ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*谢谢你们*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 谢谢你们, -谢谢你们-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you very much on behalf of the Quintet -[CN] 女士们先生们 谢谢你们为我们表演的五重奏鼓掌- Sweet Smell of Success (1957)
- Good afternoon.[CN] 谢谢你们 The Paradine Case (1947)
Thanks for stopping by, boys.[CN] 谢谢你们路过 3 Godfathers (1948)
Thank you, Marjorie, Betty, Jane, all of you.[CN] 谢谢你们,马乔里,贝蒂,简,所有的你们 The Lodger (1944)
Goodbye, and thank you for making me chairman.[CN] 并谢谢你们推举我做主席 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I'm sorry,[CN] 谢谢你们 Taki no shiraito (1933)
Thank you, Lieutenant. Thank you, gentlemen.[CN] 谢谢你中尉谢谢你们 Twelve O'Clock High (1949)
- Thank you both.[CN] -谢谢你们俩位 Angel Face (1953)
-Thanks for dropping around.[CN] -谢谢你们的顺道来访 It's a Wonderful Life (1946)
I really can't thank you enough.[CN] 太谢谢你们 Magnificent Obsession (1954)
I congratulate you and I thank you.[CN] 恭喜你们,谢谢你们. The Desert Rats (1953)
Oh. Thank you.[CN] 谢谢你们 Blithe Spirit (1945)
Well, I'll order some drinks.[CN] 谢谢你们 我去点些饮料 The Man Who Knew Too Much (1956)
I appreciate your concern.[CN] 谢谢你们关心 Apostasy (1948)
Yes. May I thank you four ladies very much for the hard work you've done this year, and I'm sure my gratitude is echoed here by Mr. Ljubov.[CN] 对的 谢谢你们四位一直来的努力 The Red Shoes (1948)
Good-bye. Alfred![CN] 谢谢你们来看我们再见再见 Cavalcade (1933)
Thank you.[CN] 谢谢你们 The Bad and the Beautiful (1952)
Thank you for all your efforts.[CN] 谢谢你们的帮忙 Late Spring (1949)
I want to thank you for being so kind to me and... and giving me all your time.[CN] 谢谢你们对我这么好 花费了这么多时间 Magnificent Obsession (1954)
And thank you.[CN] 谢谢你们 The Wrong Man (1956)
That won't be necessary. Thank you.[CN] 那倒不必 谢谢你们 Lady and the Tramp (1955)
Thank you.[CN] 谢谢你们 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
- (Galli) Thanks to all of you.[CN] ―谢谢你们大家 Europe '51 (1952)
And so I thank you for your good counsel.[CN] 我得谢谢你们的好主意 Hamlet (1948)
Thanks for coming with me.[CN] 谢谢你们来陪我 Wild Strawberries (1957)
Sit down please.[CN] 女士们,谢谢你们热情的欢迎 让我觉得,你们很欢迎我 The Punch Bowl (1944)
What has luck and thanks for everything.[CN] 祝你好运,谢谢你们为我们做的一切 Champion (1949)
Ladies and gentlemen, thank you.[CN] 女士们先生们,谢谢你们 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I thank you all for your hard... and faithful service.[CN] 谢谢你们 谢谢你们的忠诚和英勇作战 War and Peace (1956)
Thank you just the same. Ha![CN] 谢谢你们 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Thanks for your cooperation.[CN] 谢谢你们的合作 Elmer Gantry (1960)
I thank you.[CN] 谢谢你们的观赏 Inherit the Wind (1960)
That's all, men.[CN] 谢谢你们 Twelve O'Clock High (1949)
I... thank you on behalf of our troops.[CN] 让我代表大山全军上下 谢谢你们 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Thanks for your cooperation.[CN] 谢谢你们的合作 The Band Wagon (1953)
Thank you, Leon. Thank you, masses.[CN] 谢谢莱昂 谢谢你们人民 Ninotchka (1939)
No. Thanks for picking Morales.[CN] 不,谢谢你们选了莫拉莱斯 Blackboard Jungle (1955)
Thank all of you.[CN] 谢谢你们 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I want to thank you.[CN] 我想谢谢你们 Magnificent Obsession (1954)
- Thank you very much.[CN] -谢谢你们 The Man Who Knew Too Much (1956)
- Thank you, bye-bye. Come see us.[CN] -谢谢你们 再见 常来看我们 Giant (1956)
That's all. Thank you for helping us out here this morning.[CN] 就到这儿了 谢谢你们的帮助 The Dark Mirror (1946)
Thank you. Sit down.[CN] 各位,谢谢你们 你们可以坐下了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
How nice of you to come to say goodbye.[CN] 谢谢你们能来跟我道别 The King and I (1956)
Thankfully. Really.[CN] 谢谢你们,我听到别人说 Diabolique (1955)
- Oh, thank you. Thank you both.[CN] - 哦,谢谢,谢谢你们 High Society (1956)
Well, thanks for coming.[CN] 那,谢谢你们能来 Tokyo Story (1953)
I thank you.[CN] 谢谢你们 The Best Years of Our Lives (1946)
Oh, then thank you for your chivalry, gentlemen.[CN] 谢谢你们的侠义精神,先生们 The Palm Beach Story (1942)
Good-bye. And thank you for your company.[CN] 再见.谢谢你们跟我做伴 Wild Strawberries (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top