ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*美*

   
228 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -美-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[美, měi, ㄇㄟˇ] beautiful, pretty; pleasing
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 wearing an elegant crown 羊,  Rank: 151
[羹, gēng, ㄍㄥ] soup, broth
Radical: Decomposition: 羔 (gāo ㄍㄠ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A pleasing 美 lamb 羔 soup,  Rank: 3,907
[镁, měi, ㄇㄟˇ] magnesium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,023
[鎂, měi, ㄇㄟˇ] magnesium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful, #226 [Add to Longdo]
[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
[měi lì, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #1,377 [Add to Longdo]
[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ, ] happy; fine; OK, #1,720 [Add to Longdo]
[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
[měi nǚ, ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] beautiful woman, #2,085 [Add to Longdo]
[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, ] beautify, #4,219 [Add to Longdo]
[Ōu Měi, ㄡ ㄇㄟˇ, / ] Europe and America; the West, #4,455 [Add to Longdo]
[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] delicacy; beautiful food, #4,552 [Add to Longdo]
国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people, #5,060 [Add to Longdo]
[Zhōng Měi, ㄓㄨㄥ ㄇㄟˇ, ] China-USA, #5,073 [Add to Longdo]
[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, ] beauty; belle, #5,113 [Add to Longdo]
[měi wèi, ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ, ] delicious; relish, #5,685 [Add to Longdo]
[Měi fēn, ㄇㄟˇ ㄈㄣ, ] one cent (United States coin), #5,915 [Add to Longdo]
[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, ] delicate; fine; refinement, #6,229 [Add to Longdo]
[shěn měi, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ, / ] esthetics; appreciating the arts; taste, #6,614 [Add to Longdo]
[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant, #6,804 [Add to Longdo]
[tián měi, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄟˇ, ] sweetness, #6,977 [Add to Longdo]
[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting, #7,380 [Add to Longdo]
[měi miào, ㄇㄟˇ ㄇㄧㄠˋ, ] beautiful; wonderful; splendid, #8,534 [Add to Longdo]
联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, / ] Associated Press (AP), #8,759 [Add to Longdo]
[Běi Měi, ㄅㄟˇ ㄇㄟˇ, ] North America, #8,792 [Add to Longdo]
[Měi jīn, ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] US dollar, #9,652 [Add to Longdo]
[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, / ] admire; applause; praise; to eulogize, #9,811 [Add to Longdo]
[měi xué, ㄇㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] aesthetics, #10,517 [Add to Longdo]
[měi jǐng, ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] beautiful scenery, #10,522 [Add to Longdo]
[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, / ] pleasing to the eye; beautiful; artistic, #10,607 [Add to Longdo]
[Guó měi, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄟˇ, / ] Guomei supermarket chain, #11,311 [Add to Longdo]
[měi huà, ㄇㄟˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to make more beautiful; to decorate; embellishment, #11,623 [Add to Longdo]
[Měi zhōu, ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] the Americas, #12,304 [Add to Longdo]
[Měi Dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] USA and Germany, #12,472 [Add to Longdo]
[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] virtue, #12,472 [Add to Longdo]
[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth, #14,230 [Add to Longdo]
[Nán Měi, ㄋㄢˊ ㄇㄟˇ, ] South America, #14,234 [Add to Longdo]
[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America, #14,349 [Add to Longdo]
[měi mào, ㄇㄟˇ ㄇㄠˋ, ] good-looking, #14,361 [Add to Longdo]
[měi mǎn, ㄇㄟˇ ㄇㄢˇ, / 滿] happy; blissful, #14,400 [Add to Longdo]
[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, / ] hairdressing; beauty treatment, #14,801 [Add to Longdo]
[Lā Měi, ㄌㄚ ㄇㄟˇ, ] Latin America, #15,152 [Add to Longdo]
援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Resist US, help North Korea (1950s slogan), #15,718 [Add to Longdo]
[měi méi, ㄇㄟˇ ㄇㄟˊ, ] (coll.) pretty girl, #15,722 [Add to Longdo]
[Měi Rì, ㄇㄟˇ ㄖˋ, ] US-Japan, #16,461 [Add to Longdo]
[pì měi, ㄆㄧˋ ㄇㄟˇ, ] to match; is comparable with, #16,729 [Add to Longdo]
拉丁[Lā dīng Měi zhōu, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] Latin America, #17,131 [Add to Longdo]
[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ, ] harmonious; in perfect harmony, #17,596 [Add to Longdo]
容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, ] beauty salon; lady's hair parlor, #18,349 [Add to Longdo]
[Měi Zhōng, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄥ, ] USA-China, #19,308 [Add to Longdo]
[xiān měi, ㄒㄧㄢ ㄇㄟˇ, / ] delicious, tasty, #19,383 [Add to Longdo]
[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful, #19,700 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粧院[びしょういん, bishouin] (aux. verb adj) เสริมสวย
[びじん, bijin] คนสวย
しい[うつくしい, utsukushii] (adj) สวย
味い[うまい, umai] (adj) อร่ิอย
味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
[び, bi] (n) ควาืิืมงาม
術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n ) หอศิลป์

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ご褒[ごほうび, gohoubi] (n) (See 褒) reward; prize; (P) [Add to Longdo]
オリエント[オリエントびじゅつ, oriento bijutsu] (n) Oriental art [Add to Longdo]
カリスマ容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician [Add to Longdo]
ギリシャ術;ギリシア[ギリシャびじゅつ(ギリシャ術);ギリシアびじゅつ(ギリシア術), girisha bijutsu ( girisha bijutsu ); girishia bijutsu ( girishia bijutsu )] (n) Greek art [Add to Longdo]
ビザンチン[ビザンチンびじゅつ, bizanchin bijutsu] (n) Byzantine art [Add to Longdo]
マルクス主義的[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
伊弉冉尊;伊邪那[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
印象派[いんしょうはびじゅつ, inshouhabijutsu] (n) impressionism [Add to Longdo]
[いんびせん, inbisen] (n) Inbi Line (East Okayama Railway) [Add to Longdo]
の黒兎[あまみのくろうさぎ;アマミノクロウサギ, amaminokurousagi ; amaminokurousagi] (n) (uk) Amami rabbit (Pentalagus furnessi); Ryukyu rabbit [Add to Longdo]
;婉[えんび, enbi] (adj-na,n) beauty; charm [Add to Longdo]
音楽[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics [Add to Longdo]
花を欺く[はなをあざむくびじん, hanawoazamukubijin] (exp) (obsc) woman as pretty as a flower [Add to Longdo]
[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
[かんび, kanbi] (adj-na,n) sweet (e.g. fruit, melody, dream); luscious; (P) [Add to Longdo]
脚線[きゃくせんび, kyakusenbi] (n) long, beautiful legs [Add to Longdo]
曲線[きょくせんび, kyokusenbi] (n) curvilinear beauty; curvaceousness [Add to Longdo]
人参[きんびにんじん, kinbininjin] (n) (See 人参,島人参) type of yellow carrot grown in Okinawa [Add to Longdo]
具象[ぐしょうびじゅつ, gushoubijutsu] (n) representational art [Add to Longdo]
人草[ぐびじんそう, gubijinsou] (n) field poppy; Papaver rhoeas [Add to Longdo]
形式[けいしきび, keishikibi] (n) (See 内容) beauty of form [Add to Longdo]
恵比須鮫;恵須鮫[えびすざめ;エビスザメ, ebisuzame ; ebisuzame] (n) (uk) (See ブロードノーズ・セブンギル・シャーク) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
月下[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night [Add to Longdo]
健康[けんこうび, kenkoubi] (n) physical beauty [Add to Longdo]
見た目にしい[みためにうつくしい, mitameniutsukushii] (exp,adj-i) beautiful to the eye; pleasant to the eye; sightly [Add to Longdo]
見事(P);事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
謙譲の[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] (n) modest virtue [Add to Longdo]
[げんびけい, genbikei] (n) Genbi Gorge (Ichinoseki-shi, Iwate-ken) [Add to Longdo]
現代[げんだいびじゅつ, gendaibijutsu] (n) contemporary art [Add to Longdo]
[こびじゅつ, kobijutsu] (n,adj-no) antique; old works of art [Add to Longdo]
術商[こびじゅつしょう, kobijutsushou] (n) antique art dealer; antique dealer; antiquary [Add to Longdo]
御;深(ateji);(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [Add to Longdo]
工芸[こうげいびじゅつ, kougeibijutsu] (n) applied fine arts [Add to Longdo]
(P);讚;讃[さんび, sanbi] (n,vs,adj-no) praise; adoration; glorification; (P) [Add to Longdo]
歌;讚歌;讃[さんびか, sanbika] (n) hymn; hymnal [Add to Longdo]
旨い(P);味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
[しび, shibi] (n) poetic beauty; beauty of a poem [Add to Longdo]
自然[しぜんび, shizenbi] (n) natural beauty [Add to Longdo]
醜と[しゅうとび, shuutobi] (exp) ugliness and beauty [Add to Longdo]
醇風俗;淳風[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
女性[じょせいび, joseibi] (n) feminine beauty [Add to Longdo]
商業[しょうぎょうびじゅつ, shougyoubijutsu] (n) commercial art [Add to Longdo]
[しょうび, shoubi] (n,vs) praise [Add to Longdo]
[しょうび, shoubi] (n,vs) admiration; praise; prizing; appreciation [Add to Longdo]
[しんび, shinbi] (n) aesthetic appreciation [Add to Longdo]
[しんびがく, shinbigaku] (n) aesthetics [Add to Longdo]
[しんびがん, shinbigan] (n) aesthetic sense [Add to Longdo]
主義[しんびしゅぎ, shinbishugi] (n) aestheticism [Add to Longdo]
[しんびてき, shinbiteki] (adj-na) aesthetic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な用語である。
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15世紀のイタリアでは術が栄えた。
It was very important to her which was the more beautiful of the two.2つのうちどちらがしいかが彼女にとっては大問題だった。
A beautiful object like that never loses its value.ああしたしいものは決してその価値を失うことはない。
There are beautiful lakes here and there.あちこちに、しい湖があります。
Your sister has a sense of beauty.あなたのお姉さんは審感があるね。
You are beautifully dressed.あなたはとてもしいドレスを着ていらっしゃいますね。
What a beautiful garden you have!あなたはなんてしい庭を持っているんでしょう。
How beautiful you are!あなたは何としいのでしょう。
You are very beautiful.あなたは大変しい。
You are a beautiful butterfly.あなたはしい蝶々です。
You will never fail to be moved by the beauty.あなたは必ずそのしさに感動するだろう。
How beautiful that flower is!あの花はなんてしいのだろう。
That painting is beautiful, and so is this one.あの絵もしいし、この絵もまたしい。
That painting is a masterpiece of impressionist art.あの絵画は印象派術の傑作である。
That bridge is very beautiful.あの橋は大変しい。
That car is the most beautiful of the three.あの車は3台の中で一番しい。
She is no beauty.あの女が人なものか。
That girl is vain of her beauty.あの女の子は人であるとうぬぼれている。
I think that actress is one of the most beautiful women on earth.あの女優は世界中で最もしい女性の一人だと思う。
That actress is as beautiful as ever.あの女優は相変わらずしい。
That girl is more cute than beautiful.あの少女はしいというよりはむしろかわいい。
That castle is beautiful.あの城はしい。
A beautiful salesgirl waited on me in the shop.あの店で人の店員が僕に着いてくれた。 [M]
Seen from a plane, that island is very beautiful.あの島は飛行機から見ると、大変しい。
The beautiful scene comes to my mind.あのしいシーンが目に浮かぶ。
Look at that lovely house of Mary's.あのしいメアリーの家をごらんなさい。
They say there's a Picasso and three Renoirs in that museum.あの術館にはピカソが1枚とルアノールが3枚あるそうだよ。 [M]
The sun was shining in all his splendid beauty.あふれんばかりのしい陽射しであった。
The museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.ある時代の最も洗練された審眼によってしいと考えられたものが術館にはたくさんあるのだが、それは今の私たちには価値のないものに見えるのである。
I'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.あんなに人なんだから、彼女も優越感を感じているんだろうな、きっと。
Vienna is a beautiful city.ウィーンはしい都市だ。
Your beauty turns me pale.お前のしさに青ざめる。
The curtains make this room beautiful.カーテンがこの部屋をしくしている。
Cleanliness is next to godliness.きれい好きは敬神に次ぐ徳。
The peacock has fair feathers but foul feet.くじゃくは羽はしいが足は汚い。
The peacock has a truly gorgeous tail.クジャクは本当に目のさめるようなしい尾をしている。
Chris cannot control his passion for the lovely new girl in town.クリスは、町に新しく来たしい女の子に対する情熱を抑え切れません。
It's almost hard to believe all these beautiful things were made by hand such a long time ago.こうしたしいものがそんな昔にみんな手で作られたとは、ほとんど信じられない感じです。
Is this the town where Mika was born?ここが香の生まれた町ですか。
The local brew is excellent.ここの地ビールは味しい。
These three pretty girls are all nieces of mine.この3人のしい少女はみな私の姪です。
The calendar has many pretty pictures.このカレンダーにはしい写真が、たくさんある。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところのしい秋晴れは、雨の多かった夏の埋め合わせをしてくれている。
This necklace is so beautiful that I'd like to buy in for my wife.このネックレスはとてもしいので、妻に買ってやりたい。
Does this bus go to the museum?このバスは術館まで行きますか。
There are a lot of beautiful songs on these record.このレコードにはしいうたがたくさん入っている。
This wine is extremely delicious.このワインすごく味しい。
This flower is more beautiful than that rose.この花はあのバラよりしい。
This flower is as beautiful as that one.この花はあの花と同じくらいしい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The minstrels sing a new song of the love between your brother Giselher and Rüdiger's only child, the beautiful Dietlind![CN] 吟遊詩人正在唱誦著一首關於 你弟弟吉賽爾赫與呂狄格的麗的獨生女迪特琳德之間的愛情歌曲 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Isn't it beautiful?[CN] 太了,不是嗎? Applause (1929)
I had the murderer investigated.[JA] (波)犯人について調べてみたの Reason (2017)
Hey, beautiful.[CN]  The Perfect Storm (2000)
Minami must have protected it.[JA] (佑希(ゆき)) きっと 波さんが 守ってくれたんですね Disbanded (2017)
Minami,[JA] 波さん Emotions (2017)
Minami Shirakawa didn't have to die.[JA] 白川波は 死ぬ必要はなかったんですよ Confrontation (2017)
But you're still here, Minami.[JA] 波さんだって... Ready (2017)
That's Minami's.[JA] (みどり)波(みなみ)さんのだ Disbanded (2017)
"Hey, girl.[CN] -嘿  Fast Girls (2012)
So, Novel, do you remember kissing me before?[JA] (波) ねえ 小説 前に私とキスしたの覚えてる? Reason (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川波の命は たったの1千万円だったんですよ Confrontation (2017)
What's the matter, Minami?[JA] 波さん どうかしました? Reason (2017)
- Perfect.[CN] -完 Apollo 18 (2011)
Nice.[CN] 滴很 The Runaways (2010)
Minami had no family.[JA] (砂子) 波さんには ご家族がいらっしゃらなかったので Disbanded (2017)
Miyuki...[CN] 雪! Rainbow Song (2006)
I doubt they'll come as cheap as Minami Shirakawa.[JA] 白川波ほど 安上りには いかないでしょうけど Confrontation (2017)
I have a lot.[JA] (波(みなみ))いっぱいあるでしょ Reason (2017)
Minami told me everything in the letter that came with her will.[JA] 全部 波さんが教えてくれました 遺言状に添えられた手紙で Emotions (2017)
Sunako.[JA] (波)砂子(すなこ)君 Reason (2017)
Minami Shirakawa.[JA] 白川波も Emotions (2017)
Minami...[JA] 波ちゃんは... Confrontation (2017)
This is what she wrote in her letter.[JA] 波さん 手紙でこう言ってました Emotions (2017)
Well, Maude Adams?[CN] 慕德 亞當? (國著名舞臺劇女演員) Applause (1929)
That was... my first kiss.[JA] (波) あれ... 私のファーストキスだったのよ Ready (2017)
I'm back.[JA] (波)ただいま Ready (2017)
- $5.[CN] - 5元。 The Odd Couple II (1998)
$500.[CN] 五百 And the Childhood Not Included (2014)
Women[CN]  The Four (2012)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[JA] 白川波(しらかわみなみ)の命と 引き換えに 招待状の送り主が 小林佑希(こばやしゆき)だと分かったが Emotions (2017)
Perfect.[CN] 完 666: The Child (2006)
Amy![CN] 艾 Swept from the Sea (1997)
Yeah. Sure is pretty.[CN] 是的,非常 Applause (1929)
This is Minami's will.[JA] 波さんの遺言です Disbanded (2017)
Nanaka and Minami lost their lives.[JA] 菜々果ちゃんと波ちゃんは 死んでしまった Disbanded (2017)
Yeah?[JA] (波)うん? Ready (2017)
Close your pretty eyes and close your pretty lips[CN] 閉上你麗的眼 合上你麗的唇 Applause (1929)
Nanaka Hiraki and Minami Shirakawa figured out who sent the invitations, and were murdered, and the house that the women and I lived in was burned to the ground.[JA] 開(ひらき) 菜々果(ななか)と 白川波(しらかわみなみ)が殺され 僕が女たちと 暮らしていた家は 燃えてしまい Confrontation (2017)
I was just thinking you are stubborn just like Minami.[JA] そういう頑固なところ 波さんに似てますね Confrontation (2017)
Amy.[CN] 艾 Congo (1995)
Even Brooklyn looks pretty.[CN] 連布魯克林區看起來都很 Applause (1929)
I have Minami's will, which is meant for you.[JA] 波さんから あなたへの遺言を預かっております Disbanded (2017)
It's Minjoo.[CN] 儿子我怎么样妈妈 Episode #1.2 (2004)
Oh, dear. You're so pretty. Ain't she, Hitch?[CN] 哦,親愛的,你是如此麗 你看是不是,Hitch? Applause (1929)
From the ladies.[JA] (波) 女たちより Ready (2017)
Now, beautiful.[CN] -行了, Applause (1929)
Minami Shirakawa once told me,[JA] 白川波は言っていた Confrontation (2017)
Michiko[CN] 智子 You Shoot, I Shoot (2001)
How about that chop suey place we was at the other night?[CN] 我們那晚去過的式中餐廳怎麼樣? Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
[かんび, kanbi] -suess, -reif [Add to Longdo]
しい[うつくしい, utsukushii] schoen [Add to Longdo]
[びじん, bijin] schoene_Frau [Add to Longdo]
[びか, bika] Verschoenerung [Add to Longdo]
[びがく, bigaku] Aesthetik [Add to Longdo]
容院[びよういん, biyouin] Frisiersalon, Schoenheitssalon [Add to Longdo]
[びてん, biten] Vorzug, Tugend, Staerke [Add to Longdo]
術館[びじゅつかん, bijutsukan] Kunstmuseum, Galerie [Add to Longdo]
辞麗句[びじれいく, bijireiku] schoene_Werte, Rhetorik [Add to Longdo]
[びしゅう, bishuu] schoen_oder_haesslich, das_Aussehen [Add to Longdo]
[かび, kabi] Pracht, Glanz, Pomp [Add to Longdo]
[ほうび, houbi] Belohnung [Add to Longdo]
謙譲の[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] Tugend_der_Bescheidenheit [Add to Longdo]
[さんび, sanbi] Lobpreisung, Verherrlichung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top