Search result for

*組*

(264 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -組-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働[ろうどうくみあい, roudoukumiai] (n) สหภาพแรงงาน
労働合員[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
み付け[くみつけ, kumitsuke] (vt) ประกอบชิ้นส่วน
み立て[くみたて, kumitate] (n) การประกอบชิ้นส่วน
[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごぐみ, gogumi] (n) ประกอบผิดพลาด
一部事業[いちぶじぎょうくみあい, ichibujigyoukumiai] (n name ) สหการ (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งในการทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สหการแข่งม้า ก็เป็นการรวมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งม้าและหารายได้เข้าสหการ จากนั้นสหการก็จะนำรายได้ที่เข้าสหการ นำไปแบ่งให้แก่เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
み方[くみかた, kumikata] Thai: วิธีประกบ
取り[とりくむ, torikumu] Thai: แก้ไข(ปัญหา)
取り[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
[くむ, kumu] Thai: ร่วมมือ
[くむ, kumu] Thai: จัด
[くむ, kumu] Thai: กอดอก
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: สอดเข้าไป English: to insert
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ก่อขึ้นมา English: to set up
み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ประกอบ(ชิ้นส่วน) English: to assemble
み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] Thai: ประกบเข้าด้วยกัน English: to join together
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[組, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,916

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1;十個一[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
べた[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo) [Add to Longdo]
の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
もじら[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
アクセス番[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme [Add to Longdo]
キャリア[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats [Add to Longdo]
クイズ番[クイズばんぐみ, kuizu bangumi] (n) quiz show [Add to Longdo]
コルク[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem [Add to Longdo]
スパイ[スパイそしき, supai soshiki] (n) spy ring; spy network [Add to Longdo]
セル立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
タイアップ番[タイアップばんぐみ, taiappu bangumi] (n) tie-up program; tie-up programme [Add to Longdo]
テレビ番[テレビばんぐみ, terebi bangumi] (n) television program; tv program [Add to Longdo]
テロ[テロそしき, tero soshiki] (n) terrorist organization; terrorist organisation [Add to Longdo]
ニュース番[ニュースばんぐみ, nyu-su bangumi] (n) news programme; news program [Add to Longdo]
バラエティー番[バラエティーばんぐみ, baraetei-bangumi] (n) variety show (e.g. on TV) [Add to Longdo]
バラエティ番[バラエティばんぐみ, baraetei bangumi] (n) variety program [Add to Longdo]
パケット立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD [Add to Longdo]
ビット[ビットくみ, bitto kumi] (n) {comp} bit combination [Add to Longdo]
ビット合せ[ビットくみあわせ, bitto kumiawase] (n) {comp} bit combination [Add to Longdo]
ページ[ページぐみ, pe-ji gumi] (n) paging [Add to Longdo]
ペアを[ペアをくむ, pea wokumu] (exp,v5m) to form a pair (pairs); to partner [Add to Longdo]
ライン[ラインそしき, rain soshiki] (n) line organization; line organisation [Add to Longdo]
ラジオ番[ラジオばんぐみ, rajio bangumi] (n) radio programme; radio program [Add to Longdo]
ローカル番[ローカルばんぐみ, ro-karu bangumi] (n) local program; local programme [Add to Longdo]
ロシア五人[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
意気;意気[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
遺伝因子替え[いでんいんしくみかえ, iden'inshikumikae] (n) recombinant gene splicing [Add to Longdo]
遺伝子み換え;遺伝子換え[いでんしくみかえ, idenshikumikae] (n) gene recombination [Add to Longdo]
遺伝子み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
[ひとくみ;いちくみ, hitokumi ; ichikumi] (n) one class; one set [Add to Longdo]
雨傘番[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out [Add to Longdo]
永久[えいきゅうそしき, eikyuusoshiki] (n) permanent tissue [Add to Longdo]
;縁[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
[よこぐみ, yokogumi] (n) horizontal typesetting [Add to Longdo]
黄色[こうしょくくみあい, koushokukumiai] (n) yellow union [Add to Longdo]
[きいぐみ;きぐみ, kiigumi ; kigumi] (n) yellow class [Add to Longdo]
音韻[おんいんそしき, on'insoshiki] (n) sound system (of a language); phonological system [Add to Longdo]
下部[かぶそしき, kabusoshiki] (n) lower branch (of an organization) (organisation); infrastructure [Add to Longdo]
歌番[うたばんぐみ, utabangumi] (n) popular song program on radio or television [Add to Longdo]
会話の[かいわのくみ, kaiwanokumi] (n) conversation class [Add to Longdo]
[かいそ, kaiso] (n,vs) breaking up an organization; breaking up an organisation [Add to Longdo]
[かいそ, kaiso] (n,vs) reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
海員[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union [Add to Longdo]
海綿状[かいめんじょうそしき, kaimenjousoshiki] (n) spongy tissue [Add to Longdo]
;絵[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book [Add to Longdo]
活字を[かつじをくむ, katsujiwokumu] (exp,v5m) to set type [Add to Longdo]
褐色脂肪[かっしょくしぼうそしき, kasshokushibousoshiki] (n) brown adipose tissue; brown fat [Add to Longdo]
管理[かんりそしき, kanrisoshiki] (n) management organization; management organisation [Add to Longdo]
み;岩[いわぐみ, iwagumi] (n) (See 石み) arrangement of stones in a garden [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组织[zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ, / ] to organize; organization; organized system; nerve; tissue, #262 [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord, #298 [Add to Longdo]
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] component; part; element; constitute; make up, #1,293 [Add to Longdo]
小组[xiǎo zǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ, / ] a group, #1,663 [Add to Longdo]
组合[zǔ hé, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] to assemble; combination; combinatorial, #1,926 [Add to Longdo]
重组[chóng zǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] reorganize; recombine, #3,005 [Add to Longdo]
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] flight crew (on a plane), #6,677 [Add to Longdo]
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] group leader, #6,884 [Add to Longdo]
分组[fēn zǔ, ㄈㄣ ㄗㄨˇ, / ] to divide into groups; subgroup, #8,394 [Add to Longdo]
工作组[gōng zuò zǔ, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ, / ] a work team; a working group; a task force, #10,074 [Add to Longdo]
专案组[zhuān àn zǔ, ㄓㄨㄢ ㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] special investigating team (legal or judicial), #11,230 [Add to Longdo]
党组[dǎng zǔ, ㄉㄤˇ ㄗㄨˇ, / ] leading party group, #11,319 [Add to Longdo]
世贸组织[shì mào zǔ zhī, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #11,358 [Add to Longdo]
芯片组[xīn piàn zǔ, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] chipset, #11,572 [Add to Longdo]
组织者[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] organizer, #12,921 [Add to Longdo]
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] assemble and install, #13,129 [Add to Longdo]
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Health Organization (WHO), #14,691 [Add to Longdo]
改组[gǎi zǔ, ㄍㄞˇ ㄗㄨˇ, / ] to reorganize; to reshuffle (posts etc), #14,866 [Add to Longdo]
基因组[jī yīn zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] genome, #16,953 [Add to Longdo]
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, / ] group or team (in factories etc), #17,010 [Add to Longdo]
组织学[zǔ zhī xué, ㄗㄨˇ ㄓ ㄒㄩㄝˊ, / ] histology, #17,114 [Add to Longdo]
世界贸易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #17,307 [Add to Longdo]
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, / ] components; individual parts making up a compound, #19,704 [Add to Longdo]
经合组织[jīng hé zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展織|经济合作与发展组织, #22,343 [Add to Longdo]
组阁[zǔ gé, ㄗㄨˇ ㄍㄜˊ, / ] to form a cabinet, #27,281 [Add to Longdo]
基地组织[jī dì zǔ zhī, ㄐㄧ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Al Qaeda, #27,653 [Add to Longdo]
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ, / ] organize into groups; marshalling, #28,889 [Add to Longdo]
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] connective tissue, #30,187 [Add to Longdo]
组织法[zǔ zhī fǎ, ㄗㄨˇ ㄓ ㄈㄚˇ, / ] organic law, #31,236 [Add to Longdo]
词组[cí zǔ, ㄘˊ ㄗㄨˇ, / ] phrase (grammar), #31,782 [Add to Longdo]
群众组织[qún zhòng zǔ zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] communal organization, #32,059 [Add to Longdo]
石油输出国组织[shí yóu shū chū guó zǔ zhī, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, #36,419 [Add to Longdo]
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, / ] coil (in electric motor or transformer), #43,403 [Add to Longdo]
方程组[fāng chéng zǔ, ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] (math.) simultaneous equations; system of equations, #52,686 [Add to Longdo]
绿色和平组织[lǜ sè hé píng zǔ zhī, ㄌㄩˋ ㄙㄜˋ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 绿 / ] Greenpeace, #55,439 [Add to Longdo]
组曲[zǔ qǔ, ㄗㄨˇ ㄑㄩˇ, / ] suite (music), #55,655 [Add to Longdo]
成组[chéng zǔ, ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] to make up (out of components), #60,938 [Add to Longdo]
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Islamic Jihad (Palestinian armed faction), #63,837 [Add to Longdo]
数组[shù zǔ, ㄕㄨˋ ㄗㄨˇ, / ] array, #64,111 [Add to Longdo]
组织胺[zǔ zhī àn, ㄗㄨˇ ㄓ ㄢˋ, / ] histamine, #65,579 [Add to Longdo]
美洲国家组织[Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of American States, #72,414 [Add to Longdo]
非洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of African Unity, #75,637 [Add to Longdo]
组氨酸[zǔ ān suān, ㄗㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] histidine (His), an essential amino acid, #90,615 [Add to Longdo]
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] chartering charge, #136,328 [Add to Longdo]
奥林匹克运动会组织委员会[Ào lín pǐ kè yùn dòng huì zǔ zhī wěi yuán huì, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨˇ ㄓ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Olympic organizing committee; abbr. to 奧委|奥组委, #149,913 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
世界气象组织[shì jiè qì xiàng zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
世界海关组织[Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Customs Organization [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
A pair of gloves.の手袋。
A pair of gloves was left in the taxi.の手袋が、タクシーの中に忘れてあった。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備員が脚をんで座っていた。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人みが白昼その銀行を襲った。
The two classes were brought together into a larger class.2つのは合併されて大人数のクラスになった。
Three men menaced him with knives.3人の男が彼をナイフで脅した。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の選手でローテーションをんだ。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場合は別の日程をまなくちゃ。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの都合のいい日時にミーティングをみ直してくださいませんか。
What is your favorite TV program?あなたの好きなテレビ番は何ですか。
Who sings the best of all the boys in your class?あなたのでどの子が一番歌がうまいですか。
What's your favourite television program?あなたのお気に入りのテレビ番は何ですか。
Which program did you watch yesterday?あなたは昨日どの番を見ましたか。
You have only to put them together.あなたはそれらをみ立てるだけでいいのです。
Is that radio program still on the air?あのラジオ番はまだ続いていますか。
You have only to sit quietly with your hands folded in your lap.あなたは膝に手をんで静かに座っていさえすればよい。
That branch is affiliated to the miners' union.あの支部は炭鉱労働合に属している。
You know times have changed when rivals like Hitachi and NEC get together.あの日立さんとNECさんが手をむなんて、時代が変わった。
Ants have a well-organized society.アリには非常に織だった社会がある。
I found a pair of gloves under the chair.イスの下にひとの手袋を見つけた。
The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.イギリスと日本とは、政治の仕みにかなり共通点がある。
Hey, look at that girl with her arms folded.おい、あの腕みしている女の子をみろよ。
The quiz show follows the 7 o'clock news.クイズ番は7時のニュースのあとだ。
You and I must stick close, back to back.がっちりんで助け合わねばならない。
Our sales organization for Gamma is not strong.ガンマの販売織が強くありません。
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは合のシンパを一人残らず解雇するために首切り役を投入した。
There were two marriages here yesterday.きのうここで結婚式が2あった。
This TV show is catching on now.このテレビ番がいま人気を集めています。
The question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.ここでの問題は、社会のトレンドを概観できるような枠みを創出することである。
This computer network is, as it were, the nervous system of the company.このコンピューター網は、いわば、会社の神経織である。
With this system a protection circuit has been built in.このシステムには、保護回路がみ込まれています。
This TV program is really quite interesting.このテレビ番はなかなか面白い。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改革し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの織の中に注入する以外に方策はない。
This company has a good system.この会社は立派な織をもっている。
Will you record this program on video for me?この番、ビデオに録っておいて。
Can you match this coat with something a little more colorful?この上着を何か少し派手な物とみ合わせられませんか。
Generally speaking, the students of this class are very good.このの生徒は全体に出来がよい。
If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.この織は、現状のままに、ほうっておかれるならば、やがて、破滅するだろう。だがこの織を、復旧させようとすることは、川を渡っている最中に、馬をとりかえることと同じように難しい。
This organization lacks unity.この織はまとまりに欠ける。
Since in this organization they're all chiefs and no Indians, it's a wonder any decisions get made.この織は幹部ばかり名を連ねているのではたして決定を下せるのかあやしいものだ。
This organization cannot exist without you.この織は君無しには成り立たない。 [M]
This institution came into being after the war.この織は戦後生まれた。
This organization relies entirely on voluntary donations.この織は百パーセント寄付に頼っている。
This program is beamed from US to Japan.この番はアメリカから日本へ送られている。
This program may continue until when.この番はいつまで続くのでしょう。
This program has become stereotyped.この番はマンネリになっている。
This program is a rerun.この番は再放送だ。
Do you want to watch this program?この番見る?
This bookcase is easy to assemble.この本棚はみ立てが簡単だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, we'll be right back with travel after this short break.[JA] CMを挟んで番は続きます The Secret of Sales (2017)
Three people had access to our new names:[JA] 3人は俺達の 新しい名にアクセスしてた 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Mmm-hmm.[CN] 我見過由沙和水成的世界 Gods of Egypt (2016)
I am merely an instrument of the institution I represent.[JA] 私は私が代表する織の一員にすぎない The Spoils of War (2017)
Unlike other professional sports, boxing doesn't have a single controlling organization, which is exactly what Al Haymon is after with his Premier Boxing Champions league.[JA] ボクシング業界全体を 束ねる織がない状況で ヘイモンが始めたプレミア・ ボクシング・チャンピオンズ CounterPunch (2017)
The Avengers were formed to make the world a safer place.[CN] 相反,他們會一個聯合國專家小的監督下運作, 由這個小去評估和指揮 Captain America: Civil War (2016)
Wise Lord of the Sacred Word, we seek your counsel.[CN] 中間由 無數種小花瓣成 每一瓣都被改進過 Gods of Egypt (2016)
Anything promising?[CN] 有蓋達織的資金嗎? Snowden (2016)
("SHARON" VOICE:) Hello, Vincent. You cunts.[JA] 仕んだのか? The Widow Maker (2017)
We can't define consciousness because consciousness does not exist.[CN] 我們不過是一堆血肉成 There is no threshold 不會是有生命到無生命的區別 no inflection point at which we become fully alive. Trace Decay (2016)
You dope.[CN] 我們是韓國最頂尖的救援小 Tunnel (2016)
I appreciate the support of the union on this, Terry.[JA] テリー 合の支援には感謝する Salesmen Are Like Vampires (2017)
I would say absolutely, especially with pernicious types of alternative medicine.[CN] 有許多臨床實驗都有安慰劑的人 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Joe, when you got back to camp, Joe, when you got back to camp, did it appear the four blue Did it appear the four blue collars were very happy that[CN] 這四個藍領在隨機重中留在一起 The Line Will Be Drawn Tonight (2015)
And ultimately, the truth sinks in that no matter what justification you're selling yourself, this is not about terrorism.[CN] 讓美國在八大工業國織有談判優勢 或是操縱巴西石油公司 或是幫助驅逐不合作的第三世界領袖 Snowden (2016)
Rodney in every second, more and more, and in this game, whenever[CN] 你倆就成了強力 The Line Will Be Drawn Tonight (2015)
I spoke with her.[CN] 死亡的腦織無法再生 所以他這輩子只能靠呼吸機 和進食管維持了 Start Digging (2016)
We are not skint. Give that to the fucking building society![JA] 住宅金融合に くれてやれ Smell the Weakness (2017)
NYPD's working on closing down the tunnels.[JA] NYPDが取りんでいる トンネルを閉鎖した。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Right.[CN] 世界貿易織的德拉霍亞 Snowden (2016)
Jadalla Bin-Khalid and his crew got in the country.[JA] Jadalla Bin -Khalidと彼 乗員は国に入った。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
He said, "This documentary is going to be funny."[JA] "最高の番に なるだろう"って  ()
We found it.[CN] 我們是總統的特別行動小,夥計們,沒有關於不禮貌的內疚 Captain America: Civil War (2016)
[in Kannada] For the polio vaccine, we've come to the clinic.[CN] (聯合國兒童基金會小兒麻痺長 妮可杜許) 在幾小時內就會造成癱瘓 Do Some Shots, Save the World (2017)
More, and in this game, whenever you start showing you're too You start showing you're too close to somebody, youk with a[CN] 而強力合必須在做出強力行動之前 The Line Will Be Drawn Tonight (2015)
Once that is completed, the stones and irons are placed on top of the wood.[JA] 薪をみ終わったら 石と鉄を運んできて― 一番上に載せる Barbecue (2017)
We've just received reliable intel that sleeper cells are preparing to launch multiple terror attacks.[JA] 私たちは信頼できる情報受け取った その地下織は 攻撃を準備をしている 複数のテロ攻撃 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Form up! Come on, lads![JA] 陣形をめ! The Spoils of War (2017)
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.[JA] 同じトランスジェンダーでも 性別に対して感じる 抑圧は違うの 形式や枠みに 強くこだわってる人もいるわ  ()
Still working on it.[JA] まだそれに取りんでいます。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
"The UN dispatched Dr. Theo Broussard from Geneva within the hour."[CN] 專責小盡快巴恩斯被抓獲要求心理醫生 Captain America: Civil War (2016)
I saw you on that program.[JA] 番 拝見しました Disbanded (2017)
Who's "we"?[CN] 我們可能得重新裝它 Deepwater Horizon (2016)
Signing with Al Haymon, ain't nothing better than that.[JA] ヘイモンとめてうれしいね CounterPunch (2017)
-Yeah. I hope it works. I really do.[CN] 不過典故來自摩西分紅海的故事 (摩西: 實驗性機電模 Earth Is a Hot Mess (2017)
I've got three algorithms that are running password combinations.[JA] 私は3つのアルゴリズムを持っている 実行中のパスワードのみ合わせです。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
That's where we get the term double-blind.[CN] 然後把他們分成兩 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I'm gonna call my crew.[JA] だから,あなたは誰を呼んでいますか? 私は私の乗員と呼んでいます。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Or more like a kaleidoscope of human suffering?[CN] 像膠片夾里那些照片一樣 成動感的畫面 Be Our Guest (2016)
And a profile of every threat-maker.[CN] 我會提供你與特務織 一份清單 列出2月3日以來,針對總統的威脅 Snowden (2016)
"If you wanna fight for this belt, we can make that happen.[JA] "タイトルマッチは めるが" CounterPunch (2017)
Still working on that list.[JA] まだそのリストに取りんでいます。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Believe me, this is the middle ground.[CN] 妥協 重 這就是世界運作的規則 Captain America: Civil War (2016)
Don't expect to see him on Parkinson anytime soon[JA] トーク番は無理だな Sexy Rollercoasters (2017)
I mean, it would take you 400 years to read the emails. Then you have to analyze them.[CN] 茫茫一片,每分鐘有幾百兆位元 Snowden (2016)
The same thing that made me pick up a gun when I was 12, with my brother and his crew.[JA] 同じこと 私は銃をピックアップさせた 私が12歳のとき、私の 兄弟と彼の乗員。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You'll still need to combine it with one part mercury.[JA] あなたはまだそれをみ合わせる必要があります 1部の水銀を含む。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Lot of moving parts. Millions of moving parts.[CN] 一個影響面很廣、複雜的大 Deepwater Horizon (2016)
On your show,[JA] 森口さんの番 Disbanded (2017)
-And Chris Beedie, professor of applied sports and exercise at the Canterbury Christ Church University.[CN] 為了討論這點,我們有另一專家 Tune Your Quack-o-Meter (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
セル立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
テレビ番[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
パケット立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
ビット[びっとくみ, bittokumi] bit combination [Add to Longdo]
ビット合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
検索時概念合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
[さいくみたて, saikumitate] reassembly [Add to Longdo]
再度み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble [Add to Longdo]
索引時概念合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
[くみ, kumi] set [Add to Longdo]
み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
み込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] built-in function [Add to Longdo]
合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line [Add to Longdo]
上り濃度[くみあがりのうど, kumiagarinoudo] typographic color [Add to Longdo]
織名[そしきめい, soshikimei] organization name [Add to Longdo]
立て[くみたて, kumitate] reassembling [Add to Longdo]
添字三つ[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]
否定合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
物理的配達織名[ぶつりてきはいたつそしきめい, butsuritekihaitatsusoshikimei] physical delivery organization name [Add to Longdo]
略記合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
み合わせ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のりくみいん, norikumiin] Schiffsmannschaft, Mannschaft [Add to Longdo]
労働[ろうどうくみあい, roudoukumiai] Gewerkschaft [Add to Longdo]
娯楽番[ごらくばんぐみ, gorakubangumi] Unterhaltungsprogramm [Add to Longdo]
[わくぐみ, wakugumi] das_Einrahmen, Geruest [Add to Longdo]
[ばんぐみ, bangumi] Programm [Add to Longdo]
[くみ, kumi] Gruppe, Mannschaft, Klasse, Bande [Add to Longdo]
み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] zusammensetzen [Add to Longdo]
み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] Zahlenschloss [Add to Longdo]
み立て[くみたて, kumitate] _Bau, Konstruktion, Struktur [Add to Longdo]
[くむ, kumu] zusammensetzen [Add to Longdo]
[そせい, sosei] Zusammensetzung, Komposition [Add to Longdo]
[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
[そかく, sokaku] Kabinettsbildung, Regierungsbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top