Search result for

*饥寒交迫*

(35 entries)
(0.208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 饥寒交迫, -饥寒交迫-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty [Add to Longdo]
饥寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The starving walkers suffer.[CN] 让那些饥寒交迫的迁徙者们饱受折磨 March of the Penguins (2005)
Wagon's busted, cold and miserable, everything's ruined.[CN] 马车坏了 饥寒交迫 一切都被毁了 Mulan 2: The Final War (2004)
In one of my darkest hours, cold and lost in the Wudang Mountains, my life was saved by a small yellow bird.[CN] 在我人生最黑暗之时 我迷失在武当山中 饥寒交迫 一只小黄鸟救了我一命 The Heavenly and Primal (2014)
Those Indians are dying of cold and starvation in that prison.[CN] 那些印第安人在监狱里饥寒交迫生命垂危 Cheyenne Autumn (1964)
And when we're cold, when we cry[CN] *哪怕饥寒交迫 双眼婆娑* Holy Motors (2012)
A hungry winter's night...[CN] 一个饥寒交迫的冬夜 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
I don't know if she's hungry or cold.[CN] 还是饥寒交迫(好象台湾某阿姨的话啊) Where the Heart Is (2000)
I was hungry, I was cold, but I kept going.[CN] 饥寒交迫 从不停步 Persepolis (2007)
- So many are cold, shivering in the night.[CN] 很多饥寒交迫的人 Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Its people were starving and turning to revolution.[CN] 它的人民饥寒交迫,转而投身革命。 Orthodoxy: From Empire to Empire (2009)
All because a mother loved a chick... that wasn't her own.[CN] 饥寒交迫 They starve... 最后死于 and die... 没人照顾 from neglect. The Jungle Book (2016)
Look sir, the wind took our tent, we are starving and we need a place to spend the night[CN] 看,先生,风把我们的帐篷刮跑了, 我们现在饥寒交迫, 你能不能找个地方让我们过一夜? The Motorcycle Diaries (2004)
Then I'll divorce you. Wouldn't it be nice if you bought something for Mammy, too?[CN] 我梦见自己饥寒交迫 Gone with the Wind (1939)
"and hungry and weary..."[CN] "饥寒交迫 衣衫褴褛..." "and hungry and weary..." The Peanuts Movie (2015)
A frightened, starving, haIf-naked young woman who wants to find her father.[CN] 一个饥寒交迫,饱受惊吓... 衣衫半裸,千里寻父的女子 Wild Wild West (1999)
By what right do you keep them so oppressed, starved, and exhausted?[CN] 甚至无情地压迫他们 使他们精疲力竭 饥寒交迫 Even the Rain (2010)
He'd been thrown into a dank dungeon where one slowly dies of cold and hunger.[CN] 他被打入阴冷的大牢 让他慢慢死于饥寒交迫 Tales of the Night (2011)
I'm cold. I'm wet. I'm going home.[CN] 我饥寒交迫 我要回家了 Evan Almighty (2007)
The dinosaurs froze and starved to death.[CN] 恐龙饥寒交迫致死 The dinosaurs froze and starved to death. The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
And so in the grim north of Nebraska with less than 700 miles to go and over 800 miles of pain and hunger behind them the Cheyenne nation broke apart.[CN] 于是在内布拉斯加北部的严寒中... ...已经饥寒交迫的走过了800英里的路... ...还有700英里要走的时候... Cheyenne Autumn (1964)
I always dreaded the thought that she might wind up with some starving actor in the theater.[CN] 我经常担心她会找个剧院里饥寒交迫的演员 Cassandra's Dream (2007)
AJ, do you know what we did in South Africa when we were starving?[CN] AJ 你知道我们在南非饥寒交迫时 我们都干过些什么吗 Summer in February (2013)
By the winter of 1942, his armies were freezing and starving in the snows of Russia, where his best general had died of a heart attack and America had entered the war.[CN] 到了1942年冬季 他的军队在俄国的大雪中饥寒交迫 而他最好的将军死于心脏病 Conspiracy (2001)
While the starving mob burns London.[CN] 而饥寒交迫的群众 正在伦敦闹革命 The Constant Gardener (2005)
Hunger... cold... fatigue.[CN] 饥寒交迫 精疲力尽 Senso (1954)
Grapes of Wrath.[CN] 《愤怒的葡萄》 Grapes of Wrath. (注: 斯坦贝克作品,讲述了三十年代经济危机下饥寒交迫的逃荒破产农民的故事) Goats (2012)
Two or three thousand people that are crazy with worry... heading out for 700 jobs.[CN] 两三千饥寒交迫的人 赶往西部抢夺800个工作机会 The Grapes of Wrath (1940)
Bunch of starving', freezing' boys, killin' each other so the rich people can stay rich.[CN] 成群的饥寒交迫的孩子 彼此厮杀 为了让富人们继续富有 The First Taste (2008)
And then in one tragic instant after 500 miles and many weeks of desperate flight hope was gone.[CN] 然而就在一瞬间... ...在500英里的长途跋涉和几个星期的饥寒交迫后... ...希望破灭了 Cheyenne Autumn (1964)
A cold, hungry army... two thousand miles from home... doing what every Russian wants... leaving our country with all possible speed.[CN] 这个饥寒交迫的军队 远离家乡2000英里 像我们希望的那样 War and Peace (1956)
We do not ask for your poor or your hungry![CN] 我们不需要你们一贫如洗 或是饥寒交迫 The Boondock Saints (1999)
Not just some poor, starving blanket-heads trying to go home![CN] 而不是现在这些裹着头巾饥寒交迫只是想着回家的可怜人! Cheyenne Autumn (1964)
Meanwhile, he's starvin', 'cause every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're servin'... is North Atlantic scrod with Quaker State.[CN] 与此同时 他饥寒交迫 因为每次想吃东西 唯一的特餐就是... 北大西洋鳕鱼 Good Will Hunting (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top