ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*生气*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 生气, -生气-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]
生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] associated gas, #145,143 [Add to Longdo]
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使 / 使] displease [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make it quick or Dad will be pissed off. Straighten it up![CN] 快点 否则爸爸就要生气 FB: Fighting Beat (2007)
Angry?[CN] 还是生气 Blame the Victim (2007)
Look Geet, I am very angry now.[CN] 看着我Geet, 我现在非常生气. Jab We Met (2007)
You're angry.[CN] - 你是很生气 Dennis and Dee's Mom Is Dead (2007)
No I'm not.[CN] 我没生气. Closed Diary (2007)
Barney: Hey, ted, pucker up all you want,[CN] 嘿 Ted 再怎么生气也没用 我已经先你一步了 Little Boys (2007)
Don't get so angry![CN] 不要那么生气! Jab We Met (2007)
Are you angry, Se-jin?[CN] 世镇你生气了啊? My Love (2007)
You know, dad, I want to tell you something, and I don't want you to get mad.[CN] 老爸,有件事要告诉你, 你可别生气哟。 Eid's a Wonderful Life (2007)
They say only people who care deeply about each other fight over nonsensical stuff.[CN] 有人说 为了芝麻小事被此生气的人 通常都是最在乎被此的人喔 Love of Siam (2007)
The train is now departing.[CN] 列车离站 别生气了,小男孩! My Love (2007)
Why you always assume I'm going to get mad when you tell me things?[CN] 为何告诉我东西,我会生气 Eid's a Wonderful Life (2007)
Is something wrong?[CN] 干嘛这么生气 The Perfect World of Kai (2007)
I'm not allowed to talk about that.[CN] 我... 我不能说 不然我的律师会生气 Every Breath You Take (2007)
You're mad about the beer thing?[CN] - 你是在为啤酒的事情生气 The Gang Solves the North Korea Situation (2007)
Are you trying to cause something here?[CN] 你想让我生气 The Happy Life (2007)
Talk to him nicely, don't fight.[CN] 都在同一个乐团 怎么不谈谈呢? 不要对被此生气 Love of Siam (2007)
George is pissed![CN] 乔治生气 My Tutor Friend 2 (2007)
Then why are you so uncomfortable?[CN] 那你干吗生气 Do You Regret What We Did? (2007)
Ellen,there's no point in getting mad.[CN] 埃伦 你不该生气 Do You Regret What We Did? (2007)
Don't be mad. She was right to call.[CN] 别生气 她打给我是对的 La capture (2007)
If I upset you that much... I apologize.[CN] 如果是我让你感到生气 跟你道歉 Love of Siam (2007)
He swore he'd kill me if i told,and now i've made him mad again. What am i gonna do?[CN] 他发誓如果我告诉别人就杀了我 现在我又惹他生气了 我该怎么办 Powerless (2007)
isn't it?[CN] 明明是好事啊,这不是很好么 我根本没必要为此而生气 The Perfect World of Kai (2007)
What does that have to do with it?[CN] 你妈妈很生气 这些和车祸有什么关系 Blame the Victim (2007)
It's so noisy here, I can't hear.[CN] 哪里有生气? 这里很嘈吵 听不到嘛 {\cH00FFFF}{\3cH000000}It's so noisy here. I can't hear. Trivial Matters (2007)
Don't make me angrier, all right?[CN] 不要使我更生气了, 好吗? Jab We Met (2007)
All right. Sounds like a plan.[CN] 直到知道他對我有多生气 Let's Get Owen (2007)
Well, she was upset at first but probably because her sister shot somebody.[CN] 呃 她开始很生气 但可能因为她姐姐开枪射死过某人 The Big Bran Hypothesis (2007)
Rip some bastard who was making me angry to bits.[CN] 把让我生气的家伙撕个稀巴烂 Boy A (2007)
- I am furious, and I am in pain![CN] 我很生气 我很痛苦 The House (2007)
Don't get angry.[CN] 别生气 My Love (2007)
When I make you angry or I make you laugh,[CN] 当我让你生气 或者让你笑的时候 And My Paralyzing Fear of Death (2007)
It made me feel angry.[CN] 我很生气 Every Breath You Take (2007)
Ah, are you mad?[CN] 啊? 不会生气了吧? Koizora (2007)
-Make me so mad that..[CN] - 会令我很生气 于是.. Powerless (2007)
And I am pissed because I loved that shoe. You dirt.[CN] 我也很生气,因为我挺喜欢那双鞋的 都怪你这脏东西 Frank Sets Sweet Dee on Fire (2007)
Come on. I steal lots of things. You don't have to get all huffy about it.[CN] 别这样,我常偷东西,没必要为这生气 The Aluminum Monster vs. Fatty Magoo (2007)
Angry.[CN] 生气? And My Paralyzing Fear of Death (2007)
Are you not mad about the beer thing?[CN] - 你不为啤酒这事生气吗? The Gang Solves the North Korea Situation (2007)
You are angry[CN] 你在生气 Closed Diary (2007)
All right, I know you're mad.[CN] 好吧 听着 我知道你很生气 但... 等你听完那个混蛋对我干了什么... Into the Woods (2007)
Are you sure that your being drunk and your being angry with Kurt doesn't have something to do with what's going on here?[CN] 你确信你喝醉酒且对Kurt生气的事实 与刚才发生的事情没有关系吗? The Middle Earth Paradigm (2007)
Why would I get mad?[CN] 为何我要生气 Closed Diary (2007)
My parents' friends annoyed you?[CN] 我父母的朋友惹你生气了? 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)
Hey, I don't know if you heard about what happened with Leonard and Sheldon but I'm really upset about it.[CN] 嘿 听着 我不知道你是否听说了昨晚 Leonard和Sheldon干的事 但我是真的很生气 The Big Bran Hypothesis (2007)
We just pissed off the mob boss's wife because me and Dennis wouldn't bang her.[CN] 黑帮老大的老婆非常的生气 因为我和丹尼斯都不愿意跟她睡觉 The Gang Gets Whacked: Part 2 (2007)
No, I'm not[CN] 我没生气 Closed Diary (2007)
Or angry because 'he abandoned his haori?[CN] 还是为他丢下队袍而生气 Bleach the Movie 2: The Diamond Dust Rebellion (2007)
Yeah. Of course I am.[CN] - 我当然生气 The Gang Solves the North Korea Situation (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top