเป็นคนเรียบร้อย, Count unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ
ประชาราษฎร์[N] people, See also: citizen, populace, inhabitants, Syn. พลเมือง, ประชาชน, ประชากร, พลเรือน, ราษฎร, Example: ประชาราษฎร์พากันได้รับความสุขในแว่นแคว้นของพระองค์, Count unit: กลุ่ม, พวก
ชาวพื้นเมือง[N] native, See also: original inhabitant, aboriginal, Syn. ชนพื้นเมือง, คนพื้นเมือง, Ant. คนต่างถิ่น, ชาวต่างถิ่น, Example: เผ่าอะบอริจินเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย, Count unit: คน
การตั้งถิ่นฐาน[N] habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
คนพื้นเมือง[N] native, See also: primitive, inhabitant, local person, Syn. คนท้องถิ่น, Example: คนพื้นเมืองจะรู้ดีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร, Count unit: คน
ชนพื้นเมือง[N] aborigine, See also: native, primitive, inhabitant, indigenous person, Example: มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนไทยเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อาศัยดั้งเดิมในท้องถิ่นหนึ่งๆ มักมีภาษาและวัฒนธรรมการดำรงชีพเฉพาะกลุ่ม
หูฉี่[ADV] very, See also: exorbitantly, utterly, Example: รถยนต์คันนี้แพงหูฉี่ มีแต่เศรษฐีเท่านั้นที่จะสั่งจอง, Thai definition: มากเหลือเกิน เช่น แพงหูฉี่ เผ็ดหูฉี่, Notes: (ปาก)
แหล่งที่อยู่[N] habitat, See also: residence, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, Example: หมู่เกาะสุรินทร์เป็นแหล่งที่อยู่ของนกลุมพูแดงและนกกระสาใหญ่, Count unit: แห่ง
ค้ากำไรเกินควร[V] set an exorbitant price, See also: gain too much profit, Example: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร, Thai definition: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป
ค้ากำไรเกินควร[V] set an exorbitant price, See also: gain too much profit, Example: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร, Thai definition: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านเลขที่ ...[n. exp.] (bān lēkthī ...) FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsai) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house   FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวอีสาน[n. prop.] (Chāo Īsān) FR: habitant du Nord-est [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnmeūang) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ห้อง [n.] (hǿng) EN: room ; chamber   FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้อง [n.] (hǿng) EN: [classifier : rooms]   FR: [classificateur : pièces d'habitation, chambres]
หูฉี่[adj.] (hūchī) EN: exorbitant   
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang thinthān) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence   
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
เคห[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house   FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house   FR: résidence [f] ; habitat [m]
คนอีสาน[n. prop.] (khon Isān) EN: Isan people ; Northeast people   FR: habitant du Nord-Est [m] ; personne de l'Isan [m]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters   FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
แหล่งที่อยู่อาศัย [n. exp.] (laeng thīyū-āsai) FR: habitat [m] ; milieu [m]
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliū) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate   FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
น่าอยู่[v.] (nāyū) EN: be livable ; be habitable ; be cozy   
อพยพประชากร[v. exp.] (opphayop prachākøn) EN: evacuate inhabitants   FR: évacuer la population
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen ruam lōk) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings   
พลเมือง[n.] (phonlameūang) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population   FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f]
ผู้อาศัย [n.] (phū-āsai) EN: inhabitant ; tenant ; occupant   
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmlamnao = phūmilamnao) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat   FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m]
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามภูเขา [n. exp.] (phū thī āsai yū tām phūkhao) EN: mountain man ; mountain-dweller   FR: montagnard [m] ; montagnarde [f] ; habitant des montagnes [m]
ผู้อยู่อาศัย [n.] (phūyū-āsai) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller   FR: habitant [m]
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants   FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]
เรือนแพ[n.] (reūoenphaē) EN: houseboat ; floating house   FR: maison flottante [f] ; habitation flottante [f]
โรงเรือน[n.] (rōngreūoen) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: bâtiment [m] ; habitation [f] ; immeuble [m]
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākāt) EN: space station   FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī yū) EN: location ; habitation   FR: localisation [f] ; emplacement [m]
ศอก[adj.] (søk) FR: cubital
แตง[n.] (taēng) EN: cucurbit   FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]
ถิ่นอาศัย [n. exp.] (thin āsai) EN: habitat ; natural environment   FR: habitat naturel [m]
ที่อยู่ [n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters   FR: demeure [f] ; habitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITAR    B IH1 T ER0
BABITA    B AA0 B IY1 T AH0
ORBITAL    AO1 R B AH0 T AH0 L
HABITAT    HH AE1 B AH0 T AE2 T
HABITATS    HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITABLE    HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L
HABITAT'S    HH AE1 B AH0 T AE2 T S
ROBITAILLE    R AA1 B IH0 T EY2 L
INHABITANT    IH2 N HH AE1 B IH0 T AH0 N T
HABITATION    HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N
EXORBITANT    IH0 G Z AO1 R B IH0 T AH0 N T
INHABITANTS    IH2 N HH AE1 B IH0 T AH0 N T S
INHABITATION    IH2 N HH AE2 B IH0 T EY1 SH AH0 N
COHABITATION    K OW0 HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N
UNINHABITABLE    AH2 N IH0 N HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitat    (n) hˈæbɪtæt (h a1 b i t a t)
orbital    (j) ˈɔːbɪtl (oo1 b i t l)
habitats    (n) hˈæbɪtæts (h a1 b i t a t s)
habitable    (j) hˈæbɪtəbl (h a1 b i t @ b l)
exorbitant    (j) ˈɪgzˈɔːbɪtənt (i1 g z oo1 b i t @ n t)
habitation    (n) hˌæbɪtˈɛɪʃən (h a2 b i t ei1 sh @ n)
inhabitant    (n) ˈɪnhˈæbɪtənt (i1 n h a1 b i t @ n t)
suborbital    (j) sˌʌbˈɔːbɪtl (s uh2 b oo1 b i t l)
exorbitance    (n) ˈɪgzˈɔːbɪtəns (i1 g z oo1 b i t @ n s)
habitations    (n) hˌæbɪtˈɛɪʃənz (h a2 b i t ei1 sh @ n z)
indubitable    (j) ˈɪndjˈuːbɪtəbl (i1 n d y uu1 b i t @ b l)
indubitably    (a) ˈɪndjˈuːbɪtəbliː (i1 n d y uu1 b i t @ b l ii)
inhabitable    (j) ˈɪnhˈæbɪtəbl (i1 n h a1 b i t @ b l)
inhabitants    (n) ˈɪnhˈæbɪtənts (i1 n h a1 b i t @ n t s)
cohabitation    (n) kˌouhæbɪtˈɛɪʃən (k ou2 h a b i t ei1 sh @ n)
exorbitantly    (a) ˈɪgzˈɔːbɪtəntliː (i1 g z oo1 b i t @ n t l ii)
uninhabitable    (j) ˌʌnɪnhˈæbɪtəbl (uh2 n i n h a1 b i t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居民[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation, #10,776 [Add to Longdo]
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, ] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash, #15,433 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] to roost; to inhabit; to stay; habitat, #16,626 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] to roost; to inhabit; to stay; habitat, #16,626 [Add to Longdo]
水草[shuǐ cǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˇ, ] water plants; habitat with water source and grass, #28,583 [Add to Longdo]
生息[shēng xī, ㄕㄥ ㄒㄧ, ] to inhabit; to live (in a habitat), #34,665 [Add to Longdo]
巴比妥[bā bǐ tuǒ, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ, ] barbitone; barbital, #44,274 [Add to Longdo]
人烟[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] sign of human habitation, #44,926 [Add to Longdo]
居住者[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, ] inhabitant, #45,843 [Add to Longdo]
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution, #49,763 [Add to Longdo]
人烟稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, / ] no sign of human habitation (成语 saw); desolate, #52,525 [Add to Longdo]
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] habitat, #54,242 [Add to Longdo]
边民[biān mín, ㄅㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, / ] people living on the frontiers; inhabitants of a border area, #56,795 [Add to Longdo]
罗汉果[luó hàn guǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] sweet fruit of Siraitia grosvenorii (formerly Momordica grosvenori, a gourd of the Curcubitaceae family), grown in Guangxi and used in Chinese medicine, #57,424 [Add to Longdo]
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist, #59,795 [Add to Longdo]
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] incessant exorbitant demands, #831,950 [Add to Longdo]
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] original inhabitant; indigenous people [Add to Longdo]
戊巴比妥钠[wù bā bǐ tuǒ nà, ㄨˋ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ ㄋㄚˋ, / ] pentasorbital sodium (a sedative) [Add to Longdo]
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, / ] habitat [Add to Longdo]
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, ] inhabited land; habitat [Add to Longdo]
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion [Add to Longdo]
诛求无已[zhū qiú wú yǐ, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧˇ, / ] to make endless exorbitant demands [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]
香巢[xiāng cháo, ㄒㄧㄤ ㄔㄠˊ, ] a love nest; a place of secret cohabitation (also derogatory) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthalt {m}inhabitancy [Add to Longdo]
Aufenthalt {m}inhabitation [Add to Longdo]
Augenhöhle {f}; Orbita {f} [anat.]eye socket; orbit [Add to Longdo]
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements [Add to Longdo]
Bewohnbarkeit {f}habitability [Add to Longdo]
Bewohnbarkeit {f}inhabitability [Add to Longdo]
Bewohner {m} | Bewohner {pl}inhabitant | inhabiters [Add to Longdo]
Bitadresse {f}; Bitposition {f} [comp.]bit location [Add to Longdo]
Einwohner {m}habitant [Add to Longdo]
Einwohner {m} | Einwohner {pl}inhabitant | inhabitants [Add to Longdo]
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population [Add to Longdo]
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth [Add to Longdo]
Fundort {m}; Standort {m}habitat [Add to Longdo]
Grenzbewohner {m} | Grenzbewohner {pl}borderer; frontiersman; inhabitant of the border area | frontiersmen [Add to Longdo]
Kohabitation {f} | Kohabitationen {pl}cohabitation | cohabitations [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft {f}; eheähnliches Zusammenlebencohabitation [Add to Longdo]
Lebensraum {m}; Heimat {f} [biol.] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]
Meereslebensraum {n} [biol.]marine habitat [Add to Longdo]
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants [Add to Longdo]
Partner {m}; Partnerin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f} (in wilder Ehe; nicht verheiratet)cohabitant [Add to Longdo]
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route [Add to Longdo]
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants [Add to Longdo]
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats [Add to Longdo]
Urbevölkerung {f}native population; native inhabitants [Add to Longdo]
Wohnung {f} | Wohnungen {pl}habitation | habitations [Add to Longdo]
Wucherpreis {m}exorbitant price [Add to Longdo]
bewohnbar {adv}habitably [Add to Longdo]
bewohnbarinhabitable; habitable [Add to Longdo]
nicht bewohnbarunhabitable [Add to Longdo]
durchgehbarbitable [Add to Longdo]
kreisförmig {adj}; Kreis...; Bahn...orbital [Add to Longdo]
maßlos {adj}exorbitant [Add to Longdo]
maßlos {adv}exorbitantly [Add to Longdo]
unbewohnbaruninhabitable [Add to Longdo]
unbewohnbar {adv}uninhabitably [Add to Longdo]
unbewohntuninhabitated [Add to Longdo]
unerschwinglich; übermäßig; überhöht; exorbitant {adj} | unerschwinglicher | am unerschwinglichstenexorbitant | more exorbitant | most exorbitant [Add to Longdo]
zweifellos; unzweifelhaft {adj}indubitable [Add to Longdo]
zweifellos {adv}indubitably [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]
periorbital {adj}; um die Augenhöhle gelegen [med.]periorbital [Add to Longdo]
Zilpzalp {m} [ornith.]Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) [Add to Longdo]
Jobitaube {f} [ornith.]White-breasted Ground Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びたびた[, bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
アービタ[, a-bita] (n) arbiter [Add to Longdo]
アビタ[, abita] (n) arbiter [Add to Longdo]
アビタシオン[, abitashion] (n) habitation (fre [Add to Longdo]
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
オービター[, o-bita-] (n) orbiter [Add to Longdo]
オレンジビターズ[, orenjibita-zu] (n) orange bitters [Add to Longdo]
コアビタシオン[, koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
テレビタレント[, terebitarento] (n) television talent [Add to Longdo]
ハビタット[, habitatto] (n) {comp} Habitat [Add to Longdo]
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
バルビタール[, barubita-ru] (n) barbital [Add to Longdo]
ビター[, bita-] (adj-na) (1) bitter (flavor); (n) (2) bitter (type of beer) [Add to Longdo]
ビターズ[, bita-zu] (n) bitters [Add to Longdo]
ビターチョコレート;ビター・チョコレート[, bita-chokore-to ; bita-. chokore-to] (n) bitter chocolate [Add to Longdo]
ビタカンフル[, bitakanfuru] (n) vita camphor [Add to Longdo]
ビタビ復号[ビタビふくごう, bitabi fukugou] (n) {comp} Viterbi decoding [Add to Longdo]
ビタミン(P);ヴィタミン;バイタミン[, bitamin (P); vitamin ; baitamin] (n,adj-no) vitamin (ger [Add to Longdo]
ビタミンA[ビタミンエー, bitamin'e-] (n) vitamin A [Add to Longdo]
ビタミンB1[ビタミンビーいち, bitaminbi-ichi] (n) vitamin B1 [Add to Longdo]
ビタミンB12[ビタミンビーじゅうに, bitaminbi-juuni] (n) vitamin B12 [Add to Longdo]
ビタミンB2[ビタミンビーに, bitaminbi-ni] (n) vitamin B2 [Add to Longdo]
ビタミンB6[ビタミンビーろく, bitaminbi-roku] (n) vitamin B6 [Add to Longdo]
ビタミンB群[ビタミンビーぐん, bitaminbi-gun] (n) vitamin B group [Add to Longdo]
ビタミンB複合体[ビタミンビーふくごうたい, bitaminbi-fukugoutai] (n) vitamin B complex [Add to Longdo]
ビタミンC[ビタミンシー, bitaminshi-] (n) vitamin C [Add to Longdo]
ビタミンD[ビタミンディー, bitamindei-] (n) vitamin D [Add to Longdo]
ビタミンD2[ビタミンディーに, bitamindei-ni] (n) vitamin D2 [Add to Longdo]
ビタミンD3[ビタミンディーさん, bitamindei-san] (n) vitamin D3 [Add to Longdo]
ビタミンE[ビタミンイー, bitamin'i-] (n) vitamin E [Add to Longdo]
ビタミンH[ビタミンエッチ, bitamin'ecchi] (n) (See ビオチン) vitamin H [Add to Longdo]
ビタミンK[ビタミンケー, bitaminke-] (n) vitamin K [Add to Longdo]
ビタミンL[ビタミンエル, bitamin'eru] (n) vitamin L (anthranilic acid) [Add to Longdo]
ビタミンM[ビタミンエム, bitamin'emu] (n) (See 葉酸) vitamin M [Add to Longdo]
ビタミンP[ビタミンピー, bitaminpi-] (n) vitamin P [Add to Longdo]
ビタミン過剰症[ビタミンかじょうしょう, bitamin kajoushou] (n) hypervitaminosis [Add to Longdo]
ビタミン欠乏症[ビタミンけつぼうしょう, bitamin ketsuboushou] (n) vitamin deficiency disease; avitaminosis; hypovitaminosis [Add to Longdo]
ビタミン剤[ビタミンざい, bitamin zai] (n) vitamin pills [Add to Longdo]
ビタライス[, bitaraisu] (n) Vitarice [Add to Longdo]
フェノバルビタール[, fenobarubita-ru] (n) phenobarbital [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
プロビタミン[, purobitamin] (n) provitamin [Add to Longdo]
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
マルチハビテーション[, maruchihabite-shon] (n) multihabitation [Add to Longdo]
マルチビタミン剤[マルチビタミンざい, maruchibitamin zai] (n) multivitamin [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
尉鶲[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水浸し[みずびたし, mizubitashi] Ueberschwemmung, Ueberflutung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  bita
   bite

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top