ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*舰艇*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 舰艇, -舰艇-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰艇[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels, #16,515 [Add to Longdo]
舰艇[fǎn jiàn tǐng, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] anti-ship [Add to Longdo]
舰艇巡航导弹[fǎn jiàn tǐng xún háng dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-ship cruise missile [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senator, Matt Yelland, commanding officer.[CN] 参议员 我是 马特. 耶兰德 该舰艇指挥官 The Final Countdown (1980)
The biggest obstacle is the U.S. Pacific Fleet.[CN] 日本海军组织了最强有力的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Course 180 degrees, speed 24 knots.[CN] 方向180度 目标舰艇24艘 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
So, you are the pocket battleship Graf Spee?[CN] 那么,你说这是德国舰艇 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Alert. Sensors indicate three Klingon cruisers, bearing 3-1-6 mark 4.[CN] 感应器显示三艘克林冈舰艇驶近 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
When they hear you've attacked a diplomatic--[CN] 你敢攻击使节舰艇... Star Wars: A New Hope (1977)
We're helping the British navy maintain some old boats.[CN] 我们帮英国人维护一些老舰艇 Part IV (1988)
Excuse me, we are looking for nuclear vessels.[CN] - 我们在找核动力舰艇 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Nuclear power was widely used in naval vessels.[CN] - 核动力被广泛用在海军舰艇 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Heading for Java.[CN] 接下来掉转舰艇.往内海进攻 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Were taking enemy fire! They've hit ship number two![CN] 有敌舰 二号舰艇中弹 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
The carriers AKAGI, KAGA, SORYU and our HIRYU head back for Japan.[CN] 没有发现敌舰 我军舰艇有赤城号,须贺号等四艘 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
(man #7) As far as your eye could see, you were surrounded with craft of some sort, and it was just sending out shell after shell out of its turrets.[CN] 在你目所能及的范围里, 你被各种舰艇所包围, 而每艘船都在从它的炮塔里 一枚接一枚地向外发射炮弹 Morning: June-August 1944 (1974)
Results: 11 destroyers sunk; 20 fighters shot down.[CN] 此战击沉敌人10艘舰艇,击落20架战机 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Hello. We are looking for the nuclear vessels in Alameda. Could you tell me where...[CN] 你好 我们在找阿拉米达的核动力舰艇 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Alloy structure indicates from a Confederation vessel.[CN] 中尉,在前方发现金属碎片 预测是属于联邦舰艇 Wing Commander (1999)
- Flag H.[CN] 舰艇出动 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Dur 3 carriers are all that stands between the enemy fleet and our coast.[CN] 我们的三艘航空母舰和护航舰艇, 在敌人的舰队和美国海岸之间 Midway (1976)
And 15 other war ships, including the USS Hornet.[CN] 该舰队由企业号及其他十五艘舰艇组成 其中包括大黄蜂号航母 Part II (1988)
Planes ready for attack in 10 minutes! Thank you![CN] 还有十分钟就可以出动舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
I've been on this destroyer for 40 minutes but HIRYU has still not sunk.[CN] 我们的舰艇在受击四十分钟后 还没有下沉 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
I'II take that list of Jap ships you "feel" are headed for coral Sea.[CN] 给我那些往珊瑚海移动的舰艇的单子 Midway (1976)
Here's a list of Japanese ships we suspect will be assigned to amphib operations south of RabauI.[CN] 这张单子上列出了日军的舰艇 这些舰艇有可能参加 拉宝勒岛南部的军事行动 Midway (1976)
Use standard formation.[CN] 舰艇的停泊方式和发来的信号一样 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Damn! They got ship number three as well![CN] 可恶 三号舰艇被干掉了 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
We have AWAC surveillance and SOSUS in Honolulu tracking every ship and sub at sea.[CN] 我们有空中警控装置及檀香山的安全防卫系统... 能侦测海上每艘舰艇 Under Siege (1992)
Attack the enemy task force! Aye, sir![CN] 从舰艇升空,迎击敌人的机动部队 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Oh no, he's hit our tail![CN] 哇! 殿后的舰艇被袭击了 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
If there had to be another day, then all the landing craft would need to return to base, so it couldn't be done on a second day's postponement.[CN] 如果不得不再推迟一天 那所有的登陆舰艇都需要回到基地, 所以第二天的延期是不可能做到的 Morning: June-August 1944 (1974)
Nuclear vessels.[CN] 核动力舰艇 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
No, you tried to put out the fire.[CN] 不,尽可能挽救舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
This is a consular ship.[CN] 这是使节舰艇... Star Wars: A New Hope (1977)
Admiral, we have found the nuclear vessel.[CN] - 我们已经找到了核动力舰艇 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
"Scout plane reports enemy ships severely damaged.[CN] "侦察机报告,发现敌方舰艇若干 Part III (1988)
Both sunk.[CN] 而海军攻击停泊的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
- It's like a race.[CN] 没什么,原来的炸弹对付舰艇好一点 快换下 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
The first group of fighters and bombers will attack Midway.[CN] 因此,本次作战 第一攻击队跟原来一样 带上炸弹攻击敌人的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Now you take a look at that galley chart.[CN] 你来看看舰艇厨房列表! Down Periscope (1996)
350 naval vessels, 1000 planes and 100,000 men will be involved.[CN] 参战舰艇350艘 攻击机一千架 参战官兵大约十万 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
And Overlord would also need 4,000 assault and landing craft.[CN] "霸王行动"还需要4,000艘 攻击和登陆舰艇 Morning: June-August 1944 (1974)
It's where they keep the nuclear vessels.[CN] 是存放核动力舰艇的地方 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Could you tell me where the nuclear vessels are? Look...[CN] - 核动力舰艇在哪? Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
We face the biggest force the enemy has ever sortied, over 200 ships.[CN] 这是敌人迄今调遣的最大的兵力: 二百多艘舰艇 Midway (1976)
All reports are negative, including those from our scout submarine at Pearl Harbor.[CN] 还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报告表明敌人舰艇被我军打中 不管什么说,还是照原来的计划 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
If this is a consular ship, where is the ambassador?[CN] 使节舰艇? 那么大使何在? Star Wars: A New Hope (1977)
1st and 2nd carrier air divisions attack the cruisers.[CN] 飞机攻击运动的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
6 large ships in a column, bearing 262 degrees, distance 700 miles.[CN] 六艘大型舰艇组成的舰队, 位置二六二度,距离七百哩 Midway (1976)
11 ships, course 090, speed 19 knots.[CN] 十 -艘舰艇,位置零九零,航速十九节 Midway (1976)
(narrator) By the spring of 1944, the landing craft were built and ready for intensive, constantly rehearsed, invasion training in tough battle conditions.[CN] 到1944年春天,登陆舰艇也已建造完毕 并已为在恶劣作战条件下进行的 密集,不断排练的入侵训练作好准备 Morning: June-August 1944 (1974)
- No. We got a lead on the Orlando and we passed the surface ships.[CN] 不,我们已经领先奥兰多号 还甩掉了水面舰艇 Down Periscope (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top