ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aback*

AH0 B AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aback, -aback-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback(adv) งงงวย
aback(adv) ถอยหลัง, Syn. back, backward
pickaback(adj) ที่อยู่บนไหล่, See also: อยู่บนหลัง, Syn. pickapack, pickpack
pickaback(vi) อยู่บนไหล่, See also: อยู่บนหลัง, Syn. pickapack, pickpack
pickaback(vt) อยู่บนไหล่, See also: อยู่บนหลัง, Syn. pickapack, pickpack
take aback(phrv) ทำให้ตกใจและสับสนมาก
taken aback(idm) อึ้ง, See also: ตกตะลึง, ตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj., adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง, ผงะ, งง, ถอยหลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kabackosomesคาแบคโคโซม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hollaback girl(slang) ผู้หญิงที่ยอมผู้ชายทุกอย่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm like taken aback by this.ผมถึงกับผงะเมื่อได้ยินประโยคนี้ The Corporation (2003)
- We were taken aback.-เราตกใจ An American Haunting (2005)
The boy is very taken aback by all this as well.พวกเด็กๆ ของผม ก็ตกใจกับเรื่องนี้เหมือนกัน Fly, Daddy, Fly (2006)
Well, I'm - I'm taken aback.ผมแปลกใจนะเนี่ย Cassandra's Dream (2007)
I'm sorry. I'm a little taken aback.ขอโทษ ผมตกใจนิดหน่อย The Day the Earth Stood Still (2008)
For example, I'm sure he'd be delightfully taken aback if you clean your apartment.ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ เรื่องอื่นละ อย่างเช่นฉันว่าเขาคง ตะลึงเลยละ The Gorilla Experiment (2009)
I am not surprised you're so taken aback.ฉันไม่แปลกใจเลยที่เธอผงะ Studies in Modern Movement (2011)
It should feel good, but I think I was taken aback a little.มันรู้สึกดีนะ แต่ ฉันคิดว่า ฉันตกใจนิดหน่อย Miss Ripley (2011)
It's just, I might have been a little bit taken aback to find out that you had... researched with someone else.มันแค่.. ฉันไม่เคยรู้มาก่อน ว่าคุณเคยทำการค้นคว้าแบบนี้ Pandora (2012)
I-I... Sorry, I have to say I'm somewhat taken aback.ผมคงต้องบอกว่า ผมงงจริงๆ Manchester by the Sea (2016)
Yourfriend, Schabacker of the FBI.Dein Freund Schabacker vom FBI. The Corruptor (1999)
No more "puf-puf" with the tabacco stick.Kein Rauchen mit dem Tabackstäbchen. Doing the Backstroke (2007)
- I'm not talking to you, stupid!- Du Haback bist nicht gefragt. Frontier(s) (2007)
Where're you hiding, creep?Wo ist mein kleiner Haback? Frontier(s) (2007)
Creep, huh?Hier ist der kleine Haback! Frontier(s) (2007)
This is my underprivileged mentee, Hollaback Atcha.Das ist mein unterpriviligierter Schüler, Hollaback Atcha. Truer Lies (2009)
Ganja. Wacky tabacky.- Wacky tabacky. You Are Here (2013)
A beautiful day to make pizzaEin schöner Tag zum Pizzabacken Lady and the Tramp (1955)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abackI was completely taken aback by her reasoning.
abackWalter was taken aback by John's cruel insult.
abackI was taken aback by his rudeness.
abackI was taken aback by a thunderclap.
abackI was taken aback at the shadow.
abackI was quite taken aback at their bad manners.
abackWhen I first met him, I was taken aback by his unexpected question.
abackI was taken aback by the news.
abackI was taken aback at the answer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผงะหงาย(v) stop short, See also: be taken aback, draw back, Example: เขาวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ผมตกใจแทบผงะหงาย, Thai Definition: แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน
ขี่หลัง(v) ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai Definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
ผงะ(v) draw back, See also: stop short, to be taken aback, shrink back, Syn. ชะงัก, ชะงักงัน, Example: เขาถึงกับผงะเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านตัวเอง, Thai Definition: แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน
ตะลึง(v) be dumbfound, See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be sp, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงเมื่อเห็นความงามของธรรมชาติ ที่ยังคงสวยสดงดงามราวกับภาพวาด, Thai Definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี่หลัง[khī lang] (v, exp) EN: ride piggyback ; ride pickaback ; ride on one's back
สะดุ้ง[sadung] (v) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised  FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งเฮือก[sadung heūak] (v, exp) EN: be taken aback
ตะลึง[taleung] (v) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured
ทำให้งง[thamhai ngong] (adv) EN: aback ; stump
ถอยหลัง[thøi lang] (adv) EN: aback  FR: à reculons ; en arrière
ตกตะลึง[toktaleung] (adj) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABACK AH0 B AE1 K
SCHABACKER SH AA1 B AE2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aback (a) ˈəbˈæk (@1 b a1 k)
huckaback (n) hˈʌkəbæk (h uh1 k @ b a k)
pickaback (a) pˈɪkəbæk (p i1 k @ b a k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backwind { m }caught aback (wind) [Add to Longdo]
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos { adj } | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback [Add to Longdo]
rückwärts; zurück { adv }aback [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はっと;ハッと[hatto ; hatsu to] (adv, n, vs) (on-mim) taken aback [Add to Longdo]
仰け反る;仰けぞる;仰反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n, vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P) [Add to Longdo]
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp, v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless [Add to Longdo]
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp, v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback [Add to Longdo]
呆気(P);あっ気;飽気[あっけ, akke] (n) taken aback; dumbfounded; (P) [Add to Longdo]
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u, vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback [Add to Longdo]
裏帆[うらほ, uraho] (n) (1) sail with the wind at its back; (adv) (2) aback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aback \A*back"\ ([.a]*b[a^]k"), adv. [Pref. a- + back; AS. on
   b[ae]c at, on, or toward the back. See {Back}.]
   1. Toward the back or rear; backward. "Therewith aback she
    started." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Behind; in the rear. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) Backward against the mast; -- said of the sails
    when pressed by the wind. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To be taken aback}.
    (a) To be driven backward against the mast; -- said of the
      sails, also of the ship when the sails are thus
      driven.
    (b) To be suddenly checked, baffled, or discomfited.
      --Dickens.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aback \Ab"ack\ ([a^]b"ak), n.
   An abacus. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aback
   adv 1: having the wind against the forward side of the sails;
       "the ship came up into the wind with all yards aback"
   2: by surprise; "taken aback by the caustic remarks"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top