Search result for

*迟了*

(51 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 迟了, -迟了-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟了[chí le, ㄔˊ ㄌㄜ˙, / ] late [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Open your eyes.[CN] 不 已经太迟了 The Final Problem (2017)
-No.[CN] 我上班已经迟了 我和她快速吻别后,就走了 Houston, We Have a Problem! (2016)
...into the European Union was preceded by a series of government reforms.[CN] 快,我们已经迟了 Toni Erdmann (2016)
I was in bands.[CN] 但一切都太迟了 The Widow Maker (2017)
Your joking has gone too far.[CN] 为什么推迟了我的回国 The Last Princess (2016)
Going forward one hour.[CN] 去申诉我的救济金被取消时又迟了一小时 T2 Trainspotting (2017)
-Kato![CN] 但是... 太迟了 Gantz: O (2016)
Send six foot soldiers down there now.[CN] 已经太迟了 Escalation (2016)
You're not a girl.[CN] 室友我来迟了 起来 Raw (2016)
- It is a warning.[CN] - 不,我说的是"太迟了" La La Land (2016)
I'm not the one under examination here.[CN] 但他为了狱友的安全延迟了自己的释放 也是事实 Character and Fitness (2017)
You need to let him go.[CN] 我遇到他的那一刻就已经迟了 You Get Me (2017)
I think in the case of humanization. They wanted...[CN] - 太迟了 已经完成结合 Attraction (2017)
Iran's number of centrifuges went up exponentially, to 20,000, with a stockpile of low enriched uranium.[CN] 如果说他们的核发展被推迟了一年 我丝毫不会惊讶 Zero Days (2016)
I appreciate that it's late notice.[CN] 我明白 很感谢 虽然有点迟了 All Hell (2016)
- Truth about what?[CN] 这次就不要再迟了 Character and Fitness (2017)
We're going to Angel Grove.[CN] 我们太迟了 Power Rangers (2017)
But you're not someone who meets with people, right?[CN] 你来迟了 Master (2016)
You have time to take one of those test-tutoring courses.[CN] 你只是申请的太迟了 The Times They Are A-Changin' (2016)
I'm here to tell you the truth.[CN] 记住 你不喜欢上次迟了的感觉 Character and Fitness (2017)
-Or is that not it?[CN] -被延迟了 No Use Crying Over Meat (2016)
I'm pregnant, Debs.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs21\bord1\shad1\2cH111211\b0}再不走我就要迟了 {\fnMicrosoft YaHei\fs14\bord1\shad1\2cH111211\b0}I'm gonna be late. The F Word (2016)
Let's make this quick.[CN] 我们太迟了 Little Boy Lost (2016)
- It'is fortunately only a month.[CN] 美国宇航局的研制阿波罗5号计划 推迟了一个月 The Day Will Come (2016)
So I'm begging for one last chance.[CN] 假如一切都太迟了 珊 那么你告诉我 我会离开你 并从此走出你的生活 The Secret of Sales (2017)
That's all we have on the Squire rescue.[CN] 凯西,这招或许三、四天前会有用 但现在已经太迟了 Chapter 55 (2017)
There.[CN] 不行太迟了 Raw (2016)
Has been pushed.[CN] 这意味着 这项能提供很多全日制工作岗位的计划 meaning the start date for hiring full -time positions -被推迟了 Messengers (2016)
-That's not true.[CN] 对亚里沙来说太迟了 她无法插话 Love Is in the Air (2016)
Um... probably hard for you to tell, though.[CN] 抱歉我来迟了 刚刚在五月花号上蹲了会儿坑 Pilgrim Rick (2016)
You're too late for a rescue.[CN] 你来的忒迟了点 The rescue? I Am Wrath (2016)
The commander on site will take full responsibility. That's me. (Taebaek Corps Command)[CN] 等美军来支援处理就太迟了 Episode #1.2 (2016)
A daring thief, to steal from the king.[CN] 请原谅我来迟了 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
No, no, I have to be able to work. Am I gonna lose my arm?[CN] 我只知道我必须找到达瑞卡 但我发现得太迟了 By Dawn's Early Light (2016)
Then, this week I saw him on TV again.[CN] 等我知道时候已经太迟了 X-Men: Apocalypse (2016)
In any case, thank you for being able to free up some time.[CN] 哎哟 不好意思我来迟了 Master (2016)
Are you incapable of boiling an egg? ![CN] 抱歉 老爷 我今早有些迟了 The Abominable Bride (2016)
You know, for a guy who moves as fast as me,[CN] 又迟了 X-Men: Apocalypse (2016)
It won't be like that.[CN] 然而太迟了 The BFG (2016)
- if I'm up here, can I?[CN] 你把我关起来 Well, I can't bring the boy back up -我怎么取回遗体 -太迟了 Decomp of a Stuck Pig (2016)
You must take me.[CN] 你没法秘密瞒着我 太迟了 The BFG (2016)
Make sure you tell them that.[CN] 等他们有能力暗中操纵拉我下台 And by the time they can pull the strings to force me out, 那就太迟了 it'll be too late. Paradigm Shift (2017)
What do you mean you're at your mom's house?[CN] 伙计 我迟了点 现在在我妈妈家 Tramps (2016)
Eventually, I let on to it. It was the clocks.[CN] 去社保部解释我为何丢了工作时又迟了一小时 T2 Trainspotting (2017)
Cute.[CN] 我有迟了 为一方。 Nerve (2016)
You know, it's funny, because the last time I was in the Canadian embassy,[CN] 你推迟了安理会的投票 Snap Back (2016)
What about the woman thing where the sharia law is back?[CN] 坎大哈凑热闹有点太迟了 Whiskey Tango Foxtrot (2016)
- Who's there?[CN] 如果你是来求沃什让你回来的 你来得太迟了 Sexy Rollercoasters (2017)
I'm sure they are all worthy get it, Khan,[CN] 一切都太迟了,该死的都死了。 Guardians (2017)
Joe's father?[CN] 现在太迟了 Loose Lips (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top