Search result for

*aura*

(355 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aura, -aura-
Possible hiragana form: *あうら*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aura[N] บรรยากาศ, See also: สภาพอากาศโดยรอบ, Syn. environment, atmosphere
aura[N] พลังหรือรัศมีที่ออกมาจากคนหรือสิ่งของ
monaural[ADJ] ซึ่งได้ยินเสียงเดียว
monaurally[ADV] โดยได้ยินเพียงเสียงเดียว
restaurant[N] ร้านอาหาร, See also: ภัตตาคาร, Syn. bistro, cafeteria
restaurateur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restauranteur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurant car[N] รถเข็นเสิร์ฟอาหาร, Syn. dining car

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
aural 1(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับ aura
aural 2(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท (of the ear or hearing)
auramine(ออรามีน') n. สีย้อมชนิดหนึ่ง
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs

English-Thai: Nontri Dictionary
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
aural(adj) เกี่ยวกับหู
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Laurasiaผืนแผ่นดินลอเรเซีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinistraural-ถนัดหูซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscope, monauralเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subauralใต้หู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otor; aural; otic-หู [มีความหมายเหมือนกับ auditory ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otic; aural; otor-หู [มีความหมายเหมือนกับ auditory ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aural; otic; otor-หู [มีความหมายเหมือนกับ auditory ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aural transmitterเครื่องส่งสัญญาณเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binaural-สองหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monaural; uniaural-หูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monaural stethoscopeเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextraural-ฟังชัดหูขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intra-auralในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniaural; monaural-หูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taura syndrome virusไวรัสทอร่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Auraออร่า [TU Subject Heading]
Chain restaurantsร้านอาหารแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Ethnic restaurantsร้านอาหารพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Lauraceaeลอราซี [TU Subject Heading]
Natural food restaurantsร้านอาหารธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurantsร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Vegetarian restaurantsร้านอาหารมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Auraอาการนำ, สัญญาณเตือน [การแพทย์]
Auramineเอารามีน [การแพทย์]
Binauralชนิดที่ใช้กับหูสองข้าง [การแพทย์]
Channels, Binauralช่องแฝด [การแพทย์]
Chinese Restaurant Syndromeโรคภัตตาคารอาหารจีน [การแพทย์]
Eye Glasses, Binaural Ultrasonic Sensingเครื่องช่วยเดินทางอุลตร้าโซนิคที่สร้างเป็นแว่นต [การแพทย์]
Intraauralหู [การแพทย์]
Monauralเครื่องช่วยการได้ยินชนิดที่ใช้กับหูข้างเดียว [การแพทย์]
Monaural Channelช่องเดี่ยว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
Taurantura Hawk Wasp (n name uniq ) ตัวต่อทารันทูล่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's Laura.นั่นลอร่า Dial M for Mayor (2012)
Oh, Laura!Oh LauraDon't Look Now (1973)
Laura?Laura! ? Steele of Approval (1985)
Laura?LauraSteele Hanging in There: Part 2 (1987)
Will Get?AuraTrauma (1993)
- Laura, Laura.- LauraTerms of Endearment (1999)
Laura.- LauraHigh Fidelity (2000)
Maura?MauraStripped (2009)
Oh.- MauraWhy Do We Cover the Mirrors? (2014)
- Oh.MauraBomb Voyage (2016)
Laura?LauraLoving (2017)
Not as good as scenes from an Italian restaurant or...ฉากที่ดีในร้านอาหารอิตาเลียน Birthmarks (2008)
If we hit the restaurant by mistake, we'll be knee-deep in fried chicken.ถ้าเราทุบผิดไปโผล่ที่ภัตตาคารล่ะ เราได้กินไก่ทอดมากมายแน่ The Bank Job (2008)
Do they think the temple is a restaurant?พวกเจ้าคิดว่าวัดเป็นภัตตาคารหรือไง? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Oh, right. It's a chicken soup restaurant.ครับ เป็นร้านขายซุปไก่ครับ My Sassy Girl (2008)
I'm at a chinese restaurant on the corner of the fourth in Figueroa.แต่ แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
Somebody told me about a restaurant I thought you might enjoy.มีคนแน่ะนำภัตตคารที่หนึ่งให้ผม ผมว่าคุณจะชอบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then you will fulfill your destiny and take over the restaurant!เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา Kung Fu Panda (2008)
Oh,just pretend I´m a customer at your restaurant. Ha.ก้อคิดว่าชั้นเป็นลูกค้าที่ร้านละกัน Shutter (2008)
I work in the restaurant, not a secretary.ผม.. ทำงานในภัตตาคาร, ไม่ใช่เลขาฯ Episode #1.7 (2008)
I brought him from the restaurant.ฉันพาเขามาจากภัตตาคาร Episode #1.8 (2008)
In a Korean restaurant nearby.ในภัตตาคารเกาหลี ใกล้ๆนี่. Episode #1.8 (2008)
Do you know Tung Kee Restaurant?คุณรู้จัก ภ้ตตาคารทังคี มัย? Episode #1.8 (2008)
Right, that is the best restaurant.ใช่สิ, มันเป็นภัตตาคารที่ดีที่สุด. Episode #1.8 (2008)
She's at the restaurant.เธออยู่ที่ร้านอาหาร Episode #1.8 (2008)
They never have to spend too much time picking a restaurant.ไม่ต้องมาัมัวเสียเวลา เลือกร้านอาหาร New York, I Love You (2008)
I have to walk back into that restaurant and sit down again in front of my husband.ฉันจะต้องเดินกลับเข้าไปในร้านอาหารนั้น แล้วก็นั่งลงต่อหน้าสามีฉันอีกครั้ง New York, I Love You (2008)
They're gonna pipe in the movie ceremonies into the restaurant;จะมีการแสดงดนตรีฉลองภาพยนตร์ที่นั่น Changeling (2008)
You know, there's a restaurant in New York called Sardi's.นายรู้มั้ย มีภัตตาคาร ในนิวยอร์คชื่อ ซาร์ดิส์ Frost/Nixon (2008)
Don't worry. I'll call from the restaurant.งั้นไม่ต้องห่วง ฉันจะโทรมาถามจากภัตตาคารละกัน Frost/Nixon (2008)
You slip on the ice outside of, you know, a fancy restaurant, or something like this happens.เหมือนหกล้มหน้าร้านอาหารหรูๆ - ถือว่าเป็นเรื่องดี - ถูก Burn After Reading (2008)
I created her to save you, me, 65 years ago from that restaurant shooting.นั่นก็คือฉันได้สร้างเธอขึ้นมา เพื่อที่จะมาช่วยนาย, ซึ่งก็คือฉัน ใน65ปีก่อน จากการถูกคนร้ายยิงในร้านอาหารนั่น Cyborg Girl (2008)
- Laura.- ลอร่า The Happening (2008)
Your whole aura reads Prius. Anyways, you're in my cushion of protection right now.ตอนนี้คุณอยู่ในช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผม ผมจะถอยรถแล้ว Bedtime Stories (2008)
You could've told us this in a restaurant.แม่น่าจะบอกตั้งแต่ตอนที่อยู่ในร้าน Chapter Ten '1961' (2009)
Every morning we meet Rube at a restaurant called Der Waffle Haus, where he would review the list which has who's to die, when and where, which he writes out on a Post-it and then passes on to all the grim reapers.ในทุกๆเช้าเราจะมาพบรู้บที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัท ที่ซึ่งเขาจะบอกรายชื่อคนตาย รวมทั้งเวลาและสถานที่ โดยจะเขียนมันลงในกระดาษเตือนความจำ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Fond farewell to a shitty little restaurant.ไว้อาลัยให้ร้านกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Change can be welcomed or feared, or it can come to you in a black limo and take you to a fancy restaurant.หรืออาจจะมากับรถลิมูซีน พาคุณไปภัตตาคารอันหรูหรา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Laura got new boobs for her 16th, and she didn't even need them.ลอร่าได้ทำหน้าอกใหม่ตอนวันเกิดอายุ 16 และเธอก็ไม่ได้ต้องการมันด้วย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Early, I mean, and you know, make sure that the hotel's OK and find good restaurants in case anyone wants to relax.แต่เนิ่นๆ,ฉันหมายถึง คุณก็รู้,เพื่อให้มั่นใจว่า โรงแรมโอเคแล้วก็หา ร้านอาหารดีๆเผื่อว่า ทุกคนอยากจะพักผ่อน ไม่ใช่ว่าฉันจงใจนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
- A restaurant in midtown.- ร้านอาหารร้านหนึ่งย่านมิดทาวน์ I Lied, Too. (2009)
They passed a law where restaurants have to filter their tap water so it's filtered water, which is the same as bottled water except you don't have to pay 7 dollars for it.กฏหมายอนุมัติให้ร้านอาหารกรองน้ำ จากประปาได้ ..ดังนั้นขวดน้ำเปล่ามันก็คือน้ำประปาที่กรอง ..ยกเว้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่าย 7ดอลล่าเพื่อมันค่ะ The Ugly Truth (2009)
Well, I was very pleased with the choice of restaurant.คือ ฉันค่อนข้างชอบ เมนูในร้านอาหาร The Ugly Truth (2009)
They're looking at me because they're not used to having a girl in their restaurant in a $3 dress.พวกเขามองฉันเพราะไม่ชินกับการมีผู้หญิงใส่เสื้อผ้าราคาถูก เสนอหน้า นั่งร้านเดียวกัน Public Enemies (2009)
when you finishes eating, like a.. chain restaurant.เวลาทานอาหารเสร็จ หรือที่นั่งในร้านอาหาร Zombieland (2009)
Hello? Laura.ฮัลโหล ลอร่าเหรอ 2012 (2009)
Laura, can you hear me?ลอร่า ได้ยินผมพูดไหม 2012 (2009)
Laura, they lied to us.ลอร่า พวกนั้นหลอกเรา 2012 (2009)
Laura. Laura, can you hear me?ลอล่า คุณได้ยินผมมั้ย? 2012 (2009)
- Laura, can you hear me?ลอร่า คุณได้ยินมั้ย? 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auraThe restaurant doesn't do lunch.
auraAre there any Japanese restaurants near here?
auraI'm not satisfied with the restaurant's service.
auraThe hungry boys made for the restaurant.
auraThat restaurant usually serves good food at lower prices.
auraI had lunch with Mike at that restaurant.
auraAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
auraHe put his eldest daughter in charge of his second restaurant.
auraI found a good Mexican restaurant.
auraYou can get a good food for a modest sum at the restaurant.
auraYou are very fond of the lunch menu of this restaurant.
auraOh no! I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!
auraLaura Ingalls grew up on the prairie.
auraOutside of a restaurant on 42 street.
auraThis restaurant can't be matched for good service.
auraLet's all go to an all-you-can-eat Yakiniku restaurant.
auraAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
auraHaving been living in New York for three years, he knows many good restaurants there.
auraWhat time does this restaurant close?
auraThis restaurant provides good meals.
auraIt is not the case that the discount can be used for all goods or all restaurants.
auraLaura may have been sick.
auraWe had dinner at a restaurant.
auraI once worked in a restaurant.
auraI happened upon Bernard at a restaurant yesterday.
auraI entered a restaurant and had lunch.
auraBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
auraThe food is sensational at that new restaurant.
auraThis is the restaurant where we had dinner last week.
auraI went into the town in search of a good restaurant.
auraI wish you would take me to a restaurant for a change.
auraThis restaurant is famous for its excellent cuisine.
auraSo I ran to my father's restaurant.
auraMichael, this is the restaurant where your father and I had our first date.
auraThey all went to the restaurant.
auraDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
auraI can't afford to eat in such an expensive restaurant.
auraThere's a nice Thai restaurant near here.
auraI can't go to the restaurant with you tonight.
auraThey serve wonderful Chinese at that restaurant.
auraThe restaurant is always packed.
auraThere is a restaurant on the top floor.
auraOther restaurants serve chicken without anything that makes it stand out.
auraThis restaurant lives up to all the rave reviews it got.
auraThat restaurant prepares two thousand meals every day.
auraYou can see the whole park from the restaurant.
auraMary goes to that restaurant for lunch every other day.
auraAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
auraThat restaurant serves excellent food.
auraThey serve a very good dinner at that restaurant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดภูมิ[V] have no dignity, See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance, Syn. ไม่มีราศี, Ant. มีภูมิ, สง่า, องอาจ, Example: ความขัดสนทางการเงินทำให้เขาหมดภูมิไปได้, Thai definition: หมดความสง่า, ไม่องอาจ, ไม่มีสง่าราศี
ภัตตาคาร[N] restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: ลูกค้าคนหนึ่งมีทัศนคติทางลบต่อพนักงานเสิร์ฟอาหาร ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ขายอาหาร
ร้านอาหาร[N] restaurant, Syn. ห้องอาหาร, Example: ในตอนนั้นใครๆ ก็คิดว่าร้านของผมเป็นร้านอาหารที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ร้าน, Thai definition: ที่ขายอาหาร
ห้องอาหาร[N] dining-room, See also: eating-room, restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: หล่อนเรียนหนังสือไปพร้อมๆ กับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบ้านเรือน หรือสำนักงาน
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
รัศมี[N] halo, See also: ring of light, aura, nimbus, radiance, corona, Syn. แสงสว่าง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ, Thai definition: แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำหนวก[N] otorrhea, See also: aural pus, Example: หูของผู้ป่วยมีน้ำหนวกไหลไม่หยุด, Thai definition: น้ำที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้น หรือเป็นหนอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR: rénovation [f] ; restauration [f]
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kinkhāo nøk bān) EN: eat out   FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
ไม่น่า[v. exp.] (mai nā) FR: n'aurait pas dû
ออรังกาบัด[n. prop.] (Ørangkābat) EN: Aurangabad   
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant   FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān āhān jīn) EN: Chinese-food restaurant   FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān āhān thai) EN: Thai-food restaurant   FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
ร้านอาหาร[n.] (rān āhān) EN: restaurant ; canteen   FR: restaurant [m] ; resto = restau [m] (fam.) ; taverne [f]
ร้านอาหารบนเรือ[n. exp.] (rān-āhān bon reūa) EN: floating restaurant   FR: restaurant flottant [m] ; bateau-restaurant [m]
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car   FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
สั่งอาหาน[v. exp.] (sang āhān) EN: order food (in a restaurant)   FR: commander un plat (dans un restaurant)
โสต[adj.] (sōt) EN: auricular ; aural   FR: auriculaire
สวนอาหาร[n. exp.] (sūan āhān) EN: food garden ; garden-style restaurant ; food center   FR: jardin restaurant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AURA    AO1 R AH0
MAURA    M AO1 R AH0
LAURA    L AO1 R AH0
AURAL    AO1 R AH0 L
AURAND    AO1 R AH0 N D
DELAURA    D EH0 L AO1 R AH0
MAURA'S    M AO1 R AH0 Z
LAURA'S    L AO1 R AH0 Z
DILAURA    D AH0 L AO1 R AH0
LAURANCE    L AO1 R AH0 N S
RESTAURANT    R EH1 S T ER0 AA2 N T
RESTAURANT    R EH1 S T R AA2 N T
RESTAURANTS    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURATEUR    R EH2 S T R AH0 T ER1
RESTAURATEUR    R EH2 S T ER0 AH0 T ER1
RESTAURANTS'    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANTS'    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURATEURS    R EH2 S T ER0 AH0 T ER1 Z
RESTAURATEURS    R EH2 S T R AH0 T ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aura    (n) (oo1 r @)
Maura    (n) (m au1 r @)
Laura    (n) (l oo1 r @)
aural    (j) (oo1 r @ l)
auras    (n) (oo1 r @ z)
monaural    (j) (m o2 n oo1 r @ l)
restaurant    (n) (r e1 s t r o n t)
restaurants    (n) (r e1 s t r o n t s)
restaurateur    (n) (r e2 s t @ r @ t @@1 r)
restauranteur    (n) (r e2 s t r o n t @@1 r)
restaurateurs    (n) (r e2 s t @ r @ t @@1 z)
restauranteurs    (n) (r e2 s t r o n t @@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aura {f}; Ausstrahlung {f}aura [Add to Longdo]
Autorestaurant {n}drive inn [Add to Longdo]
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling [Add to Longdo]
Duft {m} | Düfte {pl}aura | aurae; auras [Add to Longdo]
Gasthaus {n} | Gasthäuser {pl}tavern; inn; hotel; restaurant | taverns [Add to Longdo]
Gastwirtschaft {f}restaurant [Add to Longdo]
Heiligenschein {m} | Heiligenscheine {pl}nimbus; glory; halo; aura | halos [Add to Longdo]
Kantine {f} | Kantinen {pl}canteen; staff restaurant | canteens [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Konservator {m}; Konservatorin {f}; Restaurator {m}; Restauratorin {f}conservator [Add to Longdo]
Ohrensignal {n}auraly [Add to Longdo]
Ohrsignal {n}aural [Add to Longdo]
Rasthaus {n}; Raststätte {f}roadhouse; motorway restaurant [Add to Longdo]
Restaurant {n}; Speiselokal {n}; Speisegaststätte {f}; Gaststätte {f}restaurant [Add to Longdo]
Salon {m} (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant) [Add to Longdo]
Schlemmerlokal {n}gourmet restaurant [Add to Longdo]
Selbstbedienungsrestaurant {n}self-service restaurant [Add to Longdo]
Stauraum {m}storage space [Add to Longdo]
Stauraum {m} [naut.]stowage [Add to Longdo]
Vorratsraum {m} auf einem Boot; kleiner Stauraum auf einem Boot [naut.]cuddy [Add to Longdo]
binärischbinaural [Add to Longdo]
binärisch {adv}binaurally [Add to Longdo]
einohrig {adj}monaural [Add to Longdo]
einohrig {adv}monaurally [Add to Longdo]
Das Restaurant ist aber nicht gemütlich.But the restaurant doesn't have a friendly (relaxed; nice) atmosphere. [Add to Longdo]
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural [Add to Longdo]
Blauracke {m} [ornith.]European Roller (Coracias garrulus) [Add to Longdo]
Grauralle {f} [ornith.]Plumbeous Rail [Add to Longdo]
Pauraquenachtschwalbe {f} [ornith.]Common Pauraque [Add to Longdo]
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque [Add to Longdo]
Cauraameisenvogel {m} [ornith.]Caura Antbird [Add to Longdo]
Hartlaubblaurabe {m} [ornith.]Bushy-crested Jay [Add to Longdo]
Acapulcoblaurabe {m} [ornith.]San Blas Jay [Add to Longdo]
Yucatanblaurabe {m} [ornith.]Yucatan Jay [Add to Longdo]
Schwarzbrust-Blaurabe {m} [ornith.]Black-chested Jay [Add to Longdo]
Azurblaurabe {m} [ornith.]Azure Jay [Add to Longdo]
Cayenneblaurabe {m} [ornith.]Cayenne Jay [Add to Longdo]
Kappenblaurabe {m} [ornith.]Plush-crested Jay [Add to Longdo]
Krauskopf-Blaurabe {m} [ornith.]Curl-crested Jay [Add to Longdo]
Purpurblaurabe {m} [ornith.]Purplish Jay [Add to Longdo]
Weißnacken-Blaurabe {m} [ornith.]White-naped Jay [Add to Longdo]
Schopfblaurabe {m} [ornith.]Tufted Jay [Add to Longdo]
Fliederblaurabe {m} [ornith.]Azure-naped Jay [Add to Longdo]
Nacktwagen-Blaurabe {m} [ornith.]White-tailed Jay [Add to Longdo]
Hyazinthenblaurabe {m} [ornith.]Violaceous Jay [Add to Longdo]
Flammenrücken-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge aurantonota) [zool.]fireball (dwarf) angel [Add to Longdo]
Goldbrauner Herzogfisch {m}; Goldstreifen-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge aurantia) [zool.]golden (dwarf) angel [Add to Longdo]
Einbauraum {m}clearance [Add to Longdo]
Das Märchen vom SchlaraffenlandThe Story of Schlauraffen Land [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
アウラ[, aura] (n) aura [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
オーラ[, o-ra] (n) aura; (P) [Add to Longdo]
オーラミン[, o-ramin] (n) auramine [Add to Longdo]
オーラルコミュニケーション[, o-rarukomyunike-shon] (n) aural communication [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei [Add to Longdo]
クスノキ科;樟科[クスノキか(クスノキ科);くすのきか(樟科), kusunoki ka ( kusunoki ka ); kusunokika ( kusu ka )] (n) Lauraceae (laurel family of plants) [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
ゴールデンハムスター[, go-rudenhamusuta-] (n) (See シリアンハムスター) golden hamster (Mesocricetus auratus); Syrian hamster [Add to Longdo]
サイゼ[, saize] (n) (abbr) (sl) Saizeriya (Italian restaurant chain) [Add to Longdo]
シリアンハムスター[, shirianhamusuta-] (n) (See ゴールデンハムスター) Syrian hamster (Mesocricetus auratus); golden hamster [Add to Longdo]
スカイレストラン[, sukairesutoran] (n) sky restaurant [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
ドライブインレストラン[, doraibuinresutoran] (n) drive-in restaurant [Add to Longdo]
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]
バイノーラル[, baino-raru] (adj-f) binaural [Add to Longdo]
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain) [Add to Longdo]
ファウラーズサージャンフィッシュ;ファウラーズサージョンフィッシュ[, faura-zusa-janfisshu ; faura-zusa-jonfisshu] (n) Fowler's surgeonfish (Acanthurus fowleri, species of Western Pacific tang) [Add to Longdo]
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]
ファミリーレストラン[, famiri-resutoran] (n) family restaurant [Add to Longdo]
ファミレス[, famiresu] (n) (abbr) family restaurant [Add to Longdo]
ベルガモット[, berugamotto] (n) (1) bergamot (Citrus aurantium ssp. bergamia) (ita [Add to Longdo]
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
マイアサウラ[, maiasaura] (n) Maiasaura (genus of large duck-billed dinosaurs) (lat [Add to Longdo]
マクドナルド[, makudonarudo] (n) McDonald's (restaurant); (P) [Add to Longdo]
モノラル(P);モノーラル[, monoraru (P); mono-raru] (n,adj-no) monaural; (P) [Add to Longdo]
モノラルレコード[, monorarureko-do] (n) monaural record [Add to Longdo]
ラウラミドプロピルベタイン[, rauramidopuropirubetain] (n) lauramidopropyl beitaine (cosmetic ingredient) [Add to Longdo]
レステル[, resuteru] (n) (abbr) restaurant hotel [Add to Longdo]
レストラン(P);レストラント[, resutoran (P); resutoranto] (n) restaurant (esp. Western-style) (fre [Add to Longdo]
レストランシアター[, resutoranshiata-] (n) restaurant theater; restaurant theatre [Add to Longdo]
ローラシア[, ro-rashia] (n) Laurasia [Add to Longdo]
ローラシア大陸[ローラシアたいりく, ro-rashia tairiku] (n) Laurasia [Add to Longdo]
ロイホ[, roiho] (n) (abbr) (sl) Royal Host (family restaurant chain) [Add to Longdo]
一見;一現(iK)[いちげん, ichigen] (n) first visit to inn, restaurant, etc. without an introduction [Add to Longdo]
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer [Add to Longdo]
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant, #1,985 [Add to Longdo]
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] restaurant; hotel, #4,662 [Add to Longdo]
餐馆[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant, #8,650 [Add to Longdo]
打包[dǎ bāo, ㄉㄚˇ ㄅㄠ, ] (H.K. term) doggie bag; take-home bag from a restaurant, #10,140 [Add to Longdo]
料理[liào lǐ, ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to handle; the ordinary Japanese word for cooking; cuisine (esp. foreign restaurants), #10,455 [Add to Longdo]
买单[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ, / ] pay the restaurant bill, #11,699 [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]
外卖[wài mài, ㄨㄞˋ ㄇㄞˋ, / ] to go; take out (relates to food bought at a restaurant), #15,759 [Add to Longdo]
饭馆[fàn guǎn, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant, #17,874 [Add to Longdo]
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] proprietor of a shop or restaurant; landlord, #18,361 [Add to Longdo]
酒家[jiǔ jiā, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ, ] restaurant, #21,824 [Add to Longdo]
菜谱[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, / ] menu (in restaurant); recipe; cookbook, #25,436 [Add to Longdo]
点菜[diǎn cài, ㄉㄧㄢˇ ㄘㄞˋ, / ] to order dishes (in a restaurant), #26,154 [Add to Longdo]
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, / ] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong), #26,649 [Add to Longdo]
酒店业[jiǔ diàn yè, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the catering industry; the hotel and restaurant business, #38,851 [Add to Longdo]
入座[rù zuò, ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to seat (sb in a restaurant etc); to take one's seat, #39,518 [Add to Longdo]
约定俗成[yuē dìng sú chéng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄙㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] common usage agreement (e.g. paying one's bill in a restaurant); conventional contract, #41,503 [Add to Longdo]
全聚德[Quán jù dé, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄜˊ, ] Quanjude (famous Chinese restaurant), #44,049 [Add to Longdo]
中国餐馆症候群[Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] Chinese restaurant syndrome [Add to Longdo]
中餐馆[Zhōng cān guǎn, ㄓㄨㄥ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] Chinese restaurant [Add to Longdo]
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, ] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour [Add to Longdo]
埋单[mái dān, ㄇㄞˊ ㄉㄢ, / ] to pay the bill in a restaurant [Add to Longdo]
崔亚琳[Cuī Yà lín, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Charles Yah Lin Trie (Arkansas restauranteur) [Add to Longdo]
川菜厅[chuān cài tīng, ㄔㄨㄢ ㄘㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] a Sichuan restaurant [Add to Longdo]
旋转餐厅[xuán zhuǎn cān tīng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] revolving restaurant [Add to Longdo]
营业时候[yíng yè shí hou, ˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] opening hours (shop, bank, restaurant) [Add to Longdo]
百胜餐饮[bǎi shèng cān yǐn, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
白胜餐饮集团[bǎi shèng cān yǐn jí tuán, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
耳源性[ěr yuán xìng, ㄦˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] aural vertigo [Add to Longdo]
酒馆儿[jiǔ guǎn r, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] a hotel; a restaurant; a wine shop [Add to Longdo]
饭馆儿[fàn guǎn r, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] a restaurant [Add to Longdo]
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
復旧[ふっきゅう, fukkyuu] Wiederherstellung, Restauration [Add to Longdo]
料亭[りょうてい, ryoutei] (japanisches) Restaurant [Add to Longdo]
明治維新[めいじいしん, meijiishin] Meiji-Restauration [Add to Longdo]
津津浦浦[つつうらうら, tsutsuuraura] das_ganze_Land [Add to Longdo]
食堂[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aura \Au"ra\, n.; pl. {Aur[ae]}. [L. aura air, akin to Gr. ?.]
   1. Any subtile, invisible emanation, effluvium, or exhalation
    from a substance, as the aroma of flowers, the odor of the
    blood, a supposed fertilizing emanation from the pollen of
    flowers, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The peculiar sensation, as of a light vapor, or
    cold air, rising from the trunk or limbs towards the head,
    a premonitory symptom of epilepsy or hysterics.
    [1913 Webster]
 
   {Electric aura}, a supposed electric fluid, emanating from an
    electrified body, and forming a mass surrounding it,
    called the electric atmosphere. See {Atmosphere}, 2.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 aura [ora]
   aura
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 aura
   aura
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 aura [ɑura]
   aura
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 aura
   breeze
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top