หรือคุณหมายถึง %awkwardneß%?
Search result for

*awkwardness*

(27 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: awkwardness, -awkwardness-
English-Thai: Nontri Dictionary
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a reason that we've evolved a feeling of awkwardness.มีเหตุผลหนึ่ง ซึ่งพวกเราค่อยๆมีมากขึ้น\ บอกเราว่าเดินไม่ผิดทาง The Itch (2008)
I don't want there to be any awkwardness.- ผมไม่อยากให้คุณตะขิดตะขวงใจ Acafellas (2009)
Like, the couple dynamics have changed, and there's been a little awkwardness between you, Matt and me, and I just think it's important that we get over it.กับการเป็นแฟน เปลี่ยนคู่กันไป ซึ่งมันออกจะ กระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง ระหว่างคุณ แมตต์ และฉัน There Goes the Neighborhood (2010)
Priya, if you're experiencing any tension or awkwardness, it may stem from the fact that Leonard and Penny used to-- if I may quote Howard-- "do the dance with no pants."ปรียา ถ้าเธอรู้สึกตึงเครียดหรือกระอักกระอ่วน อาจจะเกิดจากที่ว่าเลนเนิร์ดกับเพนนีเคย... ...อย่างที่โฮเวิร์ดว่า "เต้นสะบัดกางเกงใน"กัน The Cohabitation Formulation (2011)
I want us all to hang sometimes without the awkwardness.บางทีฉันก็อยากให้พวกเราคุย โดยที่ไม่ต้องเคอะเขินกัน Mirror, Mirror (2011)
Spare us any awkwardness.เราจะได้ไม่เขินกัน Closing Time (2012)
I'd like to get to know Declan better, and... smooth over any awkwardness between us.แม่อยากรู้จัก เดคแลนดีกว่านี้ และ... จะแก้ไขให้กับเรื่องอึดอัดใจ ที่ผ่านมาระหว่างเรา Perception (2012)
Even if I say his name we get sucked into this vortex of awkwardness.เพียงแค่ฉันพูดชื่อเขา พวกเราก็ตกอยู่ในวังวนแห่งความอึดอัด It Happened 'That Night' (2012)
He got over it really quickly. The awkwardness started after.เขาแก้ไขได้เร็วมาก ความกระอักกระอ่วนใจมันเกิดหลังจากนั้น Monstrous Ball (2012)
Without all the awkwardness of looks or clothes or hairdos, we really got to know each other.ไม่ต้องมีความอึดอัดเรื่อง รูปลักษณ์ เสื้อผ้า หรือทรงผม เรารู้จักกันและกันจริงๆ Shooting Star (2013)
If you must know, a clock, time, time passing, too much time passing, awkwardness.ถ้าคุณจำเป็นต้องรู้ นาฬิกา, เวลา เวลาที่ผ่านไป เวลาที่ผ่านไปเป็นเวลานานๆ The Shot in the Dark (2013)
She once spoke about the awkwardness of being the only woman in the department.เธอเคยบอกครั้งนึงเรื่องที่เธออึดอัด ในการเป็นผู้หญิงคนเดียวในแผนก Zugzwang (2013)
Perhaps if you had simply knocked on the front door, this unfortunate, awkwardness might have been avoided.บางที ถ้าแกหัดเคาะประตูเป็นสักนิด เรื้องนี้คงไม่มีวันเกิดขึ้น I, Frankenstein (2014)
Which will prevent any possible awkwardness.ซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
- There won't be any awkwardness.- ไม่มีอะไรให้อึดอัดหรอก The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
See, it wasn't said out of sympathy or awkwardness.เธอไม่ได้พูดออกมาด้วยความเห็นใจ หรือกระอักกระอ่วน Collateral Beauty (2016)
Anyway, after the CB awkwardness,เขาจัดเต็มอย่างกับโดนผีสิงเลย โอ้ ใช่เลย The Widow Maker (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุ้ยอ้าย[N] clumsiness, See also: awkwardness, unwieldiness, Ant. ความคล่องแคล่ว, Example: ผู้หญิงเวลาท้องไส้จะมีความอุ้ยอ้ายมากกว่าปกติ, Thai definition: ลักษณะการที่เคลื่อนตัวช้าอย่างคนอ้วน
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

CMU English Pronouncing Dictionary
AWKWARDNESS    AA1 K W ER0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awkwardness    (n) (oo1 k w @ d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungeschicklichkeit {f}; Unannehmlichkeit {f}awkwardness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na,n) clumsiness; awkwardness; ineptitude [Add to Longdo]
訥弁[とつべん, totsuben] (adj-na,n,adj-no) slowness of speech; awkwardness of speech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awkward \Awk"ward\ ([add]k"we[~e]rd), a. [Awk + -ward.]
   1. Wanting dexterity in the use of the hands, or of
    instruments; not dexterous; without skill; clumsy; wanting
    ease, grace, or effectiveness in movement; ungraceful; as,
    he was awkward at a trick; an awkward boy.
    [1913 Webster]
 
       And dropped an awkward courtesy.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easily managed or effected; embarrassing.
    [1913 Webster]
 
       A long and awkward process.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       An awkward affair is one that has gone wrong, and is
       difficult to adjust.         --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. Perverse; adverse; untoward. [Obs.] "Awkward casualties."
    "Awkward wind." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O blind guides, which being of an awkward religion,
       do strain out a gnat, and swallow up a cancel.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ungainly; unhandy; clownish; lubberly; gawky; maladroit;
     bungling; inelegant; ungraceful; unbecoming.
 
   Usage: {Awkward}, {Clumsy}, {Uncouth}. Awkward has a special
      reference to outward deportment. A man is clumsy in
      his whole person, he is awkward in his gait and the
      movement of his limbs. Clumsiness is seen at the first
      view. Awkwardness is discovered only when a person
      begins to move. Hence the expressions, a clumsy
      appearance, and an awkward manner. When we speak
      figuratively of an awkward excuse, we think of a lack
      of ease and grace in making it; when we speak of a
      clumsy excuse, we think of the whole thing as coarse
      and stupid. We apply the term uncouth most frequently
      to that which results from the lack of instruction or
      training; as, uncouth manners; uncouth language.
      [1913 Webster] -- {Awk"ward*ly}
      ([add]k"we[~e]rd*l[y^]), adv. -- {Awk"ward*ness}, n.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top