ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*緊急*

   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 緊急, -緊急-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
紧急事件[jǐn jí shì jiàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] emergency [Add to Longdo]
紧急危害[jǐn jí wēi hài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] emergency risk [Add to Longdo]
紧急应变[jǐn jí yīng biàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] emergency management [Add to Longdo]
紧急状态[jǐn jí zhuàng tài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of emergency [Add to Longdo]
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, / ] Federal Emergency Management Agency; FEMA [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]
牙関緊急[がかんきんきゅう, gakankinkyuu] (n) trismus; lockjaw [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P) [Add to Longdo]
緊急シート[きんきゅうシート, kinkyuu shi-to] (n) emergency blanket [Add to Longdo]
緊急医療チーム[きんきゅういりょうチーム, kinkyuuiryou chi-mu] (n) emergency medical assistance team; EMAT [Add to Longdo]
緊急援助[きんきゅうえんじょ, kinkyuuenjo] (n) emergency aid (e.g. disaster relief); humanitarian aid [Add to Longdo]
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
緊急会議[きんきゅうかいぎ, kinkyuukaigi] (n) emergency meeting; urgent meeting; emergency session; emergency conference [Add to Longdo]
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
緊急雇用対策[きんきゅうこようたいさく, kinkyuukoyoutaisaku] (n) emergency employment measures; emergency job-creating measures [Add to Longdo]
緊急事態[きんきゅうじたい, kinkyuujitai] (n) state of emergency [Add to Longdo]
緊急[きんきゅうじ, kinkyuuji] (n,adj-no) emergency [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]
緊急車両[きんきゅうしゃりょう, kinkyuusharyou] (n) emergency vehicle [Add to Longdo]
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house) [Add to Longdo]
緊急措置[きんきゅうそち, kinkyuusochi] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures [Add to Longdo]
緊急対策[きんきゅうたいさく, kinkyuutaisaku] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures [Add to Longdo]
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant [Add to Longdo]
緊急地震速報[きんきゅうじしんそくほう, kinkyuujishinsokuhou] (n) Earthquake Early Warning; EEW [Add to Longdo]
緊急着陸[きんきゅうちゃくりく, kinkyuuchakuriku] (n) emergency landing [Add to Longdo]
緊急通報[きんきゅうつうほう, kinkyuutsuuhou] (n) emergency call [Add to Longdo]
緊急停止[きんきゅうていし, kinkyuuteishi] (n,vs) emergency stop; emergency shut down; emergency shutdown; scram (nuclear reactor) [Add to Longdo]
緊急電話[きんきゅうでんわ, kinkyuudenwa] (n) urgent phone call; emergency phone call [Add to Longdo]
緊急[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) {comp} severity [Add to Longdo]
緊急動議[きんきゅうどうぎ, kinkyuudougi] (n) urgent motion [Add to Longdo]
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
緊急避難[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation [Add to Longdo]
緊急避妊[きんきゅうひにん, kinkyuuhinin] (n) emergency contraception [Add to Longdo]
緊急避妊ピル[きんきゅうひにんピル, kinkyuuhinin piru] (n) emergency contraceptive pill [Add to Longdo]
緊急避妊薬[きんきゅうひにんやく, kinkyuuhininyaku] (n) emergency contraceptive [Add to Longdo]
緊急浮上[きんきゅうふじょう, kinkyuufujou] (n) emergency ascent (submarine); emergency surfacing [Add to Longdo]
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine) [Add to Longdo]
緊急部隊[きんきゅうぶたい, kinkyuubutai] (n) rapid force [Add to Longdo]
緊急用事[きんきゅうようじ, kinkyuuyouji] (n) emergency tasks; urgent tasks [Add to Longdo]
緊急炉心冷却装置[きんきゅうろしんれいきゃくそうち, kinkyuuroshinreikyakusouchi] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is an urgent message for you.あなたに緊急の伝言が入っています。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改革し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
The journalist was calm even in an emergency.その記者は緊急事態のときでも落ち着いていた。
All of the money is reserved for emergencies.その金の全ては緊急事態のために取っておかれる。
Then, please give him this note. This is urgent.それじゃあこのメモを渡してください。緊急です。
You can always count on him in any emergency.どのような緊急事態の時でも彼は当てに出来る。
NYNEX, is this an emergency?ナイネックスです。緊急の用件ですか。
Paula was called away on urgent business.ポーラは緊急の用事で呼び出された。
It there's anything urgent, you can get in touch with me.もし緊急なことがあれば、私に連絡して下さい。
Thousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.もし緊急用食料が数日中にそこに到達しなければ、何千人もの命が危険になるだろう。
The question before us is an urgent one.我々の直面している問題は緊急のものだ。
We have some pressing problems to solve.解決しなければならぬいくつかの緊急問題がある。
To our surprise, our son has suddenly shot up recently.驚いたことに息子は最近緊急に背がのびた。
In case of an emergency, get in touch with my agent right away.緊急の際には、すぐに私の代理人と連絡を取って下さい。
In case of emergency, call the police.緊急の時には警察へ電話しなさい。
In case of an emergency, get in touch with my agent.緊急の時は私の代理人に連絡をとってください。
In case of an emergency, dial 110.緊急の場合には110番にお電話ください。
In case of emergency, call 119.緊急の場合は、119番に電話しなさい。
In case of an emergency, push this button.緊急の場合は、このボタンを押しなさい。
What number should I call in case of an emergency?緊急の場合は、何番に電話すればいいのですか。
This rule doesn't apply to emergencies.緊急の場合はこの限りではありません。
In case of an emergency, call the police.緊急の場合は警察を呼びなさい。
Don't look to me for any help except in case of emergency.緊急の場合以外は私の援助をあてにしてはいけません。
I need to make an urgent call. Is there a public phone near here?緊急の電話をしなくてはならないのですが、この近くに公衆電話がありますか。
I canceled my appointment because of urgent business.緊急の用事ができたので約束を取り消した。
This is an emergency.緊急事態なのです。
An emergency may occur at any time.緊急事態はどんなときでも起こるかもしれない。
We have reserved a lot of food for emergencies.緊急時に備えて多量の食料を蓄えた。
Report to the emergency room.緊急室へ。
What is the emergency telephone number?緊急連絡先は何番ですか。
The economy is in dire need of a jumpstart.経済は緊急に起爆剤を必要としています。
It is imperative that we should encourage participatory forms of decision-making.参加型の意思決定様式を奨励することが緊急課題である。
No problem demands more urgency than the human conditions of life.生活条件を人間的なものにすることほど緊急を要する問題はない。
After the war most of the highways were in urgent need of repair.戦後国道のほとんどが補修を緊急に必要とされた。
He had some urgent news to tell me.彼には僕に話したい緊急の知らせがあった。 [M]
They loaded the trucks with emergency supplies for the earthquake victims.彼らは地震の被災者用の緊急物資をトラックに積み込んだ。
Hers was a nervous disease, and a change of air was an urgent need.彼女の病気は神経の病気だったので転地療養が緊急に必要であった。
The strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.輸出市場での競争力強化が緊急の課題である。
The plan lower in priority and urgency.優先度と緊急度の劣る計画。
Are you OK for drinking water in an emergency?緊急時の飲料水の確保は、大丈夫ですか?
If it's urgent I can page her ...?緊急なら、ポケベルで呼び出せますけど・・・。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a situation here![JA] 緊急事態です! Train to Busan (2016)
Mm-hm. You want to see him right away. Terribly urgent.[CN] 你想要立即見他,非常緊急 是有關生死的大事 North by Northwest (1959)
Says it's urgent.[JA] それが緊急だと言います。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
At this moment, the representatives of the Atlantic Alliance, negotiate with Moscow.[JA] NATO代表とも 緊急会合が持たれ Attraction (2017)
Emergency, emergency.[JA] 緊急事態発生 Okja (2017)
As a result of the emergency situation in the area surrounding the Beverly Center, there is the possibility of a series of explosions.[CN] 比佛利區居民,待在家裡 因情況緊急... 可能會有大規模的爆破 Volcano (1997)
Sorry, lady. It's an emergency.[JA] ごめんなさい 緊急なの Duel (2016)
Just my luck, an urgent assembly right now[CN] 剛回來就碰到緊急集合,真倒霉 Jue biu yat juk (1990)
I had an urgent call.[CN] 我收到緊急電話. How to Steal a Million (1966)
Emergency services, state the nature of your emergency.[CN] 緊急專線,有什麼事? 拜托 I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
My friend, postpone your urgent task.[CN] 延遲你的緊急工作 我親愛的沃頓,或者預言者 Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania (1999)
It's urgent.[JA] 緊急なんです Imminent Risk (2017)
And this, um, situation, did it have something to do with my son's campaign manager?[JA] これは緊急状況 息子のキャンペーンマネージャーと 関係があるのかね? 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Request dynamic precision strike at our mark![JA] -26 RMJ 緊急だ! 我々がいる地点にダイナミックで 精密な攻撃を要請する! The Mummy (2017)
Remaining in Paris on urgent business regarding my art foundation.[CN] 留在巴黎, 有藝術基金會的緊急事務要處理. How to Steal a Million (1966)
It sounded quite urgent. A Mrs. Lampert.[CN] 有一位藍伯特太太要找您 聽起來好像很緊急 Charade (1963)
Right now, it's an emergency.[JA] 〈緊急なんです〉 Episode #1.5 (2016)
We have an orange situation.[JA] 緊急事態です。 The Cell (2016)
The 48th Emergency Internal Security Tribunal of the SW region, as authorised by Executive Order No. 302,[CN] 西南地區第48緊急 國內安全審判法庭 由行政命令第302號授權 Punishment Park (1971)
Okay, First Response Team says that the assailants' vehicle has been abandoned.[JA] 緊急警備隊員によると 犯人たちは車を捨てて― Turn (2016)
Now, an urgent message for drivers using the A-1 in north Yorkshire.[CN] 現在,是給北約克郡A - 1司機的緊急消息 Hey Babu Riba (1985)
Doc contacted us with urgent news.[JA] ドクからの緊急連絡よ The Siege of Murphytown (2016)
Officers apprehended him.[CN] 我緊急趕往現場 幹警的將其抓獲 A Last Note (1995)
We're implementing the emergency protocols now.[JA] 私たちは、現在緊急の 計画を実行しています。 Blood Bonds (2016)
If there's an emergency?[CN] 如果有緊急的病患呢? The Nun's Story (1959)
I still do not understand here. Tolley is too early to talk to you. Tolley's too late.[JA] ワカらんな、 緊急の要件じゃなかったか? Attraction (2017)
What's the emergency?[JA] 緊急事態? Doc's Angels (2016)
Shertov here. Russian embassy. I want General Shelby.[CN] 我是捨托佛, 俄國大使館 我想要和謝爾比將軍通話, 很緊急 The Chairman (1969)
Emergency rooms all over the city have been filled with people complaining about headaches.[JA] 市内各地の緊急 治療室は、頭痛で 不満を言っている 人々でいっぱいだ。 Better Angels (2016)
We're on lock-down, ma'am... full crash.[JA] 封鎖措置を取りました 緊急事態です Turn (2016)
I assume you don't know who emailed me for the emergency sessions?[JA] 緊急の予約をした人格を あなたは知らないのかしら? Split (2016)
It's an emergency,[JA] 緊急事態だ The Flag House (2017)
Three times mentioned in dispatches.[CN] 凡爾登部隊。 三次緊急派遣。 A Self-Made Hero (1996)
But this is an emergency ! Dad's in love. Get out of here ![CN] 事態緊急 爸在談戀愛了 The Parent Trap (1998)
It's kind of an emergency.[JA] 緊急事態なの Find This Thing We Need To (2017)
I thought they were here. It's an emergency.[CN] 我以為在這 事出緊急 Death Lends a Hand (1971)
I have an emergency message for Operation Bite Mark.[JA] バイトマークの緊急事態だ Doc's Angels (2016)
Emergency message for Operation Bite Mark. Do you copy?[JA] バイトマークの緊急メッセージです 聞こえますか? Doc's Angels (2016)
The graveyard needs to be demolished.[CN] 秘書同志! 只好轉移墳地,緊急轉移。 Siberiade (1979)
The 48th Emergency Internal Security Tribunal of the SW Region, as authorised by Executive Order number 302, is now in session.[CN] 西南地區第48緊急 國內安全審判法庭 由行政命令 第302號授權,現在開庭 Punishment Park (1971)
I realize it's urgent. I heard Tony's own mother wants him popped.[CN] 我跟他們談過了 我知道事情緊急 Isabella (1999)
Please, we aren't here to harm any plants, but our need is urgent.[JA] 植物を傷つける気はないわ でも緊急なの Justice League Dark (2017)
This is a fully stocked civil defense emergency shelter for the entire county.[JA] ここは市民の緊急避難所 郡全体の Murphy's Miracle (2016)
- 477. Eject![JA] > ─ <477、緊急脱出せよ> Attraction (2017)
I had no choice but to schedule an emergency leukotomy.[JA] 緊急にルーコトミーを施術しないと ルコトミー? Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
There will be no reception today. There' an emergency, we have a burst pipe...[CN] 今天這裏不開診,有緊急情況在,我們爆了水管 Heart of a Dog (1988)
He wouldn't use that code unless there was something wrong.[JA] これは緊急事態時のコールナンバーだ Best Buds (2016)
It was an emergency.[JA] 緊急事態だったの 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
The first printing was 3,000 copies, but after winning this prize, another 200,000 were immediately ordered.[JA] 初版は 3000部スタートだったんですが 受賞したことで 20万部の 緊急重版が決まったんですよ Appeal (2017)
It's urgent.[JA] 緊急 Imminent Risk (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
緊急[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top