ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beitrag*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beitrag, -beitrag-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another broadcast in the series of Recordings and Observations of the War... written, narrated, and produced by Mark-Ein weiterer Beitrag aus der Reihe Aufnahmen und Beobachtungen des Krieges, geschrieben, erzählt und produziert von Mark... Another Time, Another Place (1958)
It follows. Everybody gets the job he's best suited for.Jede kann seinen Beitrag leisten. Big Deal on Madonna Street (1958)
Mr Kaji, you know how important that ore is to us.Das Wichtigste ist es die Kohleproduktion zu steigern, um unseren Beitrag zum Krieg zu leisten. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Come on.Es ist unmöglich zu ermessen, wie viel sie zu diesen Filmen beitragen. Sleeping Beauty (1959)
The Heads of Department could open the list for the wedding present.Die Büroleiter sollten den ersten Beitrag zum Hochzeitsgeschenk leisten. The Battle of the Sexes (1960)
His are yet to come. Dear Weimann, thank you for the lecture.Lieber Weimann, wir danken Ihnen für Ihren Beitrag. First Spaceship on Venus (1960)
Although I admit a duel was an essential part of an effort to try to preserveKeineswegs. Aber ich gestehe, dass das Duell zur Rettung der Ehe beitragen sollte. The Grass Is Greener (1960)
And let me say that I am proud to have helpedDarf ich sagen, ich bin stolz, einen Beitrag zu Ihrer Forschung leisten zu können. The Millionairess (1960)
Did my share, okay?Ich habe meinen Beitrag geleistet, okay? Le Trou (1960)
I am proud of the advances that I have helped to inaugurate.Ich durfte zu vielen Besserungen beitragen. Birdman of Alcatraz (1962)
A 1962 JAPAN ART FESTIVAL ENTRYEIN BEITRAG BEIM JAPAN ART FESTIVAL VON 1962 Harakiri (1962)
What can you contribute?Was können Sie beitragen? The Dark Room of Damocles (1963)
Everyone will have to do their share so we can get out of this.Alle sollten ihren Teil dazu beitragen das wir hier weg kommen. Matango (1963)
I just try to do my share.Ich leiste nur meinen Beitrag. Man's Favorite Sport? (1964)
"... perhaps mean that one day all people will be free of hunger. "If something happens to me, I'm letting you know-Ich höre zu, ich höre zu beitragen, dass die Menschen nicht mehr hungern müssen. Tintin et les oranges bleues (1964)
And a few weeks later at Marlinspike Hall work which will, in the near future, ensure that men have a dignified level of subsistence, all men, all over the world."Und ein paar Wochen später auf Schloss Mühlenhof..." Darum möchte ich Ihnen im Namen der FAO meinen Dank aussprechen. Ihre Forschungen werden dazu beitragen, dass viele Menschen auf der ganzen Welt in Zukunft nicht mehr hungern müssen. Tintin et les oranges bleues (1964)
You'll heal more quickly.Das wird viel zu Ihrer Wiederherstellung beitragen. The Gravediggers (1965)
Think you might have anything to contribute?Glauben Sie, Sie können dazu etwas beitragen? The Bedford Incident (1965)
To every psychodrama each person must bring the truth.In einem Psychodrama muss jeder zur Wahrheit beitragen. Juliet of the Spirits (1965)
In that case, I'll chip in a couple of weeks.Dann kann ich zwei Wochen beitragen. The Sons of Katie Elder (1965)
And you actually have hope that-that it may be occupied?Nun, auch wenn ich hier nicht gebraucht werde kann ich immer noch der Gesellschaft einen wertvollen Beitrag leisten. Mummy Munster (1965)
With this, I'll make my contribution to defeat the Germans.Damit leiste ich meinen Beitrag für meine Heimat. Art for Hogan's Sake (1966)
But in our own small way, we can hold out a hand to the less fortunate give them a little hope, a leg to stand on.- Institut aber wir können unseren eigenen kleinen Beitrag dazu leisten den weniger Glücklichen Hoffnung auf Besserung zu geben. The Fortune Cookie (1966)
You know, if we wanted to make a real contribution to science it's girls we should be trying to understand, not animals.Wenn wir wirklich der Wissenschaft einen Beitrag leisten wollten, sollten wir versuchen, die Frauen zu verstehen, nicht die Tiere. Goodbye Mike Makula (1967)
Commandant, it's inspiring the way you grasp these things.Das würde zur Moral der Truppe beitragen. The Tower (1967)
With the same elation that I felt when I shook the hands of the great Caruso I happily present to you this Grammy Award for your warm contribution to the recording industry.Mit der Freude, die ich fühlte, als ich Carusos Hände schüttelte... überreiche ich Ihnen den Grammy für Ihren Beitrag... zur Schallplattenindustrie. Valley of the Dolls (1967)
Most people don't realise how much they help the patient's morale.Die meisten Menschen merken nicht, wie viel sie zur Moral der Patienten beitragen. Sweet Charity (1967)
My contribution to science.Mein Beitrag zur Wissenschaft. The Photographer (1967)
They show no record of any relevant contribution by John Christopher.Denen zufolge hat John Christopher keinen relevanten Beitrag geleistet. Tomorrow Is Yesterday (1967)
You said I made no relative contribution.Sie sagten doch, ich habe keinen relativen Beitrag geleistet. Tomorrow Is Yesterday (1967)
Mm-hmm-- we're also making an important contribution to military science.Und wir leisten einen Beitrag zur Militärwissenschaft. Clearance Sale at the Black Market (1968)
- Overworked middle aged gentlemen often have young lovers, which also contributes to heart failure.- Überarbeitete Herren in mittleren Jahren haben häufig junge Geliebte, die auch zu Herzanfällen beitragen. The Zombie Walks (1968)
That's my public service.Das ist mein Beitrag. The Boston Strangler (1968)
Everybody should contribute.Jeder soll etwas beitragen. The Great Silence (1968)
Can such acts, as symbols of a new source of power... herald the transformation of all humanity into the bourgeoisie?Wenn man dies als emblematisch für den neuen Kurs der Macht sieht, könnte diese Tat ein erster, epochaler Beitrag... zur Wandlung der ganzen Menschheit in Kleinbürger sein. Teorema (1968)
Without any help from the male.Ohne dass das Männchen einen Beitrag leisten muss. The Laughing Woman (1969)
I want to work with you to pioneer the art of touching.Ich möchte zur Vollendung deines Kunstwerks des Tastsinns beitragen. Blind Beast (1969)
I feel... that your outfit is an important contribution to an otherwise dull society.Ich fühle, dass deine Kleidung ein wichtiger Beitrag zu einer sonst öden Gesellschaft ist. Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
You know how grateful we all are for your contribution.Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihren Beitrag. Topaz (1969)
If I can find the time, I'm gonna sit down and write the social history of bourbon.Irgendwann schreibe ich ein Buch über den historischen Beitrag des Whiskys zur Geselligkeit. The Undefeated (1969)
I'm a highly efficient, well-trained officer. And I have made a valuable contribution to our war effort.Ich bin ein höchst effizienter, gut ausgebildeter Offizier, der einen wertvollen Beitrag zu unseren Kriegsbemühungen leistet. Kommandant Schultz (1970)
Contribution?Beitrag? Kommandant Schultz (1970)
I mean, if my small contribution will help to destroy the British radar, that's all the reward I need.Wenn dies mein Beitrag an der Vernichtung des britischen Radars ist, ist das Belohnung genug für mich. The Softer They Fall (1970)
He's already made his contribution, Willy.- Hat seinen Beitrag geleistet. Decoy (1970)
For your favorite Swiss charity, C.W.Ein Beitrag zu Ihrem Wohltätigkeitsfond, C. W. Flip Side (1970)
And that's the final entryDas war der letzte Beitrag. How to Recognise Different Parts of the Body (1970)
Don't you want to contribute more to the record by flying more missions?Wollen Sie zu dem Rekord nicht beitragen, indem Sie mehr fliegen? Catch-22 (1970)
Not unless you want to enroll and pay your membership fee.Sie müssen sich erst einschreiben und einen Mitgliederbeitrag bezahlen. Deep End (1970)
Well, we don't have none of that tat. Rich people and crumpet over 16 can enter freeReiche Leute und Schnecken über 16 zahlen keinen Mitgliedsbeitrag. How Not to Be Seen (1970)
Hogan, the Geneva Convention says nothing about it, but thank you for bringing it to my attention.Hogan, in der Genfer Konvention steht nichts darüber, aber trotzdem danke für Ihren Beitrag. Kommandant Gertrude (1971)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
Beitrag { m } | Beiträge { pl }contribution | contributions [Add to Longdo]
Beitrag { m }; Gebühr { f }; Lohn { m }due [Add to Longdo]
Beitragende { m, f }; Beitragender; Mitarbeiter { m }contributor [Add to Longdo]
Beitragsbemessungsgrenze { f }earnings ceiling; assessment ceiling [Add to Longdo]
Beitragsbescheid { m }demand for payment [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag { m }contribution margin; profit margin [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag { m }amount of coverage [Add to Longdo]
Diskussionsbeitrag { m }contribution to the discussion [Add to Longdo]
Gegenstand { m }; Artikel { m }; Beitrag { m }article [Add to Longdo]
Kontingent { n }; Anteil { m }; Beitrag { m }; Quote { f } | Kontingente { pl }contingent | contingents [Add to Longdo]
Mitgliedsbeitrag { m }; Beitrag { m }dues { pl } [Add to Longdo]
Mitgliedsbeitrag { m }membership fee [Add to Longdo]
Mitgliedsbeitrag { m }; Spendenbeitrag { m } (für)subscription (to) [Add to Longdo]
Monatsbeitrag { m }monthly subscription [Add to Longdo]
Scherflein { n } | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth. [Add to Longdo]
Sozialbeitrag { m }social insurance contribution [Add to Longdo]
Spende { f }; Beitrag { m }contribution [Add to Longdo]
Versicherungsbeitrag { m }insurance contribution [Add to Longdo]
Zuwendung { f }; finanzieller Beitragfinancial contribution [Add to Longdo]
beitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beisteuernd; spendend | beigetragen; beigesteuert; gespendet | er/sie trägt bei | ich/er/sie trug bei | er/sie hat/hatte beigetragento contribute | contributing | contributed | he/she contributes | I/he/she contributed | he/she has/had contributed [Add to Longdo]
beitragspflichtigliable to contribution [Add to Longdo]
hinzufügen (zu); beitragen (zu)to add (to) [Add to Longdo]
niedrigerer Beitragabated contribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寄付[きふ, kifu] Spende, Beitrag [Add to Longdo]
寄附[きふ, kifu] -Spende, -Stiftung, -Beitrag [Add to Longdo]
投書[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] Beitrag (fuer eine Zeitung) [Add to Longdo]
貢献[こうけん, kouken] Beitrag, -Dienst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Beitrag /baitraːk/ 
   article; contribution; due

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top