ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*糟糕*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 糟糕, -糟糕-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟糕[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit![CN] 糟糕 Strange Gardens (2003)
Don't tell me you came here to bring your granny a cake, like Little Red Riding Hood.[CN] 你不是小红帽 但糟糕的是 Port of Shadows (1938)
-That's too bad. -About three months.[CN] 一那太糟糕了 一大约三个月 The Awful Truth (1937)
I came here because you asked me to but I hate places like this.[CN] 这种音乐最糟糕了 我只喜欢高尚的音乐 Port of Shadows (1938)
Yoo Soo Kyung[CN] 大叔你真的很糟糕 Episode #1.7 (2004)
Too bad, Anna.[CN] 太糟糕了. Ninotchka (1939)
And you'll forgive me for my car's imperfect performance?[CN] 你得原谅我 昨天我那辆糟糕的车出了故障 The Awful Truth (1937)
Crap.[CN] 糟糕 Bloody Mary (2005)
"But, worst of all, you must face the consequences of the evil you have wrought during your lifetime."[CN] "但最糟糕的是,你必须面对你在 地球上的期间所犯下的邪恶行为的后果" The Phantom Carriage (1921)
No.[CN] 糟糕 Wash (2007)
Makes me feel terrible.[CN] 讓我覺得很糟糕 Applause (1929)
I know it's extremely cruel to awaken anyone at such an hour.[CN] 我知道在这个时间吵醒 别人是非常糟糕 Ninotchka (1939)
We've had the most terrible time.[CN] 我们今天糟糕透了 The Awful Truth (1937)
Whoops![CN] 糟糕 For Your Eyes Only (1981)
Well, I wouldn't make him such a bad boss at that.[CN] 我不会是个你他一样的糟糕的老板 Bordertown (1935)
And now I've lost my parcel.[CN] 真糟糕 Port of Shadows (1938)
You've got so many flacons, you are worse than my daughter.[CN] 你划拉了那么多瓶子 你比我女儿还要糟糕 Seduction (1929)
"If something smells bad, why put your nose in it?"[CN] 如果东西闻起来很糟糕 为什么要把你的鼻子靠近它呢? Ninotchka (1939)
That's too bad.[CN] 太糟糕 Design for Living (1933)
That kind of propaganda is bad anywhere, but inciting the attendants... of the powder room to go on strike?[CN] 那种宣传在任何地方 都非常糟糕 但是她在煽动 化妆室的服务员们罢工呢 Ninotchka (1939)
- That's awkward.[CN] -太糟糕 The Lady Vanishes (1938)
Looki ng bad, rea bad. We're out of luck here,[CN] 真糟糕这么不妙的签子 Taki no shiraito (1933)
I was telling Mr. Leeson, I mean Daniel... about how badly we were doing, and he thought maybe he could do better.[CN] 我告诉利森先生 我是说丹尼尔 我们经营得有多糟糕 所以他想或许他可以经营得更好 The Awful Truth (1937)
That's terrible.[CN] 那太糟糕 It Happened One Night (1934)
- Shit.[CN] -糟糕 Matchstick Men (2003)
Shit man.[CN] 糟糕 Coldwater (2013)
Armand's car broke down last night miles from nowhere... and we had to stay at the nastiest inn ever.[CN] 阿曼德的车昨晚坏了 不知道停在了什么鬼地方 我们不得不待在那儿 一点都不方便,真是糟糕透顶 The Awful Truth (1937)
My existence is hanging by a thread.[CN] 我的處境已經很糟糕了. Grand Hotel (1932)
Shit.[CN] 糟糕 Gravity (2013)
Oh, shoot.[CN] 糟糕 Bad Food Bares (2013)
Where's my N adeshiko? ,[CN] 真糟糕他妈的 Taki no shiraito (1933)
- Terrible.[CN] - 很糟糕. Grand Hotel (1932)
Not as bad as I thought.[CN] 没有我想的那么糟糕. The Scarlet Empress (1934)
Too bad we have to waste all that time.[CN] 浪费这些事情 真的太糟糕 Ninotchka (1939)
What'll I do about this.[CN] 真糟糕这下完了 Taki no shiraito (1933)
That's too bad, Jerry.[CN] 太糟糕了,杰瑞 The Awful Truth (1937)
Mafeking's in a very bad way.[CN] 玛斐津的情况很糟糕 Cavalcade (1933)
The roads are bad, aren't they?[CN] 道路很糟糕 不是吗? The Scarlet Empress (1934)
"Deal with Manchester definitely off." Is that something terrible?[CN] "和曼徹斯特的生意完全破裂了." 很糟糕嗎? Grand Hotel (1932)
"That's awful!"[CN] 太糟糕 The Circus (1928)
I'm in a fine mess.[CN] 我真是糟糕透了 The Awful Truth (1937)
Couldn't be much worse, from his point of view.[CN] 真糟糕 糟糕的是他 Foreign Correspondent (1940)
Yeah! Yeah.[CN] 太糟糕 You Bet (1999)
Gee, that's too bad. - If there's anything I can do...[CN] 真糟糕,如果我能帮得上忙... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
It's such a rare five-pound note too. The watermark's upside down.[CN] 真糟糕这是很稀有的五英磅钞 Foreign Correspondent (1940)
You're even worse! Writing to your own mother?[CN] 你只会写信给妈妈,比我更糟糕 A Mother Should Be Loved (1934)
Shit.[CN] -糟糕 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
Too bad your Mob didn't keep their promise.[CN] 你的同伙没有遵守他们的承诺 真是太糟糕 'G' Men (1935)
But things ain't as bad as that.[CN] 但是這兒也沒那麼的糟糕 Applause (1929)
Too bad you didn't have that on when it happened.[CN] 太糟糕了 事情发生的时候 你没有把它戴着 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top