Search result for

*bale*

(151 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bale, -bale-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bale[N] เมืองเบล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
bale[N] หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
bale[VT] บรรจุหีบห่อ, Syn. bundle
bale[VI] บรรจุหีบห่อ
baler[N] เครื่องที่ใช้บรรจุหีบห่อ
baleful[ADJ] มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ, See also: ทำให้เกิดอันตราย, Syn. baleful, baneful, harmful
bale out[PHRV] กระโดดร่มหนี, Syn. bail out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good

English-Thai: Nontri Dictionary
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verbale, noteสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note verbaleสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cereals, Baleyข้าวผงของเด็กอ่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ิbale fruit (n) มะตูม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
WELCOME. WILL HARRIS. STEVE BALEMAN.แต่ชารอน แฟนผม, เธอ เอ่อ ยอดมาก Soul Mates (2009)
NO, STEVEN BALEMAN IS NOT JUST YOUR NEIGHBOR. AND YOU KNOW THIS HOW?แล้วทั้งหมดทั้งปวง คุณก็แค่ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านผมเป็นใคร เหมือนกันเป็นชัยชนะเล็กๆ Soul Mates (2009)
SO STEVEN BALEMAN HAS A COUPLE OF COMMERCIAL PROPERTIES,ผมไม่อยากเชื่อว่ามันยอมเสียลูกสาวเพื่อปกป้องคู่หูของมัน มันปกป้องตัวเองต่างหาก Soul Mates (2009)
Do not worry, the police show ② Baleไม่ต้องกลัว พวกตำรีวจชอบโชวเพาน่ะ Ip Man 2 (2010)
This is a bale.ฟังทางนี้ Iwo Jima (2010)
And he thinks he's christian bale.เขาคิดว่าเขาเป็น Christian Bale ซะแล้ว Communication Studies (2010)
And for the cover of the book, I see you in an evening gown, sitting on a bale of hay, ringing a dinner bell.และสำหรับปกหนังสือ ผมเห็นคุณในชุดเสื้อคลุม นั่งอยู่บนกองฟาง สั่นกระดิ่ง We All Deserve to Die (2010)
Throw yourself on the floor cos he's gonna go like fucking Christian Bale.หมอบลงกับพื้นเพราะเขาจะ_BAR_ เข้าไปแบบคริสเตียน เบล A Lonely Place to Die (2011)
There's a big trophy and hay bales and I hear there's gonna be punch made with name-brand pop.เขามีรางวัลและหญ้าฟาง และหนูได้ยินมาว่า จะมีพันซ์มียี่ห้อด้วย Super Sunday (2011)
And Balerion the dread Whose fire forged the Seven Kingdoms into one.และเบเลเรียนที่น่าสะพรีงกลัว ที่ซึ่งไฟของมัน รวมเจ็ดอาณาจักร Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You heard the name Roger Bale?นายเคยได้ยินชื่อนี้ไหม โรเจอร์ เบล ดี ... Chuck Versus the Zoom (2011)
I did, but Bale has falsified records, saying he lost the money in normal trading and he's broke, but he keeps buying property in St. Martin.ฉันไปแล้ว แต่เบลมีหลักฐานปลอม พูดได้ว่าเขาสูญเสียเงินจำนวนมากในการซื้อขายธรรมดา Chuck Versus the Zoom (2011)
The heart of Bale's operation is a computer vault in his corporate headquarters.หัวใจของระบบ Bale เป็นอุโมงค์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเขาในสำนักงาน Chuck Versus the Zoom (2011)
Casey, Bale is worth infiltrating anyway.เคซี่เบลล์คุ้มค่ากับที่เราจะหลอกเขา Chuck Versus the Zoom (2011)
The mission, is to access Roger Bale's PDA and put ourselves on the guest list for his party tonight.ภาระกิจ : เจาะเข้าไปใน PDA ของเบล และพวกเราต้องไปเป็นแขก รายชื่อสำหรับปาร์ตี้ของเขาในคืนนี้ Chuck Versus the Zoom (2011)
Bale has bodyguards; could be trouble.เบล มีบอดี้การ์ด นั่นเป็นปัญหา Chuck Versus the Zoom (2011)
Bale is playing in a club squash tournament.เบลกำลังเล่นอยู่ ในผับนั่น การแข่งขัน สคอวซ์ มอแกน Chuck Versus the Zoom (2011)
Morgan, you're gonna delay his opponent while I step in and match up with Bale.นายจะต้องไปถ่วงเวลา คู่แข่งของเขาตอน ฉันเข้าไป แล้วไปจับคู่กับเบลซะ Chuck Versus the Zoom (2011)
Bale's coming.เบลกำลังมา Chuck Versus the Zoom (2011)
Casey's caught up getting Bale's phone.เคซี่ย์ เจาะโทรศัพท์ เบล ไม่สำเร็จ Chuck Versus the Zoom (2011)
Me, too. For a turd named Bale.ฉันด้วย สำหรับตัวร้ายอย่างเบล Chuck Versus the Zoom (2011)
Oh, bunny doll, bunny doll, Bale;Oh, bunny doll, bunny doll, BaleChuck Versus the Zoom (2011)
Bale, bunny doll.Bale, bunny doll. Chuck Versus the Zoom (2011)
So listen, we wired a couple million dollars into Bale's account.เราโอนเงิน 2-3 ล้านเข้าบัญชีของเบลล์ Chuck Versus the Zoom (2011)
Casey and I are going to scout Bale's corporate headquarters, so we'll talk about this later.เคซี่ย์และฉันจะไปสืบ ที่สำนักงานของเบล เรื่องนี้ ไว้คุยกันทีหลัง Chuck Versus the Zoom (2011)
Casey, you locate Bale's computer vault.เคซี่นายต้องเจาะระแบบจากคอมพิวเตอร์ของเบลล์ Chuck Versus the Zoom (2011)
Bale, old man, good to see you.เบลล์ เพื่อน ดีใจที่ได้พบคุณ Chuck Versus the Zoom (2011)
Yeah, that's very bold, Mr. Bale.ใช่ค่ะ มันดีมากเลยคุณเบลล์ Chuck Versus the Zoom (2011)
I'm using your computer to access Bale's accounts and freeze them.ฉันกำลังใช้คอมนาย เข้าถึงบัญชีต่างๆของเบลล์และระงับมัน Chuck Versus the Zoom (2011)
I'd think twice about that, Bale!เบลล์เป็นผม ผมจะคิดใหม่นะ Chuck Versus the Zoom (2011)
And the news says that Bale was arrested, so,ข่าวบอกว่า /เบลถูกจับกุมตัว Chuck Versus the Zoom (2011)
Decker froze Bale's accounts, which included the money we transferred in.เด็คเกอร์ ระงับบัญชีของเบลล์ ซึ่งรววมถึงเงินที่เราโอนเข้าไป Chuck Versus the Zoom (2011)
Decker froze Bale's accounts.เดคเคอร์ทำให้บัญชีของเบลหยุดชะงัก Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
"You brought bales of... straw into the house last night even though you know that I'm a..."" เจ้าหอบเอาฟางข้าว เข้าบ้านเมื่อคืนนี้ ทั้งๆที่รู้ว่า ข้าเป็น... . Heart of Darkness (2012)
Let's hope it's more of a bale than a Kilmer situation.หวังว่าสถานการณ์ จะเป็นแบบ Bale มากกว่า Kilmer Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
There's a training area, some hay bales.มันเป็นเขตฝึก น่าจะมีกองฟาง Hounded (2012)
The farm even has tiny little hay bales.ในฟาร์มมีมัดฟางก้อนจิ๋วด้วย Unholy Night (2012)
It radiates the most intense, baleful blue light.มันยิงรังสีอานุภาพรุนแรง แสงสีน้ำเงิน John Carter (2012)
You could read about Balerion the Dread.มีเรื่องมฤตยูบัลเลอร์เรียนให้อ่านด้วย Mhysa (2013)
Aye, old Balerion's definitely better than anything your cousin Rylene's got on offer.ก็จริงนะ บัลเลอร์เรียนโบราณ น่าสนใจกว่า งานอะไรที่ไรลีนมีตั้งเยอะ Mhysa (2013)
On the back of his dragon Balerion the Dread.บนหลังมังกรมฤตยู บัลเลอร์เรียน Mhysa (2013)
1,000 blades taken from the hands of Aegon's fallen enemies, forged in the fiery breath of Balerion the Dread.ดาบพันเล่ม จากมือข้าศึกที่พ่ายแพ้ต่อเอกอน หลอมด้วยไฟ ของบาเลอร์เรียน มฤตยูดำ The Climb (2013)
Sally does what she can, but she can't lift a bale of hay.แซลลี่ก็ทำเท่าที่ได้ แต่นางยกมัดฟางไม่ไหว Breaker of Chains (2014)
At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.ที่ เลอ บาเลน กรีส เราเชื่อว่าการกิน เป็นประสบการณ์โสตสัมผัสหลายทาง การผสานของรสชาติและกลิ่น The Hundred-Foot Journey (2014)
La Baleine Grise has always been known for experimental food combinations.ลา บาเลน กรีสขึ้นชื่อ ในการสร้างสรรค์อาหารแนวใหม่ The Hundred-Foot Journey (2014)
The new La Baleine Grise chef de cuisine, Hassan Kadam!เชฟคนใหม่ของ เลอ บาเลน กรีส, ฮัสซัน คาดัม! The Hundred-Foot Journey (2014)
Will Chef Hassan Kadam stay at the Baleine Grise?"เชฟฮัสซัน คาดัมจะอยู่ร้านมั้ยคะ" The Hundred-Foot Journey (2014)
Balem, thank you for responding.Balem ขอขอบคุณสำหรับการตอบสนอง Jupiter Ascending (2015)
- Balem.- BaleJupiter Ascending (2015)
We should warn Lord Balem.เราควรเตือนพระเจ้า BaleJupiter Ascending (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูม[N] bale-fruit, See also: Aegle marmelos, Syn. มะตูม, Example: น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้
ธนู[N] bow, See also: arbalest, Syn. ศร, Count unit: คัน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง เรียกว่า คันธนู ลูกมีลักษณะปลายแหลม เรียกว่า ลูกธนู เรียกสายคันธนูว่า สายธนู, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาเซิ่ล[TM] (Bāsoēl) EN: Basel   FR: Bâle
ฉาบ[n.] (chāp) EN: cymbals   FR: cymbale [f]
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
คำดูถูก[n.] (kham dū thūk) EN: insult (spoken ~)   FR: insulte (verbale) [f]
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
มะตูม[n.] (matūm) EN: bael fruit = bale fruit   
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis   FR: vue globale [f]
ปลาวาฬ[n.] (plā wān) EN: whale   FR: baleine [f]
ปลาวาฬสีน้ำเงิน[n.] (plā wān sī nām-ngoēn) EN: Blue Whale   FR: baleine bleue [f]
เศรษฐกิจทั่วโลก[n. exp.] (sētthakit thūa lōk) EN: global economy   FR: économie globale [f]
สงครามปาก[n. exp.] (songkhrām pāk) EN: war of words   FR: guerre des mots [f] ; joute verbale [f]
วาฬ[n.] (wān) EN: whale   FR: baleine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BALE    B EY1 L
BALES    B EY1 L Z
BALEY    B EY1 L IY0
BALEEN    B AH0 L IY1 N
BALEFUL    B EY1 L F AH0 L
GAMBALE    G AA0 M B AA1 L IY0
BALESTRA    B AH0 L EH1 S T R AH0
BALENTINE    B AA0 L EH0 N T IY1 N IY0
BALESTRIERI    B AA0 L EH0 S T R IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bale    (v) (b ei1 l)
baled    (v) (b ei1 l d)
bales    (v) (b ei1 l z)
baleful    (j) (b ei1 l f @ l)
balefully    (a) (b ei1 l f @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armbrust {f}arbalest [Add to Longdo]
Ballen {m}bale [Add to Longdo]
Ballenreißer {m}bale shredder [Add to Longdo]
Ballenumreifung {f}bale strapping [Add to Longdo]
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Bündel {n}; Ballen {m}bale [Add to Longdo]
Fähigkeit {f} | Fähigkeiten {pl}; Geschicke {pl} | verbale Fähigkeiten; mündliche Ausdrucksfähigkeitskill | skills | verbal skills [Add to Longdo]
Fischbein {n}; Barte {f} | Fischbeine {pl}; Barten {pl}whalebone; baleen | whalebones [Add to Longdo]
Kannibale {m} | Kannibalen {pl}cannibal | cannibals [Add to Longdo]
Maximum {n} | Maxima {pl} | lokales Maximum [math.] | globales Maximum [math.]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
Minimum {n} | Minima {pl} | lokales Minimum [math.] | globales Minimum [math.]minimum | minima; minimums | local minimum | global minimum [Add to Longdo]
Strohballen {m} [agro.]bale of straw; straw bale [Add to Longdo]
Strohpresse {f} {f} [agro.]straw baler [Add to Longdo]
Verderblichkeit {f}balefulness [Add to Longdo]
Verpacker {m} | Verpacker {pl}baler | balers [Add to Longdo]
bündelnto bale; to bunch [Add to Longdo]
Wasser aus einem Boot schöpfento bale out a boat [Add to Longdo]
unheilvoll; böse; verderblich {adj}baleful [Add to Longdo]
unheilvoll {adv}balefully [Add to Longdo]
verbal {adj} | verbaler | am verbalstenverbal | more verbal | most verbal [Add to Longdo]
verderblich {adv}balefully [Add to Longdo]
Balearensturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) [Add to Longdo]
Balearen-Sturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater [Add to Longdo]
Kibaledrossel {f} [ornith.]Prigogine's Ground Thrush [Add to Longdo]
Nahrungsaufnahme {f} durch Herausfiltern (bei Bartenwalen) [zool.]filter feeding (of baleen whales) [Add to Longdo]
Bartenwale {pl} [zool.]baleen whales; mysticetes [Add to Longdo]
Balearen {pl} [geogr.]Balearics; the Balearic Islands [Add to Longdo]
'Pick-up'-Presse {f}baler [Add to Longdo]
GPS : Globales PositionsbestimmungssystemGPS : Global Positioning System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角俵[かどだわら, kadodawara] (n) bales forming the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]
鯨鬚[くじらひげ;げいしゅ;げいす, kujirahige ; geishu ; geisu] (n) (uk) whalebone; baleen [Add to Longdo]
口上書;口上書き[こうじょうしょ(口上書);こうじょうがき, koujousho ( koujousho ); koujougaki] (n) verbal note (notes verbale); written statement [Add to Longdo]
[こり, kori] (n) wrapped package; bale [Add to Longdo]
勝負俵[しょうぶだわら, shoubudawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring [Add to Longdo]
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]
踏み俵[ふみだわら, fumidawara] (n) bales forming the steps to climb onto the ring [Add to Longdo]
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back [Add to Longdo]
内俵[うちだわら, uchidawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring [Add to Longdo]
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]
包み[つつみ, tsutsumi] (n) bundle; package; parcel; bale; (P) [Add to Longdo]
鬚鯨[ひげくじら;ヒゲクジラ, higekujira ; higekujira] (n) (uk) baleen whale; whalebone whale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] to bale out water, to dip [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, ] baleful; bring to a stop; very [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] ancient tax in the form of bales of cloth [Add to Longdo]
絘布[cì bù, ㄘˋ ㄅㄨˋ, ] ancient tax in the form of bales of cloth [Add to Longdo]
开花衣[kāi huā yī, ㄎㄞ ㄏㄨㄚ ㄧ, / ] to open a bale of cotton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\ (b[=a]l), n. [OE. bale, OF. bale, F. balle, LL.
   bala, fr. OHG. balla, palla, pallo, G. ball, balle, ballen,
   ball, round pack; cf. D. baal. Cf. {Ball} a round body.]
   A bundle or package of goods in a cloth cover, and corded for
   storage or transportation; also, a bundle of straw, hay,
   etc., put up compactly for transportation.
   [1913 Webster]
 
   {Bale of dice}, a pair of dice. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\, v. t. [imp. & p. p. {Baled} (b[=a]ld); p. pr. & vb.
   n. {Baling}.]
   To make up in a bale. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\, v. t.
   See {Bail}, v. t., to lade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\ (b[=a]l), n. [AS. bealo, bealu, balu; akin to OS.
   balu, OHG. balo, Icel. b["o]l, Goth. balweins.]
   1. Misery; calamity; misfortune; sorrow.
    [1913 Webster]
 
       Let now your bliss be turned into bale. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Evil; an evil, pernicious influence; something causing
    great injury. [Now chiefly poetic]
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ballet
 
 1. bale, danslı oyun
 2. bale trupu.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top