ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*虚*

   
206 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -虚-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虚, xū, ㄒㄩ] false; worthless, hollow, empty; vain
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  业 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 stalking in the bushes 业,  Rank: 1,071
[墟, xū, ㄒㄩ] high mound; hilly countryside; wasteland
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  虚 (xū ㄒㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,958
[嘘, xū, ㄒㄩ] to blow, to exhale, to hiss, to sigh; to praise
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  虚 (xū ㄒㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,973
[觑, qù, ㄑㄩˋ] to peep, to watch, to spy on
Radical: Decomposition: 虚 (xū ㄒㄩ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 3,506
[魖, xū, ㄒㄩ] black
Radical: Decomposition: 鬼 (guǐ ㄍㄨㄟˇ)  虚 (xū ㄒㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 8,282
[歔, xū, ㄒㄩ] to snort, to blow through the nose
Radical: Decomposition: 虚 (xū ㄒㄩ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] breathe
[覷, qù, ㄑㄩˋ] to peep, to watch, to spy on
Radical: Decomposition: 虚 (xū ㄒㄩ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄩ, / ] devoid of content; void; false; empty; vain, #3,946 [Add to Longdo]
[xū jiǎ, ㄒㄩ ㄐㄧㄚˇ, / ] false; a fake; an impostor, #4,902 [Add to Longdo]
[xū nǐ, ㄒㄩ ㄋㄧˇ, / ] fictitious; theoretical; virtual, #6,230 [Add to Longdo]
[xū wěi, ㄒㄩ ㄨㄟˇ, / ] false; hypocritical; artificial; sham, #10,118 [Add to Longdo]
[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, / ] hollow; emptiness; meaningless, #10,696 [Add to Longdo]
[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, / ] modest, #11,366 [Add to Longdo]
[xū ruò, ㄒㄩ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; in poor health, #12,885 [Add to Longdo]
[xū xīn, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ, / ] modest, #14,217 [Add to Longdo]
[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] imaginary, #15,955 [Add to Longdo]
[xū róng, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ, / ] vanity, #18,111 [Add to Longdo]
作假[nòng xū zuò jiǎ, ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] to practise fraud (成语 saw); by trickery, #19,307 [Add to Longdo]
[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, / ] imaginary; illusory, #19,558 [Add to Longdo]
[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] lacking in confidence; have a guilty conscience, #21,667 [Add to Longdo]
[xū wú, ㄒㄩ ㄨˊ, / ] nothingness, #22,180 [Add to Longdo]
[xū bào, ㄒㄩ ㄅㄠˋ, / ] to misreport; fraudulent report, #22,783 [Add to Longdo]
[xū shí, ㄒㄩ ㄕˊ, / ] what is true and what is false; (to get to know) the real situation, #24,168 [Add to Longdo]
荣心[xū róng xīn, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] vanity, #27,543 [Add to Longdo]
[xū míng, ㄒㄩ ㄇㄧㄥˊ, / ] false reputation, #29,552 [Add to Longdo]
[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, / ] exhaustion; collapse from dehydration, #31,477 [Add to Longdo]
名不[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, / ] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation, #32,740 [Add to Longdo]
情假意[xū qíng jiǎ yì, ㄒㄩ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] false friendship; hypocritical show of affection, #40,537 [Add to Longdo]
[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, / ] fabricated, #43,196 [Add to Longdo]
张声势[xū zhāng shēng shì, ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ, / ] bluff, #45,104 [Add to Longdo]
无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ㄨˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, / ] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it, #45,731 [Add to Longdo]
而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, / ] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse, #46,649 [Add to Longdo]
线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dotted line, #50,138 [Add to Longdo]
故弄玄[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated, #52,496 [Add to Longdo]
此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip, #53,198 [Add to Longdo]
[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deceitful trick; mystery; unphathomable, #59,202 [Add to Longdo]
[xū jīng, ㄒㄩ ㄐㄧㄥ, / ] false alarm; panic rumor, #60,692 [Add to Longdo]
怀若谷[xū huái ruò gǔ, ㄒㄩ ㄏㄨㄞˊ ㄖㄨㄛˋ ㄍㄨˇ, 怀 / ] very modest, #61,211 [Add to Longdo]
做贼心[zuò zéi xīn xū, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] to have a guilty conscience (idiom), #61,359 [Add to Longdo]
拟机[xū nǐ jī, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧ, / ] virtual machine, #62,036 [Add to Longdo]
[xū yán, ㄒㄩ ㄧㄢˊ, / ] empty words; false words, #63,282 [Add to Longdo]
[xū suì, ㄒㄩ ㄙㄨㄟˋ, / ] East Asian age reckoning, #65,401 [Add to Longdo]
无主义[xū wú zhǔ yì, ㄒㄩ ㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] nihilism, #66,877 [Add to Longdo]
实实[xū xū shí shí, ㄒㄩ ㄒㄩ ㄕˊ ㄕˊ, / ] hard to tell if it's real or sham, #68,552 [Add to Longdo]
[chéng xū, ㄔㄥˊ ㄒㄩ, / ] to take advantage of weakness, #72,058 [Add to Longdo]
位以待[xū wèi yǐ dài, ㄒㄩ ㄨㄟˋ ㄧˇ ㄉㄞˋ, / ] (成语 saw) to reserve a seat for sb, #86,145 [Add to Longdo]
有其表[xū yǒu qí biǎo, ㄒㄩ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] lit. its outside face seems good (成语 saw); fig. looks impressive but is worthless; not as good as it looks; a reputation with no substance, #89,586 [Add to Longdo]
与委蛇[xū yǔ wēi shé, ㄒㄩ ㄩˇ ㄨㄟ ㄕㄜˊ, / ] a pretence at complying (成语 saw); sham gestures of politeness, #89,795 [Add to Longdo]
避实就[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, / ] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points, #93,641 [Add to Longdo]
[xū xiàng, ㄒㄩ ㄒㄧㄤˋ, / ] virtual image, #100,442 [Add to Longdo]
[xū shù, ㄒㄩ ㄕㄨˋ, / ] imaginary number, #106,535 [Add to Longdo]
席以待[xū xí yǐ dài, ㄒㄩ ㄒㄧˊ ㄧˇ ㄉㄞˋ, / ] (成语 saw) to reserve a seat for sb, #128,851 [Add to Longdo]
电路[xū diàn lù, ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] virtual circuit; VC, #141,495 [Add to Longdo]
[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, / ] dead letter; rule no longer in force; empty formality, #151,559 [Add to Longdo]
张若[Zhāng Ruò xū, ㄓㄤ ㄖㄨㄛˋ ㄒㄩ, / ] Zhang Ruoxu (c. 660-720), Tang dynasty poet, author of yuefu poem River on a spring night 春江花月夜, #182,115 [Add to Longdo]
飘飘[xū piāo piāo, ㄒㄩ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, / ] light and airy; floating, #216,536 [Add to Longdo]
[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, / ] imaginary reputation; empty fame, #246,474 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんきょ, kenkyo] ความอ่อนน้อม, ความนอบน้อมถ่อมตน
[きょぞう, kyozou] (n ) ภาพเหมือน, คนหน้าเหมือน, คนแต่งตัวเหมือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
とみて星;宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See ・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
[えいきょ, eikyo] (n,vs) (1) (See 盈虧) waxing and waning of the moon; phase of the moon; (2) rising and falling (of fortune) [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
;空;洞[うろ, uro] (n) hollow; cavity; hole [Add to Longdo]
々実々;実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
しい名声;空しい名声[むなしいめいせい, munashiimeisei] (n) empty name [Add to Longdo]
に乗ずる[きょにじょうずる, kyonijouzuru] (exp,vz) (obsc) to catch off guard [Add to Longdo]
ろ;空ろ[うつろ, utsuro] (adj-na,n) blank; cavity; hollow; empty (space) [Add to Longdo]
ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes [Add to Longdo]
をつく;を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment [Add to Longdo]
[きょい, kyoi] (n) nominal rank [Add to Longdo]
[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
栄心[きょえいしん, kyoeishin] (n) vanity; (P) [Add to Longdo]
[こけ, koke] (n) folly; fool [Add to Longdo]
仮にする[こけにする, kokenisuru] (exp,vs-i) to make a fool of someone [Add to Longdo]
仮威し;コケ威し[こけおどし(仮威し);コケおどし(コケ威し), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off [Add to Longdo]
仮猿[こけざる, kokezaru] (n) foolish monkey [Add to Longdo]
[きょがく, kyogaku] (n) (See 文学) the soft sciences (social science, humanities, etc.) [Add to Longdo]
[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
実実の戦い;々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness [Add to Longdo]
[きょぎょう, kyogyou] (n) risky business [Add to Longdo]
[こくう, kokuu] (n) empty space; empty sky; (P) [Add to Longdo]
空蔵[こくうぞう, kokuuzou] (n) Akasagarbha (bodhisattva); the Receptacle of Void [Add to Longdo]
空蔵菩薩[こくうぞうぼさつ, kokuuzoubosatsu] (n) {Buddh} Akasagarbha (bodhisattva) [Add to Longdo]
血性[きょけつせい, kyoketsusei] (adj-no) ischemic [Add to Longdo]
[きょげん, kyogen] (n) falsehood [Add to Longdo]
言症[きょげんしょう, kyogenshou] (n) mythomania [Add to Longdo]
[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P) [Add to Longdo]
[きょこん, kyokon] (n) {math} imaginary root [Add to Longdo]
[きょじ, kyoji] (n) kanji representing verb or adjective [Add to Longdo]
[きょじ, kyoji] (n) falsehood [Add to Longdo]
[きょしき, kyoshiki] (n) imaginary expression [Add to Longdo]
[きょじつ, kyojitsu] (n) truth or falsehood [Add to Longdo]
実混交;実混淆[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact [Add to Longdo]
実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
弱児[きょじゃくじ, kyojakuji] (n) physically weak or sickly child [Add to Longdo]
弱体質[きょじゃくたいしつ, kyojakutaishitsu] (n) weak constitution [Add to Longdo]
[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
[きょしゅう, kyoshuu] (n) empty boat [Add to Longdo]
[きょしょく, kyoshoku] (n,adj-no) ostentation; show; affectation [Add to Longdo]
[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
[きょすう, kyosuu] (n) {math} complex number; imaginary part; imaginary number [Add to Longdo]
数単位[きょすうたんい, kyosuutan'i] (n) imaginary unit [Add to Longdo]
[きょせい, kyosei] (n) bluff [Add to Longdo]
勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your lies pain me.あなたは言で私は苦しめる。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃は、かつては神社だった。
We have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.いつも真っ向勝負だけでなく、たまには実実の駆け引きとやらもやってみたいよね。
Emma has a very poor constitution.エマは弱体質だ。
There is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.おそらく、人間の持って生まれた感情の中で、栄心ほど抑えにくいものはないだろう。
Chris is very attractive and wealthy, but not very modest.クリスはとても魅力的だし、お金も持っています。でも、少しばかり謙さが足りません。
Those ruins were once a splendid palace.この廃はかつて立派な宮殿であった。
The humble man is getting along with his neighbors.その謙な男は近所の人達とうまくやっている。
The explosion reduced the facilities to ruins.その施設は爆破によって廃になった。
The castle is now in ruins.その城は今では廃となっている。
The sight of the ruins brought home to him the meaning of war.その廃の光景は彼に戦争の意味を痛感させた。
Bob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction.ボブは酷く取り乱していて、現実と構の区別がほとんど出来なかった。
I'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.心坦懐に申し上げる。今から言うことは、言葉どおりに受け取ってほしい。
We talked quite frankly.心坦懐に話し合った。
He does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.極端に言うと、彼は、自己のテーゼに完全に自信を持っているものが発揮できる心坦懐さで書いてはいないのである。
Learn humility.さを身につける。
Not worth speaking of.言葉にすることさえしい。
My mind is a blank.私の心は空である。
You have to distinguish fact from fiction.事実と構を見分けなければならない。
Time reveals truth as well as falsehood.時は偽のみならず真実も明らかにする。
Reject all its lies and vulgarity.新聞のさまざまな偽や卑俗さにも関わらず。
I talk to God but the sky is empty.神に向かって話しかけてみてもそこにあるのは空のみ。
Life is not an empty dream.人生は空な夢ではない。
Natural humility.生まれながらの謙さ。
He can't tell fact from fiction.彼には事実と構の区別がつかない。
His nephew was brought up to be modest and considerate.彼の甥は謙で思いやりのある人になるように育てられた。
His letter hurt Jane's vanity.彼の手紙で彼女は栄心を傷つけられた。
The higher he rose in social rank, the more modest he became.彼は、社会的地位が上がるにつれて、ますます謙になった。
So far from being robust, he was extremely weak.彼は強健どころか実に弱だった。
The older he grew, the more modest he became.彼は年をとるにつれて、一層謙になった。
They found a mysterious city in ruins in the desert.彼らは砂漠で廃と化した不思議な都市を見つけた。
She is modest about her achievement.彼女は自分の業績に謙である。
I contended against falsehood.僕は偽を論破しようと論争した。 [M]
You have to be up-front and candid at interviews.面接では、心坦懐に話すことが必要だ。
Sweet nihilistic angel of war.優しく無的な戦いの天使よ。 [F]
Your joys are counterfeit this happiness corrupt political shit.#A: 君の喜びは敵対意識のみで、空な満足感は腐敗政治へとつながる。
#B: 君(きみ) 喜び 敵対 意識 空 満足感 腐敗 政治 繋がる
Ha-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.「わはははは、心配するなっ!」オレはあえて勢を張った。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It couldn't imagine nothingness... and today shudders at the idea.[JA] 昔は無など考えなかった 今は無におびえる Wings of Desire (1987)
Well, looks like a sellout.[CN] 啊,看起来座无席啊 Pinocchio (1940)
Don't bluff me. I don't care what paper you're editor of.[CN] 别对我故弄玄 我不在乎你是什么报的编辑 His Girl Friday (1940)
A little shaky. But okay the doctor says.[CN] 有点弱 但是医生说没问题 The Dark Mirror (1946)
Nasty jam, this. Don't like the look of it.[CN] 脏脏的东西 伪的外表 The Lady Vanishes (1938)
Yes, vanity is a weakness indeed.[JA] 栄心は欠点ですが Pride and Prejudice (1995)
Form is emptiness![JA] 形は空である! Pom Poko (1994)
Deception has never been a stranger to this room.[JA] - 偽はこの部屋の中にもあります Awakening (2004)
Now tell that weak fool to get that scroll, wherever it is, and hand it to his Nubian servant.[CN] 现在,告诉那个弱的傻瓜 不管卷轴在哪都给我取过来 然后交给他的努比亚仆人 The Mummy (1932)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.[CN] 我们先入侵Osterlich, 让后我们再张一下声势。 The Great Dictator (1940)
- #You look fine # - # But I feel so weak #[CN] 一你看起来不错 一但是我觉得很 One Hour with You (1932)
Above peace of spirit,[CN] 不能心以待 Bordertown (1935)
She's bluffing.[JA] 彼女は勢を張っている Kobol's Last Gleaming: Part 2 (2005)
It was like going out the jump door. I was falling through space.[CN] 就像跳出跳伞门 我坠入 Dead Reckoning (1947)
Do you swear the testimony you give before this court shall be the truth and nothing but the truth?[CN] 你愿意发誓你的证词句句实言 绝无半点假吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Maybe it would've been better for us to have died quickly back on the colonies with our families, instead of dying out here slowly in the emptiness of dark space.[JA] さっさと死んだほうがいいのかもしれない 家族とコロニーに戻って― ここで緩やかに死ぬくらいなら 暗黒宇宙の無の中で― Episode #1.2 (2003)
- we surprise them.[JA] - 奴等のを突くんだ Rescue Dawn (2006)
But the lie was in the way I said it, not at all in what I said.[CN] 我讲话方式挺假的 但我讲的事是真的 The Maltese Falcon (1941)
First of all, he's too humble to know he's perfect.[JA] 押しが強くなくて 謙な男 Groundhog Day (1993)
And I'm the guy that has to sit here up to my neck in phony claims... so they won't throw more money out the window than they take in at the door.[CN] 我就负责留意 假索偿 让他们不会 Double Indemnity (1944)
Such as vanity, perhaps, and pride?[JA] 栄心 あるいは自尊心ですか? Pride and Prejudice (1995)
You're always so exhausted afterwards.[CN] 毕竟你总是那么 The Mummy (1932)
Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? - I do.[CN] 你愿意发誓你的证词句句实言 绝无半点假吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Oh, corruption, mendacity...[JA] 不正に偽か・・・ The Quiet American (2002)
The vicious circle I can't break free of.[JA] 愚かしく空な人生だ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
You will be charged, as a formality, to keep you available with knowingly giving the authorities false information.[JA] あなたは、正式に、起訴されます 故意に偽の情報を当局に与えたことで A Scanner Darkly (2006)
I brought the sword. Nothing more.[JA] 流血の繰り返しだ- 実にしい Gladiator (2000)
Haven't you seen them? They've got empty eyes.[JA] ろな目だったろう Stalker (1979)
Without an occasional defeat, your victories would be empty things.[CN] Without an occasional defeat, your victories would be empty things. 没有偶尔的挫折,你的胜利会显得空 Strange Cargo (1940)
They lied to me in Germania.[JA] 偽の報告だった Gladiator (2000)
She is beautiful. You shouldn't be vain. Vanity is a sin.[JA] あの方は美しいわ あなたは見栄を 張らないようにすればいいの 栄心は罪よ The Magdalene Sisters (2002)
Nirvana, the great void.[JA] "安息の地 広大な空" The Memory of a Killer (2003)
We're too busy being smart alecs. Too busy in a crazy competition for nothing.[CN] 我们忙着和别人竞争 争夺 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?[CN] 你所说的证供属实 绝无半点 Rebecca (1940)
Yes, vanity is a weakness indeed.[JA] 栄心は欠点ですが Episode #1.1 (1995)
Gentlemen, it's already been done. But don't worry.[CN] 整个故事都是我构的 The Punch Bowl (1944)
-Yes.[JA] そう 謙な人なの Gosford Park (2001)
All is vanity![JA] 全ては空なり! Purple Noon (1960)
You have been too long in Britain, listening to their smug hypocrisy![CN] 你在英国呆的时间太长了 整天听到的是自以为是的伪唱调 Night Train to Munich (1940)
You are so modest. He's always been that way. Lee, could I trouble you for a little bit more of this lovely Ambrosia?[JA] ホントに謙ね いつもこうなのよ リー、恐縮だけど素敵な アンブロシアをもう少しいいかしら? Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
You look guilty as all get out.[CN] 你们都跑出去,看上去心 Saratoga Trunk (1945)
- Modest, aren't you?[CN] - 很谦 I Wake Up Screaming (1941)
"I swear by Almighty God... that the evidence I shall give, shall be the truth, the whole truth... and nothing but the truth."[CN] 我发誓 我说的都是事实真相 并无 The Paradine Case (1947)
And today... on the Lilienthaler Chaussee, a man walks slowly... and looks over his shoulder into space.[JA] リリエンタール通りで男が歩みを緩め- 振り向いて 無を見た Wings of Desire (1987)
And we have nothing but salons, gossip, balls, vanity, nonentity.[JA] 栄と中傷だらけの社交界 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
![CN] 构出来的 The Reichenbach Fall (2012)
That's how I knew your claim was crooked.[CN] 所以我知道这是假索偿 Double Indemnity (1944)
- You phony playwright! How are you? - I'm fine.[CN] 一你这个伪的文人 还好吗 一挺好的 Design for Living (1933)
Such as vanity, perhaps, and pride?[JA] 栄心 あるいは自尊心ですか? Episode #1.1 (1995)
I met this ... six year-old child with his ... blank, pale, emotionless face, and ... the blackest eyes ... the Devil's eyes.[JA] 私は会ったんだ、その... 6歳と思えない、彼の持つ... 空で、青ざめている 感情を表さない顔、そして... Halloween (1978)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょすう, kyosuu] imaginary number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょ, kyo] LEER [Add to Longdo]
[きょぎ, kyogi] -falsch, unwahr, erfunden [Add to Longdo]
[きょじゃく, kyojaku] -schwach, schwaechlich [Add to Longdo]
[きょしん, kyoshin] Eitelkeit [Add to Longdo]
[きょえい, kyoei] Eitelkeit [Add to Longdo]
無主義[きょむしゅぎ, kyomushugi] Nihilismus [Add to Longdo]
[こくう, kokuu] -Himmel, -Luft, -Leere [Add to Longdo]
[けんきょ, kenkyo] bescheiden, demuetig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top