ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aesthetics*

EH0 S TH EH1 T IH0 K S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aesthetics, -aesthetics-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthetics[N] สุนทรียศาสตร์, See also: การศึกษาความงาม, Syn. philosophy of beauty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture aestheticsสุนทรียศาสตร์ฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Environment (Aesthetics)สิ่งแวดล้อม (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Nature (Aesthetics)ธรรมชาติ (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Aesthetics สุนทรียภาพ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aesthetics have always been very important to meสุนทรียศาสตร์ มักมีความสำคัญต่อผมมาก Art Imitates Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียภาพ[N] aesthetics, Example: การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง, Thai definition: ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้
สุนทรียศาสตร์[N] aesthetics, See also: esthetics, Example: เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุนทรียภาพ[n.] (suntharīyaphāp) EN: aesthetics   
สุนทรียศาสตร์[n.] (suntharīyasāt) EN: aesthetics   

CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETICS EH0 S TH EH1 T IH0 K S
ANAESTHETICS AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthetics (n) ˈiːsθˈɛtɪks (ii1 s th e1 t i k s)
anaesthetics (n) ˌænɪsθˈɛtɪks (a2 n i s th e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美学[měi xué, ㄇㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] aesthetics, #10,517 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ästhetik {f}aesthetics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
感性論[かんせいろん, kanseiron] (n) aesthetics; esthetics [Add to Longdo]
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements [Add to Longdo]
審美学[しんびがく, shinbigaku] (n) aesthetics [Add to Longdo]
耽美[たんび, tanbi] (n) aesthetics [Add to Longdo]
美育[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study [Add to Longdo]
美学[びがく, bigaku] (n,adj-no) esthetics; aesthetics; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthetics \[AE]s*thet"ics\, Esthetics \Es*thet"ics\ (?; 277),
   n. [Gr. ? perceptive, esp. by feeling, fr. ? to perceive,
   feel: cf. G. [aum]sthetik, F. esth['e]tique.]
   The theory or philosophy of taste; the science of the
   beautiful in nature and art; esp. that which treats of the
   expression and embodiment of beauty by art.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top