Search result for

*absent-minde*

(58 entries)
(1.4021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absent-minde, -absent-minde-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent-minded[ADJ] ใจลอย, See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย, Syn. inattentive, absent, unmindful, Ant. attentive, observant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Both absent-minded.- ทั้งบ๊องๆ The Great Dictator (1940)
I like absent-minded people.ฉันชอบคนบ๊องๆไม่เต็มนะ The Great Dictator (1940)
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล The Great Dictator (1940)
She's such an absent-minded girl.เด็กคนนั้นยิ่งเอื่อยเฉื่อยอยู่ 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absent-mindeEven smart folks becomes absent-minded at times.
absent-mindeHe often leaves his umbrella behind absent-mindedly.
absent-mindeIf someone remarked enviously: "They say that in Africa the sky is always blue," she was likely to reply absent-mindedly: "Yes, and won't it be nice to have a proper house after all these years."
absent-mindeI was absent-minded momentarily.
absent-mindeI went past my stop absent-mindedly.
absent-mindeJim is what is called an absent-minded student.
absent-mindeWhile he was talking, I guess I was absent-minded.
absent-mindeYou're really absent-minded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม่อ[V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
ขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผลอสติ[V] be absent-minded, Syn. เผอเรอ, เผลอไผล, Example: ผมเผลอสติเอื้อมไปจับมือเธอ เพราะคิดว่าเรายังรักกันอยู่, Thai definition: หลงลืมเพราะขาดสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
ขี้หลงขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ
เคลิบเคลิ้ม[V] be in a dreamy state, See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep, Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้ม และมีประสานหลอนทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเสพติดได้ง่าย, Thai definition: ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
เผลอไผล[V] unconscious, See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded, Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม, Ant. รอบคอบ, Example: หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
เป๋อ[V] absent-minded, See also: vacant, blank, stupid, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ, Example: แกอายุมากขนาดนั้นแล้ว ก็คงต้องเป๋อบ้าง, Thai definition: หลงลืม
ตาลอย[V] be absent-minded, See also: be inattentive, be listless, Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ, Example: เขามัวแต่ตาลอยนึกถึงแฟนสาว เลยไม่ได้ยินฉันเรียก, Thai definition: อาการที่ตาเหม่อนึกถึงสิ่งอื่น ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ใจลอย[V] be absent-minded, See also: be dreamy, be inattentive, Syn. เหม่อลอย, Example: บรรดาผู้ที่นั่งฟังเทศน์นั่งพนมมืออยู่อย่างนั้น แต่ใจลอยไปถึงไหนๆ ก็ไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมอะไร, Thai definition: มีความรู้สึกเลื่อยลอยอย่างเผลอตัว
ใจลอย[ADJ] absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน
ตกอยู่ในภวังค์[V] be absent-minded, Example: เธอกำลังตกอยู่ในภวังค์ เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยิน, Thai definition: พะวงคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่รับรู้สิ่งที่อยู่หรือเกิดขึ้นตรงหน้า
เหม่อลอย[ADJ] absent-minded, See also: inattentive, vacant, abstracted, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหม่อลอย
เหม่อลอย[V] be absent-minded, See also: be vacant, be abstracted, be inattentive, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เขาเอาแต่นั่งเหม่อลอยไปวันๆ ไม่ทำงานทำการอะไรเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded   FR: distrait ; absent ; rêveur
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   
เผลอสติ[v. exp.] (phloē sati) EN: be absent-minded   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absent-minded    (j) - (a2 b s @ n t - m ai1 n d i d)
absent-mindedly    (a) - (a2 b s @ n t - m ai1 n d i d l ii)
absent-mindednes    (n) - (a2 b s @ n t - m ai1 n d i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesabwesend; zerstreut {adj}absent-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person [Add to Longdo]
上の空;うわの空[うわのそら, uwanosora] (adj-na,n) inattention; absent-mindedness [Add to Longdo]
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, ] absent-minded [Add to Longdo]
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, ] absent-minded; to lose spirit; despondent [Add to Longdo]
恍忽[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, ] in a trance; in ecstasy; absent-minded [Add to Longdo]
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, ] entranced; absent-minded; distracted [Add to Longdo]
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, ] absent-minded; in a trance [Add to Longdo]
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, ] absent-minded; one's mind is wandering [Add to Longdo]
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, / ] absent-minded; one's mind is wandering [Add to Longdo]
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, / ] absent-minded; one's mind is wandering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top