ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archeology*

AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archeology, -archeology-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Okay, so here is a additive stereolithograph that I borrowed from Archeology.เอาล่ะ ตรงนี้ เครื่องสเตอริโอไลโตกราฟฟี่ ที่ทำเพิ่มขึ้นมา ที่ฉันยืมมาจากแผนกโบราณคดี The Bones That Weren't (2010)
How does an archeology professor get that good with a whip?ทำไมโปรเฟสเซอร์ด้านวัตถุโบราณ ถึงใช้แส้เก่งล่ะ? The 21-Second Excitation (2010)
- Mm-hmm. - Archeology. Mm-hmm.โบราณคดีวิทยา ฉันกำลังทำการขุดเจาะ Pilot (2015)
"three renowned professors of archeology..."สามนักโบรานณคดีที่มีชื่อเสียง... Trust No One (2015)
Of course, he was an absolute romantic about archeology, convinced that he might be the one to find this mythic vault of riches under the Temple Mount.แน่นอนเขาเป็นพวกคลั่งไคล้ เรื่องโบราณคดี มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค้นพบ Sisters of Dinah (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archeology \Ar`che*ol"o*gy\, n., Archeological
 \Ar`che*o*log`ic*al\, a.
   the branch of anthropology that studies prehistoric people
   and their cultures. Same as {Arch[ae]ology}, etc.
 
   Syn: archaeology, Arch[ae]ology
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top