Search result for

*auman*

(80 entries)
(0.3066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: auman, -auman-
Possible hiragana form: *あうまん*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acinetobacter baumanniiอะซิเนโตแบคเตอร์ โบแมนนี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a silly thing to say. Get into your nice white space suit.Zieh brav deinen weißen Raumanzug an. Unidentified Flying Oddball (1979)
It's this space suit, Your Majesty.Es ist ein Raumanzug. Unidentified Flying Oddball (1979)
This is a special suit. It resists heat.- Der Raumanzug ist hitzebeständig. Unidentified Flying Oddball (1979)
CHILD: Hi, what a space suit!Toll der Raumanzug! The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
And above them, right next to you at Baumanns place, is where we live.Zweitens ... Und dann drüber, gleich neben Ihnen, bei Baumann, da wohnen ja wir. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Good morning, Baumann.Morgen, Baumann. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
You know something, Baumann,Wissen Sie was, Baumann? Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Baumann!Baumann! Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Baumann!Baumann! Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
My God, Baumann, wake up!Mensch Baumann, wach doch auf! Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Some cupcake named Cane decided he didn't need an environment suit.Ein Verrückter namens Cane beschloss, er brauche keinen Raumanzug. Outland (1981)
Reinhart, Reinhart to Becker to Baumann, Number 4 forward now to Brandt back to Albrecht, Number 11 .Reinhart zu Becker, zu Baumann, der Nummer 4, der vor zu Brandt spielt, Rückpass zu Albrecht, der Nummer 11. Victory (1981)
Germany's great Baumann will take the kick.Es ist Baumann, der große deutsche Spieler tritt den Elfmeter. Victory (1981)
Baumann makes a beautiful tackle.Baumann mit herrlichem Körpereinsatz. Victory (1981)
It's Baumann.Das ist Baumann. Victory (1981)
Baumann is brought down in the penalty area.Baumann wird im Strafraum zu Fall gebracht. Victory (1981)
Buy that smart suit you wanted.Kauf dir deinen Traumanzug. L'Argent (1983)
This guy was playing Cosmic Attack while waiting for his shirts.Dieser Kerl spielte Weltraumangriff, während er auf seine Hemden wartete. The Survivors (1983)
There's an environment suit here.Hier hängt ein Raumanzug. 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's too cold to work here without environment suits.Es ist zu kalt, um ohne Raumanzug zu arbeiten. 2010: The Year We Make Contact (1984)
No. - I mean, I didn't know.Entschuldigen Sie, aber das hat doch nicht zufällig etwas damit zu tun dass ich meine Doktorarbeit über Traumanalyse schreiben werde, oder? The Initiation (1984)
No offense, but... is that really you or is that like a space suit... and you're inside some place, maybe just your brain... in a little jar or something like that?Ich will dich nicht kränken, aber siehst du wirklich so aus oder ist das so was wie ein Raumanzug und du steckst da so drin vielleicht, mit einem Gehirn in einem kleinen Gefäß, oder so was in der Art? Short Circuit (1986)
But a guy in a spacesuit shouldn't be too hard to find.Aber ein Mann in einem Raumanzug sollte leicht zu finden sein. The Vindicator (1986)
The nutcase we're after is wearing a spacesuit.Der Irre, hinter dem wir her sind, trägt einen Raumanzug. The Vindicator (1986)
That was no nutcase in a spacesuit.Das war kein Irrer im Raumanzug. The Vindicator (1986)
The guys at ARC are going nuts about some guy who stole a metallic space suit.Bei ARC sind sie außer sich wegen einem, der einen metallischen Raumanzug stahl. The Vindicator (1986)
[Speaking Spanish]Das große Auftaumanöver ist für Sie zum Greifen nah. The Big Thaw (1987)
I must have mistaken their subspace antenna for a weapons cluster.Ich habe ihre Hyperraumantenne für eine Strahlenwaffe gehalten. The Battle (1987)
Just the antidote for my boredom.Hey, mein echter Weltraumanzug sieht aus wie ein Gefrierbeutel. We Are Family (1988)
The third buyer is one August Bauman, from Munich, staying at the Hotel Toulonaise, suite 31 7.Und der dritte Käufer ist August Bauman aus München, er übernachtet im Hotel Toulonaise. Suite 317. The Odd Triple (1988)
- Assistant manager, Herr Bauman.Der Assistent des Managers, Herr BaumanThe Odd Triple (1988)
"Herr August Bauman.""Herr August Bauman." The Odd Triple (1988)
As Herr August Bauman.Als Herr August BaumanThe Odd Triple (1988)
I play Bauman.- Ok. Ich spiele BaumanThe Odd Triple (1988)
Gentlemen... Herr August Bauman.Meine Herren, Herr August BaumanThe Odd Triple (1988)
Robert, see to it that Herr Bauman's man is comfortable.Robert, sorgen Sie dafür, dass es Herr Baumans Angestellter bequem hat. The Odd Triple (1988)
Think about Herr Bauman's bid.Denken Sie über Herrn Baumans Gebot nach. The Odd Triple (1988)
He's not Bauman. He's a fake.- Das ist nicht Bauman, er schwindelt. The Odd Triple (1988)
Goodbye, Mr Bauman.Adieu, Mr. BaumanThe Odd Triple (1988)
Starting with Graumars Chinese and ending up at the Candy Store.Es beginnt bei Grauman's Chinese und endet im Candy Store. Sunset (1988)
Put these spacesuits on!Zieht die Raumanzüge an! Total Recall (1990)
Bauman won't accept anything without written authorisation.Bauman nimmt ohne schriftliche Absegnung nichts an. Crazy People (1990)
- Tell Bauman you have my verbal OK.- Sagen Sie Bauman, ich stimme zu. Crazy People (1990)
A few subspace anomalies.Ein paar Subraumanomalien. Redemption II (1991)
If I did not depend so much on your expertise in space matters, I would have asked for your resignation.Wenn Sie nicht die absolute Expertin in Weltraumangelegenheiten wären, hätte ich Sie um Ihren Rücktritt gebeten. First Contact (1991)
Certainly not, they're spacesuits.Mit Sicherheit nicht. Raumanzüge. American Me (1992)
BAUMAN:BAUMANPassenger 57 (1992)
BAUMAN:BAUMANPassenger 57 (1992)
[BAUMAN GRUNTING](BAUMAN STÖHNT AUF) Passenger 57 (1992)
Hey, who left the ornament on the floor?Hey, wer hat den Baumanhänger auf dem Boden liegen lassen? Christmas (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUMAN    AO1 M AH0 N
AUMANN    AO1 M AH0 N
BAUMAN    B AW1 M AH0 N
NAUMAN    N AW1 M AH0 N
LAUMAN    L AW1 M AH0 N
LAUMANN    L AW1 M AH0 N
NAUMANN    N AW1 M AH0 N
GRAUMAN    G R AO1 M AH0 N
BAUMANN    B AW1 M AH0 N
GRAUMANN    G R AO1 M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst {f}agoraphobia [Add to Longdo]
Raumangst {f}; Klaustrophobie {f}claustrophobia [Add to Longdo]
Raumanzug {m}space suit [Add to Longdo]
Naumanndrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush (Turdus naumanni); Naumann's Thrush [Add to Longdo]
Rötelfalke {m} [ornith.]Lesser Kestrel (Falco naumanni) [Add to Longdo]
Graumantel-Rußalbatros {m} [ornith.]Light-mantled Sooty Albatross [Add to Longdo]
Graumantel-Sturmtaucher {m} [ornith.]Grey-backed Shearwater [Add to Longdo]
Graumanteltyrann {m} [ornith.]Slaty-backed Chat Tyrant [Add to Longdo]
Baumannbülbül {m} [ornith.]Baumann's Greenbul [Add to Longdo]
Graumantelwürger {m} [ornith.]Grey-backed Fiscal [Add to Longdo]
Graumantel-Zaunkönig {m} [ornith.]Grey-mantled Wren [Add to Longdo]
Blaumantel-Paradiesschnäpper {m} [ornith.]Cape Crested Flycatcher [Add to Longdo]
Graumantel-Brillenvogel {m} [ornith.]Grey-backed White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナウマン象[ナウマンぞう, nauman zou] (n) Naumann elephant (extinct) [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
基層文化[きそうぶんか, kisoubunka] (n) (See 表層文化) deep culture; fundamental culture (term created by German folkorist Hans Naumann) [Add to Longdo]
馬を水辺に導く事は出来るが馬に水を飲ませる事は出来ない[うまをみずべにみちびくことはできるがうまにみずをのませることはできない, umawomizubenimichibikukotohadekirugaumanimizuwonomaserukotohadekinai] (exp) (id) You may take a horse to the water, but you cannot make him drink [Add to Longdo]
鶫;鶇[つぐみ;ツグミ, tsugumi ; tsugumi] (n) (uk) thrush (esp. the dusky thrush, Turdus naumanni) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top