ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*谬误*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 谬误, -谬误-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every Christian's conscience should tell him the difference between black and white[CN] 可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心... Mother Joan of the Angels (1961)
Even I knew more from reading the newspaper reports than she from her frequent visits.[CN] 变得谬误失实 我这个外人从报纸上读到的 甚至比她这位常客能提供的还多 Murder on the Orient Express (1974)
The second concerns the inevitable fallacy of experimental science in respect to the field of organic life.[CN] 第二个不可避免的谬误就是 试验法是有机生命研究 必不可少的一部分 Earthlings (2005)
It doesn't make any sense.[CN] 有太多的谬误 The Last Supper (2012)
Now, I don't know what information you have or where you got it from, but it is dead wrong.[CN] 现在,我不知道 你是从哪儿 得来的那些消息 但绝对是谬误 Episode #2.10 (1990)
feeling as though every axiom in your life turned out to be false... and there was actually nothing.[CN] 感觉你生命中的每一句箴言都成了谬误 万事皆空 The End of the Tour (2015)
The prosecution's claim of proven evidence... that is the biggest error to this case.[CN] 检察官所谓的明确证据... 及真确的陈述... 就是本案的最大谬误 Miracle in Cell No. 7 (2013)
I've said the thing which is not true.[CN] 我已经与谬误 Gladiatress (2004)
I wish you, while listening, to find there the true continuity error... with your next destiny.[CN] 我祝愿你们 在聆听的时候 可以在你们下一场宿命里... 找到那真正的从始至终的谬误 Khan Khanne (2014)
The Pernat has proved a mistake, your mistake.[CN] 普纳特证实了你的谬误 Golem (1980)
Error'?[CN] 谬误 Miracle in Cell No. 7 (2013)
The concept of coincidence is erroneous.[CN] 巧合这个概念本身就是谬误 The Spark in the Park (2013)
Well, actually, if you look at who's doing well in the world, it's the companies that are building more-efficient cars.[CN] 我们的公司景况堪虞! 最后一大谬误是... 认同全球暖化是事实 An Inconvenient Truth (2006)
What is falsehood, Reverend Father? And what is truth?[CN] 你知道他们 是谬误的孩子 Mother Joan of the Angels (1961)
to find there the true continuity error... with your next destiny.[CN] 在你们下一场宿命里... 找到那真正的从始至终的谬误 Khan Khanne (2014)
The ontological fallacy of expecting a light at the end of the tunnel, well, that's what the preacher sells.[CN] 相信隧道的尽头终有光明 这属于本体论的谬误 The ontological fallacy of expecting a light at the end of the tunnel, 传教士就是这么推销的 well, that's what the preacher sells. The Locked Room (2014)
To deliberately believes lies[CN] 知晓其中的谬误 Detachment (2011)
He says, " If the king of England gives himself the right to spew out falsehoods, he gives me the right to stuff them back down his throat."[CN] 他说 若英格兰国王让他自己 能堂堂地滥吼谬误 那么他就能让我堂堂地 把谬误塞回他喉咙里 His Majesty, the King (2007)
Gorgeous, it's a mistake to be sick and mistakes kill[CN] 美人 病态是种谬误 Cleo from 5 to 7 (1962)
♪ He sits and judges right from wrong ♪[CN] *裁决谬误主持公义* The Climb (2013)
The way you figured.[CN] 这跟你盘算的不一样 我告诉你了这在经济学上的谬误 Irma la Douce (1963)
In basketball it's called the Hot Hand Fallacy.[CN] 篮球里面叫"热手谬误" The Big Short (2015)
Inaccuracy.[CN] 谬误失实 Murder on the Orient Express (1974)
He wrote a paper about flawed science in government cases, or something like that.[CN] 他写了篇关于政府案件中 科学谬误之类的论文 Nine Hours (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top