ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*additives*

AE1 D AH0 T IH0 V Z   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: additives, -additives-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Food additivesวัตถุเจือปนในอาหาร [TU Subject Heading]
Additivesสารเคมีที่เติมเข้าไปในยางเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ ตามต้องการ สารเติมแต่งมีด้วยกันหลายประเภท ตัวอย่างเช่น สารต้านปฏิกิรยาออกซิเดชัน สารกันไฟฟ้าสถิต สารเพิ่มสี สารหน่วงการติดไฟ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Additivesสารเสริม, การเติมสารตัวอื่น, สารที่ผสมในอาหาร [การแพทย์]
Additives, Miscellaneousสารปรุงแต่งอื่นๆ [การแพทย์]
Additives, Partiallyเสริมกันบางส่วน [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Adjunctsสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Necessitiesสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Food Additivesอาหาร,สารผสม,สารผสมอาหาร,สารเจือปนในอาหาร,อาหารเสริม,สารเสริมอาหาร,วัตถุเจือปนในอาหาร [การแพทย์]
Food Additives, Intentionalสารเสริมอาหารชนิดที่ตั้งใจเติมลงไป [การแพทย์]
Food Additives, Nonintentionalสารเสริมอาหารชนิดที่อยู่ในอาหารโดยไม่ตั้งใจ [การแพทย์]
food additivesสารปรุงแต่งอาหาร, สารที่ใส่ในอาหารเพื่อการถนอมอาหารหรือทำให้อาหารน่ารับประทาน สารเหล่านี้บางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สารปรุงแต่งที่นิยมใส่  เช่น ผงชูรส เกลือแกง  น้ำส้มสายชู สารกันบูด  สี และกลิ่นต่าง ๆ ที่ใช้ผสมอาหาร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Food additives. It's food additives.อาหารเป็นพิษ, อาหารเป็นพิษแหง ๆ Mannequin (1987)
And using foods additives, We induce the chemical pregnancy.และใช้การให้สารอาหาร เราทำให้เกิดการตั้งครรภ์เทียม Æon Flux (2005)
I know it's illegal! There's no additives or preservatives in it.ฉันรู้ว่ามันผิด แต่นี่ไม่ได้ใส่สารกันบูด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Well, Miami's gasoline comes from the same central distribution point, individual stations, they add unique additives.แต่ น้ำมันในไมอามี่มาจากแหล่งกระจายน้ำมันกลางเดียวกัน แต่ละสถานี เขาก็จะเพิ่มตัวประกอบเฉพาะของแต่ละที่เอง Won't Get Fueled Again (2008)
The additives used to strengthen the bacterial capsulesมีสารเร่งให้แบคทีเรียแข็งแกร่งขึ้น Amplification (2009)
In your anthrax program. I just said we don't use those additives.ผมเพิ่งบอกว่าพวกเราไม่ได้ใช้สารเร่งตัวที่ว่า Amplification (2009)
Well,we got some food and cosmetic additives and a shot of isopropyl.เราพบอาหารบางอย่างและเครื่องสำอาง ที่ถูกเติมลงไป และไอโซโพรพิล Bolt Action (2009)
We're dialing back the additives to deliver the highest quality all-American product you people deserve.เราย้อนกลับไปหา สารเติมแต่ง เพื่อมอบสินค้าอเมริกัน\ที่คุณภาพดีที่สุดทุกชนิด 55 00: 01: There Will Be Blood (2012)
They make food additives, namely high-fructose corn syrup.พวกเขาผลิตส่วนผสมในอาหาร ที่เรียกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ทำจากข้าวโพด There Will Be Blood (2012)
I knew it was meat, but there were so many additives.ฉันรู้ว่ามันเป็นเนื้อ แต่มันมีส่วนผสมหลายอย่าง The Partners in the Divorce (2012)
She's feeding her captives soil additives?เธอให้อาหารเหยื่อด้วยปุ๋ยเหรอ The Good Earth (2012)
No chemicals, no additives.ไม่มีสารปรุงแต่ง The Method in the Madness (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITIVES    AE1 D AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
additives    (n) ˈædɪtɪvz (a1 d i t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzstoff {m}; Zusatz {m}; Additiv {n} | Zusatzstoffe {pl}; Zusätze {pl}; Additive {pl}additive | additives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives [Add to Longdo]
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top