ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*access method*

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: access method, -access method-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SAM (sequential access method)แซม (วิธีเข้าถึงโดยลำดับ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential access method (SAM)วิธีเข้าถึงโดยลำดับ (แซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access method๑. วิธีเข้าถึง๒. โปรแกรมสำหรับเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access method๑. วิธีเข้าถึง๒. โปรแกรมสำหรับเข้าถึง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct access method (DAM)วิธีเข้าถึงโดยตรง (แดม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DAM (direct access method)แดม (วิธีเข้าถึงโดยตรง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISAM (indexed sequential access method)ไอแซม (วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indexed sequential access method (ISAM)วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี (ไอแซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VSAM (virtual storage access method)วีแซม (วิธีเข้าถึงหน่วยเก็บเสมือน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual storage access method (VSAM)วิธีเข้าถึงหน่วยเก็บเสมือน (วีแซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访 / ] access method [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugriffsart {f}; Zugriffsverfahren {n}access method [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] (n) {comp} access method [Add to Longdo]
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] (n) {comp} access method [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[, komon'akusesumesoddo] (n) {comp} common access method; CAM [Add to Longdo]
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] (n) {comp} basic access method [Add to Longdo]
区分編成法[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] (n) {comp} BPAM; Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
索引順編成ファイル[さくいんじゅんへんせいファイル, sakuinjunhensei fairu] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method file; ISAM file [Add to Longdo]
順編成法[じゅんへんせいほう, junhenseihou] (n) {comp} BSAM; Basic Sequential Access Method [Add to Longdo]
接続方式[せつぞくほうしき, setsuzokuhoushiki] (n) {comp} access method [Add to Longdo]
多元接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] (n) {comp} multiple access methods (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
多重索引順編成法[たじゅうさくいんじゅんへんせいほう, tajuusakuinjunhenseihou] (n) {comp} MISAM; Multikey Indexed Sequential Access Method [Add to Longdo]
通信アクセス方式[つうしんアクセスほうしき, tsuushin akusesu houshiki] (n) {comp} Telecommunication Access Method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] basic access method [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] BSAM, Basic Sequential Access Method [Add to Longdo]
多重索引順編成法[たじゅうさくいんじゅんへんせいほう, tajuusakuinjunhenseihou] MISAM, Multikey Indexed Sequential Access Method [Add to Longdo]
通信アクセス方式[つうしんアクセスほうしき, tsuushin akusesu houshiki] Telecommunication Access Method [Add to Longdo]
接続方式[せつぞきほうしき, setsuzokihoushiki] access method [Add to Longdo]
多元接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top