ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*话*

   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -话-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[话, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 讠 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation,  Rank: 170

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
打电[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
[jiǎng huà, ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a speech; to speak; to talk; to address, #2,244 [Add to Longdo]
[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
一句[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short, #2,845 [Add to Longdo]
[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
[tán huà, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk; conversation, #4,880 [Add to Longdo]
[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
[xiào huà, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] joke; jest, #6,309 [Add to Longdo]
[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] truth, #6,472 [Add to Longdo]
[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] fairy tale; mythology; myth, #6,574 [Add to Longdo]
[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] children's fairy tales, #6,952 [Add to Longdo]
普通[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech, #8,288 [Add to Longdo]
[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ, / ] stage play; modern drama, #8,708 [Add to Longdo]
[tīng huà, ㄊㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] to do what one is told; obedient, #9,143 [Add to Longdo]
[tōng huà, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk over telephone; hold a conversation, #9,440 [Add to Longdo]
[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words, #10,974 [Add to Longdo]
[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] common saying; proverb, #11,211 [Add to Longdo]
号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
[huà tǒng, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, ] microphone, #15,178 [Add to Longdo]
换句[huàn jù huà shuō, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words, #15,299 [Add to Longdo]
会议[diàn huà huì yì, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] (telephone) conference call, #17,251 [Add to Longdo]
[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] profanity; obscene language; speaking rudely, #19,523 [Add to Longdo]
通电[tōng diàn huà, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to phone sb up, #19,531 [Add to Longdo]
可说[wú huà kě shuō, ㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, / ] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect, #20,984 [Add to Longdo]
[jiǎ huà, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a lie; untrue statement; misstatement, #21,240 [Add to Longdo]
[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation, #21,285 [Add to Longdo]
[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unpleasant talk; malicious words, #21,805 [Add to Longdo]
[kōng huà, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] empty talk; bunk; malicious gossip, #22,094 [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi huà, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] Shanghainese; Shanghai dialect, #26,019 [Add to Longdo]
[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] telephone equipment, #26,058 [Add to Longdo]
[huǎng huà, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] lie, #26,839 [Add to Longdo]
不说[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur, #27,393 [Add to Longdo]
[dá huà, ㄉㄚˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to reply; to answer, #27,966 [Add to Longdo]
[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love, #28,147 [Add to Longdo]
[bái huà, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoken language; vernacular, #28,808 [Add to Longdo]
[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] digression; gossip; complaint, #29,055 [Add to Longdo]
不在[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] be nothing difficult; be a cinch, #30,334 [Add to Longdo]
广东[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language, #30,468 [Add to Longdo]
线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] telephone line; telephone wire, #30,977 [Add to Longdo]
[huà běn, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄣˇ, / ] Song and Yuan literary form based on vernacular folk stories, #31,046 [Add to Longdo]
一席[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance, #31,225 [Add to Longdo]
[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] conversation, #31,365 [Add to Longdo]
长途电[cháng tú diàn huà, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] long-distance call, #31,456 [Add to Longdo]
不然的[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] otherwise, #31,578 [Add to Longdo]
不像[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous, #32,751 [Add to Longdo]
[chā huà, ㄔㄚ ㄏㄨㄚˋ, / ] to insert a minor item in a bigger work; to interrupt (sb speaking); to interpose, #33,994 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense![CN] 废 The NeverEnding Story (1984)
Mother, go over there and sit.[CN] 妈我可以说对你想说的 Episode #1.2 (2004)
Bullshit.[CN] 废 Whipped (2000)
Come on.[CN] 说 The Negotiator (1998)
I'd choose Moohyuk![CN] 要选哪一个的 Episode #1.5 (2004)
Honestly.[CN] 说实 I Give It a Year (2013)
Hmm.[CN] 5000的 House of the Rising Sun (2011)
I'll say something and go.[CN] 我有些要跟敏珠说 Episode #1.2 (2004)
What is it?[CN] 什么 Identification of a Woman (1982)
A dude like him?[CN] 你说真是难听 Episode #1.5 (2004)
Call them.[CN] 打电 The Oxford Murders (2008)
[ringing][CN] [电铃响了] The Perfect Man (2005)
Moans out...[CN] 毕! (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Crap.[CN] 废 Apocalypse Pompeii (2014)
Shit![CN] 废 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
No. No.[CN] 没有说 Curdled (1996)
Bullshit![CN] 废 Chapter One (2014)
Then your eyes will cry blood.[CN] 如果害别人流泪的 Episode #1.4 (2004)
Talk.[CN] 谈 The Coalition (2012)
Here.[CN] 你刚说的... Quo Vadis (1951)
So you go home first.[CN] 说完我就回去 Episode #1.2 (2004)
Say it.[CN] 有直说 Last Chance Harvey (2008)
About 1000 dollars.[CN] 100万 敏彩打电报警 Episode #1.2 (2004)
Call?[CN] 打电 The Grapes of Death (1978)
Pick up.[CN] 快接 Some Like It Hoth (2009)
Stay.[CN] - 听 Edward Mordrake: Part 2 (2014)
Call me.[CN] 打电给我 The Prey (2011)
I feel like dying when I see your handsome face get dirty.[CN] 这么英俊的脸 万一有了黑眼圈的 Episode #1.4 (2004)
Your father has to use the bathroom too![CN] 害你们老爸没办法上厕所 在外面急着直跳脚这像 Episode #1.4 (2004)
I ordered the Coke[CN] 那个小男孩就打电来了 Episode #1.2 (2004)
- Really?[CN] 真心 Daddy's Home (2015)
I say that I'm alright because I'm alright, and it doesn't hurt because it doesn't hurt.[CN] 如果你再说一遍 没关系我不痛的 我就把你丢到路边去 Episode #1.2 (2004)
Bullshit.[CN] 废 Chasing Madoff (2010)
Over![CN] 通结束 Extremely Loud & Incredibly Close (2011)
Having a great son it hard work too, sis.[CN] 我接个电 儿子太优秀了 Episode #1.4 (2004)
It's not Minjoo's fault[CN] 你敢碰敏珠的就试试看 Episode #1.2 (2004)
_[CN] 第一 诺亚 Episode #1.3 (2014)
Tere![CN] -这是私人电 I'm So Excited! (2013)
You got a call[CN] 电 Confession of Murder (2012)
I said obey![CN] 听 Revanche (2008)
I'm set up for a "marriage interview", mom?[CN] 如果你今天要是再爽约的 Episode #1.5 (2004)
Liar![CN] 讲大 The Sting of Death (1990)
If we consider some things...[CN] 像詹姆士狄恩一样翘辫子的 一个至少可以卖到100万 Episode #1.2 (2004)
I'm sorry, Eunchae[CN] 男人都说不要你的 Episode #1.2 (2004)
Honestly,[CN] - 实 Shame (2011)
Phone?[CN] 电呢? Se7en (1995)
Let's leave, ma'am.[CN] 要去电视台的 时间快来不及了快走 Episode #1.2 (2004)
Yoon. -What?[CN] 你随便说句好不好 Episode #1.5 (2004)
Isn't this Song Eunchae's cell phone?[CN] 你为什么不接我电 Episode #1.4 (2004)
No.[CN] 我说的? The Fly (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top