ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*盛*

   
217 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -盛-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盛, shèng, ㄕㄥˋ] abundant, flourishing; to contain; to fill
Radical: Decomposition: 成 (chéng ㄔㄥˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 1,142

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to hold; contain; to ladle; pick up with a utensil, #2,997 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng, #2,997 [Add to Longdo]
[shèng dà, ㄕㄥˋ ㄉㄚˋ, ] grand; majestic; magnificent; Shanda Entertainment (PRC computer game company), #5,590 [Add to Longdo]
[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital), #5,903 [Add to Longdo]
[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, ] vigorous; exuberant, #8,372 [Add to Longdo]
[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] pageant; distinguished meeting, #10,044 [Add to Longdo]
[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony, #10,852 [Add to Longdo]
[shèng yàn, ㄕㄥˋ ㄧㄢˋ, ] feast, #11,690 [Add to Longdo]
[shèng xíng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] in fashion; prevalent, #13,669 [Add to Longdo]
[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, / ] blooming; in full flower, #14,667 [Add to Longdo]
[fēng shèng, ㄈㄥ ㄕㄥˋ, / ] rich; sumptuous, #15,327 [Add to Longdo]
[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] a flourishing period; period of prosperity; a golden age, #17,721 [Add to Longdo]
[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best, #20,384 [Add to Longdo]
[shèng kuàng, ㄕㄥˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] grand occasion, #21,418 [Add to Longdo]
[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] famous reputation, #22,335 [Add to Longdo]
顿邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] Washington Post (newspaper), #22,416 [Add to Longdo]
[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] grand occasion, #22,772 [Add to Longdo]
[shèng chǎn, ㄕㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] superabundant; to teem with; to produce in abundance; to abound in, #23,392 [Add to Longdo]
[qiáng shèng, ㄑㄧㄤˊ ㄕㄥˋ, / ] rich and powerful, #23,638 [Add to Longdo]
[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at its peak; a golden age, #24,166 [Add to Longdo]
[xīng shèng, ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ, / ] flourish; thrive, #25,532 [Add to Longdo]
[Gāo shèng, ㄍㄠ ㄕㄥˋ, ] Goldman Sachs, #25,552 [Add to Longdo]
[shèng chuán, ㄕㄥˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] widely spread; widely rumored; stories abound; (sb's exploits are) widely circulated, #26,496 [Add to Longdo]
[mào shèng, ㄇㄠˋ ㄕㄥˋ, ] lush, #28,608 [Add to Longdo]
[shèng zàn, ㄕㄥˋ ㄗㄢˋ, / ] to praise highly; an accolade; highly regarded; acclaimed, #33,148 [Add to Longdo]
[shèng qíng, ㄕㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, ] great kindness; magnificent hospitality, #34,237 [Add to Longdo]
[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, / ] flourishing reputation, #36,558 [Add to Longdo]
[chāng shèng, ㄔㄤ ㄕㄥˋ, ] prosperous, #43,014 [Add to Longdo]
[fán shèng, ㄈㄢˊ ㄕㄥˋ, ] prosperous, #45,572 [Add to Longdo]
顿州[Huá shèng dùn zhōu, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄓㄡ, / ] Washington State, #47,137 [Add to Longdo]
久负[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve, #49,089 [Add to Longdo]
[shèng nù, ㄕㄥˋ ㄋㄨˋ, ] rage; a raging temper, #50,071 [Add to Longdo]
[shèng shuāi, ㄕㄥˋ ㄕㄨㄞ, ] to flourish then decline; rise and fall, #50,646 [Add to Longdo]
气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] overbearing; arrogant bully, #54,071 [Add to Longdo]
[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] historical name of Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province, #56,991 [Add to Longdo]
太平[tài píng shèng shì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] peace and prosperity (成语 saw), #59,191 [Add to Longdo]
[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at the peak; in full bloom, #59,424 [Add to Longdo]
[shèng jǐng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥˇ, ] grand view; magnificent landscape, #60,583 [Add to Longdo]
[shèng nián, ㄕㄥˋ ㄋㄧㄢˊ, ] the prime of one's life, #68,000 [Add to Longdo]
极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, / ] all the rage for a time; grand fashion for a limited time, #69,318 [Add to Longdo]
顿特区[Huá shèng dùn tè qū, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, / ] Washington D.C. (US federal capital), #72,623 [Add to Longdo]
共襄[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking, #77,174 [Add to Longdo]
[shèng jǔ, ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] grand event; magnificent undertaking, #89,818 [Add to Longdo]
[Luó Chéng jiào, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Luo Chengjiao (1931-1952), PRC hero of the volunteer army in Korea, #107,451 [Add to Longdo]
[shèng qì, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] grand and heroic; exuberant character, #116,069 [Add to Longdo]
[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness, #193,229 [Add to Longdo]
[shèng fú, ㄕㄥˋ ㄈㄨˊ, ] splendid attire, #194,128 [Add to Longdo]
春秋鼎[chūn qiū dǐng shèng, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] the prime of one's life, #231,165 [Add to Longdo]
[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, ] peak season; a flourishing period, #301,371 [Add to Longdo]
乔治・华[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Hua2 sheng4 dun4, / ] George Washington (1732-1799), first US president [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
てんこ[てんこもり, tenkomori] (adv) กองเท่าภูเขา,กองทับกันสูงๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り込む[もりこむ, morikomu] รวม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手り;御手[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
わんぱくり;腕白[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
悪戯り;いたずら[いたずらざかり, itazurazakari] (n) mischievous age [Add to Longdo]
意気[いきさかん, ikisakan] (adj-na,n) in high spirits; (P) [Add to Longdo]
育ち[そだちざかり, sodachizakari] (adj-no) growing (child, etc.) [Add to Longdo]
[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity [Add to Longdo]
[ひともり, hitomori] (n) pile [Add to Longdo]
一服を[いっぷくをもる, ippukuwomoru] (exp,v5r) to drug (someone, food, drink) [Add to Longdo]
一服[いっぷくもる, ippukumoru] (v5r) to drug (someone, food, drink) [Add to Longdo]
栄枯[えいこせいすい, eikoseisui] (n) ups and downs of life; vicissitudes of fortune [Add to Longdo]
[おうせい, ousei] (adj-na,n) full of vim and vigor [Add to Longdo]
温度目[おんどめもり, ondomemori] (n) temperature scale [Add to Longdo]
り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P) [Add to Longdo]
気力旺[きりょくおうせい, kiryokuousei] (n,adj-na) being full of energy (drive, motivation, vitality) [Add to Longdo]
[きょうせい;ごうじょう, kyousei ; goujou] (n,adj-na) (arch) might; mighty [Add to Longdo]
興亡[こうぼうせいすい, koubouseisui] (n) rise and fall; prosperity and decline; vicissitudes [Add to Longdo]
勤め[つとめざかり, tsutomezakari] (n) the prime of one's career [Add to Longdo]
血気[けっきざかり, kekkizakari] (adj-na) youthful vigor; youthful vigour [Add to Longdo]
元気旺[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life [Add to Longdo]
古い革袋に新しい酒を[ふるいかわぶくろにあたらしいさけをもる, furuikawabukuroniatarashiisakewomoru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles [Add to Longdo]
五陰[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 五陰) the pain brought on by the five skandha [Add to Longdo]
好奇心旺[こうきしんおうせい, koukishin'ousei] (n,adj-na) brimming with curiosity [Add to Longdo]
豪勢;豪[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
今をりと[いまをさかりと, imawosakarito] (exp) in full bloom at the moment [Add to Longdo]
[さいせいき, saiseiki] (n) golden age; best time for; (P) [Add to Longdo]
り;山(io)[やまもり, yamamori] (n,adj-no) heap; pile; stack; full measure [Add to Longdo]
刺身のり合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi [Add to Longdo]
士気旺[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit [Add to Longdo]
[わかざかり, wakazakari] (n) prime of youth [Add to Longdo]
[てもり, temori] (n) helping oneself to (food or other objects); arranging things to suit oneself [Add to Longdo]
り;酒[さかもり, sakamori] (n) drinking bout; merrymaking [Add to Longdo]
[ふなもり, funamori] (n) boat-wrap sushi [Add to Longdo]
[でさかり;でざかり, desakari ; dezakari] (n) best time for (corn, etc.); season (for fruit, etc.) [Add to Longdo]
[でさかる, desakaru] (v5r,vi) to appear in profusion [Add to Longdo]
暑い[あついさかり, atsuisakari] (n) heat of the day; hottest part of the day [Add to Longdo]
[おんなざかり, onnazakari] (n) peak of womanhood [Add to Longdo]
女体[にょたいもり, nyotaimori] (n) practice of eating sushi or sashimi off an unclad woman's body [Add to Longdo]
商売繁[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n,vs) thriving (prosperous) business; rush of business [Add to Longdo]
消長[しょうちょうせいすい, shouchouseisui] (n) prosperity and decay; rise and fall; ebb and flow; vicissitudes (of fortune) [Add to Longdo]
[うわもり, uwamori] (n) adding to the top; what's placed on the top [Add to Longdo]
[いろざかり, irozakari] (n) woman's most sexually attractive age [Add to Longdo]
食べ[たべざかり, tabezakari] (n) growing child's hearty appetite [Add to Longdo]
伸び[のびざかり, nobizakari] (n) growth period [Add to Longdo]
真っ[まっさかり, massakari] (n-adv,n) height of; middle of; full bloom [Add to Longdo]
[まさかり, masakari] (adj-na) height of; middle of; full bloom [Add to Longdo]
人生の真っ[いっしょうのまっさかり, isshounomassakari] (n) the noontide of life [Add to Longdo]
[みずもり, mizumori] (n) (using a) level [Add to Longdo]
[もり, mori] (n,suf) (1) (ざかり when used as a suffix) peak (e.g. of cherry blossom season); height (e.g. of summer); (2) prime (of one's life); one's best days; (3) rutting; being in heat; (P) [Add to Longdo]
[もり, mori] (n) (1) serving (of food); helping; (2) (abbr) soba served in a shallow steaming basket [Add to Longdo]
りが付く;りがつく[さかりがつく, sakarigatsuku] (exp,v5k) to rut; to get on heat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.あまりにも短時間に、あまりにもたくさんのことをり込むと、よい戦術は生れない。
Strawberries are now in season.いちごは今が出りです。
We're counting on you to be the life of the party. It'll bomb if you don't come.おいおい、一枚看板のお前が来れないんじゃ、今日の合コンり上がらないよ。
The game added to the fun.ゲームで一段とり上がった。
The most popular sport in this country.この国でもっともんなスポーツ。
This ruler has the scale in millimeters.この定規にはミリメートルの目りがある。
This fashion has had its day.この流行もかつては全期があった。
Watermelons are in season now.スイカは今が出りだ。
That group is presently very active.そのグループは現在んに活動している。
The singer was at his best in that song.その歌手はあの曲で最期にあった。
The singer was at his best in that song.その歌手はその歌のときが全でした。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇敢にも燃える家から赤ん坊を救った。
The food is always arranged so artistically.その料理はいつもこのように芸術的にりつけられる。
The company is promoting a new car on TV.テレビでんに新車の宣伝をしている。
Tom is riding high these days.トムはこのごろ意気んだ。
Every dog has his day. [Proverb]どんな犬にも全期がある。
Every dog has his day.どんな人でもりの時はある。
The party was such a great success.パーティーは大会だった。
The bazaar ended a great success.バザーは況のうちに終わった。
The medical profession keeps handing out warnings about smoking.医師は喫煙に関する警告をんに出し続けている。
A growing child requires more food.育ちりの子供にはもっと多くの食物が必要だ。
Too many irons in the fire result in bad workmanship.一度にたくさんのものをり込むと、出来映えがかえって悪くなる。
A man's life has its ups and downs.栄枯衰は世の習い。
What passion cannot music raise and quell?音声をり上げたり、静めたりすることができない情熱があるだろうか。
He haunts the lowest resorts.下品極まるり場に通いつける。
Everyone called out to the singer for an encore.歌手に向かってんなアンコールが起こった。
The surface of the earth rose due to the volcanic activity.火山活動で地面がり上がった。
The flowers are already out of bloom.花はもうりをすぎている。
The flowers are at their best now.花は今や真っりです。
Winter sports are very popular in our country.我々の国ではウインタースポーツがんだ。
The concert hall was so jam-packed there wasn't room to breathe.会場は人であふれ、立錐の余地なしという大況だったね。
The audience is really charged up.観客はり上がっているよ。
You are curious.君は好奇心が旺だね。 [M]
There was a big reception after the wedding.結婚式の後で大な披露宴が催された。
The dog wagged its tail eagerly.犬はんに尾を振った。
I walked for two hours in the afternoon heat.午後の暑いりに2時間歩いた。
My business is slow right now.今あまり繁していません。
Oysters are in season now.今はカキの最期だ。
I like the new guy. He's not afraid to take on challenging work.今度の新人は、チャレンジ精神旺でいいね。
The cherry blossoms are at their best.桜の花が真っりです。
It is apt to get either cloudy or windy when the cherry-blossoms are in full bloom.桜の花のりのころには、曇りでなければ風の強い日になりがちである。
The cherry blossoms are at their best in April.桜の花は4月がりだ。
The cherry blossoms were at their best.桜花がりであった。
The market rallied.市場はり返してきた。
My business is prospering.私の商売は繁している。
The tulips in my garden are now at their best.私の庭のチューリップは今真っりだ。
We have very good business.私達は、商売が繁している。
As a poet he flowered in his twenties.詩人としての彼は20代が花りだった。
Run a household.所帯を切りりする。
Your business is flourishing, I hear.商売は、繁しているようですね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get me tripe.[JA] トリッパ ってよ Buffalo '66 (1998)
Farewell, to lordly splendour godlike pomp's shameful sham![JA] 去るがよい 横柄な栄華 神々の大な恥ずべき欺瞞 Die Walküre (1990)
You're not loving this story.[JA] この話はり上がってないね The Harvest (1997)
I used to make music here when Lily run the place.[JA] リリーがここを切りりしてたころ 俺はここで音楽をやってた Crossroads (1986)
Little green things with George Washington's picture that men slave for commit crimes for, die for.[CN] ...上面印着乔治华顿 人们为它奴役... ...为它犯罪 为它而死 Detour (1945)
-You never saw anything like it.[CN] -简直况空前 It's a Wonderful Life (1946)
Alex, you look younger than you did in Washington.[CN] 你比在华顿时年轻多了 Notorious (1946)
That's why you've got to think of her, back home, putting on a big show, laughing and dancing, pretending to be having a good time.[CN] 这是为什么你该替她想想的原因 衣锦还乡 举行大的表演 笑着 舞着假装你玩得很愉快 Lifeboat (1944)
Quick, put some rice in a big bowl.[JA] 急いで ご飯をっとくれ The Scent of Green Papaya (1993)
Well, it would make things simpler for us.[CN] 华顿那边已经没耐心了 The Whole Town's Talking (1935)
And they would've whipped them too if we didn't get deceived into it by a bunch of radicals in Washington.[CN] 他们也早就把他们干掉了, 如果我们没有被华顿的人骗进这场战争的话。 The Best Years of Our Lives (1946)
- Washington, D.C. After that...[CN] - 华顿特区 之后... Dead Reckoning (1947)
Our microphones are located in several key spots, so we'll be able to bring you...[CN] 我们的扬声器已安放在重点位置 可以为各位报导典礼的 Saboteur (1942)
Bus leaving for Savannah, Charleston, Columbia, Greensboro, Richmond Washington, Baltimore, Philadelphia, New York....[CN] 车子要开了 开往萨凡纳 查尔斯顿 哥伦比亚 格林斯博罗 里士满 华顿 巴尔的摩 费城 纽约 It Happened One Night (1934)
Washington sent me down here to clean this thing up, and I'm going to do it.[CN] 华顿方面派我来收拾残局 我就要按我的方法来办这事 The Whole Town's Talking (1935)
Now we serve with the plain rice and a green salad[JA] 「白米とサラダをりつけます」 Someone's Watching Me! (1978)
Is honor him with games worthy of His Majesty.[JA] 大な記念闘技大会を Gladiator (2000)
Why are you dressed up like that?[CN] 你为何装打扮 Gaslight (1944)
How well we spend it last night, truth? Tell me Charlie, at what time did we return home?[JA] 昨日のパーティは り上がったね Scarlet Street (1945)
We have exactly 12 hours, 36 minutes and 15 seconds to create the most magical, spontaneous, romantic atmosphere known to man or beast.[JA] あと12時間36分15秒の間に ムードをり上げるんだ 男も野獣も ロマンティストにするくらい Beauty and the Beast (1991)
You didn't meet Alicia when we were in Washington four years ago, did you, Mother? I don't know where you were at the time.[CN] 四年前你没在华顿见到艾丽茜娅 Notorious (1946)
The last time they trained for a space mission, cars had fins on them.[JA] 彼らが宇宙飛行の訓練を受けたのは クラッシック・カー全の時代じゃないか Space Cowboys (2000)
We'll have quite a party![JA] 会になるぞ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I just gave him the biggest breakfast ever.[CN] 我刚给他吃了史上最丰早餐 Dead Reckoning (1947)
Now there will be a great marriage![JA] 大な結婚式でしょうね Episode #1.4 (1995)
Hey, Chuck, this is gonna be the biggest bash of the year. See you.[JA] 大なパーティーになるわね A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
"Tomainia was down but today has risen."[CN] "Tomainia曾经衰败, 但今天重新强起来了" The Great Dictator (1940)
Love is a flower that blooms[CN] 爱情就像是开的花朵 The 39 Steps (1935)
I'm not, no, but do you think we could liven it up with a little conversation for a change?[JA] 違うけど り上がるには 会話だって必要だよ The Graduate (1967)
Still, the approaching autumn leads the way for the coming winter,[CN] 然而夏已过秋风乍起 很快瑟瑟寒凉的季节来临 Taki no shiraito (1933)
The front is 150 miles away.[JA] 奴等が勢力をり返すんだ Tikhiy Don (1957)
Professor, lots of music![JA] 音楽だ 大に頼むぞ Pinocchio (1940)
Then share it between 2 plates.[JA] 出来上がったら 2つの皿にり分けて The Scent of Green Papaya (1993)
Dawson, these drinks have been drugged.[JA] ドースン これ一服ったよ The Great Mouse Detective (1986)
Well, it must have been a very warm discussion.[JA] さぞり上がってた でしょうね Kansas City Confidential (1952)
Well, I want you to fill two of those long-stemmed glasses from it...[CN] 那么.我想你去给我满那两个长柄杯 Blithe Spirit (1945)
It sounds like her mom's pretty into it.[JA] お母さんもり上がってね。 Witch (1997)
Listen. Now I'm gonna ask for a big round of applause to bring this boy out here, all right?[JA] みなさん 大な拍手喝采を The Graduate (1967)
He's the guy they sent to Washington to interview the Brain Trust.[CN] 他就是他们派去华顿 访问布莱恩杜斯特的人 His Girl Friday (1940)
His regiment is at Kalach.[JA] 奴は切りりがうまい Tikhiy Don II (1958)
Yeah, that's why I'm giving it all up. I'm leaving for Washington tomorrow.[CN] 是的 那就是为什么我放弃了 我明早要离开去华顿了 'G' Men (1935)
The springtime of her life.[JA] 二十一といえば青春真っりですよ The Gentle Twelve (1991)
He's down here as part of the Washington espionage.[CN] 他在这里是替华顿搞间谍活动 Notorious (1946)
Murdock, you got a call in from Washington.[CN] 默多克 华顿电话找你 Dead Reckoning (1947)
Now there will be a great marriage![JA] 大な結婚式でしょうね Episode #1.2 (1995)
Burning with the fires of Orc.[JA] 燃える地獄の炎 Blade Runner (1982)
- So desist, foolhardy youth![JA] すぐに 燃える火がお前を焼き 尽くす Siegfried (1980)
And there's a chance for me to go with her in a splendid part.[CN] 有一個大好的機會讓我和她一起出演一個大派對 Applause (1929)
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.[CN] 当时我过于年轻气 太过于在乎家族荣誉 Rebecca (1940)
Beat it out! Beat it out. Keep it natural.[CN] 我要去华顿找份工作了 Saboteur (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜんせい, zensei] bluehender_Zustand [Add to Longdo]
[むすめざかり, musumezakari] Jugendbluete [Add to Longdo]
[さいせいき, saiseiki] Bluetezeit, Hoehepunkt [Add to Longdo]
[もる, moru] gedeihen, bluehen [Add to Longdo]
[もる, moru] fuellen, aufhaeufen [Add to Longdo]
[さかん, sakan] lebhaft, gedeihend, bluehend [Add to Longdo]
[せいだい, seidai] bluehend, prachtvoll, grossartig [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] Aufstieg_und_Fall, Schicksal [Add to Longdo]
[はんじょう, hanjou] das_Bluehen, Wohlstand, Erfolg [Add to Longdo]
[はなざかり, hanazakari] Bluetezeit [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] Gedeihen, Bluete, Aufschwung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top