ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archaeology*

AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archaeology, -archaeology-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archeology

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeology(n) โบราณคดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Excavations (Archaeology)การค้นพบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Photography in archaeologyการถ่ายภาพทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forensic archaeologyนิติโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It represents everything we got into archaeology for.มันเป็นตัวแทนของทุกอย่าง ที่เรา เข้ามาในโลกแห่งโบราณคดี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You and I are very much alike. Archaeology is our religion.คุณกับผม เราเหมือนกันมาก โบราณคดีเป็นศาสนาของเรา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Your methods of archaeology are too primitive for me.วิธีทางโบรารคดีของคุณมัน พื้นฐานเกินไป สำหรับฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Archaeology is the search for fact not truth.โบราณคดี... คือการการค้นคว้า เพื่อหาความจริง... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The quest for the Grail is not archaeology.การคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ เรื่องทางโบราณคดี Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You call this archaeology?แกเรียกอย่างนี้ว่าโบราณคดีหรือ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, may I have the Archaeology department, please?ช่วยต่อแผนกโบราณคดีให้ผมหน่อยครับ The Red Violin (1998)
This guy was possibly killed by something dinosaur-related, but it was probably a model or something from the archaeology department.ผู้ชายคนนี้อาจจะถูกฆ่าโดยสัตว์ที่มี ลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ แต่มันอาจเป็นหุ่นจำลองหรืออะไรบางอย่างจาก แผนกโบราณคดี 65 Million Years Off (2007)
Yeah, the archaeology department was going under.ใช่ แผนกโบราณคดี กำลังจะถูกปิด 65 Million Years Off (2007)
I teach archaeology and medieval history at Forman College.สอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยฟอแมน Return to House on Haunted Hill (2007)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Hi, you've reached Eric Powell at Archaeology magazine. Leave a message.สวัสดีครับ ผมเอริคจากนิตยสารArchaeology ฝากข้อความไว้ครับ Julie & Julia (2009)
I was just asking Angela if she could do some 3-D modeling of a, um, shattered femur that I was given by the archaeology department.ผมแค่กำลังถามแองเจล่าว่า เธอจะสามารถทำ เอ่อ.. โมเดล3มิติของ.เอ่อ... The X in the File (2010)
Third floor, same room as the Archaeology Club.ชั้นสาม ห้องเดียวกับชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Hi, we're looking for the Archaeology Club.สวัสดี เรากำลังตามหา ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
We're just heading for the Archaeology Lit Club, actually.จริง ๆ แล้ว เรากำลังมุ่งหน้าไปชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Welcome to the Lit Club. Or was it the Archaeology Club?ยินดีต้อนรับสู่ชมรมหนังสือพิมพ์ หรือ ชมรมโบราณคดี? From Up on Poppy Hill (2011)
We're down to two members. The Archaeology Club is doomed.พวกเรามีกันสองคน ที่อยู่ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Archaeology?- โบราณคดี? Face Off (2011)
We preferred to view them as an accessible way for the public to get introduced to archaeology.เราชอบที่จะแสดงหนังสือพวกนั้น ให้สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ เพื่อแนะนำให้รู้จักกับโบราณคดี The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Hi. St. Matthew's University, please, archaeology department.ไฮ, มหาวิทยาลัยเซนต์แมธทิว, แผนกโบราณคดีด้วยค่ะ Two of a Kind (2013)
- The archaeology department. - St. Matthew.แผนกโบราณคดี เซนต์แมทธิว Two of a Kind (2013)
I'm in the archaeology building at St. Matthew's University.ฉันอยู่ที่อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยเซนต์แมทธิว Two of a Kind (2013)
It's an awful lot of people wandering around an archaeology building for a Sunday afternoon.มันน่ากลัวมาก หลายคนพเนจรไป รอบตึกโบราณคดีในวันหยุดวันอาทิตย์ Two of a Kind (2013)
Three renowned professors of archaeology,สามนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียง Sisters of Dinah (2015)
Hi, you've reached Eric Powell at Archaeology magazine.Hier Eric Powell vom Archaeology Magazine. Julie & Julia (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHAEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archaeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古墓[gǔ mù, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ, ] old tomb (archaeology), #20,356 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Ethnoarchäologie {f}ethnoarchaeology [Add to Longdo]
Stadtarchäologie {f}urban archaeology [Add to Longdo]
Unterwasserarchäologie {f}maritime archaeology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology [Add to Longdo]
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
聖書考古学[せいしょこうこがく, seishokoukogaku] (n) Biblical archaeology [Add to Longdo]
石蓋[いしぶた, ishibuta] (n) capstone in a cist (archaeology); dolmen burial chamber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archaeology \Ar`ch[ae]*ol"o*gy\ ([aum]r`k[-e]*[o^]l"[-o]*j[y^]),
   n. [Gr. 'archaiologi`a; 'archai^os ancient (fr. 'archh`
   beginning) + lo`gos discourse, le`gein to speak.]
   The science or study of antiquities, esp. prehistoric
   antiquities, such as the remains of buildings or monuments of
   an early epoch, inscriptions, implements, and other relics,
   written manuscripts, etc.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top